isil

isil – 

Nire hiru euskal igasgai horietan eta Ondarrutarren Giltza izenekoan:

zuzeu.eus/author/jlavin

euskal aditzaren sistema klasikoa erakutsi dut, zeinaren bidez edozein euskal aditz’ trinkoki jokatu ahal baita.

Oraingoan isildu aditza izango da jokatuko duguna trinkoki.

Orainaldia emango dugu hemen:

ni nasil

hi hasil

hura dasil

gu gasiltza

zu zasiltza

zuek zasiltzate

haiek dasiltza

Zertarako, bada?  Aditz sistema klasikoa ikas dezagun behingoz!

NAFFARRERA

35 pentsamendu “isil”-ri buruz

 • Leizarragak lau aldiz erabili zuen silentio hitza, zein /silentzio/ ahoskatzen baita.

  IXIL (ichil idatziric) 35 aldiz erabili çuen: ixil, ixildu, e.a.
  “ichiltassun” erabili ahal ukan luke silentio esatekotz, baina ez zuen egin.

  Isildu edo ixildu aditzaren erroa SIL da.
  Hortik eraiki dugu postean ikusi berri dugun orainaldiko DASIL adizkia eta haren plurala den DASILTZA, nondik beste adizkiak ilkitzen baitira (ilkiarazten baititugu):

  DASIL
  nasil
  hasil
  DASILTZA
  gasiltza
  zasiltza
  zasiltzate

  ibili/ebili aditzetik “dabil” lortzen den bezala,
  isildu / ixildu / exildu aditzetik “dasil” ondorioztatu dugu automatikoki.

  SIL erro hori latinerazko hitzetariko eratorrietan ere agertzen zaigu (silentio, silentiatu…) lexico internationalean.
  Norc nori hartu ziokeen, guretzat batere garrantzi gabeko zaigu egun. Erabili egiten dira ezagutzen ditugun hizkuntzetan, eta hori aski eta sobera da guretakotz.

  Adeitsuki

 • NOR edo NOR-NORK

  Orainaldia

  nasil
  = isiltzen naiz; isiltzen nau
  hasil
  dasil
  gasiltza
  zasiltza
  zasiltzate
  dasiltza

  Adibideak (nor-nork):

  nasilzu = isiltzen nauzu
  zasiltzagu = isiltzen zaitugu

  Iraganaldia: luzea / laburra

  nindasilen / nensilen
  = isiltzen nintzen; isiltzen ninduen
  hindasilen / hensilen
  zesilen
  gindasiltzan / gensiltzan
  zindasiltzan / zensiltzan
  zindasiltzaten / zensiltzaten
  zesiltzan

  Adibideak (nor-nork):
  nindasilzun / nensilzun = isiltzen ninduzun
  zindasiltzagun / zensiltzagun= isiltzen zintugun

  NORK-NOR (hura) Subjektua aurrera pasaturik:

  nesilen = isiltzen nuen
  hesilen
  zesilen (hura-hark)
  genesilen
  zenesilen
  zenesilten
  zesilten (hura-haiek)

  NORK-NOR (haiek)

  nesiltzan = isiltzen nituen
  hesiltzan
  zesiltzan (haiek-hark)
  genesiltzan
  zenesiltzan
  zenesiltzaten
  zesiltzaten (haiek-haiek)

  Ulertzen delakoan, adeitasunez

 • JAIKI & JAITSI

  JAIKI

  naika = jaikitzen naiz
  haika
  daika
  gaikatza / gaikaz
  zaikatza / zaikaz
  zaikatzate / zaikaze
  daikatza / daikaz

  IRAGANALDIA

  nindaikan = jaikitzen nintzen
  hindaikan
  zeikan
  gindaikatzan / gindaikazan
  zindaikatzan / zindaikazan
  zindakaitzaten / zindakaiezan
  zeikatzan / zeikazan

  Oharra: haik = haika

  JAITSI

  naitsa = jaisten naiz
  haitsa
  daitsa
  gaitsatza / gaitsaz
  zaitsatza / zaitsaz
  zaitsatzate / zaitsaze
  daitsatza / daitsaz

  IRAGANALDIA

  nindaitsan = jaisten nintzen
  hindaitsan
  zeitsan
  gindaitsatzan / gindaitsazan
  zindaitsatzan / zindaitsazan
  zindaitsatzaten / zindaitsaezan
  zeitsatzan / zeitsazan

  Oharra: daitso ere badaukagu, NOR-NORI itxura duena.
  Inperatiboan ere erabiltzen dira.

  Adeitsuki

 • IGORRI
  nigorra (hark ni) eta digorte (hura haiek) ikusten ditugu Orotariko Euskal Hiztegian:

  nigor / nigorra = igortzen naiz / nau
  higor
  digor
  gigortza
  zigortza
  digortza

  Adibideak:
  digorte = igortzen dute
  digorzkiguzue = igortzen dizkiguzue
  digorzkizuegu = igortzen dizkizuegu

  nindigorren = igortzen nintzen / ninduen
  hindigorren
  zigorren
  gindigortzan
  zindigortzan
  zindigortzan
  zigortzan

  NORK NOR
  nigorren = igortzen nuen
  higorren
  zigorren
  genigorren
  zenigorren
  zenigorten
  zigorten

  nigortzan = igortzen nituen
  higortzan
  zigortzan
  genigortzan
  zenigortzan
  zenigortzaten
  zigortzaten

  Adibideak:

  zigorten = igortzen zuten
  zenigorzkiguten = igortzen zenizkiguten
  nigorkiete = igortzen naiete
  genigorkizuen = igortzen genizuen

  Adeitasunez

 • Adiskide batek galdetu dit

  naffarrera.info@gmail.com

  ea nola esan litekeen “igortzen diguzu / igortzen dizkiguzu” modu trinkoan.

  Erantzuna hemen:

  igortzen duzu = digorzu
  igortzen dituzu = digortzazu

  igortzen diguzu = digorkiguzu
  igortzen dizkiguzu = digorzkiguzu

  Sistema klasikoaren arabera, digorkiguzu eta digorzkiguzu.

  Baina, euskara’ zabalagoa da eredu klasikoa baino. Euskara’ orotarikoa da, haren hiztegia bezala.

  1.
  igortzen diguzu eta igortzen dizkiguzu

  esaten dutenek

  digorguzu eta digorzkiguzu

  esan ahal dute.

  2.
  igortzen deraukuzu eta igortzen derauzkiguzu

  esaten dutenek

  digorkuzu eta digorzkiguzu

  Eta 3.

  igorten deuskuzu eta igorten deuskuzuz

  esaten dutenek

  digorskuzu eta digorskuzuz.

  Holakoxe erraza da orotariko euskara!

  Adeitsuki

 • Kaixo Josu, eta jaikitzen nau? Naiki?

 • Kaixo, Julen

  ni eta hark ni berdinak dira beti.

  ni naika = jaikitzen naiz
  hark ni naika = jaikitzen nau

  zuk ni naikazu = jaikitzen nauzu
  e.a.

  Adeitsuki

 • “Josu Lavinek kaoserat eraman nahi gaitu gu euskaldunok!”.
  Baten batek bere buruari esaten dioke honela.
  Ez, ez dago holakorik.
  Egungo euskararen kaosean ordena ipini nahi dut; batez ere, zaila omen dena erraztuz. Hori da nire egitekoa, hortaraco naiz hemen.

  Adeitsuki

 • Benat Castorene 2022-03-08 13:06

  Asmaketa perbertso bat:
  Zer erran nahi du “nemozke”aditzformak?

 • Beñat,

  nemozke = emaiten nizkioke

  besterik ez da. Zuzen eraikia.
  Perbertsotik ez dauka deus ere.

  Adeitsuki

 • Benat Castorene 2022-03-08 16:01

  Arrapostu hori bera nuen igurikatzen.
  Baina uste nuen “emanen nizkioke” zela. Diferentzia tipia dateke.

 • emaiten ala emanen nizkioke, bai, Beñat!

 • EMAN aditza

  demagun adizkitik aditz trinko osoa.

  dema pl. dematza

  nama, hama, gamatza, zamatza modukorik ez dut ikusi gure literatur idazlanetan.

  demat = ematen dut
  demak
  deman
  dema
  demagu
  demazue
  demate

  Objektu plurala:

  dematzat = ematen ditut
  dematzak
  dematzan
  dematza
  dematzagu
  dematzazu
  dematzazue
  dematzate

  Iraganaldia

  neman = ematen nuen
  heman
  zeman
  geneman
  zeneman
  zenematen
  zematen

  Objektu plurala:

  nematzan = ematen nituen
  hematzan
  zematzan
  genematzan
  zenematzan
  zenematzaten
  zematzaten

  Adeitsuki

 • EMAN/EMON + NORI

  dema + kio
  = demakio
  = demo
  = demaio
  = demotso / demotsa

  dematza + kio
  = demazkio
  = demaizkio
  = demotsoz / demotsaz

  dema + kie
  = demakie
  = deme
  = demaie
  = demotse

  dema + kit / kida-
  = demakit / demakida-
  = demat / demada-
  = demait / demaida-
  = demost / demosta-

  + t, k, n, gu, zu, zue, te

  Adibideak:

  demakiogu:
  = demogu
  = demaiogu
  = demotsogu / demotsagu

  demazkiogu:
  = demaizkiogu
  = demotsoguz / demotsaguz

  eta abar.

 • Beñat Castorene 2022-03-09 17:43

  Josu ez dut gogoratzen nun jokatu duzun “iritzi” aditza

 • Beñat,
  Uste dut ez dudala oraino jokatu ERITZI/IRITZI aditza.
  Ea bihar egiten ahal dudan.
  Anitz esker!

 • Beñat,
  Hona hemen eritzi/iritzi aditza:
  ERITZI/IRITZI aditza

  (NOR) NORI (NORK)

  Orainaldia
  Oinarrizko formak

  derizt
  derizk
  derizna
  deritzo / deritza
  derizku
  deritzu
  deritzue
  deritze / derizte

  NORK atzizkiak erabil daitezke:

  T
  derizat, deriznat, deritzot / deritzat, deritzut, deritzuet, deritzet / deriztet
  K
  deriztak, deritzok / deritzat, derizkuk, deritzek / deriztek
  N
  deriztak, deritzon / deritzan, derizkun, deritzen / derizten
  (HARK) Subjektua hirugarren pertsona denean atzizkirik ez da behar. Beraz goiko oinarrizko formak erabiltzen dira.
  GU
  derizagu, deriznagu, deritzogu / deritzagu, deritzugu, deritzuegu, deritzegu / deriztegu
  ZU
  deriztazu, deritzozu / deritzazu, derizkuzu, deritzezu / deriztezu
  ZUEK
  deriztazue, deritzozue / deritzazue, derizkuzue, deritzezue / deriztezue
  TE
  deriztate, derizate, deriznate, deritzote / deritzate, derizkute, deritzute, deritzuete, deritzete / deriztete

  Iraganaldia
  Oinarrizko formak

  zeriztan
  zerizan
  zeriznan
  zeritzon / zeritzan
  zerizkun
  zeritzun
  zeritzuen
  zeritzen / zerizten

  NORK aurrizkiak erabil daitezke:

  NE
  nerizan, neriznan, neritzon / neritzan, neritzun, neritzuen, neritzen / nerizten

  HE
  heriztan, heritzon / heritzan, herizkun, heritzen / herizten

  (HARK) Subjektua hirugarren pertsona denean aurrizkirik ez da behar. Beraz goiko oinarrizko formak erabiltzen dira.

  GENE
  generizan, generiznan, generitzon / generitzan, generitzun, generitzuen, generitzen / generizten

  ZENE
  zeneriztan, zeneritzon / zeneritzan, zenerizkun, zeneritzen / zenerizten

  ZENE+TE
  zeneriztaten, zeneritzoten / zeneritzaten, zenerizkuten zeneritzeten / zenerizteten

  TE
  zeriztaten, zerizaten, zeriznaten, zeritzoten / zeritzaten, zerizkuten, zeritzuten, zeritzueten, zeritzeten / zerizteten

  Adibideak
  (Niri) Josu derizt: impertsonala, subjektua “jendeak” edo da.
  Hark niri Josu derizt: Hemen “hark” da subjektua
  Hark niri on derizt: Hark onerizten dit
  e.a.
  Adeitsuki

 • IHARDETSI

  zihardetsan: Oihenartek
  ihardestazue: Leizarragak

  Orainaldia … Iraganaldia

  dihardetsat … nihardetsan
  dihardetsak … hihardetsan
  dihardetsan … hihardetsan
  dihardetsa … zihardetsan
  dihardetsagu … genihardetsan
  dihardetsazu … zenihardetsan
  dihardetsazue … zenihardetsaten
  dihardetsate … zihardetsaten

  Niri: st
  Hiri: k/a // n/na
  Hari: tso
  Guri: sku
  Zuri: tsu
  Zuei: tsue
  Haiei: tse

  Adibidez:
  dihardestazue
  nihardetsen
  dihardeskute
  genihardetsun
  etc.
  Adeitasunez

 • Benat Castorene 2022-03-10 11:18

  Milesker nahikoa ez dut maluruski hamarrena ere erabiliko
  Baina iduriz “iritzi”k bi zentzu dauka:
  1) Mikel deritzan edo derizon (deitzen den) gizon hura nolakoa da? (nor nori)
  2) Biziki kiskila dela deritzat edo deritzot (nork nor)
  Beraz nor nori kasuan “deitu” erran nahi du eta nork nor “jujatu” erran nahi du
  Zuzen ala oker naiz?

 • Baiki.

  Baina deritzo/deritza modukoak ere NOR-NORI-HARK ere izan daitezke. Hirugarren pertsonan atzizkirik ez delako jartzen.
  Ulertzen?
  Adeitsuki

 • Benat Castorene 2022-03-10 11:40

  Beraz “kiskil deritza” esaldiak bi gauza esberdin erran lezake:
  (norbait) kiskil deitzen da
  edo ( norbaitek) kiskil jujatzen du (beste norbait)
  Eta beharrik nahasmendu hori bakarrik hirugarren pertsonean gerta liteke?

 • Baiki, hala da, Beñat.
  Trantsitiboek ez daukate markarik hirugarren petsona singularrekoan.
  nauka
  hauka
  dauka
  gauzka
  zauzka
  zauzkate
  dauzka
  + t, k, n, -, gu, zu, zue, te

  Ikusten duzunez erdialdeko euskalkian idazten badakit!

  Batua, batuera eta Euskaltzaindia terminoak eliminatu ditut nire hizkeratik.
  Adeitsuki

 • ERASI/EDASI/EDASSI

  Akademiaren Hiztegian:

  erasi, eras, erasten
  du ad. Pei. Hitz egin, jardun; murmurikatu. Ik. maiseatu. Isilik egonak inor ez du galdu; baina erasteak bai usu. Norbaiten kontra erasi. Edozein gauza zuen kontra darasatenean. Zer darasazu?

  [Oharra: batez ere forma trinkoetan erabiltzen da].

  Oihenartek: ledaske
  Leiçarragak: dadassa, dadassate, çadassaten
  Axularrek: darasa

  ERASI aditza:

  Orainaldia … Iraganaldia
  darasat … nerasan
  darasak … herasan
  darasan … herasan
  darasa … zerasan
  darasagu … generasan
  darasazu … zenerasan
  darasazue … zenerasaten
  darasate … zerasaten

  Baldintza … Ondorioa
  banerasa … nerasake / neraske
  baherasa … herasake / heraske
  balerasa … lerasake / leraske
  bagenerasa … generasake / generaske
  bazenerasa … zenerasake / zeneraske
  bazenerasate … zenerasakete / zeneraske
  balerasate … lerasakete / leraskete

  Naffarreraz -rasa- gabe, -dassa-.

  Adeitsuki

 • IZEKI

  izeki, izeki, izekitzen

  1 da/du ad. Piztu. Ik. irazeki; isiotu. Inork ez du argi bat izeki eta ohe azpian estaltzen. Bidean zehar ezkutuko suteak izeki dituzte.

  2 da/du ad. Irud. Halako laidoak Usoaren bihotzean gorrotoa izeki zuen.

  3 (Partizipio burutua izenondo gisa). Argi zuzi izekia. Maitasun izekia.

  zizekan: Lardizabalek

  NOR
  Orainaldia
  nizeka = pizten naiz
  hizeka
  dizeka
  gizekatza
  zizekatza
  zizekatzate
  dizekatza

  Iraganaldian
  nindizekan = pizten nintzen
  hindizekan
  zizekan
  gindizekatzan
  zindizekatzan
  zindizekatzaten
  zizekatzan

  NOR-NORK

  dizekat = pizten dut
  dizekak
  dizekan
  dizeka
  dizekagu
  dizekazu
  dizekazue
  dizekate

  Iraganaldian

  nizekan
  hizekan
  zizekan
  genizekan
  zenizekan
  zenizekaten
  zizekaten

  Halaber:
  dizekatzat = pizten ditut

  nizekatzan = pizten nituden

  Eta zergatik ez NORI
  dizekakiot = pizten diot
  dizekazkiot = pizten dizkiot

  nizekakion = pizten nion
  nizekazkion = pizten nizkion
  eta abar

  Adeitsuki

 • https://t.me/euscaralibrea

  Telegrameko talde berria.
  Etor zaitez!
  Euscara librean ari izateko taldea.

  Adeitsuki

 • eragon, eragoten
  du/dio ad. (nor osagarririk gabe). Bizk. Jardun, ari izan. Lanari daragoio: lanean ari da. Euliak eskuaz harrapatzen eragon.

  daragoiot
  daragoiok
  daragoion
  daragoio
  daragoiogu
  daragoiozu
  daragoiozue
  daragoioe

  neragoion
  heragoion
  (z)eragoion
  generagoion
  zeneragoion
  zeneragoioen
  (z)eragoioen

  Adeitsuki

 • EDUN eta EDUKI

  EDUN aditza erregularra balitz, honelakoa litzateke orainaldia.Ondoan EDUKI aditza jarriko dugu

  nadu : naduka
  hadu : haduka
  dadu : daduka
  gaditu / gaduz : gaduzka
  zaditu / zaduz : zaduzka
  zadituzte / zaduzte : zaduzkate
  daditu / daduz : daduzka

  Ken dezagun orain EDUN eta EDUKI erroen D letra:

  nau : nauka
  hau : hauka
  dau : dauka
  gaitu / gauz : gauzka
  zaitu / zauz : zauzka
  zaituzte / zauzte : zauzkate
  *daitu / dauz : dauzka

  Asterizkoz markaturik sekulan entzun ez dudana (daitu).
  DAU adizkia DU bilakatzen da leku askotan.
  *DAITU adizkiaren ordez DITU erabiltzen da zuzenki.
  GAUZ leku batzuetan GOZ bilakatzen da (gaituk = gozak, gaitun = gozan / gozana, gaituzu = gozuz, gaituzue = gozuez)
  GAUZ, ZAUZ, ZAUZTE eta DAUZ edukiren adizkiak egiteko erabiltzen dira gauzKA, zauzKA, zauzKAte eta dauzKA.
  DAUZ leku askotan DITU adizkiaren ordez zuzen erabiltzen da.

  EDUN eta EDUKI berez aditz berbera da, ikusi dugunez.

  To be continued

 • Ikasle bat NOR-NORK ikasten hasten denean, badakizki dut, duk, dun, DU, dugu, duzu, duzue eta dute. Eta era berean ditut, dituk, ditun, DITU, ditugu, dituzu, dituzue eta dituzte ikasiak ditu.
  Hau da objektua hura eta haiek direnean, badakizki goiko adizki hauek.
  Benetako NOR-NORK dira, berarentzat, nau, hau, gaitu, zaitu eta zaituzte motako adizkiak. Hau da, objektua ni, hi, gu, zu eta zuek direnean. Ezta? Hala uste dut nik. Gero NORK egiten duen bukaeran markatu behar da ohiko NORK atzizkiekin: t, k, n, -, gu, zu, zue eta te:

  • nauk, naun, NAU, nauzu, nauzue, naute
  • haut, HAU, haugu, haute
  • gaituk, gaitun, GAITU, gaituzu, gaituzue, gaituzte
  • zaitut, ZAITU, zaitugu, zaituzte
  • zaituztet, ZAITUZTE, zaituztegu, zaiguztete

  Sistema klasikoaren eskema

  DU
  nau
  hau

  DITU
  gaitu
  zaitu
  zaituzte

  Bi bloketan:
  1. Objektu singularrak
  2. Objektu pluralak

  “zaituzte” existitzen ez zenean “zaitu” zen plurala. Horregatik GU ostean beti ZU agertzen zaigu eskemetan.
  Ikusi dugu GAITU, ZAITU eta ZAITUZTE lehen izan zirela GAdITU, ZAdITU eta ZAdITUZTE.

  To be continued

 • Orainaldia beti doakio loturik bizitzari, eguneroko bizitzari, momentu bakoitzari. Hor gagoz gu beti, etengabeko orainaldian.
  Iraganaldia memoriari lotua, ordea. Iragana da, pasatua.
  Orainaldiko atzizkiak errazagoak dira gizakiontzat. Arrazoia sinplea: Orainaldiko adizkiak 2000 bider baino gehiagotan entzunak ditugu, beraz, errazak zaizkigu. ZAITUZTETE edo haren forma laburra den ZAITUEE adizkiak 2000 bider entzun ahal ditugu. Haien iraganak, ordea, hau da, ZINTUZTETEN edota ZINTUEEN (edo beste barianteren bat) askozaz ere gutxiagotan. Duda gabe.
  Ume euskaldunek, forma “zuzenak” ikasi baino lehen, iraganaldi adizki pertsonalizatuak erabiltzen dituzte. Adibidez, ZAITUT adizkiaren iraganaldia egiteko -eN jarri eta kitto:

  Gaur ikusi zaitut
  Atzo ikusi *zaitudan

  Gero ikasiko du hor ZINTUDAN behar litzatekeela esan.
  Bon, ikasi egingo du ZINTUDAN hori, baldin eta 2000 bider entzuten badu. Bestela ez. Bestela nagusi egingo da eta ZAITUDAN erabiltzen segituko du lasai asko, azterketaren bat egin behar ez badu, idatziz bederen jakin dezala exigituko baitiote.

  To be continued

 • nau, hau, gaitu, zaitu eta zaituzte adizkiak emango ditugu iraganaldian:

  ninDUen
  hinDUen
  *ginDITUen = ginTUen
  *zinDITUen = zinTUen
  *zinDITUzten = zinTUzten

  -eN baino lehen NORK atzizkiak sartu ahal dira. Berauek + -eN:
  dan, an, nan, -, gun, zun, zuen, ten

  Asterizkoz markaturik oinarrizko adizki erregularrak. Zertarako? Bigarrenak edota zuzenak nondik datozen ikus eta ikas dezaguntzat.

  To be continued

 • DIO & DIZKIO / DITIO

  DIO
  naio
  haio

  DIZKIO / DITIO
  gaitio / *gaizkio
  zaitio / *zaizkio
  zaitiote / *zaizkiote

  Iraganaldia

  NOR-NORK

  ZION
  nindion
  hindion

  ZIZKION / ZITION
  gin(di)tion / *gindizkion
  zin(di)tion / *zindizkion
  zin(di)tioten / *zindizkioten

  + Beste NORI artizkiak
  da, a, na, (o), gu, zu, zue, e
  + Beste NORK atzizkiak
  t, k, n, -, gu, zu, zue, te

  Oharra: Asteriskodunak ez ditut inon ikusi.

  NORK-NOR
  nion … nizkion / nition
  zenion … zenizkion / zenition
  (zion … zizkion / zition)
  genion … genizkion / genition
  zenion … zenizkion / zenition
  zenioten … zenizkioten / zenitioten
  (zioten … zizkioten / zitioten)

  + Beste NORI artizkiak
  da, a, na, (o), gu, zu, zue, e

  Oharra:

  eman dut + hari = diot

  eman ditut + hari = dizkiot edo ditiot

  Euskaldun batzuek, oraino ere, ditiot erregularra erabiltzen dute.

  Adeitsuki

 • Benat Castorene 2022-03-11 18:47

  “nition, zition, ginition…” forma bitxi horiek duela 50 urte aditzen ziren Uztaritzeko inguruan,, konfirmatzen dut, ez dira Josuk asmatuak!

 • Beñat,

  Hahahaha! Anhitz esquer!
  Benetan, nic ez dut adizqui bat ere asmatzen!
  Iruñerrian ere erabilcen ciraden.
  Eta aguian oraino ere Naffarroa Garaian berce nombait.
  Adeitsuqui

 • https://blogak.argia.eus/beranduegi/2022/03/09/zindekusket/

  zindekusket hau gaizki eraikia da.

  Sistema klasikoaren arabera:

  zinDAKUSKIket = ikusten zintuzket

  erregularra da.

  Akademiaren arabera: zindekusazket litzateke. Gaizki berau ere.

  Adeitsuki

 • EZAGUTU

  Erroa: -zagu-
  Akademiak -zagu- edo -zau-, adizki guztietan.

  nazagu
  hazagu
  dazagu
  gazaguzki
  zazaguzki
  zazaguzkite (zazaguzte)
  dazaguzki

  Akademiak zazaguzte.

  NORK atzizkiak:
  t, k, n, -, gu zu, zue, te

  Iraganaldia

  NOR-NORK

  nindazagun
  hindazagun

  gindazaguzkien
  zindazaguzkien
  zindazaguzkiten (zindezaguzten)

  Akademiak “dezagu” DAZAGU erregularraren ordez.
  Akademiak zindezaguzten.

  NORK atzizkiak:
  da, a, na -, gu zu, zue, te

  NORK-NOR

  nezaguen … nezaguzkien
  hezaguen … hezaguzkien
  zezaguen … zezaguzkien
  genezaguen … genezaguzkien
  zenezaguen … zenezaguzkien
  zenezaguten … zenezaguzkiten
  zezaguten … zezaguzkiten

  Guztietan NORI marka ere ager liteke. Adibidez:
  dazagut + hari: dazagukiot
  dazaguzkigu + zuei: dazaguzkikizuegu = dazaguzkizuegu

  Adizki guztietan ZKI barik, Z aski litzateke:

  dazaguzkit = dazagudaz
  nezaguzkien = nezaguzen edo nezaguzan

  Adeitasunez

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude