Josu Lavin

NAFFARRERA

Çuca eta hica

Çuca eta hica -  Çuca eta hica Çu ÇARA formaren ordez, hi HAIZ erabilceari hica deitzen çaio. Gure adisquidea muthila bada, toca. Eta nesca içanez guero, noca. HAIZ berdina da tocan eta noc...

Errugbi

Errugbi -  Errugbi hitza, lehenengo aldiz, nire seme biec jocatzen çuten equipan ikussi nuen. Protestatu eguin nuen, eta erançuna Euskaltzaindiac hala erabaquiric çuela jaquinaraci cerautaten.. ...

Eresi

Eresi - ERESI Jon Mirande Aiphasorho handiac euscaldun ez indolentoi dedicatua. Aineça gal vicia goiz batez, Isquiludun, ixil eta çutic Guduan, lur çahar hunen maitez, Mendietan etsaien escut...

Leiçarragaren obra iracur!

Leiçarragaren obra iracur - Leiçarragaren obra euscaldun guehienec iracur ez deçateno, euscara maldan beherat joanen da irremissiblequi. Leiçarragaren obrac HEMEN. Eguiçu clic eta iracur, ot...

Naffar Translator Berria

Naffar Translator Berria -  Naffar Translator orain leku berrian eduquiren duçue. Orain arte euscal textuac automaticoqui passatzen bacituen batueratic naffarrerarat, hemendic aitzinat euscal ...

Bizcaiera

  Bizcaiera Hemen nire guelan sarthunda nago ni cantac buruz ikasten bakarric eta çuec calean egongo çarie ce ja ez nago whatsappeco taldean. Desberdina naz eta badaquit, eta cer! ez guehiago...

Irailac 24

Irailac 24 - Egun, irailaren edota buruilaren 24ean 450 urthe bethetzen dira Joannes Leiçarragac eta bere laur lanquideec Testamentu Berria eta berce obra ttipiago batzuc arguitarat eman cituztela....

diogu

diogu - diogu ikusten dugu elasticoan, baina ez da jocalari bakarra euscal litteratur hizcuncen celhaian. deutsogu eta deraucogu forma litterarioec ere jocatzen dute partida. EUSKARAREN HERRI HIZK...

ninduen

ninduen - ninduen edota nenduen forma çaharretic ninduen eta nuen forma berriac heldu çaizquigu. harc ni eta nic hura berdin erraiten çatequeen. Eta oraino ere erraiten da cembait lekutan Euscal...

nindathorren

nindathorren - Argazquian ez-orainaldico adizqui hauec ikusten ahal dira: nindathor, hindathor, guindathoz, cindathoz eta honen erathorria den cindathozte. Orainaldian nathor, hathor, gathoz, çatho...

Agur eta ohore

Agur eta ohore - AGUR ETA OHORE NOAINECO NAFFAR GUDARIEI Bihar da eguna, ekainaren 30a, noiz bethetzen baitira battalia honen 500 urtheac. 5000 hildaco inguru borroca batean, egun batean, truppa esp...

Nihaur

  Nihaur discoaren icenac ekarri deraut gogorat euscal aditza simplificatzeco aspaldico desira. Helburu didacticoa daduca nire propositione honec: euscal ikasleec erraztassunaz hitzeguitea bi...

interlingua plus

interlingua plus - Interlingua fincatu cenetic 70 urthe passatu dirade. Uda honetan urrhats haguitz important bat eguin dugu aitzina. Aditza orain hizcunça internationalean ossoa da, subjunctivo ...

Nova Victoria

Nova Victoria - AGUR ETA OHORE NOAINECO GUDARIEI VITORIACO NAFFAR HIRITIC Dathorren larumbatean commemoratuco da 500. urthehurrena Iruñaco Gatzaga edo Noaineco Battaliarena, ceina eman bait cen 152...

cyber

cyber - Cyber munduac haimbat cyber aldaqueta ekarri eta ekarriren ditu. Cyber hitz mulçoa içanen da hurrengoa, non soil soilic aguertuco baitira bi syllaba sympathico hauec daramatzaten termino...

satan

satan -  Beelzebub, Lucifer edo Satanen familia ikussiren dugu gaurcoan. daimon daemon demon demonio demoniatu endemoniatu = demoniatu demoniaco demoniacoqui demonico demonicoqui demonola...

philosopho

philosopho - Romatarren modura, grecoec ere apportatu derauzquigute hitz international asco. Anhitz heldu çaizquigu latineraren bidez. Scienciaren aurreramenduequin batera, termino asco creatuac i...

tyranno

tyranno - Joannes Leiçarragac familia honetaco hirur hitz erabili cituen: tyranno, tyrannia eta tyrannizatu Variant hauec ere eçagutu ditugu: tyran = tyranno tyrant = tyranno Batueraz tirano mo...

terrible

terrible -  Mt 8:28 Eta iragan cenean berce aldera, Gergesenén regionera, aitzinera ethorri içan çaizcan bi demoniatu thumbetaric ilkiric, gucizco terribleac, hambat non nehor ecin iragan baitzai...

tabernacle

tabernacle -  Euskaltzaindiaren Hiztegia: tabernakulu 1 iz. Israeldarrek, tenplua eraiki aurretik, Itunaren kutxa gordetzen zuten denda. Itunaren kutxa gordetzeko eragin zuten Tabernakulua zeri...

Spos

spos - Çuec bada (spos bata eta bercea cein bere icenez deithuric) N. N. eçagutzen duçuelaric ecen Iaincoac ezconçaren gainean hala ordenatu vkan duela, nahi çarete vici Iaunac hambat ohoratu vk...

Requesta

Requesta - requesta hitz internationala euscal hitza içan da. Leiçarragac 19 aldiz erabili çuen. Erabili çuen eta erabilcen du, ceren Leiçarraga eta bere obrac immortalac eta eternalac i...

Viva Franco!

Viva Franco! - Atzo hil cen Franco. Atzo hil citzaicun Franco, Franco Battiato handia. https://youtu.be/3nxXrHZ2HL4?t=6 https://youtu.be/3nxXrHZ2HL4 Marchoaren 23coa. Nire modura. Ni baino 15 ...

Krutwigen ibilbidea

ñññññññññlññññññññen ibilbidea - FEDERICO KRUTWIG SAGREDO Jaunaren ibilbideari beguirada orocor bat Euscal Ikasleon Bilçar Aurreracoia eiba.ikasleon.biltzarra@gmail.com 2021eco ...

reuerentia

reuerentia - Nolatan passatu gara euscaldunac reuerentia idaztetic erreberentzia idazterat? Inguruco berce europarrac baino irreverentagoac al gara gu? Anglesez: reverence Catalanez: reverè...