Josu Lavin

NAFFARRERA

Interlingua 6

Interlingua 6 - Bidaia ederra eguiten ari gara hitz internationalen familien artean. Niretzat bidaia magicoa da ceharo. Egunero cerbait berri topatzen dut nire bilhaquetetan anglesezco wiktionarioar...

Interlingua 5

Interlingua 5 - Hospital bat hospital bat da, hemen eta edonon. Batueraz OSPITALE hautatu dute. Lettrero berriac eguin behar, nombait.   Interlingua 5...

Interlingua 4

‡Interlingua 4 - Anglesean eta hizcunça romanicoetan commun diren hitzen mulço handiari hizcunça internationala deitzen çaio. Patrimonio lexico grecolatinoa ere deithu içan çaio. Latine...

Interlingua 3

Interlingua 3 - Interlingua da lingua international conceptua laburceco hitza. Ez da hizcunça artificial bat esperanto den beçala. Interlingua hizcunça unificatu bat da, ceinaren azpian anglesac ...

Interlingua 2

Interlingua 2 - Aurreco postaren jarraipena içanen da hau, non interlingua hizcunçatic abiaturic panorama lexico internationalaren ikuspegui berria aurkezten ari baicara. interlingua Jaquin b...

interlingua

interlingua - interlingua = lingua international Neure postetan naffarrera.info behin baino guehiagotan aiphatu dut hizcunça hau, erdara batua icenezta gueneçaqueena. Hizcunça unificatua da ...

Thesauro Internationala

Thesauro Internationala -  Iragan berri den urtharrilaren 15ean 70 urthe bethe ditu Interlingua iceneco nationearteco hizcunçac. Neure vicitzaco 10 urthe dedicatu nerauzquion hizcunça honen a...

Nemo patriam quia magna est amat

Nemo patriam quia magna est amat - Nemo patriam quia magna est amat, sed quia sua: Nehorc ez du bere aberria maite' handia delacotz, berea delacotz baicic. Lucius Annaeus Seneca edota Seneca Gazt...

Sed quia sua

Sed quia sua - Nemo patriam quia magna est amat, sed quia sua. Senecaren hitzac dira berauec: Nehorc ez du bere aberria maite handia delacotz, berea delacotz baicic. Eta bere berea delacotz eusca...

Bernard Etchepare

Bernard Etchepare - LINGUAE VASCONUM PRIMITIAE -euscaldunon hizcunçaren primiciac- Bernard Etchepare LINGUAE VASCONUM PRIMITIAE per Dominum Bernardum Detchepare Rectorem Sancti Michælis ...

Burujabe

Burujabe - Içan gaitecen burujabe! Içan gaitecen gueure buruaren jabe! Içan gaitecen asque, solte eta libre! Baina erançunquiçunez, ecen honec beronec emaiten baiteraucu benetaco ascatassun...

deutsuegu

deutsuegu - NOR NORI NORC systeman hirur aditz different ditugu euscaldunoc: diçuegu deutsuegu eta derauçuegu Graphia academicoan: dizuegu, deutsuegu eta derauzuegu. Adizqui bat hartu ...

Naffarreraren Urthea

Naffarreraren Urthea - Egun Naffarroaren Eguna da. Egun Euscararen Nationearteco Eguna da. Eta egun hasten da Naffarreraren Urthea. Naffarreraren Urthe honetan belharriprest eta ahovici içane...

Aditza

Aditza - Euscal aditzen demboretan hirur dembora ditugu. Bon, eguiazco bi dembora eta aleguiazco ez-dembora bat. EGUIAZCOAC 1. Orainaldia: dathor = viene 2. Iraganaldia: cethorren = venía AL...

Libertatea

Libertatea - Espainian Hezcunça Legue berria. Alferric berriro ere. Han eta hemen. Uste dute leguea aldaturic cerbait aldatuco dela. Persona onac behar ditugu iracasle modura. Tono desegoquiac,...

Aleguia eta eguia

Aleguia eta eguia - ALEGUIA eta EGUIA Aspaldixcotic euscaldunoc eta naffarroc ez gara vici EGUIAn. Herri modura, diot. Gueu ALEGUIAn vici gara. Mundu ceharo irreal batean. FICTIONEan vici gara. He...

Belatz Gorri

Belatz Gorri - Alexandre iceneco lagun batec ceinec cembait iruzquin eder eguinic baitu hemen Zuzeun escatu draut post hau irequi deçadan. BELATZ GORRI naffarrerazco aldizcariaren lehenengo...

albait

albait - albait edota albeit particula prescriptivoa aztertuco dugu Leiçarragaren baithan. Imperativoaren errannahi ancecoa duen modu prescriptivoa aztertu nahi dugu duela 449 urtheco Leiçarra...

Hica: toca & noca

Hica: toca & noca - Aztertu nahi diagu/dinagu hemen Joannes Leiçarragac eguiten duen hicaren erabilera, bai toca, bai noca moldeetan. Baten bat orhoit daitequeenez, badugu prest Hitano au...

Naffarroa eta naffarrera

Naffarroa eta naffarrera - Uste dut zuzeuco erabilçaileoc ulercen doacela cer den naffarrera. Compara badeçate Naffarroa Ossoa gaur eguneco Nafarroarequin, erraz ulerturen dute cein differenci...

cein, ceina eta ceinac

cein, ceina eta ceinac - cein, ceina eta ceinac icenordain relativoari buruzco proposamen bat eguitera nathorquiçue. Ez ditut gaurcoan aiphatuco bercelaco icenordain eta adverbio relativoac: nor,...

Leiçarraga 2021 epub dohainic

Leiçarraga 2021 epub dohainic - Joannes Leiçarragaren 450. urtheurrena dela eta, haren obra escaini nahi dugu formato differentetan. Gaurcoan obra guztien e-liburua dohainic escaini nahi derau...

Atzekoz aurrera hiztegia

Atzekoz aurrera hiztegia - Atzekoz aurrera gure hiztegia aurkezten dizuegu HEMEN. Euskara batuko 133255 sarrera agertzen dira hiztegi berezi honetan, non hitzak edo sarrerak atzekoz aurrera alfa...