Josu Lavin

NAFFARRERA

Nova Victoria

Nova Victoria - AGUR ETA OHORE NOAINECO GUDARIEI VITORIACO NAFFAR HIRITIC Dathorren larumbatean commemoratuco da 500. urthehurrena Iruñaco Gatzaga edo Noaineco Battaliarena, ceina eman bait cen 152...

cyber

cyber - Cyber munduac haimbat cyber aldaqueta ekarri eta ekarriren ditu. Cyber hitz mulçoa içanen da hurrengoa, non soil soilic aguertuco baitira bi syllaba sympathico hauec daramatzaten termino...

satan

satan -  Beelzebub, Lucifer edo Satanen familia ikussiren dugu gaurcoan. daimon daemon demon demonio demoniatu endemoniatu = demoniatu demoniaco demoniacoqui demonico demonicoqui demonola...

philosopho

philosopho - Romatarren modura, grecoec ere apportatu derauzquigute hitz international asco. Anhitz heldu çaizquigu latineraren bidez. Scienciaren aurreramenduequin batera, termino asco creatuac i...

tyranno

tyranno - Joannes Leiçarragac familia honetaco hirur hitz erabili cituen: tyranno, tyrannia eta tyrannizatu Variant hauec ere eçagutu ditugu: tyran = tyranno tyrant = tyranno Batueraz tirano mo...

terrible

terrible -  Mt 8:28 Eta iragan cenean berce aldera, Gergesenén regionera, aitzinera ethorri içan çaizcan bi demoniatu thumbetaric ilkiric, gucizco terribleac, hambat non nehor ecin iragan baitzai...

tabernacle

tabernacle -  Euskaltzaindiaren Hiztegia: tabernakulu 1 iz. Israeldarrek, tenplua eraiki aurretik, Itunaren kutxa gordetzen zuten denda. Itunaren kutxa gordetzeko eragin zuten Tabernakulua zeri...

Spos

spos - Çuec bada (spos bata eta bercea cein bere icenez deithuric) N. N. eçagutzen duçuelaric ecen Iaincoac ezconçaren gainean hala ordenatu vkan duela, nahi çarete vici Iaunac hambat ohoratu vk...

Requesta

Requesta - requesta hitz internationala euscal hitza içan da. Leiçarragac 19 aldiz erabili çuen. Erabili çuen eta erabilcen du, ceren Leiçarraga eta bere obrac immortalac eta eternalac i...

Viva Franco!

Viva Franco! - Atzo hil cen Franco. Atzo hil citzaicun Franco, Franco Battiato handia. https://youtu.be/3nxXrHZ2HL4?t=6 https://youtu.be/3nxXrHZ2HL4 Marchoaren 23coa. Nire modura. Ni baino 15 ...

Krutwigen ibilbidea

ñññññññññlññññññññen ibilbidea - FEDERICO KRUTWIG SAGREDO Jaunaren ibilbideari beguirada orocor bat Euscal Ikasleon Bilçar Aurreracoia eiba.ikasleon.biltzarra@gmail.com 2021eco ...

reuerentia

reuerentia - Nolatan passatu gara euscaldunac reuerentia idaztetic erreberentzia idazterat? Inguruco berce europarrac baino irreverentagoac al gara gu? Anglesez: reverence Catalanez: reverè...

Naffarroaco Resuma

Naffarroaco Resuma - Naffarroaco Resuma: regnu, herri, herrialde, natione edota statu. Resuma verba Orotarico Euscal Hizteguian: 1 erresuma. (L, AN, Sal, S; SP, Lecl, Arch VocGr , VocBN , G...

Krutwig publicoqui

Krutwig publicoqui - Hemen Federico Krutwig, Alemanian, ni mundurat ethor nendin baino lehenxeago. 61 urthe ditut nic orain. Lehengo aldiz publicaturic' photo hau opharitzen derauçuet.  Berac eg...

Krutwig Gara

Krutwig Gara - GARA eguncariac 7 orrialdeco articulu berhecia dakar gaur Federico Krutwig Sagredo jaunari buruz. Anhitz esquer! Dathorren maiatzaren 15ean, 100 urthe bethe lituzque hitza ekinça ...

Persona

  Pertsona batuerazco hitzac ondoco variantac eçagutu ditu euscaraz: persona, presuna, presona, persuna, person, pertsona, pertsuna persona hitzaren familia: persona en persona = in per...

peage

  Peage hitz ejerra Leiçarragatiar hitza dugu. Hona hemen haren familia: peage Ahosquera: /peaje/ Batueraz erabilico baliz, peaje, ahoscatu beçalaxe, idatzico guenuque. interlingua: pedage...

origine

origine - Origine hitzean originatu eguiten da ondoco hitz familia internationala: original originalqui originalitate originaltassun originario originatu originatione originable = originagarr...

magister

magister - magister hitz latinerazcotic haimbat dira euscaran eta Europaco berce hizcuncetan chertatu diraden hitzac.     Euscarazco hitzac beçala eta termino international modura...

ignorant

ignorant - ignorant edota ignorante hitz ceharo internationala honetara aguercen çaicu Koldo Mitxelenaren Orotarico Euscal Hizteguian, cein Ibon Sarasolaren ecinberceco lagunçaz eta languinçaz arg...

Naffarrera Taldea in Telegram

Naffarrera Taldea in Telegram - Telegram erabiliric Naffarrera Taldea eratu dugu nolabaiteco interessa luten guztiei irequiric. Eguiçue clic argazqui honetan sarceco escabidea eguitecotz. ...

figura

figura - Ez da bethi erraça figura mantencea. Hamaica adiera ditu hitz international ejer honec, beheratago ikussiren dugun beçala. Eguiatan hamaica adiera horietan euscarazco itzulpena figura...

functione

functione -  Maiz ascotan erabilcen dut nic anglesezco wiktionarioa hitzen familiac ossatzecotz. Erran deçadan, bide batez, ez daquidala anglesez hitzeguiten eta vicitza honetan ez dut uste ikassic...

Hatsean cen Hitza

Hatsean cen Hitza - HATSEAN cen Hitza, eta Hitza cen Iaincoa baithan, eta Iainco cen Hitza. JOAN 1:1 Hitza eta Jaincoa bat eta bera dirade. Bata bercea gabe ecina. Euscaldunon hitzen familiac az...

Krutwig gaztea

Krutwig gaztea - FEDERICO KRUTWIG-EN BIOGRAPHIA Federico Carlos Krutwig Sagredo Getxon jaio zen, Areetan hain zuzen ere, 1921.eko Maiatzaren 15ean, Mendekoste egun batez. Aita alemana zen, Coloniati...