Ondarrutar giltza

Ondarrutar giltza –

Ondarrutarrek euskal aditz trinkoaren giltza ematen digute. Ikus irudia:

Ondarrutar giltza

GO erroaren arrastorik ikusten ez dugun arren, horixe da EGON aditza ondarrutarrez emana. HA ipini dugu eskema osatzearren.

Ondarrutarrez adizki hauek erabiltzen dira, ahoz eta idatziz. Erabaki bikaina haiena.

Bizkaitar guztientzat idazten dutenean, eGOn aditza erabiltzen dute:

naGO, haGO, daGO, gaGOz, zaGOz  zaGOze, daGOz.

Erka itzazu oinarrizko hauekin:

na, ha, da, gaz, zaz, zaze  daz.

Berauek dira euskal aditz trinko guztien giltza.

Eskerrik asko ondarrutar guztioi honelako opari ezin ederragoagatik.

Ondarrutar giltza

NAFFARRERA

25 pentsamendu “Ondarrutar giltza”-ri buruz

 • IZAN aditzarekiko diferentzia bakarra da, ezen ni NAZ esaten dela, eta eurak DI edo DIZ.
  Entzun ere, NA entzun daiteke NAZ egokiagoaren ordez.
  Esan dugun bezala, euskal aditz trinko guztien giltza edo gakoa.
  Adeitsuki

 • eGOn formatzen den eskema berberarekin iBILi eta beste edozein aditz trinkotu dezakegu:

  na, ha, da, gaz, zaz, zaze, daz
  + BIL

  nabil, habil, dabil, gabilz, zabilz, zabilze eta dabilz.

  LZ eta RZ maiz Z bilakatzen da:

  gabiz, zabiz, zabize eta dabiz

  gatoz, zatoz, zatoze eta datoz

  aurrekoak bezain zuzenak direnak euskaraz.

  Adeitasunez

 • ga•z, za•z, za•ze eta da•z, liburu askotan ga•tza, za•tza, za•tzate eta da•tza dira.

  + BIL
  gaBILtza, zaBILtza, zaBILtzate eta daBILtza.

  Adeitsuki

 • Berdin zuzenak diren adizkiak ditugu euskaran edota euskeran, era bietara izendatzen baita euskaldunen hizkuntza. Nik idatziz lehena erabiltzen dut euskAldun hitzarekin bat baitator. Beste arrazoirik ez daukat.

  gabilz = gabiz = gabiltza
  zabilz = zabiz = zabiltza
  zabilze = zabize = zabiltzate
  dabilz = dabiz = dabiltza

  Bakoitzak erabaki behar du libreki zein edo zeintzuk erabili; eta non, noiz, norekin…

  Adeitsuki

 • dut, dot eta det.
  duzue, dozue eta dezute

  Hirurak aurkitzen ditut nik testu idatzietan. Hirurak berdin onak begitantzen zaizkit.
  Bakoitzak erabaki behar du libreki zein edo zeintzuk erabili, non, noiz eta norekin.

  Adeitasunez

 • NAtor = etorten/etortzen NAgo
  NAbil = ibilten/ibiltzen NAgo

  NA = NAgo

  Erroak (tor, bil,…) egiTEN ari den ekintza eta esannahia ematen digu.

  NA, HA, DA, GAZ, ZAZ, ZAZE, DAZ

  argi utzi dugunez, EGON aditzaren forma laburrak dira, eta beste aditz guztien oinarri eta gakoa.

  Adeitsuki

 • etxun eta eratzu aditzen sinonimo hauek dira jokatzen direnak trinkoki:

  etzan
  eratzan = etzanarazi

  Ondarrutarrek emandako aditz gakoa aplikatuz:

  na, ha, da, gaz, zaz, zaze, daz
  + TZA (etzan aditzaren erroa):

  natza = etzanda nago
  hatza = etzanda hago
  datza = etzanda dago
  gatzaz = etzanda gagoz
  zatzaz = etzanda zagoz
  zatzaze = etzanda zagoze
  datzaz = etzanda dagoz

  Forma irregularrak ere iracurtzen ditugu:

  gautza = etzanda gaude
  zautza = etzanda zaude
  zautzate = etzanda zaudete
  dautza = etzanda daude

  Hemen ikusten da egon aditzaren forma irregularrek (gaude, zaude, zaudete, daude), eraldatu dituztela etzan aditzarenak. Hala ematen du.

  Adeitsuki

 • Orainaldiko ETZAN aditza ikusi berri dugu aurrekoan. Orain lauak: orainaldia, iraganaldia, baldintza eta ondorioa:

  ORAINALDIA

  natza
  hatza
  datza
  gatzaz = gautza
  zatzaz = zautza
  zatzaze = zautzate
  datzaz = dautza

  IRAGANALDIA

  Sistema klasikoaren arauera:

  nindatzan
  hindatzan
  zetzan
  gindatzazan = gindautzan
  zindatzazan = zindautzan
  zindatzazen = zindautzaten
  zetzazan = zeutzan

  Berauek forma laburren jatorria dira:

  nentzan
  hentzan
  zetzan
  gentzazan = geuntzan
  zentzazan = zeuntzan
  zentzazen = zeuntzaten
  zetzazan = zeutzan

  BALDINTZA

  banentza
  bahentza
  baletza
  bagentzaz = bageuntza
  bazentzaz = bazeuntza
  bazentzaze = zeuntzate
  baletzaz = baleutza

  ONDORIOA

  nentzake
  hentzake
  letzake
  gentzakez = geuntzake
  zentzakez = zeuntzake
  zentzakeze = zeuntzakete
  letzakez = leutzake

  Adeitasunez, Algortatik.

 • ETZAN ikusirik, orain ERATZAN ikusiko dugu.

  etzan = etzanda egon
  eratzan = etzanarazi, etzanda egonarazi

  Gure literaturan adizki bakar batzuk aurkitu ditugu:
  (h)aratza: hi hark
  daratza: hura hark
  naratzazu: ni zuk

  Sistema klasikoari esker, goikootan oinarriturik, NOR-NORK aditz trinko hau osoki garatu ahal da automatikoki, orain arte inork ere egin ez duena, nire datuen arabera, euskararen historian.

  ORAINALDIA

  naratza
  haratza
  daratza
  garatzaz = garautza
  zaratzaz = zarautza
  zaratzaze = zarautzate
  daratzaz = darautza

  IRAGANALDIA

  Sistema klasikoaren arauera:

  nindaratzan
  hindaratzan
  zeratzan
  gindaratzazan = gindarautzan
  zindaratzazan = zindarautzan
  zindaratzazen = zindarautzaten
  zeratzazan = zerautzan

  Forma laburrik ez dut ikusi inon ere. Soil soilik NOR-NORK barik, NORK-NOR denean iraganaldiko hirugarren pertsonetan. Ikus iruzkin honen bukaeran.

  BALDINTZA

  banindaratza
  bahindaratza
  baleratza
  bagindaratzaz = bagindarautza
  bazindaratzaz = bazindarautza
  bazindaratzaze = bazindauratzate
  baleratzaz = balerautza

  ONDORIOA

  nindaratzake
  hindaratzake
  leratzake
  gindaratzakez = gindarautzake
  zindaratzakez = zindarautzake
  zindaratzakeze = zindarautzakete
  leratzakez = lerautzake

  Adizki guzti hauetan HARK da subjektu agentea. Ohiko NORK bukaerak ipini ahal zaizkie. Adibidez daratza eta zeratzan.

  Objektua HURA denean:

  daratzat (= eratzaten dut)
  daratzak
  daratzan
  daratza
  daratzagu
  daratzazu
  daratzazue
  daratzae = daratzate

  Objektua HAIEK direnean:

  daratzadaz = darautzat
  daratzaaz = darautzak
  daratzanaz = darautzan
  daratzaz = darautza
  daratzaguz = darautzagu
  daratzazuz = darautzazu
  daratzazuze = darautzazue
  daratzaez = darautzate

  Goian esan bezala, orain datozenak NORK-NOR egiten dute iraganaldia:

  Objektua HURA denean:

  neratzan (= eratzaten nuen)
  heratzan
  zeratzan
  generatzan = generatzan
  zeneratzan = zeneratzan
  zeneratzaen = zeneratzaten
  zeratzaen = zeratzaten

  Objektua HAIEK denean:

  neratzazan = nerautzan
  heratzazan = herautzan
  zeratzazan = zerautzan
  generatzazan = generautzan
  zeneratzazan = zenerautzan
  zeneratzazen = zenerautzaten
  zeratzazen = zerautzaten

  U honek Z pluralgilearen modura funtzionatzen du aditz osoan.

  Esana dudanez, erabiltzaile bakoitzak egin behar du aukera libreki eskaini diren formen artean, batzuk dira mendebaldekoak, bestetzuk ekialdekoak. Denak berdin zuzenak euskeran edota euskaran.

  Adeitasunez

 • Asko dira, asko, orain arte, ZUZEU plataforma digital ezin bikainaren bitartez argitaratu ditudan post eta iruzkinak.

  https://zuzeu.eus/author/jlavin/

  158 post
  2126 iruzkin

  Ez da makala!

  Orain arte esan gabeko gauza batzuk esan ditudala uste dut.

  Ni etorkiz pasiegoa naizenarren, gaur egun Cantabria eta Burgosen kokatua dirauen etnia batekoa izan arren, Bizkaian eman dut bizitza gehiena, aitaren erabaki bikainari esker. Ni ez naiz Bizkaitar naturala, ni ez naiz Euskal Herritar naturala, ni ez naiz Naffar naturala. Hala ere, izan banaiz. Ni sortzez pasiego naiz, nire Y grekoak hala esaten baitit, Lavin deitura edukita eta ADN testa eginik. Duela 2300 urte, nire Y grecoa, Afrikako erdialdean milaka urte lehenago sortua, Afrikako iparraldean zegoen, handik gaur egungo Anglaterrara joan zen Cantabriako eta Burgoseko mendietara etortzeko gero. Sí, yo también soy del Norte de Burgos. Hori dino nire ADN test personalak.
  Noja ondoan jaio nintzen. Kanpotarra beraz. Immigrante bat, hainbesteren modura egun mundu honetan.
  Euskal Literatura klasikoa ongi ezagutzera etorri nintzen Federico Krutwig eta beste irakasle bikainei esker eta haien eraginez, eta nire kabuz gero. Euskal maisua izan naiz bizitza ia ia osoan ogibidez eta pozbidez.

  Agian, gero mezu hau autodestruituko da.

  Adeitsuki, Algortatik.

 • Luzaz ibili naiz, bada, na, (ha), za, da, gaz, zaz, zaze, daz horien bila.
  Azkenean topatu Ondarruko Udaletxearen webgunean:

  https://www.ondarroa.eus/eu-ES/ondarrutarnaturala/Arauak/Orriak/default.aspx

  Maite dut bere burua maite duten pertsonak ikustea. Hauxe exemplu argia. Bereari eusteko bide ezin egokiagoa. Aupa, ondarrutarrak!
  Eibartarrek eta beste horrenbeste eginik dute. Bejondeiela.

  Ikusia nuen orrialde hau, baina oraintsu arte ez nintzen konturatua, euskal aditzaren gakoa ematen zigutela Bizkaiko herri honetarik.
  EGON aditzaren forma labur hauek argitzen zidaten na, ha, da, ga•z, za•z, za•ze, da•z aditz partikulen esannahi oinarrizkoa. Eta era berean hauen iraganaldiko formak teorikoki izan litezkeenek: nin/nen, hin/hen, gin/gen eta zin/zen, batez ere, esannahi berdina daukatela barnean.

  Orain badakit ezen:

  NAbil dela NAgo ibiltzen,
  NENbilen dela NENgoen ibiltzen,
  baNENbil dela baNENgo ibiltzen eta
  NENbilke dela NENgoke ibiltzen.

  Eskerrik asko! Bihotz bihotzetik!

 • Aditz sintetikoa lanean:

  https://www.dropbox.com/s/l5z4z21llo0larn/aditz%20sintetikoa.pdf?dl=0

  EGIN
  Ikus “Adausi degidala, baña ausik enezala” (Oihenart, Atsotitzak, 538). “On degizula”. Eta bizkaierazko egin laguntzailearen forma guztiak: hona hemen zenbait adizkera: naian, haian, daian, gaizan, daizan, zaizan, naike, haike, daike, gaikez, zaikez, daikez, nindeike, hindeike, leike, gindeikez,
  zindeikez, leikez, banei, bahei, balei, bagengi, bazengi, bazengie, baleie, baleiez, deidan, deian, deinan, deion, deigun, deizun, deizuen, deioen.

  Bi eredu nagusi ditugu gure literaturan EGIN aditzean. Batean, plurala Z batez egiten eta bestean TZA (kasu batzuetan Z) eta ZKI pluralgileen bidez. Subjunktiboan erabiltzen da maizenik. Horregatik -aN edo -eN ipini diegu adizkiei.

  Eskema orokorra:
  Orainaldia

  HARK
  ni nagian = nagien
  hi hagian = hagien
  hura dagian = dagien
  gu gagizan = gagitzan
  zu zagizan = zagitzan
  zuek zagiezan = zagitzaten
  haiek dagizan = dagitzan

  Lehen zutabekoak hola lirateke G barik: naian, haian, daian, gaizan, zaizan, zaiezan eta daiezan.
  Bigarrenekoak: naien, haien, daien, gaitzan, zaitzan, zaitzaten eta daitzan

  Azken hauetan baliokide den EZAN aditzarekin kointziditzen dira:

  HARK
  ni nazan
  hi hazan
  hura dezan
  gu gaitzan
  zu zaitzan
  zuek zaitzaten
  hauek ditzan

  Beraz, hiru posibilitate ditugu, euskara literarioan, subjunktiboko orainaldia jokatzeko. Hirurak berdin zuzenak.

  Adeitsuki

 • Ohar bat trinkoei buruz.

  ZEGIAN

  Leizarragak, 1571

  Eta emazteac ihes ceguian desertu batetara, non baitu lekua Iaincoaz appainduric, han hura haz deçatençát milla eta ber-ehun eta hiruroguey egunez. Ap 12:6

  ihes zegian = ihes egin zuen

  Ez da “ihes egiten zuen”, egun ulertzen genukeen modura.

  Aditz trinkoek forma bakarra zuten perfektua eta inperfektua markatzeko. Egun inperfektu modura ulertzen ditugu orokorki.

  Isastik, c.1620

  https://klasikoak.armiarma.eus/testuak/herriAtsotitzak002.htm

  50. Illac aguin ceguian, viciac bere naya. El muerto mando, y el vivo hizo lo que quiso.

  aguin ceguian = agindu egin zuen

  Adeitsuki

 • EGIN aditza
  Sistema klasikoa
  Iraganaldia NOR-NORK
  oinarrizko forma … gaurkoa

  HARK
  ni nindagian … nengian
  hi hindagian … hengian
  hura (z)egian
  gu gindagiazan … gengizan
  zu zindagiazan … zengizan
  zuek zindagiezan … zengiezan
  haiek (z)egizan

  Iraganaldia
  Subjektua hasierara pasatzen da:

  NORK-NOR hura
  nik negian = negien
  hik (to) hegian = hegien
  hik (no) heginan = hegien
  hark (z)egian = zegien
  guk gengian = genegien
  zuk zengian = zenegien
  zuek zengien = zenegiten
  hauek (z)egien = zegiten

  NORK-NOR haiek
  nik negizan = negitzan
  hik hegizan = hegitzan
  hik (no) hegizanan = hegitzan
  hark (z)egizan = zegitzan
  guk gengizan = genegitzan
  zuk zengizan = zenegitzan
  zuek zengiezan = zenegitzaten
  haiek (z)egiezan = zegitzaten

  Zembait idazlek bigarren zutabekoetan TZA gabe, ZKI darabilte. Adibidez:
  negizan = negitzan = negizkien

  Orainaldiko formak ere hemen garatuko ditugu, erabilienak direlako.

  NOR-NORK hura
  nik dagidan
  hik (to) dagian
  hik (no) daginan
  hark dagian = dagien
  guk dagigun
  zuk dagizun
  zuek dagizuen
  haiek dagien = dagiten

  NOR-NORK haiek
  nik dagidazan = dagitzadan
  hik (to) dagiazan = dagitzaan
  hik (no) daginazan = dagitzanan
  hark dagizan = dagitzan
  guk dagiguzan = dagitzagun
  zuk dagizuzan = dagitzazun
  zuek dagizuezan = dagitzazuen
  haiek dagiezan = dagitzate

  Idazle batzuk ZKI darabilte TZAren ordez:

  dagidazan = dagitzadan = dagizkidan

  Bakoitzak hauta deçan/ditzan libreki.

  Adeitsuki

 • BALDINTZA eta ONDORIOA

  Lehenengo zutabekoek G galdu ohi dute.

  BALDINTZA

  NORK-NOR hura
  nik banegi / banei = banegi
  hik bahegi / bahei = bahegi
  hark balegi / balei= balegi
  guk bagengi = bagenegi
  zuk bazengi = bazenegi
  zuek bazengie = bazenegite
  hauek balegie / baleie = balegite

  NORK-NOR haiek
  nik banegiz / baneiz = banegitza
  hik bahegiz / baheiz = bahegitza
  hark balegiz / baleiz = balegitza
  guk bagengiz = bagenegitza
  zuk bazengiz = bazenegitza
  zuek bazengiez = bazenegitzate
  haiek balegiez / baleiz = balegitzate

  ONDORIOA
  NORK-NOR hura
  nik nei / neike = negike
  hik hei / heike = hegike
  hark lei / leike = legike
  guk ginei / geinke = genegike
  zuk zinei / zeinke = zenegike
  zuek zineie / zeinkie = zenegikete
  hauek leie / leikie = legikete

  NORK-NOR haiek
  nik neiz / neikez= negitzake
  hik heiz / heikez = hegitzake
  hark leiz / leikez = legitzake
  guk gineiz / geinkez = genegitzake
  zuk zineiz / zeinkez = zenegitzake
  zuek zineiez / zeinkiez = zenegitzakete
  haiek leiez / leikiez = legitzakete

  Bigarren zutabekoetan idazle batzuek TZA barik, ZKI darabilte pluralgile modura. Adibidez:

  negitzake = negizkike

  Adeitsuki

 • EGIN aditza

  NOR-NORI-NORK

  EZAN aditzaren baliokideak.

  Gaur egun EGIN aditzaren adizkiak EUTSI aditzaren adizkiekin bat egiten du. Aldaketa bakarra U letra I bilakatzen dela da. Asmakizun bikaina!

  degiguzun (deiguzun) DEISKUZUN da.
  negien (neien) NEITSEN da.
  Holakoxe erraza EUTSI adizkiak ezagututa. Guztiz zuzenak.

  Liburuetan ordea klasikoen formak kontserbatzen dira.
  Egunotan ikusiko ditugu.

  Adeitasunez

 • Ikusi dugu zeinen erraz pasatu ahal garen indikatibotik subjunktibora:

  DEUTSEE (= DIETE, DERAUETE)

  DEUTSEE modukoetatik DEITSEEn modukoetara. U barik, I jarri eta kitto!

  Bukaerako TE (dieTE, deraueTE) hori E da euskaldun askorentzat.

  DAU = DU
  DAUE (= dabe) = DUTE

  EGIN aditza

  NORK-NOR-NORI:

  G maiz desagertu ohi da: GI = I.

  Orainaldia

  degiodan / deiodan= degiodan
  degioan / deioan = degioan
  degionan / deionan = degionan
  degion / deion = degion
  degiogun / deiogun = degiogun
  degiozun / deiozun = degiozun
  degiozuen /deiozuen = degiozuen
  degioen / deioen = degioten

  Objektu plurala:

  degiodazan / deiodazan = degizkiodan
  degioazan / deioazan = degizkioan
  degiozanan / deiozanan / degionazan / deionazan = degizkionan
  degiozan / deiozan = degizkion
  degioguzan / deioguzan = degizkigun
  degiozuzan / deiozuzan = degizkizun
  degiozuezan / deiozuezan = degizkizuen
  degioezan / deioezan = degizkioten

  Iraganaldia

  negion / neion = negion
  hegion / heion = hegion
  (z)egion / eion = zegion
  gengion = genegion
  zengion = zenegion
  zengioen = zenegioten
  (z)egioen / eioen = zegioten

  Subjektu plurala:

  negiozan / neiozan = negizkion
  hegiozan / heiozan = hegizkion
  (z)egiozan / eiozan = zegizkion
  gengiozan = genegizkion
  zengiozan = zenegizkion
  zengioezan = zenegizkioten
  (z)egioezan / eioezan = zegizkioten

  Baldintza

  banegio / baneio = banegio
  bahegio / baheio = bahegio
  balegio / baleio = balegio
  bagengio = bagenegio
  bazengio = bazenegio
  bazengioe = bazenegiote
  baleigoe / baleioe = balegiote

  Subjektu plurala:

  banegioz / baneioz = banegizkio
  bahegioz / baheioz = bahegizkio
  balegioz / baleioz = balegizkio
  bagengioz = bagenegizkio
  bazengioz = bazenegizkio
  bazengioez = bazenegizkiote
  balegioez /baleioez = balegizkiote

  Ondorioa

  KE = KI

  neikio / neio = negioke
  hegikio / heio = hegioke
  legikio / leio = legioke
  geinkio / gineio = genegioke
  zeinkio / zineio = zenegioke
  zeinkioe / zineioe = zenegiokete
  legikioe / leioe= legiokete

  Subjektu plurala:
  neikioz / neioz = negizkioke
  heikioz / heioz = hegizkioke
  leikioz / leioz = legizkioke
  geinkioz / gineioz = genegizkioke
  zeinkioz / zineioz = zenegizkioke
  zeinkioez / zineioez = zenegizkiokete
  leikioez / leioez = legizkiote

  EZAN aditzaren adizki luzeak (iezazki-dunak) ez dira behin ere agertzen gure literatura klasikoan.

  diezazkion formaren ordez dietzon da forma literarioa.

  Ikus dezagun egun ikasi behar diren aditz koadroetako bat:

  zeniezazkigukete (zenitzakete + guri)

  Hau erabilezina da! Ezin da ahoskatu!

  Kontzeptu hau adiarazteko forma klasikoa zenietzagukete da. Amiñi bat laburragoa, baina ezin erraz erabiltzekoa.

  EGIN aditza erabilita

  zenigizkigukete

  Litzateke: Berau ere luzeegia.

  eta azkenik gure literatur tradiziokoa eta bizi bizirik dagoen soluzio praktigagarri bakarra:

  ZEINKIGUEZ (zeinkie + guri)

  Adeitsuki

 • EZAN adizki luzeegietatik
  EGIN adizki askoz egokiagoetara:

  Batez ere NOR-NORI-NORK -iezazki- pluralgile zeharo artifiziala dela eta, zeren literatur tradizioan bethi -ietza- izan baita.

  Zenbait adibide argigarri:

  Eskema:
  EZAN luzea (literarioa)
  EGIN

  Subjunktibokoak:

  diezaiodan (diezodan)
  deiodan

  diezazkiodan (dietzodan)
  deiodazan

  diezadazun
  deidazun

  diezazkidazun (dietzadazun)
  deidazuzan

  diezazueten
  deizueen

  diezazkizueten (dietzazueten)
  deizueezan

  niezaion (niezon)
  neion

  niezazkion (nietzon)
  neiozan

  zeniezadan
  zengidan

  zeniezazkidan (zenietzadan)
  zengidazan

  liezazueten
  leizueen

  liezazkizueten (lietzazueten)
  leizueezan

  KE/KI-dunak

  diezaioket (diezoket / diezakeot)
  deikiot

  diezazkioket (dietzoket / dietzakeot)
  deikiodaz

  diezadakezu (diezadakezu / diezakedazu)
  deikidazu

  diezazkidakezu (dietzadakezu / dietzakedazu)
  deikidazuz

  diezazuekete (diezazuekete, diezakezuete)
  deikizuee

  diezazkizuekete (dietzazuekete, dietzakezuete)
  deikizueez

  niezaioke (niezoke, niezakeo)
  neikio

  niezazkioke (nietzoke, nietzakeo)
  neikioz

  zeniezadakeen
  zenkidan

  zeniezazkidakeen (zenietzadakeen)
  zenkidazan

  liezazuete
  leikizuee

  liezazkizuekete (lietzazuekete, lietzakezuete)
  leikizueez

  Laburki:
  IEZA…KE = EIKI…
  diezaizuekegu = deikizuegu
  IEZAZKI…KE = EIKI…Z
  diezazkizuekegu = deikizueguz

  Ez eman arrazoia niri, otoi!
  Literatur euskara idatziari eta bizi bizirik den euskerari baino!

  Adeitsuki, Algortatik.

 • Agian ematen du diezaioke, diezazkioke, niezazkizueke (eta halako) forma luze eta zeharo artifizial inpraktikableen kontra nagoela eta nahiago nituzkeela mendebaldeko deikio, deikioz eta neikizuez moduko forma egiazkoak eta benetan erabiliak.

  Ez, ez da egia ni kontra nagoenik, baizik eta adizki hiper luzeok sekulako kaltea egiten digutela euskaldunoi eta euskarari berari ere.
  Niri zuzen eta artez zuei hitzegitea dagokit, ez besterik.

  Adeitasunez eta bihotzez, Algortatik.

 • ote, ete, kete, izkigukete, dakete, okete, ekete, gukete eta tekete lar eta gehiegi eskoletako euskara horretan, zeinaren deitura ahaztu baitut betiko.
  Horrela pikutara garamatzate euskaldunok.
  Hizkuntza normal bat ezin da izan holakoa, hain malsonantea, hainbat non nazka eta dena ematen baitu.
  Hori ez da ez euskara, ez euskera!
  Hori ez da hemengo eta bertoko gizakion hizkera!

  Noiz konturatuko garateke?

  Adeitsuki

 • Ez dut imaginatzen ahal ume bat “diezazkizuegu” edo “geniezazkizue” esaten!
  Ezin dut.
  Ez dago holakorik mundu honetan. Behin ere ez da egon.
  Baina deikizueguz esaten, ordea, bai. Edo geinkizuez. Imaginatzen ahal dut perfektuki, are gaur egun batere ez balego ere. Egon ere, badagoz euskaldun natural eta normalak.
  Adeitsuki

 • EDUN adItza

  NORK-NOR

  Orainaldia

  dot = dut
  dok = duk
  don / dona = dun
  dau = du
  dogu = dugu
  dozu = duzu
  dozue = duzue
  dabe (daue) = dute

  Objektu plurala:

  dodaz / ditut = ditut
  dozak / dituk = dituk
  dozan / dozana / ditun = ditun
  dauz / ditu = ditu
  doguz / ditugu = ditugu
  dozuz / dituzu = dituzu
  dozuez / dituzue = dituzue
  dabez / ditue = dituzte

  Iraganaldia:

  neban / neuan = nuen
  heuan = huen
  (z)eban /(z)euan = zuen
  genduan = genuen
  genduan = zenuen
  genduen = zenuten
  (z)eben /(z)euen = zuten

  Objektu plurala:

  nebazan / neuazan / nituan = nituen
  heuazan / hituan = hituen
  (z)ebazan / (z)euazan / zituan = zituen
  genduzan = genituen
  zenduzan = zenituen
  zenduezan = zenituzten
  (z)ebezan / (z)euezan / zituen = zituzten

  BALDINTZA
  baneu = banu
  baheu = bahu
  baleu = balu
  bagendu = bagenu
  bazendu = bazenu
  bazendue = bazenute
  balebe / baleue = balute

  Objektua pluralean
  baneuz / banitu = banitu
  baheuz / bahitu = bahitu
  baleuz / balitu = balitu
  bagenduz = bagenitu
  bazenduz = bazenitu
  bazenduze = bazenituzte
  balebez / baleuez / balitue = balituzte

  ONDORIOA
  neuke = nuke
  heuke = huke
  leuke = luke
  genduke / geunke = genuke
  zenduke / zeunke = zenuke
  zendukie / zeunkie = zenukete
  leukie = lukete

  Objektua pluralean
  neukez / nituke = nituzke
  heukez / hituke = hituzke
  leukez / lituke = lituzke
  gendukez / geunkez = genituzke
  zendukez / zeunkez = zenituzke
  zendukiez / zeunkiez = zenituzkete
  leukiez / litukie = lituzke

  Adeitsuki

 • IZAN aditza

  Orainaldia

  naz = naiz
  haz = haiz
  da
  gara
  zara
  zarie = zarete
  dira

  Iraganaldia

  nintzan = nintzen
  hintzan = hintzen
  zan = zen
  ginan / ginean / gintzazan = ginen
  zinan / zinean / zintzazan = zinen
  zinien / zineen / zintzezan = zineten
  ziran / zirean = ziren

  Baldintza

  banintz
  bahintz
  balitz
  bagina / bagintzaz = bagina
  bazina / bazintzaz = bazina
  bazinie / bazintzaze = bazinete
  balira / balitzaz = balira

  Ondorioa

  nintzateke
  hintzateke
  litzateke
  ginateke / gintzatekez = ginateke
  zinateke / zintzatekez = zinateke
  zinatekie / zintzatekeze = zinatekete
  lirateke / litzatekez = lirateke

  Oharra: nintzake, hintzake, litzake, lirakez eta litzakez forma laburrak ere maiz entzuten dira.

  Adeitasunez

 • IZAN aditza

  NOR-NORI

  DA adizkia JA/ZAi bilakatzen da.

  ORAINALDIA
  (da + nori)

  jat = zait
  jak = zaik
  jan / jana = zain
  jako = zaio
  jatzu = zaizu
  jatzue = zaizue
  jake / jakie = zaie

  Pluralean (dira + nori)

  jataz = zaizkit
  jazak = zaizkik
  jazan / jazana = zaizkin
  jakoz = zaizkio
  jakuz = zaizkigu
  jatzuz = zaizkizu
  jatzuez = zaizkizue
  jakez / jakiez = zaizkie

  IRAGANALDIA
  (zen + nori)

  jatan = zitzaidan
  jaan = zitzaian
  janan = zitzainan
  jakon = zitzaion
  jatzun = zitzaizun
  jatzuen = zitzaizun
  jaken / jakien = zitzaien

  Pluralean (dira + nori)

  jatazan = zitzaizkidan
  jaazan = zitzaizkian
  jazanan / janazan = zitzaizkinan
  jakozan = zitzaizkion
  jakuzan = zitzaizkigun
  jatzuzan = zitzaizkizun
  jatzuezan = zitzaizkizuen
  jakezan / jakiezan = zitzaizkien

  BALDINTZA
  balitz + nori

  balitxat = balitzait
  balitxaa / balitxak = balitzaik
  balitxan / balitxana = balitzain
  balitxako = balitzaio
  balitxaku = balitzaigu
  balitxatzu = balitzaizu
  balitxatzue = balitzaizue
  balitxake / balitxakie = balitzaie

  Pluralean (balira + nori)

  balitxataz = balitzaizkit
  balitxaaz = balitzaizkik
  balitxanaz = balitzaizkin
  balitxakoz = balitzaizkio
  balitxakuz = balitzaizkigu
  balitxatzuz = balitzaizkizu
  balitxatzuez = balitzaizkizue
  balitxakez / balitxakiez = balitzaizkie

  ONDORIOA
  litzateke + nori
  KE/KI

  litxakit = litzaidake
  litxakik = litzaiake
  litxakin / litxakina = litzainake
  litxakio = litzaioke
  litxakigu = litzaiguke
  litxakizu = litzaizuke
  litxakizue = litzaizueke
  litxakie = litzaieke

  Pluralean (lirateke + nori)

  litxakidaz = litzaizkidake
  litxakizak = litzaizkiake
  litxakizan / litxakizana / litxakinaz = litzaizkinake
  litxakioz = litzaizkioke
  litxakiguz = litzaizkiguke
  litxakizuz = litzaizkizuke
  litxakizuez = litzaizkizueke
  litxakiez = litzaizkieke

  Hurrengo iruzkinean ohar bat egingo dugu bi sistema hauen arteko interferentzietaz.

  Adeitsuki

 • Interferentziak

  Aurreko bi ereduak erabiltzen dituztenengan era honetako interferentziak sortzen dira modu naturalean.

  Asterizkoz markatuko ditut batzuk:

  jatzu = zaizu *zaitzu
  jataz = zaizkit *zaitaz
  jakoz = zaizkio *zaioz
  jatan = zitzaidan *zaitan
  jakon = zitzaion *zaikon
  jakozan = zitzaizkion *zaiozan
  balitxat = balitzait *balitzat
  balitxakoz = balitzaizkio *balitzaioz
  litxakit = litzaidake *litzakit
  litxakiez = litzaizkieke *litzakiez

  eta abar.

  Adeitsuki

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude