albait

albait –

albait edota albeit particula prescriptivoa aztertuco dugu Leiçarragaren baithan.

Imperativoaren errannahi ancecoa duen modu prescriptivoa aztertu nahi dugu duela 449 urtheco Leiçarraga eta laur lanquideen lanetan.

Berez, ez da aditz modu bat, baicic eta albait particula cein combinatzen baita modu optativoarequin.

Modu hau, optativoa aleguia, batueraz “alegiazko” verbaren bidez adiarazten dena berceric ez da.

Iruzquinetan, ohicoa dudan leguez, garatuco dut.

Adeitassunez

albait

NAFFARRERA

42 pentsamendu “albait”-ri buruz

 • Azquen iruzquinetan Euscalçaindiac hartu dituen erabaqui batzuei buruz ari naiz hemen behereco honetan:

  https://zuzeu.eus/euskara/hica-toca-noca/

  Haien eritziz, Pérez eta López adibidez, Peritz eta Lopitz içan behar dira euscaraz.
  Erran deçadan, bi horiec’ Perez eta Lopez direla naffarreran, tildea bethi ere optativoa delaric.

 • Hauec dirade Leiçarragaren obretan aguercen diraden albait edota albeit formac;

  albaitzindezte 1

  albeiheduca 1
  albeileguite 3
  albeilitez 1
  albeitendi 2
  albeitindoa 1
  albeitzinarrate 2
  albeitzinequite 2
  albeitzineçate 2
  albeitzinteizte 2
  albeitzinçate 1

  ezalbeiledi 7
  ezalbeilequi 1
  ezalbeilitez 1
  ezalbeitzineçate 3
  ezalbeitzinteizte 1

  Cembaquiac cembat aldiz aguercen diren adiarazten du.

 • Eta cein-ere etchetan sarthuren baitzarete, han çaudete, eta handic ilki albaitzindezte.

  albaitzindezte = albait + cindezte

  cindezte hau cindeizte formapean 6 aldiz aguercen çaicu eta cinteizte forman 3 aldiz.

  Gaur egun cintezte erraiten duguna da, haur da, EDIN aditzaren optativoa, cein çaitezte baita orainaldian eta cintezten iraganaldian.

  ilki albaitzindezte hori egun:
  ilki albaitzintezte idatzico guenuque. Errannahia da: ilki çaitezte.

  LUCAS 9:4 BHNT

  https://bible.com/bible/25/luk.9.4.BHNT

 • Eta ençun ditzaçuenean guerlác eta seditioneac ezalbeitzinteizte icit: ecen gauça hauc lehen ethorri behar dirade: baina ezta bertan fina içanen.

  ezalbeitzinteizte icit

  Egun idatzico guenuque honela:

  ez albaitzintezte icit/ici/içu

  Errannahia: ez zaitezte içu.

  LUCAS 21:9 BHNT

  https://bible.com/bible/25/luk.21.9.BHNT

 • Aleguera albeitzinteizte egun hartan, eta bozcarioz iauz: ecen huná, çuen saria handi da ceruètan: ecen halaber eguiten cerauecen prophetey hayén aitec.

  aleguera albeitzintezte
  = aleguera albaitzintezte
  = aleguera çaitezte

  LUCAS 6:23 BHNT

  https://bible.com/bible/25/luk.6.23.BHNT

  Eta gauça hauc eguiten has ditecenean, chuchent albeitzinteizte, eta goiti albeitzinçate çuen buruäc, ecen hurbiltzen da çuen redemptionea.
  LUKAS 21:28 BHNT

  chuchendu = çucendu
  chuchent = çucen

  chuchent albeitzinteizte
  = çucen albaitzintezte
  = çucen çaitezte

  goiti albeitzinçate çuen buruäc
  = goiti albaitzenitzate çuen buruac
  = goiti itzaçue çuen buruac

  https://bible.com/bible/25/luk.21.28.BHNT

 • Baina hic elemosyna eguiten duanean, ezalbeilequi hire ezquerrac, cer eguiten duen hire escuinac.

  ezalbeilequi = ez albailequi

  albailequi = albait + lequi
  = bequi

  ez albailequi = ez bequi

  MATTHAIO 6:3 BHNT

  https://bible.com/bible/25/mat.6.3.BHNT

 • Eta norc-ere nahi vkanen baihau bortchatu lecoa baten eguitera , albeitindoa harequin biga.

  albeitindoa = albaihindoa

  albaihindoa = albait + hindoa
  = joan hadi
  = hoa edo ohá.

  MATTHAIO 5:41 BHNT

  https://bible.com/bible/25/mat.5.41.BHNT

 • Aurreco albeitindoa (albaihindoa) neutrorat passaturic lorcen guenduque honacoau:

  albaitzindoaz = albait + cindoaz

  ceinaren errannahia baita:

  çoaz imperativoa.

  Azquenic berce forma hau:

  albaitzintez joan

  synonymoa liçateque eta errannahia hauxe:

  joan çaitez.

  Ulercen dea?

 • “bequi’, adibidez, erraiteco’ baditugu forma differentac euscaldunoc eta hauetaric libre garen naffarroc:

  bequi
  daquiela
  jaquin beça
  jaquin begui
  jaquin deçala
  jaquin daguiela
  eta orain ikusten ari garen typocoac:
  albailequi
  eta
  albaileça jaquin
  Cergatic?
  Denac dira errannahi berdineco?

 • Eta baldin hæy behatzen ezpaçaye, erróc Eliçari: eta baldin Eliçari behatzen ezpaçayó, albeiheduca pagano eta publicano beçala.

  albeiheduca = albaiheduca

  albaiheduca = albait + heduca

  = educaçu
  = eduqui eçac

  MATTHAIO 18:17 BHNT

  https://bible.com/bible/25/mat.18.17.BHNT

 • Orduan Iudean diradenéc ihes albeileguite mendietarát: eta haren artecoac retira albeilitez: eta campoetan diradenac ezalbeilitez hartan sar.

  ihes albeileguite
  = ihes albaileguite
  = ihes beguite

  retira albeilitez
  = retira albailitez
  = retira bitez

  ezalbeilitez sar
  = ez albailitez sar
  = ez bitez sar

  LUCAS 21:21 BHNT

  https://bible.com/bible/25/luk.21.21.BHNT

 • Eta hatzamanic eramanen çaituztenean etzaretela aitzinetic ansiatan cer erranen duçuen, eta ezalbeitzineçate medita: baina cer-ere emanen baitzaiçue ordu hartan, hura albeitzinarrate: ecen etzarete çuec minço çaretenac, baina Spiritu saindua.

  ezalbeitzineçate medita
  = ez albaitzeneçate medita
  = ez eçaçue medita

  albeitzinarrate
  = albaitzenerrate
  = erraçue, erran eçaçue

  MARCOS 13:11 BHNT

  https://bible.com/bible/25/mrk.13.11.BHNT

 • Eta ikus deçaçuenean Ierusaleme gendarmeriaz inguratua, orduan albeitzinequite ecen hurbil datela haren destructionea.

  albeitzinequite = albaitzenequite
  = jaquiçue, jaquin eçaçue

  LUCAS 21:20 BHNT

  https://bible.com/bible/25/luk.21.20.BHNT

 • Eta erran cieçón Iesusi, Orhoit albeitendi niçaz, Iauna, ethor adinean eure resumara.

  albeitendi = albaihendi

  orhoit albaihendi
  = orhoit hadi

  LUCAS 23:42 BHNT

  https://bible.com/bible/25/luk.23.42.BHNT

 • ALBAIT particula ikussi ondoren, ikus deçagun orain berce particula bat cein combinatzen baita optativoarequin:

  AIT

  Baceaquizquiat hire obrác, ecen ezaicela ez hotz ez eraquin: aihinz hotz edo eraquin.

  aihinz = ait hinz

  ojalá fueses (tú)

  hinz hori batueraz hintz da.

  aitzina = ait cina

  ojalá fueses

  Adibide honetacoa’ hobe berheiciric idazten baguenu aitzina (= aurrera) formarequin ez nahastecotz.

  APOCALYPSIA 3:15 BHNT

  https://bible.com/bible/25/rev.3.15.BHNT

  Ailitez trenca çuec trublatzen çaituztenac.

  trencatu: mutilatu, moztu, ebaqui

  ailitez trenca = ait litez mutila/ebaqui

  ojalá se mutilaran (cençu honetan: fueran mutilados)

  GALATIARREI 5:12 BHNT

  https://bible.com/bible/25/gal.5.12.BHNT

 • Ederto. Ni horretan nabil, hain çuçen, ikassi nahian.
  Noiz imperativoa eta noiz prescriptivoa?
  Milla esquer.

 • Egun on,

  Optativoa explicatzen saiatuco naiz ETHORRI aditzaren bidez:

  Optativoa bethi da atemporala, erran nahi baita, ez da ez orainaldia ez eta iraganaldia ere. Hau içan daiteque edo irreala delacotz ala possiblea delacotz.

  ETHORRI Singularreco hirurgarren persona:

  Optativoa: lethor
  Optativo perfectoa: ethorri liz
  Optativo imperfectoa: ethorcen liz
  Optativo futuroa: ethorrico liz
  Optativo aoristoa: ethor ledi

  liz = litz

  Prefixu edo suffixu batequin aguercen da:

  balethor
  bailethor
  ailethor
  albailethor
  lethorren
  lethorrela

  baliz
  bailiz
  ailiz
  albailiz
  licen
  licela

  baledi
  bailedi
  ailedi
  albailedi
  ledin
  ledila

  AIT ikussi berri dugunez. Dakussagun ETHORRIrequin:

  ailiz ethorri: ojalá hubiese venido
  ailiz ethorcen: ojalá viniese
  ailiz ethorrico: ojalá viniese luego

  ailedi ethor: ojalá viniera (ojalá venga algún día)

  Neuc -ESEdun formac cençu irrealean erabilcen dut gaztelaniaz, eta -ERAdunac possible denaren adiaraztecotz.

  Niretzat viniese eta viniera ceharo differentac dira. Lehena irreala, eta bigarrena possiblea.

  LIZ eta LEDI formen artean berdina.

 • Enneco Inarrondo jaun preciatua,
  Galdetzen drautaçu:

  Noiz imperativoa eta noiz prescriptivoa?

  Galdera ona, benetan.

  Ikus ditzagun ETHORRI verboaren imperativoac eta prescriptivoac:

  bethor
  ethor bedi

  albailethor
  albailedi ethor

  Euscal grammatica lanen arauera laur forma hauec synonymo lirateque eta azquengo biac ez dira jada erabilcen.

  Prescriptivoarequin prescriptione bat eguiten da:

  albailedi ethor: ethor bedi, ethorri behar baita edo.

  albailethor: bethor, ethorri behar baita.

  Nire ustez gauça bera erraiteco laur (edo guehiago) forma daudela erraiten denean, uhmm, ez dut sinhesten.

  lethor viniese (irreal) bada, eta
  ethor ledi viniera (possible) bada,
  orduan
  albailethor
  eta
  albailedi ethor
  ecin dira içan synonymo erabatecoac.

  albailethor nire ustez da “que venga, porque haría falta que viniese, pero no creo que lo haga”,

  eta

  albailedi ethor liçateque “que venga, porque haría falta que viniera, y creo que es possible que lo haga”.

  Barka, gaztelania erabili badut, nire ama hizcunça.

  Ea valio deutsun!

 • AITequin berdin:

  ailethor = oxala balethor
  baina çorigaitzez ez dathor.

  ailedi ethor = oxala ethor baledi
  ethor leditequeelacotz / leitequeelacotz.

 • UKAN

  du: orainaldia
  çuen: iraganaldia
  lu: atemporala

  “du” memorizatzen dugunean “çuen’ bilhacatzen da.

  “lu” memorizatzen dugunean “lu” modura irauten du.

  cantatu duen guiçona: el hombre que ha cantado (gaur)

  cantatu çuen guiçona: el hombre que cantó (atzo)

  cantatu luen guiçona: el hombre que hubiese cantado (edonoiz)

 • Iñarrondo jaunaren Quixote Manchaco naffarreraz:

  https://zuzeu.eus/euskara/on-quixote-manchaco/

 • AIT particula laur aldiz erabili çuen gure Leiçarraga handiac.
  Errannahia: oxala.

  Ia asse çarete, ia abrastu çarete, gu gabe reguetu çarete: eta aitzineçate regna, guc-ere çuequin batean regna deçagunçát.

  ia = ja, jada

  aitzineçate regna = aitzeneçate regna
  = oxala regna baceneçate
  = ojalá reinarais, ojalá reinéis (en el futuro)

  1 CORINTHOARREI 4:8 BHNT

  https://bible.com/bible/25/1co.4.8.BHNT

  Ainençaçue supporta appurbat neure erhogoán, baina aitzitic supporta neçaçue.

  ainençaçue supporta = aininçaçue supporta
  = oxala supporta baninçaçue
  = ojalá me soportarais, ojalá me soportéis (en el futuro)

  neçaçue = naçaçue (çuec ni)

  2 CORINTHOARREI 11:1 BHNT

  https://bible.com/bible/25/2co.11.1.BHNT

 • aoristo hitzac indeterminatua erran nahi du: ethor

  Contracoa horisticoa da, determinatua. Hirur ditugu basicoqui: ethorri, ethorcen eta ethorrico, baina guehiago ere baditugu: ethorri içan, ethorria, ethorriric, ethorceco, e.a.

  Aoristoa EDIN eta EÇAN aditzequin ossatzen dira: ethor dadi, ethor cedin, ethor ledi.

  Horisticoac IÇAN eta UKAN aditzequin:
  ethorri/ethorcen/ethorrico da/cen/liz

  UKAN aditzari EDUN ere deitzen çaio.

  Hauec guztiac QUE particularequin combinatzen ahal dira:

  da / cen / liz + QUE:
  dateque, çatequeen, liçateque

  dadi / cedin / ledi + QUE
  daiteque, citequeen, liteke

 • AIT particula (nolabait ere deitzecotz) edo interjectionea honela lotzen çaie içan eta ukan aditzen forma oinharrizcoei:

  aininz, aihinz, ailiz, aiquina, aitzina, aitzinete, ailira
  = ojalá fuese, fueses…

  ainu, aihu, ailu, aiquenu, aitzenu, aitzenute, ailute
  = ojalá tuviese, tuvieses, …

  ait = oxala… ba-

  ainu liburu hori
  = oxala liburu hori banu

 • Oraindic ere baditut bi ale opharitzecotz Leiçarragaren neure berreditionetic.

  josulavin@gmail.com

  Edo 20 eurotan salcecotz baten bat lotsatzen baliz ere.

 • Ederqui hola. Baina, abusatuz, verboarequin gabilçala, galdea:

  Noiz eçarri VKAN du eta noiz eçarri du? Igorri VKAN du…? Noiz crucificatu IÇAN dena…? Eguin IÇAN cen edo eguin cen? Jaunaz eguin IÇAN da haur…? Minçatu IÇAN çayon Iaincoa eta noiz mintçatu çayon…?

  Mila esquer.

 • Iñarrondo jauna,

  Eta erori içan da vria, eta ethorri içan dirade vr sobernác, eta eraunsi vkan duté haicéc, eta io vkan duté etchearen contra: eta ezta erori içan: ecen arroca gainean fundatua cen.

  erori içan da
  ethorri içan dirade
  eraunsi ukan duté
  ez da erori içan

  Hauetan eta iraganaldico narratione batean cocatuac badirudi ecen

  erori içan da = erori cen
  ethorri içan dirade = ethorri ciraden
  eraunsi ukan dute = erausi çuten
  ez da erori içan = ez cen erori

  diratequeela.

  MATTHAIO 7:25 BHNT

  https://bible.com/bible/25/mat.7.25.BHNT

  Cein baita, secula eta adin guciéz gueroztic estaliric egon içan den mysterioa, baina orain manifestatu içan çaye haren sainduey.

  Hemen, ordea, perfectoaren equivalent dateque:

  egon içan da = egon da

  Eta hemen:

  manifestatu içan çaye
  les ha sido manifestado

  cein comparatu behar baitugu honequin

  manifestatu çaye
  se les ha manifestado

  ia ia gauça bera ddatequeena.

  COLOSARREI 1:26 BHNT

  https://bible.com/bible/25/col.1.26.BHNT

 • Iñarrondo,

  INDICATIVOA

  eçarri du: orainaldi perfectoa
  = ha puesto
  eçarri ukan du: orainaldi perfecto aurrecoa
  = ha puesto (alguna vez con anterioridad)

  eçarri çuen: iraganaldi perfectoa
  = puso
  eçarri ukan çuen: iraganaldi perfecto aurrecoa
  = hubo puesto, puso (alguna vez con anterioridad)

  OPTATIVOA

  eçarri lu: atemporal perfectoa
  eçarri ukan lu: atemporal perfecto aurrecoa

  Erka itzaçu azquen biac ba- prefixuaz emanac:

  eçarri balu: si hubiese puesto
  eçarri ukan balu: si hubiese puesto (alguna vez con anterioridad)

  Edo berce bi hauec:

  ethorri baliz: si hubiese venido
  ethorri içan baliz: si hubiese venido (alguna vez con anterioridad).

  Azquen bi hauec ascotan ençuten dira. Ikusten duçu çuc differenciaric bien artean?

  ethorri içan cen

  moducoec, adibidez, badute valioquideric gaztelaniaz

  hubo venido

  Orainaldian
  ethorri da
  eta
  ethorri içan da
  formen arteco differencia berdinsua da. Bigarrenac aurrecotassuna edo adiarazten du.

  Anhitz esquer galderengatic!
  Eguin itzaçu nahi berce!

 • Iñarrondo,

  Eta guc ikussi vkan dugu, eta testificatzen dugu ecen Aitác igorri vkan duela Semea munduaren Saluadore içateco.

  Hemen idatzi balu hauxe:

  Eta guc ikussi dugu, eta testificatzen dugu ecen Aitác igorri duela Semea munduaren Saluadore içateco.

  errannahia berdinsua liçateque. Beraz,

  ikussi ukan dugu
  ets
  ikussi dugu
  ia ia synonymoac dirade orocorqui. Aurrecotassuna edo:

  Liburudendara sarthu (içan) denean, liburu bat erossi du.

  Liburudendara sarthu (içan) cenean, liburu bat erossi çuen.

  1 JOAN 4:14 BHNT

  https://bible.com/bible/25/1jn.4.14.BHNT

 • Huneçaz complitu içan da charitatea guregana, iudicioco egunean segurança dugunçát, ceren hura den beçalaco baicara gu-ere mundu hunetan.

  dugunçát = ukan deçagunçát

  complitu: perfectionatu, perfecto bilhacatu

  Erka:

  hori complitu içan da: eso ha sido cumplido
  hori complitu da: eso se ha cumplido

  nondic

  neuc hori complitu ukan dut: eso (ya) ha sido cumplido por mí, (ya) he cumplido eso
  neuc hori complitu dut: eso se ha cumplido por mí, he cumplido eso

  Iñarrondo adisquideori,

  Arguiago daducaçu orain?

  “ya” horrec laguncen du ulercen:

  ikussi dut = lo he visto
  ikussi ukan dut= ya lo he visto

  1 JOAN 4:17 BHNT

  https://bible.com/bible/25/1jn.4.17.BHNT

 • Nire amac, cein jaio baitzen, ni guerorat jaioco nincen ohe berean, duela 87 urthe Beranga gaurco Cantabriaco herrixca batean cein baita Nojatic docena bat kilometrotarat, ez çuen seculan erabili, bere vicitza asqui lucean, hubiese edo hubieraric, cantara edo cantaseric.
  Amaren neba pharmaceuticoari bai ençun drautzadala holacoac, baina ez berari, amari.
  Nire ama hizcunça arras berhecia da; berac, amac, uste baino berheciago. Berac uste çuen normal eguiten çuela verba. Eta hala da, arras normala cen bere hizqueta; hain normala, non berac uste baitzuen ecen normalagoa licen hizquetaric ecin cela egon nehon ere.
  Neuc, gueroxeago, descubritu ahal ukan dut hizquera arguiagoric; bai erdal, bai euscal mundutiletan. Naffarrerari buruz ari natzaiçue, hain çucen ere, ceinari çor baitraucat naicen guztiau, edo naicen aphurrori.
  Bejon deiela amari eta berce bakar batzuei ceinequin çorretan gueratuco bainaiz secula seculorum arnasa escas ukan ez deçadano.

 • Mila esquer, LaudioREAN.

 • Ez da ceren, Algortarean.
  Placer handiz.

 • Eta Ioannes hatzaman içan cenean, ethor cedin Iesus Galileara, predicatzen çuela Iaincoaren resumaren Euangelioa:

  hatzaman: atzeman, carcelaratu

  hatzaman içan cen = fue encarcelado

  ethor cedin
  1. vino (indicativoco aoristoa). Verset honetan, adibidez.
  2. viniera (subjunctivoco iraganaldia)

  MARCOS 1:14 BHNT

  https://bible.com/bible/25/mrk.1.14.BHNT

 • iraganaldian:

  predicatzen çuela
  1. predicando, mientras predicaba
  2. que predicaba

  orainaldian:

  predicatzen duela
  1. predicando, mientras predica
  2. que predica

  atemporala:

  predicatzen luela
  1. predicando, mientras predicase
  2. que predicase

  -ELAdun hauec participio imperfecto baten valioquideac dira, ceinetan dembora eta persona ere indicatzen baitira.

  -EN bidez forma adjectivalac lorcen dira:

  predicatzen çuen guiçona
  : el hombre que predicaba
  predicatzen duen guiçona
  : el hombre que predica
  predicatzen luen guiçona
  : el hombre que predicase

  ceinec valio baitute euscarazco relativo arruntac adiaraztecotz. Icenorde edo adverbio relativoric gabeac, erran nahi dugu.

  Eta icena kenduric substantivizatu eguiten ditugu

  predicatzen çuena
  : el que predicaba
  predicatzen duena
  : el que predica
  predicatzen luena
  : el que predicase

 • Edocein aditzequin berdin:

  Orainaldia
  dathor: viene
  dathorrela: viniendo, mientras viene
  dathorren andrea: la señora que viene
  dathorrena: la que viene

  Iraganaldia
  cethorren: venía
  cethorrela: viniendo, mientras venía
  cethorren andrea: la señora que venía
  cethorrena: la que venía

  Atemporala
  lethor: viniese
  lethorrela: viniendo, mientras viniese
  lethorren andrea: la señora que viniese
  lethorrena: la que viniese

 • LIZ
  Içan aditzaren optativoa. Atemporala.
  Ahosquera LIZ edota LITZ da.

  liz
  baliz
  bailiz
  licen
  bailicen
  licela
  ailiz = oxala baliz
  albailiz = biz

  +QUE
  liçate = liçateque
  baliçate = baliçateque
  bailiçate = bailiçateque
  liçaten = liçatequeen
  liçatela = liçatequeela

 • LEGO
  Egon aditzaren optativoa. Atemporala.

  lego
  balego
  bailego
  legoen
  bailegoen
  legoela
  ailego = oxala balego
  albailego = bego

  +QUE
  legoque
  balegoque
  bailegoque
  legoqueen
  legoqueela

 • Ahaleguin berheci bat eguiten ari naiz euscara batuaren terminologia onhar deçadan.

  Aditzetan hirur dembora gueneduzcaque: orainaldia, iraganaldia eta aleguiazcoa.
  Beraz,
  eguiazco bi: orainaldia (OR) eta iraganaldia (IR)
  eta
  aleguiazco bat: aleguiazcoa (AL)

  IÇAN aditzean:

  OR: da
  IR: cen
  AL: liz

  QUE particularequin:

  OR + QUE: dateque
  IR + QUE: çatequeen
  AL + QUE: liçateque

  -ENÇAT atzizquiarequin

  OR + ENÇAT: dençat
  IR + ENÇAT: cençat
  AL + ENÇAT: licençat

  Errannahia bigarren plano batean legoque. Casu honetan:

  dençat: para que sea
  cençat: para que fuera
  licençat: para que fuese

  Asqui ongui gueratzen dela uste dut.
  Aleguiazcoa atemporala denez, LIZ hori iraganaldico nahiz orainaldico contextuetan aguer daquiquegu.

  Ahaleguina eguin dut nire adisquidea dençat / licençat

  Ahaleguina eguin nuen nire adisquidea cençat / licençat

  Gaur arguiago edo erranen guenuque honetara:

  Ahaleguina eguin dut nire adisquidea içan dadin(çat) / ledin(çat)

  Ahaleguina eguin nuen nire adisquidea içan cedin(çat) / ledin(çat)

 • EGUIA eta ALEGUIA

  Eguiazcoac:

  orainaldia: dathor
  iraganaldia: cethorren

  eguiazcoac dira, bata orainaldia eta bercea iraganaldia direlacotz.

  Aleguiazcoa:

  atemporala: lethor

  Atemporala da eguiazcoa ez delacotz, aleguiazcoa baicic, içan dadin irreala delacotz, içan dadin possiblea delacotz.
  Orainaldico eta iraganaldico contextuetan erabilcen ahal da:

  Erran deraut ecen emaztea balethor, bere senharra ere lethorqueela.

  Erran cerautan ecen emaztea balethor, bere senharra ere lethorqueela.

  Bietan ” que si viniese la esposa, también vendría su marido”.

  deraut orainaldicoa’ cerautan iraganaldicoa bilhacatzen da.

  lethor eta lethorque, ordea, bethi invariable.

  Ongui dagoque terminologia batuista hau. Baiqui.

  Lehenengo biei ez dut uste eguiazcoac deithu çaienic euscal grammatica lanetan, ez daquit.

  Adeitassunez

 • Ecen baldin Moyses sinhesten bacindute, sinhets nindiroqueçue ni: ecen niçaz harc scribatu vkan du.

  bacindute = bacendute, bacenute

  sinhesten bacendute. Optativo imperfectoa.

  sinhets nindiroqueçue. Optativo aoristoa + QUE

  nindiroqueçue IRON aditza ÇUEC NI
  = ninçaqueçue

  Orainaldian niroqueçue liçateque, eta
  Iraganaldian nindiroqueçuen

  QUE gabe errannahia ez da aldatzen:

  Oraina. niroqueçue = niroçue
  Iragana. nindiroqueçuen = nindiroçuen
  Aleguiazcoa. nindiroqueçue = nindiroçue

  vkan = ukan

  JOAN 5:46 BHNT

  https://bible.com/bible/25/jhn.5.46.BHNT

 • Erraiten ceraucaten bada, Non da hire Aita? Ihardets ceçan Iesusec, Ez ni nauçue eçagutzen, ez ene Aita: baldin ni eçagutzen baninduçue, ene Aita-ere eçagut cindeçaquete.

  ceraucaten = ceraucoten Haiec hura hari
  cindeçaquete = ceneçaquete

  ezagutzen baninduçue
  BA + optativo imperfectoa
  si conocieseis

  eçagut ceneçaquete
  Optativo aoristoa + QUE
  conoceríais (podríais conocer)

  optativo = aleguiazco

  JOAN 8:19 BHNT

  https://bible.com/bible/25/jhn.8.19.BHNT

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude