interlingua

interlingua –

interlingua = lingua international

Neure postetan naffarrera.info behin baino guehiagotan aiphatu dut hizcunça hau, erdara batua icenezta gueneçaqueena.

Hizcunça unificatua da interlingua, ceina oinharrituric baitago ondoco erdaretan: italianoa, francesa, espainola/portuguesa eta anglesa. Consulta modura germanoa eta russoa.

Cinezco lexico internationalaren extractione bat da, cein functionarazten baita grammatica minimal baten bidez.

 

NAFFARRERA

28 pentsamendu “interlingua”-ri buruz

 • JOSU, gutxi euskeraz badakit, AUPA

 • Aupa, Jose Luis.
  Çuc uste duçun baino euscara guehiago daquiçu. Naffarrera, bai, bederen.
  Ceren naffarrera hizcunça hybrido bat baita: euscara + erdara.
  Erdara horrequin uler bedi lexico internationala.
  Adeitassunez

 • Interlinguan hirur conjugatione ditugu:

  Lehenengoa: -AR
  Bigarrena: -ER
  Hirurgarrena: -IR

  Exempluac: parlar, vider, audir

  Hemen beherean hirur aditz hauec IEDen.
  Derivatuac ikussiric, anglesa ez daquien iracurleac erraz intui ditzaque errannahiac.
  Interlingua, euscaldunen modura, osso intuitivoa da.
  Ençun, ikus eta minça!
  Intuitioneac eramanen gaitu escutic maitequiro:

  1.
  parlar v to speak, talk
  Hence: parlamento &; parlator-altoparlator etc.; parlatorio

  2.
  vider [vid-/vis-/vist-] v to see;
  Hence: vidente-evidente &, clairividente etc.; onmividente etc.; visibile-visibilitate, invisibile-invisibilitate; vision-visionari-visionario, television etc.; viso-visage, visiera, visual, visar, aviso, avisar &; viste; vista; intervider &; previder &; provider &; revider &

  3.
  audir v to hear (= to perceive by the ear)
  Hence: audientia; audibile-audibilitate, inaudibile; audition; auditive; auditor; auditori; auditorio; inaudite; audito; audita; audiometro etc.

  Oharrac:
  HENCEren ostean aditzaren derivatuac.
  & symboloac adiarazten du hitz horrec derivatu guehiago dituela.
  IED: Interlingua English Dictionary

 • parlar, vider, audir

  infinitivo hauetaric ondoco participio imperfectuac dathoz interlinguan:

  parlante, vidente, audiente

  ceinac gerundio modura ere erabilcen ahal baitira hauexen ordez:

  parlando, videndo, audiendo

  eta participio perfectu hauec:

  parlate, vidite, audite

  ceinec ekarcen baiterauzquigute gogorat euscarazco participio liratequeen hauexec:

  *parlatu, *viditu, *auditu

  parlate (parlato/parlata) = > *parlatu
  vidite (vidito/vidita) = > *viditu
  audite (audito/audita) = > auditu

  -o masculinoa eta -a femininoa, participioa nominalizatu eguiten denean erabilcen dira.

  On eguin!

 • vider [vid-/vis-/vist-]

  aguercen çaicu “vider” aditzean.

  vid-/vis-/vist- dira aditz honec derivatuetan harcen dituen forma differentac.

  vidite participioaren varianta da, bat aiphatzearren, viste (visto/vista).

  visto eta vista gaztelaniaren bidez ulercen ditugu, berdinac eta berberac direlacotz.

  Adeitassunez

 • *parlatu, *viditu eta *auditu hirur aditzetaric hirurgarrena da euscararat passatu dena “aditu” forma laburtuaren bidez. Hona hemen “Euskaltzaindiaren Hiztegia”n aguercen den lehen adiera:

  aditu, adi/aditu, aditzen
  1 du ad. Entzun. Belarriak dituenak aditzeko, adi beza. Ez duzue haren ahotsa plazetan adituko. Aditu zen zerutik mintzo bat. Urruti dago eta ez dizu aditzen. Guk geuk bere ahotik esaten aditu diogu.

  *parlatu participioa erabili ez dugunarren; bai, ordea, parlamentu erathorria (parla + mentu).

  Hona hemen parlar, vider eta audir aditzen presentea:

  parla vide audi

  Hona hemen iraganaldia:

  parlava videva audiva

  Futuroa:

  parlara videra audira

  eta conditionala:

  parlarea viderea audirea

  Hauec dirade verbo simple guztiac (laur), berdinac persona guztietan.
  Composatuac hurrengo postean ikussico.

 • Ikussi berri dugunez, hirur conjugationeac berdinac dira.
  Ikus deçagun cantar aditza (cantatu):

  Infinitivoco -R kenduric:

  canta: cantatzen du
  cantava: cantatzen çuen
  cantara: cantatuco du
  cantarea: cantatuco çuen

  eta forma composatuac:

  ha cantate: cantatu du
  habeva cantate: cantatu çuen
  habera cantate: cantatu ukanen/içanen du
  haberea cantate: cantatu ukanen/içanen çuen

  Oharrac:
  ha = habe-ren forma laburra

  cantava adizquiaren itzulpena “cantatzen çuen” bada ere, guehienetan “habeva cantate”-ren cençua harcen du:

  cantava: cantatzen çuen, cantatu çuen. Gaztelaniaz: cantaba, había cantado edo cantó.

  Nire adisquide batec arratsalde batean ikassi çuen interlinguan idazten.

  Aditz ossoa ikussia dugu.

  Subjunctivoa eta imperativoa indicativoaren berdinac dira.

  Personac berheiztecotz icenorde personalac erabilcen dira:

  io, tu, ille, nos, vos illes

  illa eta illas emeen casuan, eta
  illo eta illos gaucen casuan.

  Objectu directoac edo indirectoac direnean:

  me, te, le/la/lo, nos, vos, les/las/los

  Adibideac:

  io vos canta
  tu me cantava
  ille nos cantara
  nos les cantarea
  vos nos ha cantate
  illas vos habeva cantate
  illes nos habera cantate
  io los haberea cantate
  etc.

  Accentuationea:
  cantarA, cantarEa, haberA, haberEa.

  On deguiçuela!

 • producer aditz internationaletic producitu naffar edo euscal aditzerat passatzea erraça da osso:

  -AR = > -ATU Bizcaieraz -AU
  -ER = > -ITU Bizcaieraz -IDU
  -IR = > -ITU Bizcaieraz -IDU

  Labayruc proposatutaco bizcaieraz erran nahi dut, cein coinciditzen baita Cantabriaco herri erdararequin. Nic neuc ere -AU erabilcen dut ahoz gaztelaniaz -ADO formaren ordez.

  producer
  en: produce
  fr: produire
  es: producir

  Naffarreraz producitu den arren, Leiçarragac eta ipharraldecoec produitu erabilcen dute, francesetic copiatuaz.
  Anglesac (produce) hobequi indicatzen du forma internationalaren forma egoquia (producer).

  producer [-duc-/-duct-] v producitu, produitu, ekoitzi, ekoiztu

  Erathorriac:

  producible
  producibilitate
  productione = ekoizpen
  +superproductione
  productivo
  +improductivo
  productivitate
  productore = producitzaile
  productu = ekoizquin
  +subproductu
  reproducitu
  reproducible
  reproductione
  reproductivo
  reproductore = reproducitzaile

 • producitu aditzaren familia’ handiagoa da oraindic, ceren pro- aurrizquiaren ordez berce prepositione bat jar baiteçaquegu (ab, ad, con, de, in, intro, re, se-, trans/tra…):

  abducer: abducitu, abduct-
  adducer: adducitu, adduct-
  conducer: conducitu, conduct-
  deducer: deducitu, deduct-
  inducer: inducitu, induct-
  introducer: introducitu, introduct-
  producer: producitu, product-
  reducer: reducitu, reduct-
  seducer: seducitu, seduct-
  traducer: traducitu, traduct-

  Eta hauetarico erathorriac:

  -ducitu bucaeratic:

  -ducible = -ducigarri
  -ducibilitate = -ducigarritassun
  -ducitzaile

  -duct bucaeratic:

  -ductu
  -ductione
  -ductivo
  -ductivitate
  -ductore = -ducitzaile

  Adeitassunez

 • conducitu [-duc-/-duct-]

  +reconducitu
  conductibile = conducible, conducigarri
  conductibilitate = conducibilitate, conducigarritassun
  conductantia = conductancia
  conductione
  conductivo
  conductivitate

  conductore
  -conductore
  +radioconductore

  conducto = conductu
  salveconducto = salvoconducto = salvoconductu

  Batueraz konduktore, konduktu eta salbokonduktu ez daude onharturic. Baina, konduktantzia, ordea, bai!?

  conducta
  conductismo
  conductista

  Batueraz kondukta ez dago onharturic. Bai, ordea, konduktismo eta konduktista!?

 • euscara = euscaldunon hizcunça = lingua vasconum:

  Orotarico Euscal Hizteguian aguercen den lexicoa + Euskaltzaindiac eguiten duen selectionea + arauac.

  Erdara = erdaldunen hizcunçac = Illorum & illarum lnguae: Haien hizcunçac

  Naffarrera = naffarron (ez nafarron!) hizcunça = lingua navarrorum = lingua nostra

  Naffarrera hizcunça hybridoa da: euscara + erdara. Leiçarragaren garaitic eta ethorquiçunerat.

  Ez dago Leiçarragaren naffarrera ulerceric erdara batua (grecoec eta latinoen ondarea) ikassi gaberic.

  Erran dut.

 • Boca gaztelaniazco hitza internationala da. Osso.

  es: boca
  pt: boca
  fr: bouche
  it: bocca

  Millioinca personac erabilia munduan.

  Anglesec, alemanec, russoec eta grecoec different eguiten dute hitz hau:

  en: mouth
  ge: mund
  ru: rot
  gr: stóma

  Grecoen stoma hori ere ceharo internationala da, latinoen

  la: bucca

  beçaimberce.

  boca, bouche eta bocca forma dialectalac dira:

  bucca da forma unificatua

  Internationalitatea, non obstante eta oroz gain, buccal eta berce derivatuec emaiten deraucote bethe bethean:

  buccal
  alveolobuccal
  anterobuccal
  axiobuccal
  dorsobuccal
  extrabuccal
  gingivobuccal
  nasobuccal
  nonbuccal
  occlusobuccal
  etc.

  Baditugu euscaraz berce derivatu batzuc ez hain international:

  bokadu = mokadu
  bokata = bocata
  bokadillo = bocadillo
  bocale =
  es: desembocadura
  fr: embouchure
  e.a.

  Guciac bucca/aho hitzarequin relationaturic.

  Eta halaber berce erathorri batzuc:

  abuccatu = abocatu
  es: abocar
  eus: ahokatu (Curiosoa, ezta?)
  abuccamentu = abocamendu

  disbuccatu = desbocatu
  es: desbocar
  disbuccamentu = desbocamendu

  imbuccatu = embocatu
  es: embocar
  imbuccamentu = embocamendu
  imbuccatura = embocadura

  disimbucatu = desembocatu
  es: desembocar
  disimbocatura = desembocadura

  Grecoen stoma-tic:

  stomatitis
  stomatoscopio
  stomatologo
  stomatologia
  etc.

  stomacho ere badugu: urdail, urdailaren ahoa
  eta stomachal
  estomago/estomac eta estomacal modura eçagunac hemendic.

  On eguin!

 • Josu: “Ez dago Leiçarragaren naffarrera ulerceric erdara batua (grecoec eta latinoen ondarea) ikassi gaberic.”

  Ergo Josuren “naffarrera” = euskañola.

 • Kabe: ez duzu Josuk dioena ulertzen.

 • Ikus deçagun berce hitz familia bat, ceharo internationala.

  ore = bucca (eus: aho)
  oral
  + peroral
  oralitate
  oralismo
  oralista
  orificio
  orificial

  oratu = publicoqui minçatu; othoitz eguin, othoiztu
  oraculo
  oracular
  oracularitate
  oracularqui
  oratione
  orational
  oratore
  oratorio
  oratoria

  adorar = ad + oratu
  adorable
  adorabilitate
  adoratione

  exoratu = ex + oratu
  exorable
  inexorable
  inexorabilitate

  peroratu = per + oratu
  peroratione
  perorata

 • Espainola edota gaztelania gaur egun hizcunça bat da. Galegoa eta catalana, bi aiphatzearren, diren beçala.
  Hirur hizcunça hauen artean dauden differenciac ascoçaz ttipiagoac dira bizcaieraren eta çuberotar euscararen artean daudenac baino. Euscalqui bi hauec differentagoac dira espainola eta italianoa baino.
  Gure esparruan differentena francesa da, azquen mendeetan eduqui dituen aldaquetei esquer eta erruz.
  Duela hamar bat mende, Finisterretic Romaraino joaiten ahal cen hizcunça aldatu gabe, ceren hizcunça berbera minçatzen baitzen: lingua romana rustica. Berau latineraren ondoan vici cen antiquitatetic eta legionarioen minçoa ere bacen. Latinera idazteco hizcunça cen, philosophoec eta idazleec sorthuricoa, grecquera ethengabe copiatuz eta calcatuz.
  Adibidez, idazle grecoec “hypothesis” sorthua çutenez, romatarrec calcoz “subpositio” hasten ciren idazten.
  Populuac seguitzen çuen minçatzen herrico hizcunçan: lingua romana rustica.
  Ala uste al du baten batec legionarioec declinatione guztiac cequizquitela?

 • Duela 20 bat urthe, hizcunça romanicoac lingua romana horren dialectotzat harturic Romanica iceneco hizcunça batua plaçaratu nuen.
  Interlingua eçagutu nuen eta eguin nuen beronen grammatica naturalizatu. Guerorat jaquin dut berce saio batzuc ere egon direla, nire proposamena hobetu nahian. Richard Sorfleet canadarra eta berce batzuc lagunçaile bicain eduqui nituen. Eta neuc baino lehen berce batzuc ere saiatu direla cençu honetan lan eguiten.
  Adibide bat:

  Interlingua:
  io parla, tu parla, ille parla, nos parla, vos parla, illes parla

  Romanica:
  io parlo, tu parlas, ille parlat, nos parlamos, vos parlatis, illes parlant

  Berce adibide bat:

  Interlingua:
  Le feminas bon veni ab ille parve casas

  Romanica:
  Las feminas bonas venient ab illas parvas casas

  Wikipedia
  Anglesez:

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pan-Romance_language#Interlingua_Romanica

  Catalanez:

  https://ca.wikipedia.org/wiki/Lleng%C3%BCes_panrom%C3%A0niques

  Eta hemen proposta bat berce batena:

  http://uglossia.blogspot.com/2020/06/interlingua-con-flexiones.html

  Eredu differentac baina ia ia berdinac.

  Adeitassunez

 • https://youtu.be/-QrEb8vJOQM

  Gathibu talde bicainaren canta bicain hau dedicatzen derauet hasserre aurpeguia ipini duten 32 horiei (eguiatan, içan, 3 dira guztira).
  Astiro eta gueldiro ençun deçatela.
  Toleranciaren aldeco cantu honetan ençun ahal dugu:

  Desberdine naz eta badaquit, ta cer! ez gehiau, ez gitchiau, bardin!
  Çure bildurrec, çure acatsac nire beguietan ikusten doçuz.
  Ez decot lotsatu beharric, ez, hauxe naz ni,
  Ta gustoco ez banoçu, jodidu zaitez!
  Ez naz makurtuco!!!

 • Beharbada okertuta nabil, Kabe, beharbada baduzu Josuk dioena ulertzen baina ez zaizu gustatzen.

 • jodidu çaitez

  Euscainola, ezta?

  Dakussagun:

  Futue te ipsum (et caballum tuum)
  Jódete tú (y tu caballo)
  Jodi çaitez çu (eta çure çaldia)

  Aspaldi aspaldicoa erranmoldea.

  jodidu bizcaierazco formari joditu dagoquio batueran.

  Hizcunça internationalean futuer da aditza. *FUTUITU gure systeman, nondic baitathor gaztelaniazco joder forma dialectala. Cantabriaco herri hizqueran hoder (hache aspiratuaz), F = > H.

  Adeitassunez

 • Eta “futitu” euskaraz!

 • E,

  Baiezcoan nago ni ere.

  futuer, *futuitu aditza relationean dago ondoco familia honequin:

  fuste. makila, garrote, quirten…

  ceinetaric baitathoz:

  fustigatu
  fustigatione
  fusta

  eta -futatu (jotze edo joitearen cençua du) aditzaren derivatuoc:

  confutatu
  confutatione

  refutatu
  refutable
  irrefutable
  irrefutabilitate
  refutatione

 • Eskerrik asko zuri, Josu. Gustura irakurtzen dut idazten duzuna. Segi horrela!

 • polluitu & contaminatu
  = kutsatu
  +kutsadura
  +kutsatzaile

  IED:

  polluer [-lu-/-lut-] v to pollute (1. to soil, make filthy; 2. to make unclean morally, ceremonially, etc.)
  Hence: pollution

  Orotaricoan:

  poluitu.
  Ensuciar. v. zikindu.
  Halakoei publikoki deklaratzen zaie mahain saindu hunetara eztatozen, Iesus Krist gure Iaunak bere domestikoei eta fidelei baizen emaiten eztrauzten bianda saindu hauk polui eta satsu eztitzatenzát. Lç Ins B 3v. Komun, erran nahi da poluitua edo satsua. Lç Decl ã 2v.

  Leiçarragac pollui era polluitu idatzi çuen, eguiatan.

  polluitu
  polluent = polluente
  pollutione
  pollutivo
  antipollutione
  electropollutione
  superpollutione
  photopollutione
  pollutionista

  Familia synonymoa:

  contaminatu
  contaminable = contaminagarri
  contaminatione
  contaminativo
  contaminatore = contaminatzaile
  incontaminatu
  discontaminatu = descontaminatu
  discontaminatione = descontaminatione

  Eta:

  contagiatu = kutsatu
  contagione = contagio
  contagioso = kutsacor
  contagiositate = kutsacortassun
  anticontagione = anticontagio
  contagionismo
  contagionista
  anticontagionismo
  anticontagionista

  Adeitassunez

 • mitter [mitt-/miss-] v ipini, barruan ipini, sarthu, igorri, bidali, joanaraci

  = mittitu/missu (misso/missa)

  missu = > meçu
  missa = > meça
  missal = meça liburu

  missile = missil

  *mensaje = > message
  message = meçu
  messagero = meçulari
  messageria = meçularitza; meçutegui
  messagiatu = meçuac bidali

  missione
  missionista
  missionario = missionari, missionero
  missiva

  AD
  admittitu
  admissible
  admissibilitate
  inadmissible
  inadmissibilitate
  admissione
  inadmissione

  RE + AD
  readmittItu
  readmissione

  CON
  committitu
  commissione
  commissionero
  commissionatu
  commissura
  commissario
  commissariato = commissariatu
  commisso

  FIDEI = fedearen
  fideicommittitu
  fideicommittent = fideicommittente
  fideicommisso
  fideicommissario

  DIS
  dimittitu
  dimissione

  EX
  emittitu
  emissione
  emissore
  emissario

  INTER
  intermittitu
  intermittente
  intermittentia = intermittencia
  intermissione

  INTRO
  intromittititu
  intromissione

  OB
  omittitu
  omissione
  omisso

  PER
  permittitu
  permissible
  permissione
  permisso

  PRE
  premittItu
  premissa

  PRETER
  pretermittitu
  pretermissione

  PRO
  promittitu
  promissore
  promissorio
  promisso
  promissa

  CON + PRO
  compromittitu
  compromisso

  RE
  remittitu
  remittent = remittente
  remissible
  remissibilitate
  irremissible
  irremissibilitate
  remissione
  remissa
  remisso

  SUB
  submittitu
  submissione
  insubmissione Batueraz: intsumisio
  submissivo
  submisso
  insubmisso Batueraz: intsumiso

  TRANS
  transmittitu
  transmissible
  transmissibilitate
  intransmissible
  transmissione
  transmissore

  MANU = escu, manu
  manumittitu
  manumittent = manumittente
  manumissione
  manumisso
  manumissore

 • preter + mitter
  ikussia dugu

  preter- prepositione prefixu hau berce hitz batzuetan aurkitzen dugu:

  preternatural: naturalaz haratago

  eta, adibidez,

  preterito hitzean.

  Cein aditzi dagoquio hau, baina?

  preterir, hau da, haratago joan, ceren IR bucaera hau, aditz honetan eta berce batzuetan IR aditza berceric ez da.
  Gaztelaniatic eçagutzen dugu “ir” aditza, cein “joan” baita euscaraz.

  VENIR aditza ere euscaraz erabilcen da, *VENITU formapean. Dakussagun, bada:

  VENIR: ethorri
  *venitu: Ondoco derivatuetan eta berauen erathorrietan erabilcen da:

  advenitu
  circumvenitu
  convenitu
  contravenitu
  devenitu
  evenitu
  intervenitu
  pervenitu
  prevenitu
  provenitu
  revenitu
  subvenitu
  supervenitu

  ir
  = *itu eus: joan

  AD
  aditu
  Casu, additu differenta da!
  adito

  AMBI-
  ambitu
  ambient = ambiente
  ambiental
  ambitione
  ambitioso
  ambito

  CIRCUM
  circuitu
  circuitione
  circuito

  EX
  exitu
  exito

  OB
  obitu
  obito
  obituario

  PRE
  preteritu
  preteritione
  preterito = iragana, harat/aurrera passatua

  TRANS
  transitu
  transient = transiente
  transitione
  transitivo
  intransitivo
  transitorio
  transito

 • Josu, ez da bidezkoa norbaiti “intolerantea” deitzea zurekin ados ez dagoelako. Kritika egitea zilegi da, eta zuk ere onartu behar duzu kritika, errespetuz egina den bitartean, behinik behin. Eta nik ez dizut errespetua galdu.

  Orain, harira: tripak ateratzen zituen Jack horrek erraten zuen bezala, goazen atalka.

  Bada pertsonaia xelebre bat “Alizia lurralde miresgarrian” liburuan, eta pertsonaia horrek zera dio halako batean: “Ni hitzen jabea naiz, eta, beraz, hitzek nik erratea nahi dudana erran nahi dute”. Bertzera erran: hitz bat noren ahotik sortu, erranahi bat edo bertze hartzen du. Adibide batez azalduko dizut: Sarita Montielek aktoresatzat zeukan bere burua; horrela omen zuen gogoko berak, behintzat. Hara, benetan zen aktoresa Sara Montiel? Tira, ez dugu uste, ezta? Bada antzeko zerbait gertatzen da zure “naffarrera batuaz” denaz bezainbatean: zuk erraten duzulako, eta bertzerik gabe, ez da ez “naffarrera” eta ez “batua”: berez eta eitez, Josuren idiolektoa baizik ez da.

  Nagia ematen du hau azaldu beharrak, zerorrek nik bezain ongi baitakizu, baina oharkabeko irakurleak agian eskertuko du gaizki-ulertua argitzea: herri xehea sekulan ez da mintzatu Leizarragaren euskaraz. Leizarragaren euskara (zu erakartzen zaituen ezaugarri sorta nagusia, bederen) berak asmatua da. Hasteko, Leizarraga itzultzailea da, eta itzultzaile txarra. Ongi uler nazazu, otoi: ezin bertzerik espero ez garaitik, ez garaiko baliabideetatik. Batetik, ohitura zabaldua zenez, hitzez-hitzezkotasun belarri-zulagarri bati egin behar zioten men Bibliaren orduko itzultzaile guziek, Jainkoaren hitz santuak jatorrizko [?] latinaz bertzeko sasiko mintzamolde sortu berriez ez ote ziren zikinduko. Eta bertzetik, tira: ez Leizarragak ez inork ez zekiten itzulpengintzaz XXI. mendean dakiguna. Erran nahi baita, bere garaian bezain antinaturala da gaur egun Leizarragaren hizkuntz eredua, euskaren senetik erabat atekoa. Batek erranen du: baina bide horixeri jarraiki noranahikotu eta “jakite hegoez igo” egin dira hainbat hizkuntza moderno (alemana da kasu tipikoa). Bai, eta euskarak ere bide hori har zezakeen… Baina ez zuen hartu, eta harrez geroztik ia 500 urte joan dira. Bitartean, euskara modernizatu eta auzoko hizkuntzekin “homologatu” da bertze bide batzuk hartuta.

  Diozunez, auzo erdarak jakin gabe ez dago eredutzat proposatzen diguzun “naffarrera” batu hori ulertzerik. Termino freudiarretan “huts egindako egintza” deituko nioke zure aitortzari, Josu. Egin kontu pixkat zeure solas horien gibelean gordetzen den oihartzun izugarriari: kolpe batez, zirt-zart, euskara hizkuntza subsidiario bihurtu nahi diguzu, autonomiarik gabea, ondoko hizkuntza “kultuen” eta “garatuen” menpekoa. Egun zientzietan, unibertsitatean, eskoletan, komunikabideetan, familietan, kaleetan, literaturan eta abarretan nagusi den eredua deusetarako ez balitz bezala, komunikazio simulakroen ibilgailu maingua baino ez. Horretarako adina baduzunez, trantsizio garaiko Suarez-en erran horiek oroituko dituzu, euskararen ustezko gabezi intrinsekoak direla eta: “a ver cómo enseña usted física nuclear en vasco”. Muñoz Seca-ren antzeslanean bezala, “los extremeños se tocan [os tocáis]”.

  Hizkuntzen dimentsio nagusiak eskapo egiten dizu, Josu: ez dago hizkuntzarik hizkuntz komunitaterik gabe. Hizkuntzak hiztunek nahi dutena dira, eta euren komunikazio beharrei erantzuten diete. Nago ni euskara zuretzat estilo-ariketa hutsa dela, gogo-jardun intelektualki asegarria, baina hiztungo “xehearen” beharretatik nahiz borondate adostutik zeharo deslotua eta arroztua.

  Eta hizkuntzak ere, oro har, horixe baitira zuretzat, ez da harritzekoa interlinguarekiko erakusten duzun atxikimendua. Hara, ongi dakizunez, nazioarteko hizkuntza artifizialen artean ere badira aldeak: badituzu, batetik, eredu elitistak, dimentsio sozialik gabekoak, gabineteko hizkuntza soilak direnak eta hizkuntza normal batek bete beharko lituzkeen funtzioez gabetuak direnak; eta, bertzetik, baduzu bertzelako eredurik ere, hiztun komunitate xehea, trinkoa eta autokonstzientea duen nazioarteko hizkuntzarik, bere apalean osasuntsua eta zinezko komunikazio tresna bezala funtzionatzen duena (ahozkoan, literaturan, komunikabideetan, lagunartean, familietan…). Zuk, noski, lehenbiziko ereduaren alde egin duzu, aski jakitun alde egin ere: interlingua eta zure “naffarrera batua” txanpon berberaren bi aldeak baitira.

  Okerbiderik ez egoteko, Josu: eskubide osoa duzu zeure jiteak, jostailuak eta buru-janak lau haizetara zabaltzeko. Baina bertzeok ere horiek kritikatzeko eskubide osoa dugu, horregatik “intoleranteak” izan gabe.

  Akabatzeko, galdera bat egin nahi nizuke jakin-minez, nirekin areago haserretu ez bazara behintzat. Krutwig zena gertutik ezagutu baitzenuen, zein zen bere iritzia interlinguari buruz?

  Ongi izan.

 • Kabe,

  Bai, jauna, intolerant çara. Ohico guiçaquien modura intolerant hutsa.
  Krutwig jaunari ez neraucon nehoiz ençun interlinguari buruz hitzeguiten. Berac ez çuen behar, ceren interlingua ossoa eçagutzen baitzuen bethe bethean. Berac bacequien latina, grecoa, anglesa, italianoa, portuguesa, espainola, germano eta berce hizcunça anhitz.

  Ikus anglesezco VADE (= joan) hitz familia:

  vade mecum = vademecum

  EX + VADE
  to evade
  evading
  evadable
  evadible
  evasible
  evasion
  evasive
  evasively
  evader

  IN + VADE
  to invade
  invadable
  +uninvadable
  invasible
  invasion
  invasive
  invasively
  +uninvasive
  +- uninvasively
  invader

  PER + VADE
  to pervade
  pervading
  pervasive
  pervasively
  pervasiveness
  pervasion
  pervader

  Hitz hauetaric cembat ikassi behar dituzte euscal gazteec?
  Hitz hauetaric cembat ikassi behar dituzte espainola edo francesa jaquin behar duten euscal gazteec?
  Hitz hauetaric cembatec hartu dute Euskaltzaindiaren baimena euscaraz erabil ahal dItzaten gure gazteec?
  Cein bidetatic ikassi behar dituzte?
  Euscaratic bertatic?
  Espainol edo frances bide intermediotic?
  Çucen çucen anglesez?
  Nola edo hala ahal duten beçala?
  Youtube edo Netflix bitartez?
  Nondic eta nola?

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude