Euskarari bai

Euskara Batuari bai – 

Euskal Herriak euskara edota euskera behar du.
Oraingo euskara batuak ez du balio hizkuntza nazional modura euskaldun guztiontzat.

Euskara da euskaldunon hizkuntza nazionala.

Euskara Batua Euskaltzaindiak sorturiko beste euskalki bat besterik ez da. Artifizialegia. Laborategiko hizkuntza.

Hau entzunik batzuk haserretuko dira, beste batzuk muturtuko.
Euskara Batu hau, Euskaltzaindiarena, frakasora kondenatua da.

Alferrikako lana egin dute, batua deitura daukan euskara bat ez litzateke behin ere sortu behar izan.

Euskaldunok euskaraz idazten bagenekien. Hori aski zen.

Alfabetizakuntza, ez besterik.

Eta ez zekitenak idazten dakitenengandik ikasi.

Eta euskara ez zekitenek dakitenengandik ikasi.

Euskara berri bat ez genuen behar ezertarako ere ez.

Euskara Batuari bai

DAUDE batek ez du balio euskaldun guztiontzat.
DIDAZU batek ere ez.
DIEZAION batek ere ez du balio.

Hiru horiek euskaldun batzuen euskara da. Ez dira guztionak.

Euskaratik kendu behar lirateke erabiltzen ez diren parteak (niri ez dagokit ofizialki hori egitea)  eta gehitu behar litzaizkioke benetan erabiltzen direnak. Hortan naiz ni.

DAUDEren maila berdinean DAGOZ eta DAGOTZA dagoz.
DIDAZUren maila berdinean DEUSTAZU eta DERAUTAZU.
DIEZAION maila berean DIEZON eta DEGION.

Hau da egia. Euskal Herriaren hizkuntza nazionala euskara da.

 

Euskara Batuari bai

NAFFARRERA

26 pentsamendu “Euskarari bai”-ri buruz

 • Benat Castorene 2022-02-24 11:40

  Derautazu pentsatzen dut dela orai ibiltzen den” dautazu” jatorrezko forma
  Berdin deraut eta daut
  Baina nola esplika Baxenabartar anitzek “data” erraiten dutela. Adibidez “Martinek erran data jinen zela”.

 • Beñat,

  derautazu da dautazu adizkiaren forma klasikoa. Biak dira onak. Bigarrena gaur egun errealagoa, edo erreala.
  derautazu erabilera batzuetarako baliagarria. Memoria kontserbatzeko, adibidez.
  Berdin DAUT bicaina, DERAUT klasikoari dagokiona.

  DATA hori DAUT adizkiaren barianta besterik ez da. Ez da oso literarioa.

  Bizkaieraz DEUST (= dit) baliokidearen kasuan deusta, dosta, doste… modukoak entzuten ahal dira.

  Adeitsuki

 • Joseba Aurkenerena 2022-02-24 15:16

  Ene ustez, bidea da Iparraldeko ikastolek Zuberoan egiten dutena. Lehen hezkuntzan zuberera, eta gero bigarren hezkuntzara pasatzean ikasleei batua erakusten zaie. Horrela bi-biak, euskalkia eta estandarra finkatzen dituzte.
  Horrela egin beharko litzateke, ene iduriz, bizkaierazko eremu osoan, bederen.

 • Joseba,

  Ulertzen dut zure proposamena.
  Nirea egun, ordea, desberdina da.
  Bizkaiera ere orain arte kontsideratua izan da euskalki bat.
  Ez da jada nire ikuspegia bete betean.
  Nire ustez bizkaierak aportatuko duena euskara maila nationalera igotzea da:

  deutsut eta dizut maila berean
  dagoz eta daude maila berean
  leuskioe eta liokete maila berean
  diezaiogun eta degiogun/deiogun maila berean

  Biotariko bat erabiltzen jakitea aski da, bestea ulertzearekin nahikoa, bizkaitarrak ez direnentzat, bederen.

  Hiru arratsaldetan ikas daiteke.

  Bizkaian aseguratu beharra dago bizkaiera literarioa ongi ikastea eta irakastea.
  Honezaz gain, bizkaiera bere partetik ere ibiliko da mendebaldeko euskara edota euskera modura.
  Hori da nire proposamena
  Adeitsuki

 • Euskaltzaindiak eta Eusko Jaurlaritzak ba al dakite bizkaitar natural eta euskaldunek euskara batuari buruz duten iritzia? Ezagutzen al dute iritzi hau?
  Benetan uste dute ezen bizkaitar hauek euskara batua euren hizkuntza nazionaltzat daukatela?
  Hau da, euskaldunon hizkuntza estandar, batu eta nazionaltzat?
  Eta halakotzat ez badaukate, uste duzue, bizkaitar hauek ez luketela jakingo euskara batu honi zer falta zaion bizkaitarren hizkuntza nazionala ere izateko?
  Deutsut, adibidez, nazionala da egun? Ez. Dizut nazionala dela dinoe
  Orduan ezetz erantzungo lukete
  Adeitsuki

 • Bizkaiera literarioan KE partikula NORI baino lehen ipintzen da eta KI bihurtzen da:

  nioke = neuskio
  hioke = heuskio
  lioke = leuskio
  genioke = geunskio
  zenioke = zeunskio
  zeniokete = zeunskioe
  liokete = leuskioe

  Objektu plurala bada:

  niZKIoke = neuskioZ
  Hau da Z bat bukaeran jarriric. Adizki guztietan.

  HARI denean O, HAIEI denean E:

  nieke = neuskie
  NORI guztiak denbora honetan batuan bezala:
  T, K, N, O, GU, ZU, ZUE, E

  KI (berez KE baino ez dena) eta BA jarririk aurretik ondokoak lortzen ditugu:

  banio = beneutso

  KI (KE) gabeko hauetan NORI kasuak hauek:
  STa, A, NA, TSO, SKU, TSU, TSUE, TSE

  Iraganaldian -eN gehitu:

  nion = neutson

 • BANEUTSO eta NEUSKIO moduko hauek dira nire ustez euskaran ere onartu behar direnak, BANIO eta NIOKE formek daukaten maila berean.
  EUTSI aditz osoa, alegia.

 • ESAN aditzean Euskara Batuak bizkaierazko adizkiak hartu ditu:

  diotsot pl. diotsodaz
  niotson pl. niotsozen (niotsozan)

  https://www.dropbox.com/s/iry74zed26h4j2v/aditz%20batua.pdf?dl=0

  -I-dunen pare -INO-dunak ere euskara dira.

  diotsot = dinotsot

  zeinetan bukaerako Z batez pluralak egiten baitira.

  EUTSI aditza berdin.

  Adeitasunez

 • TE pluralgilea ere berraztertu beharra dago euskaran.

  ZAUDErekin batera ZAGOZ onartuz gero,
  ZAUDETErekin batera ZAGOZTE genuke.

  zagozte, zabiltzate, zaituzte, eta abar.

  Halaber 3. personan

  diotsote, diotsete, zaituztete

  Maiz euskaldunek TE hori E modura sinplifikatzen dute. Eta hori aukeran eman behar da tipo honetakoak eduki ez ditzagun:

  zinatekete, zeniezazkiguketen, e.a.

  Analogiaren bidez adizki asko asmatu dira euskaran, orain arte aditz koadroetan baizik bizi ez direnak, zeniezazkiguketen, adibidez.

  Adeitsuki

 • Euskal Aditz Batua liburuan EGIN aditzaren paradigmak aipatzen direnean bizkaierazko erabilera kontutan hartzen da. Nire ustez, Euskaltzaindiak berak ere ontzat ematen du

  ekarri degiodan

  forma, adibidez,

  ekar diezaiodan

  esannahiaz.

  Guti gutitan ikusten dira Bizkaitik kanpo ere erabiltzen diren forma hauek.

  EUTSI aditzean, ordea, ez da honelako aipurik egiten.

 • Gaztelaniak lehenago eta gero euskara batuak, euskara batu honek, inferioritate konplexua erein dute bizkaitar askorengan.
  Guztiongan ez, Jainkoari esker.
  Ezberdinak direlako kontuaz.
  Gipuzkera literarioa funditu da euskara batuarekin, bat egin dute.
  Bizkaiera, ordea, eredu “nazional” horretatik kanpo utzi dute. Nahita. Deskaratuki.
  diot eta deutsot aditz desberdinak dira, eta biak euskaran egon behar dira maila berean. Bakoitzak libreki erabili dagian bata edo bestea. Edo biak batera.
  EUTSI aditzaren adizki solte batzuk onartu ditu Euskaltzaindiak, aditz laguntzaile modura erabiltzen direnak nahita bazter utzita. Zergatik?

  ikus nezake-rekin batera ikus niro erabili ahal da euskaraz.

  Eta ikusi negike? Ez? Zergatik?

  /neike/ ahoskatzen da hemen. Jende gutxik erabiltzen al du?

  Ez, ez borobila. Eguneroko adizkia da hori, niro ez bezala ez murriztua.

  Bizkaierazko adizki euskaldun guztion ondare direlakotz.

  Adeitasunez

 • Euskaraz zekitenen euskaltegia | Bizigiro | Berria
  https://www.berria.eus/paperekoa/1916/038/001/2019-11-02/euskaraz-zekitenen-euskaltegia.htm

  Hau interesgarria da. Esaten direnak garrantzitsuak.

  Ez da aski jarduera horiekin.

  Nire proposamena haratago doa, batzuk jada konturatu diratekeenez.

  naffarrera.info@gmail.com

  Adeitsuki

 • Gauza bat da bizkaiera, bere ahozko bariante guztiekin:

  deutsot = deutsat

  zeinak ahoskatzen baitira: deutzot, deutzat, dotzot, dotzat, dotzet…

  eta beste bat horiek idazteko forma egokiena:

  deutsot eta deutsat

  Adeitsuki

 • Ikus argazki hau

  https://www.dropbox.com/s/qu2aw15jayxp19g/egin%20batuan.jpg?dl=0

  non Euskaltzaindiak hitz egiten baitigu EGIN aditzari buruz.

  Zergatik ez dute berdin jokatu EUTSI aditzaren kasuan?

  EUTSI euskara edota euskera da!!!

  Ez dute astirik izan azken dekada hauetan?

  Adeitsuki

 • BIZKAI EUSKERAREN
  JARRAIBIDE LIBURUA
  Labayru Ikastegia
  2002

  https://www.dropbox.com/s/i2wncqjgqcfh51i/bizkai_euskeraren_jarraibide_liburua.pdf?dl=0

  Liburu bikain honetan:

  dio = deutso = deutsa
  diote = deutsie
  die = deutse
  diete = deutsee

  A+E = IE (deutsae = deutsie)

  zarete (zara + te) bizkaieraz zarie (zara + e) den moduan.

  IE hau hedatzen da beste adizkiei:

  zagoze edo zagozie = zaudete
  zoaz edo zoazie = zoazte

  Adeitsuki

 • Josu, eutsiren trinkoa nolakoa den begiratu dut link horretan, Euskal Aditz Batua liburukian, eta harriturik utzi nau. Hirugarren pertsonakoak ageri dira bakarrik. Paradigma bukatu gabe dago. Hark hari dautso, baina hark niri? Ez da ageri. Txistea dirudi egia esan.

  Dautso hori nik ez dut behin ere aditu. Googlen sartu eta hau aurkitu dut:

  “hemos empezado a escribir eztakit hau zer dukan y barrabasadas parecidas… porque la “Lógica” así lo exige; por esa misma razón, es decir, “porque las formas en presente exigen la a”, se afirma que en Vizcaya deben emplearse dautso, daust, marginando deutso, deust.”

  Mitxelenaren hitzak dira, dautso bezalakoen hautatzea kritikatzen. Badirudi iraganeko hizkuntza-manipulazioak direla, paperetan fosildurik iraun dutenak gaur arte, inork zuzendu gabe. Interesgarria da baita eutsi-ren aurretik ageri den aditza ikustea, erauntso. Euskaltzaindiak ez du darauntso erabakitzen, derauntso baizik. E ez da a bihurtzen nahitaez, beraz. Eutsi deutso, behar luke. Hizkuntza bakean uztearekin nahikoa zen. Badirudi eutsi->dautso erabakitzea bizkaitarrak zirikatzeko nahia besterik ez zela. Hori dirudi behintzat, ez baitu beste logikarik. Gainera, paradigma osoa erabili egiten dela jakinik, askoz larriagoa da. Hor baztertze nahi bat dago, ez du beste azalpenik.

  Dautsok gainera beste zerbait dirudi. Hautsi. Haurrak amonari lorontzia dautso (hausten dio).

  Paradigmak ez osatzearena orokorrean barregarri xamarra da. Inork ez luke onartuko “él sostiene”, baina gero “yo…” hutsik uztea. Ez dut ulertzen zergatik egin behar ditugun guk horrelako inozokeriak.

  Norbaitek kritika zaitzake, baina eutsiren paradigmaren kasuan edonork ikus dezake zuzen zaudela, hor zerbait gaizki dagoela. Zure kritika horiek zilegiak direla bistan da. Zilegiak eta beharrezkoak gainera, gaizki egindakoak zuzentzeko bide bakarra direlako. Bestela hemen ez baita inor mugitzen.

 • Julen,

  https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_oehberria&task=sarreraIkusi&Itemid=413&lang=eu&id=144037

  Begira zer esaten den:

  Para las formas conjugadas supletivas con este sdo. — p. ej. en Baietare konplitzeko didan penitentzia (E 43), Arren diguela gure andrea (MLastur 32), Esker draukat neure Iainkoari (Lç Rom 1, 8), Esker diarokat neure Iainkoari (Lç 2 Tim 1, 3)– v. Lfn Syst 428ss.

  draukat eta diarokat (“ematen diot/zioat” esannahiaz) Leiçarraga baitan.

  EUTSI (deutso) aditzarekin egin duten berbera egin dute nahita ERADUKI (derauko) aditzarekin. Ez, ez da deskuidu bat izan. Nahita! Gurata!

  Zergatik ez dira agertzen derauko modukoak Euskal Aditz Batuan. Gutxienez, EMAN adizkien sinonimo direnean? Ez eta hori ere.

  DEUTSO eta DERAUKO paradigma osoak kendu edo desagertarazi behar ziren euskaratik, zeren Euskaltzaindiak DIO aukeratu baitzuen aditz laguntzaile modura.

  ESAN eta EGIN osatzeko bizkaiera erabili dute Txillardegik apailaturiko Euskal Aditz Batuan jakinarazten dutenez. Normal eta logikoa.

  Aditz laguntzailea eta aditz trinkoak finkatzeko batzorde bat eduki zuten eta zenbait urteren buruan Euskaltzaindiak ontzat hartu eta argitaratu.

  Hau baino lehen Aditz Laguntzaileari buruzko Lehiaketa, edo hobeki esan, Sariketa bat egon zen. Federico Krutwigek nor-nori-nork paradigmetan derauko moduko adizkiak sartu zituen, horiek direlakotz gure literatura klasikoak utzi dizkigunak.
  Eta saria Krutwigek irabazi, eta horregatik diru kopuru ederra jaso.
  Non dago idazmakinaz idatzitako lan hori?
  Neuk badaukat ale bat, Federikok kopia gorde baitzuen. Non dago saria irabazitako originala. Ez ezazu galde inon ere, ez baituzu lortuko.
  Bon, derautazu luzeegia zela eta ez zela, Bizkaialdean, batez ere, dautazu motako forma laburrak hasi ziren erabiltzen batasuna nahi zuten haietariko batzuen artean. Batzuk ziren dautazu-zaleak eta besteak didazu-zale.
  Azken hauek irabazita, hainbat euskaldun bildurik, euskara batuaren alde konjuratu ziren, Ohoreagatik ZIN egin zuten Euskaltzaindiak erabakitakoa erabiliko zutela beti euren bizitzan.

  Adeitsuki

 • Julen,

  Ikus eutsi sarrera Orotariko Euskal Hiztegian:

  https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_oehberria&task=sarreraIkusi&Itemid=413&lang=eu&id=150537

  Bizkai osoan laguntzaile modura erabiltzen denik aipatu ere ez.

  Nahi gabe? Ez dira konturatu?

  Mesedez!

  Euskaltzaindiak gerra egin die eta egiten DEUTSO modukoei, zein baitira bete betean euskara!!!

  Adeitsuki

 • https://hiztegia.labayru.eus/bilatu/LH/all/eutsi?locale=es

  Labayru hiztegian, EUTSI oso ongi dator. Bigarren adieran, ZAIO aditza ere izan daitekeela esaten zaigu aditz trinko modura:

  “2 ad. trink., ad. jako
  estar contiguo, estar adherido, estar pegado, estar adjunto.
  Eleizeari dautsala dago sakristauaren etxea: La casa del sacristán está contigua a la iglesia. (bizk)
  Karrajua horma horri dautsala dago: El pasillo está contiguo a esa pared. (bizk)
  Idazki honi dautsala esandako agiria bialtzen deutsut: Adjunto a este escrito te envío el mencionado documento. (bizk)”

  NOR-NORI erabilera da hau:

  dautsa = dautso = eutsirik dagokio

  Baina NOR-NORI-NORK denean

  deutso = deutsa (eusten dio; hartzen dio; bakanki: ematen dio)

  NNN modura bizkaiera literarioan dautso = dautsa modukoak ere ikusi ditugu. Ez dira batere “zuzenak”, guztiz despistatzaileak baitira.
  Argi dago Txillardegik ez duela hau jakin, NNN modura baitatoz Euskal Aditz Batua liburuan. Eta argi dago Euskaltzaindiak ez jakinarena egin duela, nahiz eta bizkaiera ere ordezkatua dagoen Euskaltzaindian. Elkarren arteko komunikazio falta? Nork daki.
  Sekretuak dira euskaltzain osoen bilerak. Salbuespen modura ni hauetako bilera batean izan nintzen Federico Krutwigen izenean bera ordezkatzen. Dudatan egon ziren ni onartu ala ez. Azkenean han izan nintzen Iparraldean, norat Federico ezin baitzen joan, “Frantziara” sartzea debekaturik zeukalako. Han entzun behar izan zidaten Federikoren euskaran mintzatzen. Baten bati nire deraukot modukoek grazia egiten zioten. Neuk argi adierazi nien nire ahotik Federiko zela mintzatzen zena. Gero atera nintzen bileratik haiek zerbait erabaki behar zutelako. Bitxia.

  Adeitsuki

 • ESAN aditzean adizki batzuk asmaturik daude. Analogiaz edo:

  diotsete

  Bat aipatzearren. Nork eta non erabili du hau historikoki?

  dinotsee forma pean, bai. Hau euskara da, euskara batua da.

  Bide beretik

  ziotsetean / ziotsetenan

  Hikako moldean erabaki dituzte. Zein robotek egin du hori?

  Nondik atera dute, analogia mekanikotik ez bada?
  Zer jolas mota darabilte gure akademikoek? Zer uste dute, bada, denak inozoak garela, ala?

  EUTSI aditza behar bezala finkatu balute, ez litzateke lekurik honelako forma batentzat

  deutsete

  zeren forma egokia

  deutsee

  baita euskaran.

  Adeitsuki

 • EUTSI

  Sistema klasiko automatizagarria, hiru ikasgaietan zehar erakutsi dudana.
  EUTSI aditz osoa lehenengo aldiz aurkeztua. Oso osoa.

  NOR-NORI (hari) Orainaldia

  hura dautso … (z)eutson
  ni nautso … nindautson
  hi hautso … hindautson
  haiek dautsoz … (z)eutsozan
  gu gautsoz … gindautsozan
  zu zautsoz … zindautsozan
  zuek zautsoze …zindautsozen

  hari = tso guztien ordez tsa erabili ahal da.
  haiei = tse
  niri = st(a)
  hiri = a / na
  guri = sku
  çuri = tsu
  çuei = tsue

  A+ E = IE

  NOR-NORI-NORK

  Hirugarren pertsonetan:

  dautso/deutsa barik deutso/deutsa bilakatzen dira.
  dautsoz/dautsaz barik deutsoz/deutsaz
  bilakatzen dira.

  Lehenengo eta bigarren pertsonetan:
  nindautson barik nindeutson
  hindautson barik hindeutson
  gindautsozan barik gindeutsozan
  zindautsozan barik zindeutsozan
  zindautsozen barik zindeutsozen

  NORK markak:
  t/da, k/a, n/na, -, gu, zu, zuek, e
  Z pluralgilea bethi amaiera aldera.

  NORK-NORI-NORI subjectua aurrera pasatzen da:

  singularra … plurala

  neutson … neutsozan
  heutson … heutsozan

  geuntson … geuntsozan
  zeuntson … zeuntsozan
  zeuntsoen … zeuntsoezan

  Denak dira erabilgarri? Bai, behar izanez gero, zeren bitartean letargoan bezalaxe baitiraute sisteman.

  Alegiazkoak ere aurkez nitzake, iraganaldiaren moldaerak baitira. Aldaketa hauek obserbatzea besterik ez da.

  niri = st(a) + ke = skit(a)
  hiri = (k)a / na = ski(k)a / skin(a)
  hari = tso + ke = skio
  guri = sku + ke = skigu
  çuri = tsu + ke = skizu
  çuei = tsue + ke = skizue
  haiei = tsue + ke = skie

  Iraganaldiari -N kenduta:
  neutso + ke = neuskio (nioke)
  zeunstan + ke = zeunskit (zenidake)

  L sarturik behar denean:
  (z)eutseezan (zizkieten)
  leutseez + ke = leuskiee (lizkiekete)

  etc.

  Adeitsuki

 • Euskal Aditz Batua

  EUTSI

  NNN = nork-nori-nork

  Txillardegi dagoen lekuan irakur bedi Euskaltzaindia.
  Inperatibokoak izan ezik.

  Txillardegi – Lavin

  dautso … deutso
  zeutson … (z)eutson
  leutso … leutso
  leutsoke … leuskio

  dautsote … deutsoe
  zeutsoten … (z)eutsoen
  leutsote … leutsoe
  leutsokete … leuskioe

  dautse … deutse
  zeutsen … (z)eutsen
  leutse … leutse
  leutseke … leuskie

  dautsete … deutsee
  zeutseten … (z)eutseen
  leutsete … leutsee
  leutsekete … leuskiee

  Nik ezarritakoak benetakoak dira.
  Euskaltzaindiarenak edota Txillardegirenak ez.

  Aztergarri: leutsoke, leutsokee, leutseke eta leutsekee formak ere onar litezke, leuskio, leuskioe, leuskie eta leuskiee forma orokorren sinonimo modura.

  Adeitsuki

 • EUTSI aditz laguntzailea da NOR-NORI-NORK delakoan.

  Lau dembora hauetan ikusiko dugu:

  orainaldia: deutso
  iraganaldia: eutson
  baldintza: leutso
  ondorioa: leuskio

  ORAINALDIA

  NIRI
  didak: deustak
  didan: deustan(a)
  dit: deust
  didazu: deustazu
  didazue: deustazue
  didate: deuste

  dizkidak: deustazak
  dizkidan: deustazan(a)
  dizkit: deustaz
  dizkidazu: deustazuz
  dizkidazue: deustazuez
  dizkidate: deustez

  HIRI
  diat / dinat: deuat / deunat
  dik / din: deua / deuna
  diagu / dinagu: deuagu / deunagu
  diate / dinate: deue / deune

  dizkiat / dizkinat: deuadaz / deunadaz
  dizkik / dizkin: deuaz / deunaz
  dizkiagu / dizkinagu: deuaguz / deunaguz
  dizkiate / dizkinate: deuez / deunez

  HARI
  diot: deutsot = deutsat
  diok: deutsok = deutsak
  dion: deutson(a) = deutsan(a)
  dio: deutso = deutsa
  diogu: deutsogu = deutsagu
  diozu: deutsozu = deutsazu
  diozue: deutsozue = deutsazue
  diote: deutsoe = deutsie

  dizkiot: deutsodaz = deutsadaz
  dizkiok: deutsozak = deutsazak
  dizkion: deutsozan(a) = deutsazan(a)
  dizkio: deutsoz = deutsaz
  dizkiogu: deutsoguz = deutsaguz
  dizkiozu: deutsozuz = deutsazuz
  dizkiozue: deutsozuez = deutsazuez
  dizkiote: deutsoez = deutsiez

  GURI
  diguk: deuskuk
  digun: deuskun(a)
  digu: deusku
  diguzu: deuskuzu
  diguzue: deuskuzue
  digute: deuskue

  dizkiguk: deuskuzak
  dizkigun: deuskuzan(a)
  dizkigu: deuskuz
  dizkiguzu: deuskuzuz
  dizkiguzue: deuskuzuez
  dizkigute: deuskuez

  ZURI
  dizut: deutsut
  dizu: deutsu
  dizugu: deutsugu
  dizute: deutsue

  dizkizut: deutsudaz
  dizkizu: deutsuz
  dizkizugu: deutsuguz
  dizkizute: deutsuez

  ZUEI
  dizuet: deutsuet
  dizue: deutsue
  dizuegu: deutsuegu
  dizuete: deutsuee

  dizkizuet: deutsuedaz
  dizkizue: deutsuez
  dizkizuegu: deutsueguz
  dizkizuete: deutsueez

  HAIEI
  diet: deutset
  diek: deutsek
  dien: deutsen(a)
  die: deutse
  diegu: deutsegu
  diezu: deutsezu
  diezue: deutsezue
  diete: deutsee

  dizkiet: deutsedaz
  dizkiek: deutsezak
  dizkien: deutsezan(a)
  dizkie: deutsez
  dizkiegu: deutseguz
  dizkiezu: deutsezuz
  dizkiezue: deutsezuez
  dizkiete: deutseez

 • IRAGANALDIA

  NIRI
  hidan: heustan
  zidan: eustan
  zenidan: zeunstan
  zenidaten: zeunsten
  zidaten: eusten

  hizkidan: heustazan
  zizkidan: eustazan
  zenizkidan: zeunstazan
  zenizkidaten: zeunstezan
  zizkidaten: eustezan

  HIRI
  nian / ninan: neuan / neunan
  zian / zinan: euan / eunan
  genian / geninan: geuan / geunan
  ziaten / zinaten: euen / eunen

  nizkian / nizkinan: neuazan / neunazan
  zizkian / zizkinan: euazan / eunazan
  genizkian / genizkinan: geuazan / geunazan
  zizkiaten / zizkinaten: euezan / eunezan

  HARI
  nion: neutson = neutsan
  hion: heutson = heutsan
  zion: eutson = eutsan
  genion: geuntson = geuntsan
  zenion: zeuntson = zeuntsan
  zenioten: zeuntsoen = zeuntsien
  zioten: eutsoen = eutsien

  nizkion: neutsozan = neutsazan
  hizkion: heutsozan = heutsazan
  zizkion: eutsozan = eutsazan
  genizkion: geuntsozan = geuntsazan
  zenizkion: zeuntsozan = zeuntsazan
  zenizkioten: zeuntsoezan = zeuntsiezan
  zizkioten: eutsoezan = eutsiezan

  GURI
  higun: heuskun
  zigun: euskun
  zenigun: zeunskun
  zeniguten: zeunskuen
  ziguten: euskuen

  hizkigun: heuskuzan
  zizkigun: euskuzan
  zenizkigun: zeunskuzan
  zenizkiguten: zeunskuezan
  zizkiguten: euskuezan

  ZURI
  nizun: neutsun
  zizun: eutsun
  genizun: geuntsun
  zizuten: eutsuen

  nizkizun: neutsuzan
  zizkizun: eutsuzan
  genizkizun: geuntsuzan
  zizkizuten: eutsuezan

  ZUEI
  nizuen: neutsuen
  zizuen: eutsuen
  genizuen: geuntsuen
  zizueten: eutsueen

  nizkizuen: neutsuezan
  zizkizuen: eutsuezan
  genizkizuen: geuntsuezan
  zizkizueten: eutsueezan

  HAIEI
  nien: neutsen
  hien: heutsen
  zien: eutsen
  genien: geuntsen
  zenien: zeuntsen
  zenieten: zeuntseen
  zieten: eutseen

  nizkien: neutsezan
  hizkien: heutsezan
  zizkien: eutsezan
  genizkien: geuntsezan
  zenizkien: zeuntsezan
  zenizkieten: zeuntseezan
  zizkieten: eutseezan

 • Orainaldia (deutso) eta iraganaldia (eutson) ikusi ondoren, alegiazkoa ikusiko dugu.
  Lehenari baldintza deituko diogu (leutso), BA partikularekin agertzen baita (ba + leutso = baleutso); eta bigarrenari ondorioa, KE partikula eramaten duena (leutso + ke = leuskio).

  BALDINTZA

  NIRI
  bahit: baheust
  balit: baleust
  bazenit: bazeunst
  bazenidate: bazeunste
  balidate: baleuste

  bahizkit: baheustaz
  balizkit: baleustaz
  bazenizkit: bazeunstaz
  bazenizkidate: bazeunstez
  balizkidate: baleustez

  HIRI
  banik / banin: baneua / baneuna
  balik / balin: baleua / baleuna
  bagenik / bagenin: bageuan / bageunan
  baliate/ balinate: baleue / baleune

  banizkik / banizkin: baneuaz / baneunaz
  balizkik/ balizkin: baleuaz / baleunaz
  bagenizkik / bagenizkin: bageuaz / bageunaz
  balizkiate / balizkinate: baleuez / baleunez

  HARI
  banio: baneutso = baneutsa
  bahio: baheutso = baheutsa
  balio: baleutso = baleutsa
  bagenio: bageuntso = bageuntsa
  bazenio: bazeuntso = bazeuntsa
  bazeniote: bazeuntsoe = bazeuntsie
  baliote: baleutso = baleutsie

  banizkio: baneutsoz = baneutsaz
  bahizkio: baheutsoz = baheutsaz
  balizkio: baleutsoz = baleutsaz
  bagenizkio: bageuntsoz = bageuntsaz
  bazenizkio: bazeuntsoz = bazeuntsaz
  bazenizkiote: bazeuntsoez = bazeuntsiez
  balizkiote: baleutsoez = baleutsiez

  GURI
  bahigu: baheusku
  baligu: baleusku
  bazenigu: bazeunsku
  bazenigute: bazeunskue
  baligute: baleuskue

  bahizkigu: baheuskuz
  balizkigu: baleuskuz
  bazenizkigu: bazeunskuz
  bazenizkigute: bazeunskuez
  balizkigute: baleuskuez

  ZURI
  banizu: baneutsu
  balizu: baleutsu
  bagenizu: bageuntsu
  balizute: baleutsue

  banizkizu: baneutsuz
  balizkizu: baleutsuz
  bagenizkizu: bageuntsuz
  balizkizute: baleutsuez

  ZUEI
  banizue: baneutsue
  balizue: baleutsue
  bagenizue: bageuntsue
  balizuete: baleutsuee

  banizkizue: baneutsuez
  balizkizue: baleutsuez
  bagenizkizue: bageuntsuez
  balizkizuete: baleutsueez

  HAIEI
  banie: baneutse
  bahie: baheutse
  balie: baleutse
  bagenie: bageuntse
  bazenie: bazeuntse
  bazeniete: bazeuntsee
  baliete: baleutsee

  banizkie: baneutsez
  bahizkie: baheutsez
  balizkie: baleutsez
  bagenizkie: bageuntsez
  bazenizkie: bazeuntsez
  bazenizkiete: bazeuntseez
  balizkiete: baleutseez

 • ONDORIOA

  NIRI
  hidake: heuskit
  lidake: leuskit
  zenidake: zeunskit
  zenidakete: zeunskide
  lidakete: leuskide

  hizkidake: heuskidaz
  lizkidake: leuskidaz
  zenizkidake: zeunskidaz
  zenizkidakete: zeunskidez
  lizkidakete: leuskidez

  HIRI
  niake / ninake: neuskik / neuskin(a)
  liake / linake: leuskik / leuskin(a)
  geniake / geninake: geunskik / geuskin(a)
  liakete/ linakete: leuskie (leuskiek)? / leuskine

  nizkiake / nizkinake: neuskizak / neuskizan
  lizkiake/ lizkinake: leuskizak / leuskizan(a)
  genizkiake / genizkinake: geunskizak/ geunskizan(a)
  lizkiakete / lizkinakete: leuskiezak / leuskinezan (leuskiezan)?

  HARI
  nioke: neuskio
  hioke: heuskio
  lioke: leuskio
  genioke: geunskio
  zenioke: zeunskio
  zenioke: zeunskioe
  liokete: leuskioe

  nizkioke: neuskioz
  hizkioke: heuskioz
  lizkioke: leuskioz
  genizkioke: geunskioz
  zenizkioke: zeunskioz
  zenizkiokete: zeunskioez
  lizkiokete: leuskioez

  GURI
  higuke: heuskigu
  liguke: leuskigu
  zeniguke: zeunskigu
  zenigukete: zeunskigue
  ligukete: leuskigue

  hizkiguke: heuskiguz
  lizkiguke: leuskiguz
  zenizkiguke: zeunskiguz
  zenizkigukete: zeunskiguez
  lizkigukete: leuskiguez

  ZURI
  nizuke: neuskizu
  lizuke: leuskizu
  genizuke: geunskizu
  lizukete: leuskizue

  nizkizuke: neuskizuz
  lizkizuke: leuskizuz
  genizkizuke: geunskizuz
  lizkizukete: leuskizuez

  ZUEI
  nizueke: neuskizue
  lizueke: leuskizue
  genizueke: geunskizue
  lizuekete: leuskizuee

  nizkizueke: neuskizuez
  lizkizueke: leuskizuez
  genizkizueke: geunskizuez
  lizkizuekete: leuskizueez

  HAIEI
  nieke: neuskie
  hieke: heuskie
  lieke: leuskie
  genieke: geunskie
  zenieke: zeunskie
  zeniekete: zeunskiee
  liekete: leuskiee

  nizkieke: neuskiez
  hizkieke: heuskiez
  lizkieke: leuskiez
  genizkieke: geunskiez
  zenizkieke: zeunskiez
  zenizkiekete: zeunskieez
  lizkiekete: leuskieez

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude