Apocalypsis

Apocalypsis –

IESVS CHRISTEN Apocalypsea, cein eman vkan baitrauca hari Iaincoac, declara dietzençát bere cerbitzariey sarri eguin behar diraden gauçác: eta harc bere Aingueruärequin igorriric Ioannes bere cerbitzariari significatu vkan drautza.
Apocalypsea 1:1 Leiçarraga

The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass; and he sent and signified it by his angel unto his servant John:
Revelation 1:1 KJV

Euskara batuan:

Hau da Jainkoak Jesu Kristori egin zion agerpena, honek bere zerbitzariei laster gertatuko dena erakuts ziezaien. Bere aingerua bidaliz jakinarazi zion Joan bere zerbitzariari.
Apokalipsia 1:1 EAB

Apocalypsis

NAFFARRERA

23 pentsamendu “Apocalypsis”-ri buruz

 • IESVS CHRISTEN Apocalypsea, cein eman vkan baitrauca hari Iaincoac, declara dietzençát bere cerbitzariey sarri eguin behar diraden gauçác: eta harc bere Aingueruärequin igorriric Ioannes bere cerbitzariari significatu vkan drautza.

  drauca = derauca, derauco
  : deutsa, deutso, dio

  drautza = derautza, derauzca, derauzquio
  = deutsaz, deutsoz, *dizkio

  dirade = dira

  dietzençat = dietzen + tzat
  dietzen = *diezazkien
  diezen = *diezaien

  sarri = laster
  apocalypse = apocalypsis, apocalypsi, revelatione, *agerpen

  Adeitsuqui

 • Ceinec testificatu vkan baitu Iaincoaren hitzaz eta Iesus Christen testimoniageaz eta ikussi vkan dituen gauça guciéz.
  Apocalypsia 1:2 Leiçarraga

  who bare record of the word of God, and of the testimony of Jesus Christ, and of all things that he saw.
  Revelation 1:2 KJV

  Eta honek aitortzen du ikusitako guztia Jainkoaren mezua dela, Jesu Kristok baieztatua.
  Apokalipsia 1:2 EAB

  ceinec/who relativoaren arrastoric ez batua deithu nahi duten horretan.

  Orocorqui itzulpenean ohico orotaraco gutigorabeherismoa.

  Segui deçatela bethico negarrez bazterretaric.

  Adeitsuqui

 • Dohatsu da iracurtzen duena, eta dohatsu dirade prophetia hunetaco hitzac ençuten, eta hartan scribatuac diraden gauçác beguiratzen dituztenac: ecen demborá sarri da.
  Apocalypsia1:3 Leiçarraga

  Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein: for the time is at hand.
  Revelation 1:3 KJV

  Zorionekoak mezu profetiko hau irakurri eta entzuten dutenak, eta bertan idatziari jaramon egiten diotenak, beteko den garaia hurbil baitago!
  Apocalypsia 1:3 EAB

  prophetia = prophecia; predictione
  sarri da = laster da, hurbil dago

  Adeitsuqui

 • Beñat Castorene 2022-09-14 10:36

  “Sarri artio” entzutean hegoaldekoak galduta

 • Ioannesec Asian diraden çazpi Elicey, Gratia dela eta baquea çuequin Denaren eta Cenaren eta Ethortecoaren partez: eta haren throno aitzinean diraden çazpi spirituén partez,
  Apocalypsia 1:4 BHNT

  John to the seven churches which are in Asia: Grace be unto you, and peace, from him which is, and which was, and which is to come; and from the seven Spirits which are before his throne;
  Revelation 1:4 KJV

  Nik, Joanek, Asia probintziako zazpi eliz elkarteei: grazia eta bakea zuei Jainkoaren —den, zen eta etortzekoa denaren— partetik eta beraren tronuaren aurrean dauden zazpi espirituen partetik;
  Apokalipsia 1:4 EAB

  gratia dela = gracia içan dadila

  Adeitassunez

 • Eta Iesus Christen partez, cein baita testimonio fidela, hiletarico lehen iayoa, eta lurreco reguén Princea, Ceinec onhetsi baiquaitu eta ikuci gure bekatuetaric bere odolaz: eta eguin baicrauzquió Regue eta Sacrificadore Iainco bere Aitari: hari bada dela gloria eta indar secula seculacotz. Amen.
  Apocalypsia 1:5-6 Leiçarraga

  and from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth. Unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood, and hath made us kings and priests unto God and his Father; to him be glory and dominion for ever and ever. Amen.
  Revelation 1:5-6 KJV

  baita Jesu Kristoren partetik ere, testigu leial, hildakoen artetik lehenengo piztu eta lurreko erregeen buruzagi denaren partetik. Maite gaituenari eta bere odolaz geure bekatuetatik askatu gintuenari, Jainkoarentzat, bere Aitarentzat, errege-herri eta apaiz egin gaituenari, aintza eta agintea menderen mendetan! Amen.
  Apocalipsia 1:5-6 EAB

  baiquaitu = baicaitu

  baicrauzquio = bait + grauzquio
  grauzquio = garauzquio

  garauzquio = gaitu + hari
  Batuan: gaitio

  Adeitsuqui

 • Beñat, iparraldekook ez izan ez lotsarik ez beldurrik zeuenean idazteko. Ez hori bakarrik arren eskatzen dizuegu zeuen eran idazteko. Arro sentiarazten nauzue, benetan diozut.

 • Huná, ethorten da hodeyéquin eta ikussiren du hura begui oroc, hura çulhatu vkan dutenéc-ere: eta plagnituren dirade haren aitzinean lurreco leinu guciac: bay, Amen.
  Apocalypsia 1:7 Leiçarraga

  Behold, he cometh with clouds; and every eye shall see him, and they also which pierced him: and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen.
  Revelation 1:7 KJV

  Hara, hodei artean dator! Guztiek ikusiko dute, baita zulatu zutenek ere, eta lurreko arraza guztiek hileta-negarra egingo dute harengatik. Bai. Amen.
  Apocalipsia 1:7 EAB

  ethorten da = ethorcen da = dathor

  plagnitu /plañitu/
  Batuan: pleinitu, pleini izan, kexatu
  Gaztelaniaz: plañir

  Adeitsuqui

 • Aurreco iruzquinean hauxe aiphatu dugu:

  ethorten da = ethorcen da = dathor

  Batetic, “ethorten” dio Leiçarragac mendebaldeco euscaran beçala. Erran deçadan, ethorcen /ethortzen/ berricunça dela euscaran. Egun, bata bercea beçain ona liçate benetaco euscara batu batean. TH horrec adiarazten du T aspiratua dela, table hitz anglesean hassieraco T horren ahosquera, hain çucen ere.
  Berce alde batetic, egun “ethorten da” eta “dathor” ez dirade erabateco synonymoac. Leiçarragaren verset horretan, ordea, guztiz synonymoac dirade.

  Erka ditzagun:

  ethorten DA
  DAthor

  Ecezcacoan:

  ez DA ethorten
  ez DAthor

  Lettra larriz marcatu dugu DA bietan, bai bietan, cein baita IÇAN aditzaren 3. persona singularrecoa. Erdaraz: es, está.

  THOR horrec ETHORTEN errannahia daduca:

  dathor = ethorten da:
  : está viniendo, viene

  ez dathor = ez da ethorten
  : no está viniendo, no viene

  Adeitsuqui

 • Ni naiz a eta w, erran nahi baita, hatsea eta fina, dio Iaunac, Denac, eta Cenac, eta Ethorteco denac, diot, Bothere gucitacoac.
  Apocalypsia 1:8 Leiçarraga

  Oharra. Alpha eta omega lettrac ecin ukan ditut hemen egoquiro arguitarat eman. Horrexegatic, bada, a eta w idatzi dugu haien lekuan.

  I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty.
  Revelation 1:8 KJV

  «Neu naiz Alfa eta Omega —dio Jainko Jaunak—, dena, zena eta etortzekoa, ahalguztiduna».
  Apokalipsia 1:8 EAB

  Latineraz, grecoz beçala, “principium et finis” aguercen çaicu:

  Ego sum alpha et omega, principium et finis, dicit Dominus Deus: qui est, et qui erat, et qui venturus est, omnipotens.
  Apocalypsis 1:8 VULG

  Cergatic ez da hori aiphatu ere eguiten batuerazco itzulpenean?
  Cergatic batua behin ere ez da helcen hizcunça maila minimoqui normalerat, gutigorabeherismo suicida honen ordez? Cergatic bethi berdin?

  Adeitassunez

 • Ni Ioannes, eta Iesus Christen afflictionean eta resumán eta patientián çuen anayea eta laguna, Patmos deitzen den Islán nincén, Iaincoaren hitzagatic, eta Iesus Christen testimoniageagatic: Nincén Spiritutan Igande egun batez, eta ençun neçan neure guibelean voz handibat trompetta batena beçala, cioela,
  Apocalypsia 1:9-10 Leiçarraga

  I John, who also am your brother, and companion in tribulation, and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos, for the word of God, and for the testimony of Jesus Christ. I was in the Spirit on the Lord’s day, and heard behind me a great voice, as of a trumpet,
  Revelation 1:9-10 KJV

  Ni, Joan, zuen anaia eta Jesusen maitasunagatik atsekabean eta erreinuaren itxaropen iraunkorrean zuen kideko naizen hau, Patmos izeneko uhartean nengoen erbesteratua Jainkoaren hitzarengatik eta Jesusen testigantza egiteagatik. Jaunaren egunean Espirituak hartu ninduen, eta neure ostean ahots handia entzun nuen turuta-hotsa bezalakoa.
  Apokalipsia 1:9-10 EAB

  ençun neçan: Egun ençun nuen erraiten guenduque.

  Adeitsuqui

 • Ni nauc a eta w, lehena eta azquena, eta Ikusten duána scribeçac liburu batetan, eta igor eçac Asian diraden çazpi Elicetara, cein baitirade, Ephesen eta Smyrnen, eta Pergamen, eta Thyatiren, eta Sarden, eta Philadelphian eta Laodicean.
  Apocalypsia 1:11 Leiçarraga

  saying, I am Alpha and Omega, the first and the last: and, What thou seest, write in a book, and send it unto the seven churches which are in Asia; unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea.
  Revelation 1:11 KJV

  Hau zioen: «Idatz ezazu liburu batean ikusiko duzuna, eta bidali zazpi eliz elkarte hauei: Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia eta Laodizeako eliz elkarteei».
  Apokalipsia 1:11 EAB

  scribeçac = scriba eçac
  scribatu = idatzi

  ikusten duana = ikusten duc + eN + a

  Euskara batuan “ikusiko duzuna” modura itzuli dute.
  Cergatic “ikusiko” eta ez “ikusten”?
  Orainaldi bat da grecozco jathorrizcoan, latineraz eta berce hizcuncetan!
  Itzulpena “ikusten duzuna” edo “dakusazuna” içan behar liçateque!

  Adeitassunez

 • ikusten duzu = dakusazu

  DAkusazu: Batuan DAkutsu ere çucena da, Academiaren arauera.

  DA- hori içan aditzaren 3. persona baino ez da.

  DAkusaZU: algo ES visto, ESTÁ siendo visto, por TI, nondic, tú lo ves.

  Adeitsuqui

 • Orduan itzul nendin enequin minçatu içan cen vozaren ikustera: eta itzuliric ikus nitzan çazpi candelér vrrhezcoric:
  Apocalypsia 1:12 Leiçarraga

  And I turned to see the voice that spake with me. And being turned, I saw seven golden candlesticks;
  Revelation 1:12 KJV

  Atzera begiratu nuen, mintzo zitzaidan ahots hura norena ote zen ikusteko eta, itzultzean, urrezko zazpi argimutil ikusi nituen,
  Apocalipsia 1:12 EAB

  itzul nendin
  Egun: itzuli nintzen

  ikus nitzan
  Egun: ikusi nituen

  Subjunctivocoac içan baino lehen aoristo ( = indefinitu) hauec indicativocoac içan ciraden Euscal Herri ossoan.

  Adeitsuqui

 • EAB hori batuerazco itzulpena da:

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?l=eu

  Hemen iracurgarri.

  Protestantec eta catholicoec elkarlanean eguinico itzulpena da.

  Hurrengo versetean argui ikusten ahalco duçuenez gutigorabeherismo batuisticoaren eracusgarri.
  Cinez penagarria.
  Euskara batuac duen charrena erabilçaileac berac dirade. Penosoac orocorqui.
  Adeitsuqui.

 • Eta çazpi vrrhezco candelerén artean guiçonaren Semea irudi çuembat, arropa luce batez veztitua, eta vrrhezco guerrico batez vgatzén aldean guerricatua.
  APOKALIPSIA 1:13 BHNT

  and in the midst of the seven candlesticks one like unto the Son of man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle.
  Revelation 1:13 KJV

  eta argimutilen erdian gizaseme antzeko bat, soineko luzez jantzia, bularpea urrezko gerrikoz lotua.
  Apokalipsia 1:13 EAB

  et in medio septem candelabrorum aureorum, similem Filio hominis vestitum podere, et præcinctum ad mamillas zona aurea:
  Apocalypsis 1:13 VULG

  Y en medio de los siete candeleros, uno semejante al Hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por los pechos con una cinta de oro.
  Apocalipsis 1:13 RVES

  Hurrengo iruzquinean commentatuco dut batuerazco itzulpen penagarria.
  Eman ieçocue beguiratu bat, othoi!

  Adeitassunez

 • eta argimutilen erdian gizaseme antzeko bat, soineko luzez jantzia, bularpea urrezko gerrikoz lotua.
  Apokalipsia 1:13 EAB

  Hemen falta da ZAZPI hitz magicoa, ceren ZAZPI hitza clave symbolicoa baita Apocalypsis iceneco jaincozco litteratur arte obra ejer honetan.

  “gizaseme” soil bat ikusten dugu gueroago. Hau da, blasphemia hutsa baicic ez den alferricaco biraoa:

  guiçonaren Semea
  the Son of man
  Filio hominis
  el Hijo del hombre

  Berau HITZA da, hau da, Jesus Christ. Eta ez edocein guiçaseme hortic erdi galdua doana edo galdu ancean daramatena.

  Adeitsuqui

 • Eta haren buruä eta biloac ciraden churi, ille churia beçala, eta elhurra beçala: eta haren beguiac suaren garra beçala:
  Apocalypsia 1:14 BHNT

  His head and his hairs were white like wool, as white as snow; and his eyes were as a flame of fire;
  Revelation 1:14 Leiçarraga

  Haren buruko ilea zuria zen, artilea eta elurra bezalakoa, begiak sugarra bezalakoak,
  Apokalipsia 1:14 EAB

  Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve; y sus ojos como llama de fuego;
  Apocalipsis 1:14 RVES

  haren burua eta biloac “buruko ilea” bilhacatzen da Dionisio Amundarain jaunaren guidaritzapeco itzulpen batuerazcoan.

  https://eu.m.wikipedia.org/wiki/Dionisio_Amundarain

  Lan asco eta asco eguinico euscalçalea dugu Dionisio Amundarain jauna. EAB horretan, ordea, hobe gehiago eta hobequixeago saiatu balira, bera beçala, haren lagunçaileac ere.

  Adeitsuqui

 • Eta haren oinac cobre fina beçalaco, labean beçala çachetéla: eta haren voza vr handién hotsa beçala.
  APOKALIPSIA 1:15 BHNT

  and his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace; and his voice as the sound of many waters.
  Revelation 1:15 KJV

  oinak labean garbituriko brontze goriaren antzekoak, haren ahotsa ur handiena bezalako burrunba.
  APOKALIPSIA 1:15 EAB

  çachetéla
  ATXEKI aditza da: arder, prender
  Iraganaldian:
  zatxeten = zetxekien (hura haiei)
  Orainaldian:
  datxete = datxekie (hura haiei)

  -TE = -KIE

  Euskaltzaindiaren Hiztegian:
  atxiki
  3 zaio ad. Ipar. Zah. Suaz mintzatuz, izeki. Egur hezeak egiten du gar eta egiten du negar, sua datxekio eta ura dario. Sua datxekie infernuan daudenei.

  Adeitsuki

 • Eta cituen bere escu escuinean çazpi içar, eta haren ahotic bi ahotaco ezpata çorrotzbat ilkiten cen: eta haren beguithartea cen argui iguzquiac bere indarrean argui eguiten duen beçala.
  Apocalypsia 1:16 Leiçarraga

  And he had in his right hand seven stars: and out of his mouth went a sharp twoedged sword: and his countenance was as the sun shineth in his strength.
  Revelation 1:16 KJV

  Zazpi izar zituen eskuineko eskuan eta aho biko ezpata zorrotza ateratzen zitzaion ahotik; aurpegia eguzkia indarrik handienean bezain argitsu zuen.
  Apokalipsia 1:16 EAB

  Y tenía en su diestra siete estrellas: y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
  Apocalipsis 1:16 RVES

  Adeitsuqui

 • Eta hura ikussi vkan nuenean, eror nendin haren oinetara hila beçala: eta eçar ceçan bere escu escuina ene gainean, ciostala, Eztuála beldurric: ni nauc lehena eta azquena, eta vici naicena:
  Baina hil içan nauc, eta huná, vici nauc secula seculacotz, Amen: eta citiát iffernuaren eta herioaren gakoac.
  Apocalypsia 1:17-18 BHNT

  And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not; I am the first and the last:
  I am he that liveth, and was dead; and, behold, I am alive for evermore, Amen; and have the keys of hell and of death.
  Revelation 1:17-18 KJV

  Hura ikustean, hila bezala erori nintzaion oinetan. Berak eskuineko eskua gainean jarri zidan, esanez: «Ez izan beldur! Neu naiz lehena eta azkena,
  bizi dena; hilik egon nintzen, baina orain bizirik nago menderen mendetan, eta neure menpe ditut Herioa eta Hildakoen Egoitza.
  Apokalipsia 1:17-18 EAB

  ikussi ukan nuen = ikussi nuen

  eror nendin: Egun = erori nincen

  eçar ceçan: Egun = eçarri çuen

  ciostala = erraiten cerautala

  eztuála beldurric = ez deçaala beldurric ukan

  nauc = naiz + toca
  citiát = ditiat = ditut + toca

  iffernu = infernu
  Bigarrena da graphicoqui forma internationala duena. Leiçarragac bethi lehena.

  Adeitsuqui

 • Scribaitzac ikussi vkan dituan gauçác, eta diradenac eta hauén ondoan eguin behar diradenac:
  Ene escu escuinean ikussi vkan dituán çazpi içarrén mysterioa, eta çazpi candelér vrrhezcoac. Çazpi içarrac, çazpi Elicetaco Aingueruäc dituc eta ikussi dituán çazpi candelerac, çazpi Eliçác dituc.
  Apocalypsia 1:19-20 BHNT

  Write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter; the mystery of the seven stars which thou sawest in my right hand, and the seven golden candlesticks. The seven stars are the angels of the seven churches: and the seven candlesticks which thou sawest are the seven churches.
  Revelation 1:19-20 KJV

  Idatz ezazu, beraz, ikusi duzuna: orain dena eta gero izango dena. Hona nire eskuineko eskuan ikusi dituzun zazpi izarren eta urrezko zazpi argimutilen esanahia: zazpi izarrak zazpi eliz elkarteen aingeruak dira, eta zazpi argimutilak zazpi eliz elkarteak».
  Apokalipsia 1:19-20 EAB

  scribaitzac = scriba itzac

  ikussi ukan dituan = ikussi dituan

  dituc = dira + toca

  mysterio: Anglesez: mystery
  Batuan: esanahia. Cergatic?

  Adeitsuqui

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude