Interlingua 2

Interlingua 2 –

Aurreco postaren jarraipena içanen da hau, non interlingua hizcunçatic abiaturic panorama lexico internationalaren ikuspegui berria aurkezten ari baicara.

interlingua

Interlingua 2

Jaquin badaquit, ikuspegui hau orain arte nehorc ez duela eguin euscal munduttoan, nationearteco hitzen clavea emaiten baitut modu didactico batean.

Euscarari 40.000 bat hitz falta çaizquiola errana dugu behin baino guehiagotan. De facto, hitz mulço handi hau euscaldunen buruetan egon badago, angles, frances eta gaztelanian eguinico ikasquetei esquer. Gascoineraren eraguina ere handia içan da urthe luceetan.

Guehien bat idazteco orduan erabilcen diren verbac dira hizcunça horietan, baina asco eguneroco vicitzarat ere iraganac dirade, bakoitzaren maila culturalaren arauera.

Interlingua 2

NAFFARRERA

32 pentsamendu “Interlingua 2”-ri buruz

 • Hemen officiala den euskara batuan ez dago invitatu (inbitatu) aditza ez eta familiaquide çucenic ere.
  gonbidatu baicic ez da aguercen:
  gonbidatu = gomitatu
  gonbidapen
  gonbit = gomit

  gomitatu Leiçarragaren hitza ere bada.

  Gure inguruco hizcuncetan invitar eta convidar ditugu. Eta haien derivatuac. Biac.

  Batueran ez. Eta ez da euscaldunec invitatu, invitatione (invitacio, invitacino) erraiten ez daquitelacotz. Neuc maiz ençuten ditut. Erizpidea berceric eta bercerena da. Total illogicoa.

  Dakussagun invitatu eta familiarrac.
  Ez duçue çuec hauetaricoren bat ençun euscaldunei?

  invitatu
  invitable = invitagarri
  invitatione
  invitatore = invitatzaile
  invitatorio
  invitatorial
  invite

  RE
  reinvitatu
  reinvitatione

  Hau erraiteco bergonbidatu edota birgonbidatu iracurriac ditut nic.

  Eta orain invitaturen ahaide den convitaturen familiacoac:

  convitatu = convidatu = gombidatu

  gombidatu
  gombidapen
  gombidatzaile

  convite = convit

  gombit = gombite
  gombitu = gombidu

  Batueraz, MB = NB, ceren euscaldunac different omen baitira.

  Gombidatzea invitatzea da; batez ere, ondo jatera edo bapo edatera invitatzea.
  Eta sobera jatetic eta lar edatetic ondorioac ethorri dathoz. Berce familia bat raro samarra:

  gonbitatu : vomitatu
  gonbitu / gonbito: vomito

  Horrela daude gauçac.

 • vita: vici, vicitza, vicitze

  Euscalqui guztietan horrela idazten cen vici eta bere derivatuac, V-requin.
  Cergatic? Vita icenaren edo viver aditzaren eraguinez? Aguian.

  Erathorriac:

  vital
  vitalqui
  vitalismo
  vitalista
  vitalitate
  vitalicio

  vitamina
  vitaminatu
  +provitamina
  vitaminico
  +provitaminico
  vitaminisatu = vitaminizatu
  vitaminologia
  vitaminosis = vitaminosi
  vitaminotico

 • vomitu = vomitatu

  Leiçarragac vomitu aditz internationala erabili çuen. vomitatu erathorria da.

  vomico
  vomica
  vomitivo
  vomitorio
  vomito
  vomitatu
  vomitatore = vomitatzaile
  vomituritione
  ignivomo = sua vomitatzen duena

 • *vivitu = vici içan
  vivo
  Orotaricoan: bibo:
  Vivo, despierto.
  Biboa uste ta baboa izan. EZBB I 71.
  vivario = vivero
  vivifico
  vivificatu
  vivificatione
  vivificatore = vivificatzaile
  revivificatu
  revivificatione
  avivatu
  avivamentu = avivamendu
  vivisectione
  viviparo
  semivivo
  vivace = vivaz
  vivacitate
  vividu
  vivanda = vianda
  vivandero = viandero
  vivent = vivente
  viventia = vivencia
  convivitu
  convivent = convivente
  conviventia = convivencia
  revivitu
  supervivitu
  supervivent = supervivente
  superviventia = supervivencia
  reviviscitu
  reviviscent = reviviscente
  reviviscentia = reviviscencia
  conviva
  convivio (= convivium)
  convivial = convival

 • Nire lantto hauec ez dira içan nahi euscararençaco clave hutsa, baina euscaldunec ikassi behar dituzten hizcuncetaracoa: anglesa, francesa eta espainola.
  Hitz internationalac euscaratic / naffarreratic beretic.

 • Bizikidetza dugu batueraz convivencia erraitecotz. Hitza hartu beharrean, idea da mailegatzen dena, eta guero hori erraiteco hitza sorcen dute:
  bizikide + tza
  Millaca “euskal” hitzetan eguin dute hori: idea harturic hori adierazteco euscal hitza sorcen dute.
  Romanoec berdin eguin çuten
  hypothesis hitz grecotic suppositio athera.
  Millaca hitzetan.
  Alemanec ere berdin jocatu dute. Latineratic idea hartu eta calco germanicoa sorthu.
  Idazle eta philosophoec eguinico lana.
  Hemen, ordea, hizcunçalariec.

 • Horrela sorthu dute, bat aiphatzearren, gonbidapen hitza. inbitazio erraitecotz inbitazio erabili gabe.
  gonbidatu (convidatu) ez da gureagoa inbitatu (invitatu) baino, baina horrela emaiten du.
  Euscarazcoagoa edo.
  Guero -tu kenduric, -pen jarri, conceptu hori (invitatione) adiaraz deçagun.
  Hizcunça jolasa, ancean.

 • gonbidapen horrec Urtzi Ihitza dakarquit bururat.
  Honec ere, batueraren eraguinez, jaquin du honelaco hitzac sorcen cantabru edo montañesa deitzen den hizcunçarençat:
  organizar eta organización (gutiegi cantabroac nombait) bazterturic, entarajilar eta entarajilación erabilcen ditu.
  entarajilar aditza existitzen da Cantabrian, ceina entarahilar (hacca aspiratuaz) ahoscatzen ohi baita.
  Hauec dira entarajilar aditzaren hirur adierac, cein nic bildu baititut:

  entarajilar: aderezar o hacer una vestimenta.
  entarajilar: componer algo, arreglar, acaldar, ordenar.
  entarajilar: iniciar un trabajo y acabarlo.

  Hitz hau, berce millaca hitzen ancera ez dago hizcunça espainolaren academiaren hizteguian bilduric.
  Baina existitu, existitzen dira.
  Berdin guerthatzen da Euskaltzaindiaren Hiztegian, non ez baitira aguercen euscaldunec egunero erabilcen dituzten millaca hitz, ceinen artean baitira inbitatu eta inbitazio (berauen aldaerequin).
  Duela 25 bat urthe hitz bilduma bat eguin nuen Cantabrian (Encartacioneac barne) erabilcen diren bertoco hitz differencialez eta interneten jarri:

  https://es.m.wiktionary.org/wiki/Wikcionario:Cantabru

  13.000 sarreraco hitz eta erranmolde bildumaric handiena.

  Oharra: Nic, bakar batzuen modura, daquidanaz soilic hitz eguiten dut.

  Jaiotherriari çor neraucona ordainduaz edo.

  Berce herri minorizatu eta minableen (patheticoen, galçaileen) erarat, cantabru, asturianu, catalan, galego eta abarren erarat, euscaldunec ere badaquite hedadura semanticoaz valiatzen, hau da, gutchigorabeherismoaz valiatzen, ingurucoenganic differenciatzecotz, gu ‘gueu”ago içaiteco bide galgarrian gaindi aurrerat (ustez) joaitecotz.
  Orduan, entarajilar, gutchi gora behera, organizar bada, organización erraitecotz cergatic ez dugu entarajilación erabilico?
  Baina cantabroec seculan ez dute hitz monstruoso hau erabili!
  Berdin çaio. Berdin dio.
  Bide desastroso beretic euscaldunec gonbidatu-tic gonbidapen atheratzen dute. Genio batzuc, ezta?
  Orain badaquigu “inbitazio” hitz super arrotz eta espainola ondo erraiteco gonbidapen erabili behar dugula, charto ez eguitecotan. Academiac horretara erraiten baitu, eta Academian jaquinsuac daude euscara defenditzeco etsai arrotz eta gaiztoetaric. Ezta?

  convidación (inexistenta) beçain rarotchoa da gonbidapen.

  convidada (convidáa) erraiten deraucote cantabroec gonbidapen penoso horri.

  Gombidatu eguiten denean, janharia eta edaria’ gombidatzen duen horrec ordaincen ditu.

  Euscalçaindiaren gonbidatu eta gonbidapen horiequin gastuac gure gain, gure larruz ordainduco ditugu.

  Bitartean haien lagun batzuec nire idatzi impeccableei (aphaltassun ossoaz) hasserre aurpeguiac jarcen!

  Karmac bere eguinbeharra eguinen du.

  Bejondeiela!

 • Nire adisquide baten amamari, Iñaki Lozano nire adisquide min honen amamari, ez citzaion batere gustatzen unchia, unchia jatea are gutiago. Ez çuen behin ere probatu.
  Bilbaoco Atchurin vici cen amona hau, ceinaren senharrac angulac harrapatzen baitzituen Bilbaoco itsasadarrean. Haiec etchean jateco angulac ciren, ceren preciatu, urthe haietan, guti eguiten baitziren laur bat urtheco arraincho sugue itchuraco ñimiño hauec.
  Unchia gustatu ez. Ikussi ere ez.
  Cergatiaz galdeturic, unchiec maldade asco ceducatela erançuten çuen. Unchiac maldade asco daucoz, bai. Hori bere erançuna.
  Çopa ere ez çuen gustuco. Edocein motataco çoparen aurrean bethi erraiten eta repicatzen çuen: ecin dot jan çopea… ez da ez jatala gustetan, igual ona dago, baina ez dot jango, ce escuac eguiten jataz handitu.
  Çopa jatearen monotoniac edo eraguinic, ez daquigu cehazqui cergatic, baina ez unchiric ez çoparic, gendearen gustuco janhari bioc bazterrerat, jan nahi lutenençat libre.
  Hala guerthatzen çait niri ere euscara batua deitzen den unchi edo çoparequin.
  Maldade asco ikusten deutsat productu honeri eta hura ikusteagaz bat escuac handituten jataz.
  Ez daquit ongui expliquetan, baina postetan saiatuco naiz horren arraçoinac emaiten.

 • Ni, duela 60 urthe (osso labur), Cantabriaco Beranga herrixcan jaio nincen. Nojatic docena bat kilometrotarat. Euscaldun asco eta basco guehiago passatu dira (edo çarete) handic hondarçarat joaitecotz: Noja, Isla, Ajo…
  Ni ama bera jaio cen ohe berean jaio nincen, eta segurasqui aitac eta amac, edota amac eta aitac (patriarchalac içanen ez bagara) eguin ninduten ohe berberean sorthu nincen mundu eder honetarat.
  Hain cen ederra, hain polita, hain rurala cen, non handic hirur urthetarat aitac erabaqui baitzuen ecen cituenac oro salduco cituela, ni jaio ninceneco loguelaren azpico behi haiec barne, eta Dos Caminos-eraco bidea (hirurgarren bidea nombait) hartu, Basauri edota Bidebietan lan eguitecotz. Firestonen lan eguiteco gogoa eduqui çuen, baina dirua eduquita pisuaz gain, azpico lonja ere erossi cituen. Garage Paris cegoen lekuan Bar Lavin irequi çuen.
  Erran nahi dut, mundu ruralecoa naiz sorcez eta jaiotzez. Rurala niretzat ez da ez pejorativoa ez meliorativoa. Rurala rurala da, margaritac eta pitchiloreac beçala’ campocoac, celhaicoac, landacoac.
  Gaur eguneco gazteec badaquite cer den hausnartu, hausnar eguin eta hausnarqueta. Reflexionatu, meditatu, saconqui pensatu eta ondorioz reflexione, pensamendu…
  Bai, holaco cerbait.
  Baina ez daquite cer eguiten duten behiec jandaco belharrarequin. Ez daquite “rumiar’ euscaraz erraiten.
  Curiosoa osso.
  Rural mundutic cultural mundurat magicoqui. Jauci malabarico triple mortala eta sareric gabe! Aupa!

 • hausnarqueta eta reflexione-tic abiaturic:

  flecter [flect-/flex-]: *flectitu, *flexitu, flexionatu

  nondic baitathozquigu:

  flexible
  flexibilitate
  inflexible
  inflexibilitate
  flexione
  flexional
  flexionatu
  flexura
  flexo
  flexuoso
  flexuositate

  *circumflectitu = circumflexionatu
  circumflexione
  circumflexionatu
  circumflexo

  *inflectitu = inflexionatu
  inflexione
  inflexionatu

  *reflectitu = reflexionatu
  reflexible
  reflexibilitate
  reflexione
  irreflexione
  reflexionatu
  reflexivo
  reflexo
  reflectore

  genuflecter = genuflexionatu
  genuflexione
  genuflexionatu

  Eta cer da genu?

  genu iz belhaun

  Synonymoa: geniculo
  Gaztelaniaz, hinojo (ez landarea, bercea, hau da, rodilla)

 • generationetic belhaunaldirat.

  Batuera: belaunaldi, belaun

  Honelaco casuetan forma biac erabili behar ditugu.

  Interlinguan ere badugu GENU hitza edo synonymoa den GENICULO cein baita BELHAUN (rodilla) euscaraz.

  Erathorriac: genuflexione, geniculatu, geniculatione…

  Gaztelaniaz, geniculotic hinojo dathor (ez landarea, bercea, hau da, rodilla.

  Hemen bi concepturen nahasqueta egon da generatu eta genu.

  Berce hizcunça batzuetan ere guerthatu da.

  Gaztelaniaz ere badugu hauxe:

  estar alguien en tal rodilla con otra persona

  1. loc. verb. Estar con ella en tal grado de parentesco en línea recta. Así, cuando se dice que alguien está en cuarta o quinta rodilla con otro, se entiende que es su cuarto o quinto nieto.

 • genere = genero

  Batueraz genero eta jenero berheizten dira.
  Batueraz jeneral hautatu dute.
  Naffarreraz, ordea, familia lexical honetan ere criterio internationalari garraizquio, bethi -ge-:

  general
  generalitate
  generalisatu = generalizatu
  generalisable = generalizable = generalizagarri
  generalisatione = generalizatione generalisatore = generalizatore = generalizatzaile
  general
  + generalean Batueraz jeneralean
  + generalqui
  generalato = generalça
  generalissimo
  generico
  generoso
  generositate
  ingeneroso
  ingenerositate
  generatu
  generatione
  generativo
  generatore = generatzaile
  turbogeneratore
  degeneratu
  degeneratione
  degenerativo
  ingeneratu = engendratu
  ingeneramentu = engendramendu
  regeneratu
  regeneratione
  regenerativo

 • Culturaren familia

  coler [col-/cult]: cultivatu
  cultore
  + agricultore
  + motocultore
  + viticultore

  cultura
  + agricultura
  + motocultura
  + viticultura

  cultural
  culturalista
  culturalismo

  culturista
  culturismo

  culto = cultu
  cultista
  cultismo
  inculto = incultu

  agricola
  ignicola
  regnicola

  colono
  colonia
  colonial
  colonialista
  colonialismo
  colonisatu = colonizatu
  colonisable = colonizable = colonizagarri
  colonisatione = colonizatione
  colonisatore = colonizatore = colonizatzaile

  cultivatu
  cultivable = cultivagarri
  cultivatione
  cultivatore = cultivatzaile
  cultivo

 • Euscaldun gazteec hirur hauetaric bi ikassi behar dituzte:

  anglesa: extensive
  francesa: extensif, ive
  espainola: extensivo, va

  Euscal ordaina bilhatzen dutenean

  estentsibo

  aurkitzen dute, ceren euscara different baita. Haguitz different.

  Adisquidearen amamaren unchi eta çopa moducoa:
  Hitz honec maldade asco daduzca. Erabili nahico banu, escuac handituco litzaizquiquet.
  Iracasle guehienec /estentxibo, / estentzibo edo estenchibo ahoscatzen dute euscaraz ari direlacoan.
  Angles ikasleec badaquite, iracasten çaielacotz, extensive hitza lotzen to extend aditzarequin. Logico, didactico eta pedagogicoa denez guero.
  Cerequin lotzen duten euscal ikasleec?
  Erdarazco extensivo edo extensif hitzequin. Cerequin bercela?
  Ez dugu extensivo idatzico, ezta?
  Ceren hori erdara baita!
  extensivo erdara da eta estentsibo euscara, Euscal Academiaco jaquinsuec eta adituec erabaqui dutelacotz.
  Orduan, naffarreraz extensivo, ezta?
  Bai, bai. extensivo eta familia hurbil ossoa:

  EX + tenditu:
  extenditu
  extendible = extensibile
  extensibilitate
  inextensible
  extensione
  inextensione
  extensivo
  extensivitate = extensivotassun
  extensore
  extenso

  TENDITUrena liçateque familia ossoa:

  attenditu
  contenditu
  distenditu
  extenditu
  intenditu
  ostenditu
  portenditu
  pretenditu
  subtenditu

  eta erathorri guztiac!
  Honec ez du errannahi euscal synonymoac, existitzen direnean, ecin direnic erabili. Nosqui.

 • Antton Erkizia 2021-02-03 14:00

  “Tendo” (tender) – “teneo”(tener) aipatzen duzula…
  “tendo” “tendere” (latinez) eta hortik > “tenditu”, diozu.
  Erroa: “teino”. Sanscritoz: “tenito” edo antzekoa (buruz ari naiz).
  Esanahia: tender, ex-tender, tener…ser tenido…man-tener…

  Iruña-Veleian bada: “DENOS” edo “DENOÇ” edo “DENOC” bi, ezinezkoa eta beraz faltsua omen direnak biek: “DENOS ZURE NAIA” eta “IAN TA EDAN DENOS”.
  Nire susmoa da: “teino” grekeraz > “teneo” (“tenui”) latinez eta t > d: (e)D(e)(n)O > EDUKI.
  Ez dakit EDUKI-ren erroa “TEINO” edo “TENERE” izan daiteken baina esanahia…bete-betean.

  Aspalditxo “DIINOS” horretaz galdezka ari naiz han eta hemen baina inork ez dit erantzuten…Katxis.
  Berriro ere, “karta bat idatziko dut / norbaitek erantzun dezan”…

 • Caixo Antton,

  tenditu latineraz tendo aditza da, ceina teíno baita grecoz.
  extenditu latineraz extendo da eta grecqueraz ekteíno.
  Grecoz eta latinez aditzac indicativoco presenteco lehen personagatic icendatzen ohi dira. Gaztelaniaz eta infinitivoagatic (venir) eta euscaraz gaur egun participioagatic (ethorri aditza). Euscaraz ere, indicativo hirurgarren personagatic icendatu içan dira (dathor aditza) Ithurryren grammatican, adibidez.

  tenditu aditzaren erroa “tend-/-tent-/tens” da eta *teniturena “ten-/tent-;-tin-/-tent-“. Hurbil daudeque “tent” bietan aguercen baita.
  Nic aurkeztu ditudan hitz familietan bethi dago erdi erdian aditz erro bat, infixua/artizquia; ezquerretarat prefixu/aurrizqui bat eta escuinalderat suffixu/atzizqui bat. Adibidez:

  ex + tens + ivo

  Artista batzuc romatarrac!
  erranen du baten batec. Baiqui eta ezqui.

  Copiatzaile onac, bai. Esquerrac!
  Guri grecoec asmatutaco systema berez simple eta erraz hau latinoen bitartez heldu çaicu:

  aurrizqui + artizqui + atzizqui

  Artizquia bethi aditz erroa.

  Grecoec obratu çuten miraculu hau lehenengoz mundu ossoan.

  extendo eta ekteíno:

  ex edo ek horiec euscarazco /tik edo /ik dira. Valioquideac. AD prepositionea ere euscarazco -AT postpositionea den beçala.

  tendo euscaraz hedatzen dut da.
  Baina, guc ez dugu copiatzen jaquin honelacoac erran guenitzançat:

  extendo = *tikhedatzen edota *ikhedatzen dut
  edo
  attendo = athedatzen dut

  Germanoec ere calcatu çuten systema hau. Guri trena passatu çaicu, ceren nasan ere ez baiqueunden garaiz.

  Gainera, gurea systema postpositivoa da, gure mendietan botataco irrinciac beçain primitivoa. Badaquigu ‘etcheRAtu” erraiten, baina ez “ATetchetu”. Ulercen?

  Krutwig batec ez cuen bigarren escuco gauçaric nahi içaiten, eta ez ninçateque harritu noizbait extenditu hitz latinoaren ordez ekteinitu edo aguian ekteini erabili balu bere krutwigera euscogrecoan. Harritzecoa ere ez litzaiquet, baldin jocatu balu: nic dekteinat, çuc dekteinaçu, etc. Hau da, extenditzen dut, duçu, etc. erraitecotz.

  Questionea da guri heldu eta helcen ari çaicula heldu eta helduco dena.

  Gure munduttoa euscara eta hirur erdara (espainol, francesa eta anglesa).

  Nire eguinbeharra beguiac irequiaraztea, da, arguitic; ilhunac ez gaitzan harrapa eta deusezta.

  Adeitassunez

 • burgo = burgu
  Alaba herrian, hau da, Araban Burgu eta Burgueta herrixcac daduzcagu.
  Azquen honetan Burgüeta ikusten dut nic. Gainera Burgosi dagoquio herrixca hau gaur egun.
  Burgos plurala da ethorquiz gaztelaniaz, Burgüeta (los burgos) aleguia. Hor jaio cen gaztelania romancea euscal ezpainetan.

  Burgu herri ttipia da, herrixca, normalean dorre bat edo gaztelu baten inguruan eratua.
  Burgos, horrela pluralean, Castella (plural neutroa) da, Gaztela, aleguia. Gaztelueta erraiten baguenu beçala.

  Burgoa deithura ere existitzen da.

  Leiçarragac burgu, burges eta burgesia verbac erabili cituen. Orotaricoan *burjes eta *burjesia modura transcribatuac dira.
  Batueran -ge- formac restituitu dira: burges, burgesia, burgestu.

  Hitz.honen derivatua burgomaestre da, burguco alcatea.

  Haimbat herri icenetan aguercen da Europan cehar jathorri germanicoco hitz hau: Teutoburgo, Luxemburg(o), etc.

 • Benat Castorene 2021-02-04 09:06

  Uztaritze herriko auzo edo kartier inportantenetarik bati “Phurgu” erraiten zioten zaharrek. Horretan aurkitzen da Gazteluia edo Lapurdiko Auzitegia zena.

 • Anhitz esquer, Beñat,
  burgu = phurgu
  Grecoz ere p daduca: Pyrgos (dorre, gaztelu). Arabeec Medina. Burgoseco ipharraldean Medina de Pomar dago bere dorre gazteluarequin.
  Adeitsuqui

 • Eta ezta bercetan batetan-ere saluamenduric: ecen berce icenic ezta ceruären azpian guiçoney eman çayenic, ceinez saluatu behar garén.
  EGUINAC 4:12 BHNT
  https://bible.com/bible/25/act.4.12.BHNT

  salvatu
  salvo = salvu

  Leiçarragac: salbu, baina saluatu. saluu idazterat ez cen ausartu edo. Dembora hartan u erabilcen cen v lettraren ordez, gaztelaniaz, francesez eta anglesez berdin. Hitz hauec b-requin idaztea estentsibo idaztea beçalacoa da: escuac handitzecoa, çoparen modura. Ez da europar içaitea, çopatar içaitea baino.

  salvia
  salva
  salvatu
  salvable = salvagarri
  salvamentu = salvamendu
  salvatione
  salvatore = salvadore = salvatzaile
  Leiçarragac saluadore.
  salvaguile = salvatzaile
  salvaconducto
  salvaguarda

  salve, salute eta salutatu berce bateraco utzico dugu.

 • Batueraz salutatu dugu. saludatu forma dialectala da. Ez horregatic charragoa!

  salutatu
  salute
  salve
  salutatione
  salutatore = salutatzaile

  La Salve-n, Bilbaon, La Salve, rugbylarien gustoco garagardoa, eguiten hassi ciren aleman batzuc. Guerorat çubi handi bat eguin çutela eta, itchi eguin behar çuten eta translatatu. Gaur egun ere producitzen da garagardo bilbotarra.

  Marinelac Bilbaorat helcen cirenean punctu honetaric Begoñaco Andra Mari ikusten hasten cen eta orduan hasten ciren Salvea cantatzen:

  Salve, Regina, Mater misericordiæ,
  vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
  Ad te clamamus exsules filii Hevæ,
  Ad te suspiramus, gementes et flentes
  in hac lacrimarum valle.
  Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
  misericordes oculos ad nos converte;
  Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
  nobis post hoc exsilium ostende.
  O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

  Hemen

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Salve_Regina

  ençun ere eguin ahal da othoitz eder hau.

 • agur

  = salve
  = ave
  = vale
  = adios, adio

  agurtu = salutatu, despeditu
  agurtu = gurtu = adoratu, veneratu

  Harremanetan baitaude augure familia aztertuco dugu:

  Hegaztiac eta berauen hegalaldiac behatzetic dathor hitz familia ejer hau:

  augure
  augurio = agüero
  augurero = agorero
  auguratu = agoratu
  augural
  auguratore = auguratzaile
  auguratorio
  auguratione

  IN +
  inauguratu
  inauguratione
  inauguratore = inauguratzaile
  inaugural

  agoratu = auguratu
  agorero = augurero
  agüero = augurio

  Espainol hitza ere bada AGUR. Hona hemen RAEren definitionea:

  agur
  Del vasco agur, y este del lat. augurium ‘agüero’.
  1. interj. U. para despedirse.

 • AGURretic ADIOrat

  adios = adio = adeo
  = a Deo = Jaincoari

  deo = jainco
  dea = jaincossa

  deismo
  deista
  deitate
  deifico
  deificatu
  deificatione
  deicida
  deicidio

  semideo
  semidea

  divo
  diva
  divino
  divina
  divinal
  divinitate
  divinisatu = divinizatu
  divinisatione = divinizatione
  divinatore = divinatzaile
  divinatorio

  AD + divinatu
  addivinatu
  addivinant = addivinante
  addivinantia = addivinancia = addivinança
  addivinatione
  addivinatore = addivinatzaile
  addivinatorio
  addivino

 • Hona hemen CABITU aditzaren familia bicaina:

  caper [cap-/capt-;-cip-/-cept-]
  *capitu
  = cabitu

  capace = capaz
  capable
  capacitate
  incapace = incapaz
  incapable
  incapacitate
  captione
  captioso
  captivo
  captiva
  captivitate
  captivatu
  captura
  capturatu
  recapturatu
  mentecapto = mentecato
  captatu
  captatione
  captatore = captatzaile

  AD + cabitu
  *accipitu = *accebitu
  acceptione
  acceptatu
  acceptable
  acceptabilitate
  inacceptable
  acceptatione

  CON + cabitu
  *concipitu = concebitu
  concipimento = concebimendu
  concipibile = concebible = cencebigarri
  inconcipibile = inconcebible = concebiecin
  inconcipibilitate = inconcebibilitate = concebiecintassun
  conceptaculo
  conceptione
  anticonceptione
  conceptivo
  anticonceptivo
  concepto
  conceptual
  conceptualismo
  conceptualista

  PRE + CON + cabitu
  preconciper = preconcebitu
  preconceptione

  DE + cabitu
  deciper = decebitu
  deceptione
  deceptionatu
  deceptore = deceptionatzaile

  EX + cabitu
  *excipitu = excebitu
  excipient = excipiente
  exceptione
  exceptional
  excepto
  exceptar = exceptuatu

  IN + cabitu
  inciper = incebitu
  incipient = incipiente
  inceptione
  inceptivo
  inceptatu

  INTER + cabitu
  intercipitu = intercebitu
  interceptione
  interceptatu

  PER + cabitu
  perciper = percebitu
  perceptible
  perceptibilitate
  imperceptible
  imperceptibilitate
  perceptione
  perceptivo
  perceptor = percebitzaile

  AB + PER + cabitu
  appercipitu = appercebitu
  apperceptione

  PRE + cabitu
  *precipitu = precebitu
  preceptivo
  preceptore
  precepto

  RE + cabitu
  recipitu = recebitu
  recipient = recipiente
  receptione
  receptivo
  receptivitate
  receptore
  recepta
  receptatu
  receptaculo
  receptatore.= receptatzaile

  SUB + cabitu
  *suscipitu = suscebitu
  susceptible
  susceptibilitate
  susceptivo
  susceptione
  + intus
  intussusceptione = obstructione intestinal

 • HER/HES

  Aditz erro honec “itsatsi” aditzaren idea daduca eta darama:
  -heritu: adheritu, *coheritu, *inheritu

  Hona hemen derivatuac AD, CON eta IN prepositioneequin combinaturic:

  Anglesez:

  to adhere
  to cohere
  to inhere

  Interlinguan:

  adherer = -at itsatsi
  coherer = -equin itsatsi
  inherer = -n itsatsi

  Naffarreran honela lirateque:

  adheritu
  *coheritu
  *inheritu

  Gaztelaniaz beçala (adherir = adheritu), lehena baicic ez dugu erabili gure hizcunçan.

  Participio present edota imperfectuac:

  adherent = adherente
  coherent = coherente
  inherent = inherente

  Naffarreran biac dira erabilgarri.

  Anglesez ere baditugu hauexec:

  adhering
  cohering
  inhering

  Participio hauec bai interlinguan, bai anglesez, adjectivoac içaiteaz gain, gerundio modura ere erabilcen dira, hau da, lingua romanican erraiten baguenu beçala:

  adherendo
  coherendo
  inherendo

  -LY (anglesez) edo -QUI (euscaraz) atziquiequin adverbio bilhacatzen dira:

  adherently = adherentqui
  coherently = coherentqui
  inherently = inherentqui

  QUI hau euscaraz dativoa ere içan daiteque. Adibidez:

  dagoQUIgu
  dabilQUIçue

  Hauetaric erathorcen dira substantivo hauexec:

  adherentia = adherencia
  coherentia = coherencia
  inherentia = inherencia

  Biac erabilgarri. Lehena leiçarragatiar styloan. Bigarrena, de facto, forma internationalagoa.

  Guehi:

  incoherent = incoherente
  incoherentia = incoherencia

  -tIONe atzizquiaz:

  adhesione
  cohesione
  *inhesione = inherentia

  -tIVO atzizquiaz:

  adhesivo
  cohesivo
  *inhesivo

  -tORe atzizquiaz:

  *adhesore
  cohesore
  *inhesore

  To be continued

 • hered* = heredero

  Ikus deçagun familia:

  heredatu = heretatu = hereditatu
  heredable
  heredagarri
  heredabilitate
  herederagarritassun
  heredero
  herederoquide
  heredade = hereditate

  exheredatu = desheredatu
  exheredatione = desheredatione

  hereditatu = heretatu = heredatu
  hereditate
  hereditage = heritage = heretage Leiç
  hereditario
  cohereditatu
  cohereditario

 • star v to stand (= to be standing)

  ESTAR aditzaren forma internationala STAR da.
  Hemendic STATU forma participiala, nondic ESTATU batuerazco forma eta ESTADU bizcaierazcoa.
  STATU eta derivatuec S liquidoaz hasten dira. Hizcunça batzuetan E- prothetico bat ipincen çaie ezquerretarat ahosquera erraçagotzeco:

  statu + e- = estatu

  Osso familia ederra eratzen da STATU honetaric:

  statu
  statal
  statalitate

  statione
  stationario
  stationatu

  statura

  statista
  statistico
  statistica

  statutu
  statutario

  stable
  stabilitate
  *establecitu = establitu
  stabilitu = establitu
  stabilimentu = establimendu
  stabilitore = establitore = establitzaile
  prestabilitu = preeestablitu

  RE
  restabilitu = restablitu
  restabilimento = restablimendu

  stabilisatu = stabilizatu
  stabilisatione = stabilizatione
  stabilisatore = stabilizatore = stabilizatzaile

  IN
  instable = *inestable
  instabilitate = *inestabilitate

  CIRCUM
  circumstatu
  circumstante
  circumstantia = circumstancia
  circumstantial = circumstancial
  circumstantiatu = circumstanciatu

  CON
  constatu
  constante
  constantia = constancia
  inconstante
  inconstantia = inconstancia

  CONTRA
  contrastatu
  contrasto = contrast = contraste

  DIS
  distatu
  distant = distante
  distantia = distancia
  distantiatu = distanciatu
  equidistant = equidistante
  equidistantia = equidistancia

  IN
  instatu
  instant = instante
  instantia = instancia
  instantaneo
  instantaneitate

  OB
  obstatu
  obstaculo = obstaculu
  nonobstante = non obstante

  PRE
  + prestatu
  presto
  prestimonio
  prestatione
  prestatore = prestatzaile

  prestu
  prestessa = presteça

  AB + PRE
  apprestatu
  appresto

  prestidigitatu
  prestidigitatione
  prestidigitatore = prestidigitatzaile

  RE
  restatu
  restant = restante
  resto = restu
  restivo

  AD + RE
  arrestatu Batueraz: arrastatu
  arresto = arrestu
  arrestatione OEH arrastazio, arrastazione

  stabulo = stablo, stable, stabli
  stabulatu
  stabulatione

  status
  statu quo = status quo

 • Aurreco STO (stare/statu) aditzarequin relationaturic SISTO (sistere/*sistitu) aditza daducagu latineraz, nondic baitathoz ondocooc lingua internationalean, eta beraz naffarreraz:

  AD + sistitu = assistitu
  assistent = assistente
  assistentia = assistencia

  CON + sistitu = consistitu
  consistent = consistente
  consistentia = consistencia
  IN + CON
  inconsistent = inconsistente
  inconsistentia = inconsustencia
  consistorio
  consistorial

  DE + sistitu = desistitu
  desistentia = desistencia

  EX + sistitu = exsistitu = existitu
  existente
  existentia = existencia
  existential = existencial
  existentialismo = existencialismo
  existentialista = existencialista
  IN + EX
  inexistent = inexistente
  inexistentia = inexistencia
  PRE+ EX
  preexistitu
  preexistent = preexistente
  preexistentia = preexistencia

  IN + sistitu = insistitu
  insistent = insistente
  insistentia = insistencia

  PER + sistitu = persistitu
  persistent = persistente
  persistentia = persistencia

  RE + sistitu = resistitu
  resistent = resistente
  resistentia = resistencia
  resistible
  IN + RE
  irresistible
  irresistibilitate

  SUB + sistitu = subsistitu
  subsistent = subsistente
  subsistentia = subsistencia

 • via: bide

  viatico
  Via Lactea = Esne Bide

  viage = viaje, bidaia
  viagiatu = viajatu, bidaiatu
  viagiant = viajante = bidaiant
  viagiatore = viajatore = viajero = viajatzaile = bidaiari

  viatu = bideratu
  viable = bideragarri
  inviable = bideraecin
  viabilitate = bideragarritassun
  inviabilitate = bideraecintassun

  deviatu = desviatu = desbideratu
  deviant = deviante
  deviatione = desviatione = desbideratze
  desviationista
  desviationismo

  obvio
  obvioqui
  obvietate
  obviatu

  previo
  previoqui

  inviatu = enviatu = bidali = bialdu
  invio = envio = bidalce, bidalqueta
  reinviatu = reenviatu = berdidali

  viaducto = viaductu
  ferrovia = burdimbide
  ferroviario = burdimbideco
  tramvia

  trivium = trivio
  trivial
  trivialitate
  trivialisatu = trivializatu
  triviaholico = triviaphilo

  quadrivium = quadrivio

  convoy

  etc.

 • ager [ag-/act-; -ig-/-act-] v to act (= to be doing)
  Aditz internationaletic:

  agitu = actuatu
  Orotaricoan “ajitu” dugu, cein baita ahosquerari dagoquion idazquera.

  acte
  actu
  acto

  agenda
  agent = agente
  agentia = agencia

  agitatu
  agitatione
  agitatore = agitatzaile

  agible

  actione
  actionero
  actionista
  actionatu
  actionable
  inactione
  activo
  activatu
  activatione
  inactivo
  inactivitate
  radioactivo

  actore
  actrice = actriz, actoressa
  acto
  + actoan
  actuario
  actuariato = actuariatu
  actuarial
  actual
  actualitate
  actualisatu = actualizatu
  actualisatione = actualizatione
  actuatu
  actuatione
  interacto

  *coagitu
  coactionatu
  coactione

  *reagitu
  reactionatu
  reactione
  reagent = reagente
  reactionario
  reactionismo
  reactionista
  reactivo
  reactore

  *retroagitu
  retroactuatu
  retroactione
  retroactivo
  retroactivitate;

  transigitu
  intransigitu
  transigente
  intransigent = intransigente
  intransigentia = intransigencia transactione
  transactional
  transactatu

  litigatu
  litigio
  litigioso
  litigante
  litigatione

  etc.

 • justu
  justo
  justuqui

  injustu
  injusto
  injustuqui

  justitia = justicia
  injustitia = injusticia

  justessa = justeça

  justificatu
  injustificatu
  justificant = justificante
  justificable = justificagarri
  injustificable = justificaecin
  justificatione
  justificativo
  justificatore = justificatzaile

  adjustatu
  adjustage
  adjustamentu = adjustamendu
  adjustable = adjustagarri
  adjustatore = adjustatzaile
  readjustatu
  readjustamentu = readjustamendu
  readjustatore = readjustatzaile
  injustu
  injusto

  Norc ez du euscaraz ajustatu edo ajustadore ençun?!

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude