Hica: toca & noca

Hica: toca & noca –

Hica: toca & noca

Aztertu nahi diagu/dinagu hemen Joannes Leiçarragac eguiten duen hicaren erabilera, bai toca, bai noca moldeetan.

Baten bat orhoit daitequeenez, badugu prest Hitano automaticoa batuerazco textuetaraco programma.

Halaber, Naffar paradigmac carpeta, ceinetan içan, edin, ukan eta eçan aditzac aguercen baitzaizquigu forma guztietan guehi toca, noca, çuca eta xuca.

Leku honetan:

Naffarroa eta naffarrera • ZUZEU

ondoco verseta arguitaratu guenian/gueninan;

Eta non-ere har baiteça, çathicatzen dic: eta orduan haguna diarioc, eta garrascots bere hortzez eguiten dic, eta eyarthu dihoac: eta erran diraueat hire discipuluey egotz leçaten campora, eta ecin eguin dié.

ceinean ikusten ahal baititugu ondoco tocaco formac:

dic = du
diarioc = dario
dihoac = doa
diraueat = drauet (nic haiei)
dié = dute

MARCOS 9:18 BHNT
https://bible.com/bible/25/mrk.9.18.BHNT

ceinec gakoa emaiten baitraucute naffarrerazco paradigma guehienac ossatzecotz, hala nola iruzquinetan garatuco baititugu.

Adeitsuqui

Hica: toca & noca

NAFFARRERA

43 pentsamendu “Hica: toca & noca”-ri buruz

 • Tocaco adizquioc ikussiric:

  dic = du
  diarioc = dario
  dihoac = doa
  diraueat = drauet (nic haiei)
  dié = dute

  erraz ondorioztatzen ahal ditiagu/ditinagu nocacoac:

  din = du
  diarion = dario
  dihoan = doa
  dirauenat = drauet (nic haiei)
  diné = dute

  dié eta diné ondoco bi hauen laburpenac dituc/ ditun: diate eta dinate.

 • drauet aguertu ciaicuc/ciaicun goragocoan.
  drauet naffar paradigmetan honela ikusten ahal diagu/dinagu:

  derauet
  toca: cieraueat
  noca: cierauenat
  çuca: cieraueçut
  xuca: cierauexut

  Nondic eraiqui diren forma hauec?
  Krutwig eta Ithurriren grammatica idazlanetatic.

  Leiçarragaren styloan:

  drauet
  toca: diraueat
  noca: dirauenat
  çuca: diraueçut
  xuca: dirauexut

  lituzquec/lituzquen

 • Orainaldico edocein adizquiri (du, dario, doa, drauet, dute, etc.) eransi behar ciaioc/ciaion i bat lehenengo consonantaren atzean:

  dario + i = > diario-

  eta bucaeran c (toca) edo n (noca) jarri:

  diarioc (toca)
  diarion (noca)

  Berdin luquec/luquen çuca eta xuca baliz:

  diarioçu (çuca)
  diarioxu (xuca)

 • Schema:
  neutro
  toca
  noca
  çuca
  xuca

  nathor
  niathorrec
  niathorren
  niathorreçu
  niathorrexu

  gabilça
  guiabilçac
  guiabilçan
  guiabilçaçu
  guiabilçaxu

  Erraça, ezta?

 • Leiçarragaren garaian hica erabilcen çuan/çunan soil soilic perpaus nagussi enunciativoetan (baiezco nahiz ecezcoetan).

  Galdetzea cegoan/cegonan:

  Hic ikussi duc?
  Hic ikussi dun?

  baina ez:

  Ethorri al duc?
  Ethorri al dun?

  moducoric.

 • Eta erdiren duc seme batez eta deithuren duc haren icena Iesus. Ecen harc saluaturen dic bere populua hayen bekatuetaric.

  duc = da
  dic= du

  da
  duc
  dun
  duçu
  duxu

  du
  dic
  din
  diçu
  dixu

  IÇAN eta UKAN berheci samarrac dituc/ditun hica contuan.

  MATTHAIO 1:21 BHNT
  https://bible.com/bible/25/mat.1.21.BHNT

 • Baina Ioannesec haguitz empatchatzen çuen hura, cioela, Nic behar diat hireganic batheyatu, eta hi ethorten aiz enegana ? Eta ihardesten çuela Iesusec erran cieçón, Vtzac oraingotz: ecen hunela complitu behar diagu iustitia gucia. Orduan vtzi ceçan eguitera.

  diat : dut
  diagu : dugu

  dut
  diat
  dinat
  diçut
  dixut

  du
  dic
  din
  diçu
  dixu

  dugu
  diagu
  dinagu
  dizugu
  dixugu

  dute
  dié : diate
  diné : dinate
  diçué : diçute
  dixué : dixute

  Batueraz:
  dié = ditec
  diné = diten

  MATTHAIO 3:14?-?15 BHNT
  https://bible.com/bible/25/mat.3.14-15.BHNT

 • Ecen ni-ere guiçon nauc berceren meneco, ditudalaric neure azpico gendarmesac, eta erraiten diarocat huni, Oha, eta ioaiten duc: eta berceari, Athor, eta ethorten duc: eta neure cerbitzariari, Eguic haur, eta eguiten dic.

  Oha, athor eta aiz aurkitzen ditiagu/ditinagu Leiçarragaren obretan hoa, hathor eta haiz adizquien ordez.
  Badaqui aiz erraiten, baina guero bahaiz aurkituco diagu/dinagu ba- prefixuarequin lotzen denean.

  nauc eta diarocat horietan concentratuco gaituc/gaitun.

  nauc = naiz + toca

  naiz
  nauc/naun/nauçu/nauçu

  noca/toca/çuca/xuca schemapean.

  Eta cer da “diarocat” hori?

  diarocat edo diarocát da draucat adizquiaren tocaco forma. Raro samarra da, ceren drau- formatic dirau- lorcen baita ikussi dugun beçala.

  Formatione normala hau liçateque:

  draucot
  diraucoat
  dirauconat
  diraucoçut
  diraucoxut

  Leiçarraga baithan ohicoagoa da drauca- ecen ez drauco-, nondic

  draucat
  diraucaat
  diraucanat
  dirauncaçut
  diraucaxut

  diarocat, beraz, diraucoat (draucot + toca) edota diraucaat (draucat + toca) da.

  Batueraz dio: zioat

  MATTHAIO 8:9 BHNT
  https://bible.com/bible/25/mat.8.9.BHNT

 • Eta diotsó Iesusec, Aceriec çulhoac citié eta ceruco choriéc ohatzeac, baina guiçonaren Semeac eztic non bere buruä reposa deçan.

  citié = ditié = dituzte toca

  dituzte
  ditié
  ditiné
  ditiçué
  dituxué

  eztic = ez dic

  ditié perpaus baiezcoetan citié modura idazten ahal da. Ezezcoetan ditié:

  ez + ditié = eztitié

  MATTHAIO 8:20 BHNT
  https://bible.com/bible/25/mat.8.20.BHNT

 • Eta hurbilduric bere discipuluéc iratzar ceçaten, ciotela, Iauna, beguira gaitzac, galdu guihoaçac.

  guihoaçac = goaz + toca

  goaz
  guihoaçac
  guihoaçan
  guihoaçaçu
  guihoçaxu

  Formatione regularra, baina h bat tartecatzen çaio JOAN aditzari.

  noa: nihoac nihoan nihoaçu nihoaçu

  doa: dihoac dihoan dihoaçu dihoaxu

  doaz: dihoaçac dihoaçan dihoaçaçu dihoaçaxu

  MATTHAIO 8:25 BHNT
  https://bible.com/bible/25/mat.8.25.BHNT

 • diarocat forma irregularra ikussi dugu gorago, ceina regularqui diraucaat bailiçateque.
  Typo berdineco berce adizqui bat dakarquigu Leiçarragac:

  diarocoé edota diraucoé

  Biac erabilcen ditu gure autoreac.

  draucote
  diraucoé
  dirauconé
  diraucoçué
  diraucoxué

  Badaquiçue ecen draucote batueraz diote dela.

  é, ne, çue eta xue bucaerac ate, nate, çute eta xute formen laburpenac dirade:

  dute: dié & diné
  draucote: diraucoé & dirauconé
  daquite; ceaquié & ceaquiné

 • Ikussi berri dugu daquite adizquiaren hicaco formac.
  Dakussagun ossoric daquite honen lau forma derivatuac:

  daquite
  ceaquié
  ceaquiné
  ceaquiçué
  ceaquixué

  Regularra baliz, ceaqui- hassieraren ordez, diaqui- eduquiren guenuque.

  Batueraz adizqui honec forma bikoitza du:

  dakite
  zekitek = zakitek
  zekiten = zakiten

  ze- edota za-

  Leiçarragac cea- du bien combinationea baliz beçala.

  daquigu
  ceaquiagu
  ceaquinagu
  ceaquiçugu
  ceaquixugu

  JAQUIN da ia irregularra den bakarra, diaqui- hassieraren ordez ceaqui- duelacotz.

 • Eta hona berce aditz bat ceinec baitaduca irregulartassunen bat, ERRAN aditza hain çucen ere.

  Ikus deçagun batuerazco hau:

  diote = ziotek & zioten

  ceinetan k/a eta n/na aguercen baitira -te atzizqui pluralguilearen ostean, arau den beçala batueraz:

  dute = ditek & diten

  Naffarreraz c/a eta n/ na -TE horren aurrean doaz:

  dute = diate / dié & dinate / diné

  diate eta dinate contrahitu beçala eguiten dirade dié eta diné sorthuz.

  diote erran aditzaren lau formac:

  toca: cioé
  noca: cioné
  çuca: cioçué
  cuca: cioxué

  Berceac batueraz beçala:

  diot: cioat & cionat
  diogu: cioagu & cionagu
  dio: cioc & cion

  Batueraz zuka eta xuka fincatu gabe daude oraindic, baina erraz ondorioztatzen ahal dirade.

 • Hunela beraz çuec othoitz eguiçue, Gure Aita ceruètan aicena, sanctifica bedi hire icena: Ethor bedi hire resumá. Eguin bedi hire vorondatea ceruän beçala lurrean-ere. Gure eguneco oguia iguc egun. Eta quitta ietzaguc gure çorrac, nola guc-ere gure çordunéy quittatzen baitrauegu. Eta ezgaitzála sar eraci tentationetan, baina deliura gaitzac gaichtotic. Ecen hirea duc resumá, eta puissancá, eta gloriá seculacotz. Amen.

  aicena = aiz + ena

  Egun nahiago dugu haiz idatzi.
  eta
  baitaiz formaren ordez baihaiz batueran den beçala.

  MATTHAIO 6:9?-?13 BHNT
  https://bible.com/bible/25/mat.6.9-13.BHNT

 • Eta cituán gure artean çazpi anaye: eta lehena ezconduric hil ciedián: eta leinuric etzuenaren gainean, vtzi cieçoan bere emaztea bere anayeri.

  1.

  cituan hori ciren da + toca

  ciren
  cituan
  citunan
  cituçun
  cituxun

  Çori onez, bat eguiten dute naffarrerac eta batuerac IÇAN aditzean:

  naiz: nauc naun nauçu nauxu
  da: duc dun duçu duxu
  gara: gaituc gaitun gaituçu gaituxu
  dira: dituc ditun dituçu dituxu

  nincen: ninduan nindunan ninduçun ninduxun
  cen: çuan çunan çuçun çuxun
  guinen: guintuan guintunan guintuçun guintuxun
  ciren: cituan citunan cituçun cituxun

  2.

  ciedian eta cieçoan moducoric ez dago batueran.

  ciedian = cedin + toca
  cieçoan = cieçon + toca

  cedin eta cieçon naffarreraz bi gauça different içaiten ahal dira:

  1. Indicativoco aoristoa
  hil cedin = hil cen

  2. Subjunctivoco iraganaldia, batueraz ere den beçala.
  hil cedin nahi nuen

  Hica, çuca eta xuca aoristo horri soil soilic applicatu ahal çaio:

  cedin
  ciedian
  ciedinan
  ciediçun
  ciedixun

  ceçan
  cieçaan
  cieçanan
  cieçaçun
  cieçaxun

  cieçon = ceçan + hari (ziezaion liçateque batueraz)

  cieçon
  cieçoan
  cieçonan
  cieçoçun
  cieçoxun

  Çuca eta xuca ez ditu Leiçarragac behin ere erabili. Includitu ditugu ossoago içan nahian.

  Formacunça’ guztiz regularra daducate.

  MATTHAIO 22:25 BHNT
  https://bible.com/bible/25/mat.22.25.BHNT

 • Eta ihardesten duela Pierrisec diotsa, Guciac hitan scandaliza baditez-ere, ni iagoitic ezniaitec scandaliza.

  ditez = daitez

  ezniaitec = ez niaitec

  niaitec = naite + toca

  naite = naiteque

  Batueraz:

  naiteke: naitekek & naiteken

  Naffarreraz:

  naiteque = naite
  niaitequec = niaitec
  niaitequen = niaiten
  niaitequeçu = niaiteçu
  niaitequexu = niaitexu

  Batuerazco formac ere egoquiac dirade naffarreran ere.

  MATTHAIO 26:33 BHNT
  https://bible.com/bible/25/mat.26.33.BHNT

 • Orduan orhoit citecen haren discipuluac ecen scribatua dela, Hire etcheazco zeloac ni ian niauc.

  niauc = nau + toca

  Batueran:

  nau: naik & nain

  Leiçarragac

  niauc edo nic

  erabilcen ditu.

  Batuerazco

  naute: naitek & naiten

  erraiteco, Leiçarragac honetara dio:

  niaue edo nie

  Contutan harturic ondocooc:

  gaitu
  guiaitic

  eta

  gaituzte
  guiaitie

  naffarrera unificatuan forma hauec guenituzque:

  nau
  niaic
  niain
  niaiçu
  niaixu

  naute
  niaié
  niainé
  niaiçué
  niaixué

  gaitu
  guiaitic
  guiaitin
  guiaitiçu
  guiaitixu

  gaituzte
  guiaitié
  guiaitiné
  guiaitiçué
  guiaitixué

  JOAN 2:17 BHNT
  https://bible.com/bible/25/jhn.2.17.BHNT

 • Haur ethor cedin Iesusgana gauaz, eta erran cieçón, Magistruá, baceaquiagu ecen Iaincoaganic magistru ethorria aicela: ecen nehorc ecin eguin citzaquec hic eguiten dituán signo hauc, Iaincoa harequin ezpada.

  citzaquec = ditzaque + toca

  Batueraz beçala: zitzakek

  JOAN 3:2 BHNT
  https://bible.com/bible/25/jhn.3.2.BHNT

 • Diotsa emazteac, Iauna, badiacussát ecen Propheta aicela hi.

  badiacussat = dacussa + toca

  Naffarrera unificatuan:

  daccusat = dakussat

  dakussat
  diakussaat
  diakussanat
  diakussaçut
  diakussaxut

  JOAN 4:19 BHNT
  https://bible.com/bible/25/jhn.4.19.BHNT

  Diotsa emazteac, Baceaquiat ecen Messiasa ethorteco dela, Christ deitzen dena, harc dathorrenean declaraturen dirauzquiguc gauça guciac.

  ceaquiat = daquit + toca

  dirauzquiguc = drauzquigu + toca

  drauzquigu
  dirauzquiguc
  dirauzquigun
  dirauzquiguçu
  dirauzquiguxu

  JOAN 4:25 BHNT
  https://bible.com/bible/25/jhn.4.25.BHNT

 • Diotsa Philippec, Iauna, eracuts ieçaguc Aita, eta asco ciaicuc,

  diotsa = diotso
  asco = asqui

  ciaicuc = çaicu + toca

  Formatione regularra:

  çaicu
  ciaicuc
  ciaicun
  ciaicuçu
  ciaicuxu

  Batuerazco zaigu naffarreraz çaicu da. Iraganaldian zitzaigun batuerazcoa çaicun da Leiçarraga baithan (bizcaieraz erabilcen den systema bera) eta çaicun edota citzaicun naffarrera unificatuan.

  çaicun = citzaicun
  ciaicuan = citzaicuan
  ciaicunan = citzaicunan
  ciaicuçun = citzaicuçun
  ciaicuxun = citzaicuxun

  JOAN 14:8 BHNT
  https://bible.com/bible/25/jhn.14.8.BHNT

 • Eta esquer emaiten diarocat ni fortificatu nauenari, cein baita, Iesus Christ gure Iauna: ceinec fidel estimatu vkan bainau, bere cerbitzuan eçarriric: Ni, lehen bainincén blasphemaçale eta persecutaçale eta iniuriaçale: baina misericordia eguin içan ciaitadac: ecen ignorantiaz eguin vkan diat, fedea eznuelaric.

  diarocat Ikussia dugu = dieraucoat = draucot + toca edota dieraucaat = draucat + toca

  ciaitadac = ciaitac = çait + toca
  -da- hori ez da behar beharrezcoa

  çait
  ciaitac
  ciaitan
  ciaitaçu
  ciaitaxu

  Iraganaldian çaitadan da Leiçarraga baithan, ceina naffarrera unificatuan citzaitan edo çaitan baita.

  çaitan = citzaitan
  ciaitaan = citzaitaan
  ciaitanan = citzaitanan
  ciaitaçun = citzaitaçun
  ciaitaxun = citzaitaxun

  1 TIMOTHEORI 1:12?-?13 BHNT
  https://bible.com/bible/25/1ti.1.12-13.BHNT

 • Guiçon batzuén bekatuac aitzinean agueri dituc, eta aitzinean dihoaçac condemnationetan: eta batzuey ondoan-ere iarreiquiten ciaiztec. Halaber obra onac-ere aitzinean agueri dituc: eta bercelaco diraden obrác, ecin estal daitezquec.

  dituc = dira + toca
  dihoaçac = doaz + toca

  ciaiztec = çaizte + toca

  çaiZTE hori çaiZQUIE da, hala nola derauZTE baita derauZQUIE.

  1 TIMOTHEORI 5:24?-?25 BHNT
  https://bible.com/bible/25/1ti.5.24-25.BHNT

 • Peru_Gabiriko 2020-10-30 12:02

  Josu, noiz ote ditugu David-en psalmuak naffarreraz?

 • https://www.bible.com/bible/25/PSA.1.1.BHNT

  Egüerdi on, Peru!
  Bai, baditiagu psalmoac naffarreraz interneteco haimbat lekutan!
  Itzulpena Duvoisinena duc; graphia’, ordea, neuc eçarria naffar styloan.
  Abia hadi goico estecatic.
  Leku horrec applicatione bat diaducac telephonoan berean iracur deçagun biblia ossoa, Leiçarragarena barne, Testamentu Berria, aleguia.
  Textu guztiac neuc igorriac dierauztec. Duvoisinen Testamentu Çaharra onhartu cién, neuc convencituric, ceren bakarric protestantenac baitituzte arguitaratzen.
  Pena handia duc Leiçarragarena ez içaitea itzulpena. Duvoisinec escuac asqui lothuric eguin cian itzulpena, Bonaparte princeari esquer, prince cein ez baitut qualificatuco. Bonaparte hau duc euscararen gaurco graphiaren aita. Halacotz, euscara malapartera eraman duena.
  Anhitz esquer!

 • Lauquiniztar gazte batec atzo erossi cerautan Leiçarragaren obren berreditionea 20 eurotan, ceina posta arruntaz gaur igorri baiteraucot.
  Lassai, ez naiz aberastu eguinen, aurthen bederen.
  josulavin@gmail.com

 • Peru_Gabiriko 2020-10-30 14:00

  Mila esker Josu, helbide hau bidaltzeagatik.

  Ni ez nauk Peru, ez, eta ez nauk Gabiriko…
  Hago deskantsu, bidaliko diat laster mezu bat postara. Hartan emanen diat ene berri. Mila esker, adiskide!

 • Arratsalde on,

  dute adizquiaren hicaco formac (toca eta noca) auqueratzeracoan hirur possibilitate cituzten Euscalçaindicoec:

  1. Leiçarragaren styloan:
  dute: die & dine

  2. Aurreco bi forma hauec “osso”agoac edo:
  dute: diate & dinate

  3. Euscalçaindiac erabaquiricoac:
  dute: ditek & diten

  Tocacoac hartuco ditugu, adibidez:

  die, diate edo ditek

  ditek da bakarra errannahi bakarra duena.

  die formac bi errannahi lituzque:

  1. die: harc hura haiei. Naffarreraz draue.
  2. die: dute + toca

  diate formac ere bi:

  1. diate: haiec hura hiri. Naffarreraz drauate
  2. diate: dute + toca

  Cein içan da academicoen criterio edo erizpidea?
  Içan da criterio philologicoa?
  Içan da criterio linguisticoa?
  Içan da curcumstanciala?
  Cein criterio ez philologico içan da?
  Jaquin nahi nuque, cinez.

  Nire ustez hoberenac hauec dirade:

  Naffarreraz:
  duté = dié & diné

  Batueraz:
  dute = ditek & diten

  Content naiz.

 • Anhitz esquer, Peru Gabirico ez haicenorri!
  Adisquidetsuqui

 • Iaunac misericordia daguiola Onesiphoren etcheari: ecen anhitzetan recreatu vkan nic, eta ene cadenáz eztuc ahalquetu içan:

  Hemen dugu aurreco batean aiphatu dugun “nic” hori, cein naffarrera batuan “niaic baita.

  niaic = nau + toca

  Arhin ahoscatuz guero, syllaba bakar batean niaic horrec nic emaiten du belharrirat. Bon, neure belharrirat.

  2 TIMOTHEORI 1:16 BHNT
  https://bible.com/bible/25/2ti.1.16.BHNT

  Eta hurrengo versetean:

  Aitzitic Roman içan denean guciz affectionatuqui bilhatu vkan niauc eta eriden:

  niauc ikusten ahal dugu.

  Hoberena bien artecoa:

  nic + niauc = niaic

  2 TIMOTHEORI 1:17 BHNT
  https://bible.com/bible/25/2ti.1.17.BHNT

 • Baldin desleyal bagara, hura ordea fidel diagoc, vka bere buruä ecin ceçaquec.

  diagoc guztiz regularra

  dago
  diagoc
  diagon
  diagoçu
  diagoxu

  ceçaquec = deçaque + toca

  Batueraz berdina:

  zezakek = dezake + toca

  Hirurgarren personaco pluralean dathoz differenciac batueraren eta naffarreraren artean:

  Batuera:

  dezake: zezakek & zezaken
  dezakete: zezaketek & zezaketen

  Naffarrera:
  deçaque: ceçaquec & ceçaquen
  deçaquete: ceçaqueé & ceçaquené

  Ulercen da, ezta?

  Batueraz -tek/-ten denean, naffarreraz -é/né daducagu. Iraganaldian batuerazco -tean/tenan; naffarreraz, principioz, lirateque -én/-nén:

  zezaketean / zezaketenan
  =
  ceçaqueén / ceçaquenén

  2 TIMOTHEORI 2:13 BHNT
  https://bible.com/bible/25/2ti.2.13.BHNT

 • Uste dinat/diat Leiçarragaren behiac ez duela esne guehiago emaiten hica contu honetan.

  Ikus ditzagun bi adibide guehiago:

  Batueraz:

  daramate
  toca: zaramatek edota zeramatek
  noca: zaramaten edota zeramaten

  dakarte
  toca: zakartek edota zekartek
  noca: zakarten edota zekarten

  Naffarreraz:
  daramate
  toca: diaramaé
  noca: diaramané
  çuca: diaramaçué
  xuca: diaramaxué

  dakarte
  toca: diakarré
  noca: diakarné
  çuca; diakarçué
  xuca: diakarxué

  Naffarreran dia- eta cea- hassieren ordez ça- erabilcea begui onez ikusten dugu:

  ceaquic = çaquic
  diaramac = çaramac
  diakarrec = çakarrec
  diagoc = çagoc

 • du: dic & din
  dute: dié & diné

  edo

  daqui: ceaquic & ceaquin
  daquite: ceaquié & ceaquiné

  comparaturic, ikusten ahal dugu ecen bucaeraco TE marca plurala É tonico bihurcen dela.

  diné eta ceaquiné horiec conservatzen dute din eta ceaquin adizquietan aguercen diren n horiec (noca marca). n hau na bihurcen da ascotan.

  Baina dié eta ceaquié horietan ez da arrastoric gueratzen singularreco c horietatic. c hau ascotan a bihurcen da, daquigunez.

  Cer guertatu da?

  1.
  dic + te = diate eta guero dié
  ceaquic + te = ceaquiate eta guero ceaquié

  ala

  2.
  dic + é = diaé eta guero dié
  ceaquic + é = ceaquiaé eta guero ceaquié

  ala

  dic + é = dié
  ceaquic + é = ceaquié

  Bi hauetan simplequi tocaco marca desaguercen da.

  Erran gueneçaque c/a marca c/° bihurcen dela. Desaguertu eguiten dela, beharrezcoa ez delacotz.

 • Batuerazco tocaco typo honetacoen

  dakusa:
  zakusaat/zekusaat

  ordez, bi a horietatic bat eguiten du Leiçarragac:

  daccussat:
  diaccussat edo diaccussát

  Aguian á horrec aa bi vocalen valioa duque.

  Edo simplequi desaguercen dela edo ez dela marcaric jarcen erran gueneçaque.

  deçaan erraiteco ere deçan edo deçán idazten du.

  á = aa

  Naffarreran biac çucenac.

 • Hica minçatzen denean, noca erabilcen da nesca eta emacumeequin; toca, ordea, berce guztiequin: muthil, guiçon, hiri, mendi, itsasso, deabru, Jainco, escu, çuhaitz eta abarrequin.

 • Nic Paulec scribatu diát haur neure escuz, nic pagaturen diát: eztarradan ecen are eure burua-ere niri çor drautadala.

  haur = hau
  eztarradan = ez derradan = erran ez deçadan
  eure = heure

  drautadala adizquian ikusten ahal dugu -tada- hori bera cein aguercen baitzaicu çaitadan adizquian ere.
  çait eta draut horietaco bucaeraco T hori benetaco T bat da. Ikus ditzagun atzizqui batequin elkarcen direnean:

  Batueraz:
  zait + -en = zaidan
  dit + -en = didan
  Naffarreraz:
  çait + -en = çaitan
  draut + -en = drautan

  Bi casu hauetan -ta- horren ordez -tada- erabili içan da.

  Verseteco drautadala horretan HIRIren marca falta da. -ela kenduric drautadac liçateque, eta ez “drautat” baten batec oker interpretatu duenez.

  Naffarreran:

  drautaala edo drautadaala idazten dugu.

  drau- ordez derau- ere onharturic momentuz.

  PHILEMON 1:19 BHNT
  https://bible.com/bible/25/phm.1.19.BHNT

 • Eta lurreco habitantéc bozcario vkanen dié hayén gainean, eta atseguin harturen dié: eta presentac igorriren dirauecé elkarri: ceren bi Propheta hauc tormentatu dituqueizten lurrean habitant diradenac.

  dizkie = drauzte
  dizkiete = drauztete

  baina -tete- hori ez da maitatua naffarreran. Haren ordez -te- bakarra, edo -ce- erabili çuen Leiçarragac:

  drauztete = drauzte edo drauece

  Goico dirauecé hori azquen drauzte/drauece hau + toca da.

  Naffarrera unificatuan

  dirauecé = dirauzteé liçateque.

  drauzte
  dirauzteé
  dirauztené
  dirauzteçué
  dirauztexué

  APOCALYPSIA 11:10 BHNT
  https://bible.com/bible/25/rev.11.10.BHNT

 • Baina questione batzu citiztean haren contra berén superstitioneaz, eta edocein Iesus hilic vici licela Paulec seguratzen çuen batez.

  citiztean iraganaldico forma honi
  ditiztec orainaldia dagoquio.

  nor plurala singularrera passaturic:

  citean iraganaldiari
  ditec orainaldia legoquiqueo.

  ditec erraiteco dié darabila Leiçarragac, nondic pensa baiqueneçaque ecen

  dié adizquiaren iraganaldia cién dela.

  Haimbatez, Euscalçaindiaren hautua osso ona iruditzen çaicu:

  ditec = ditek
  çaquitec = zakitek

  dié
  ceaquié

  formen ordez.
  Biac onac dira, beraz, naffarrera unificatuan.

  EGUINAC 25:19 BHNT
  https://bible.com/bible/25/act.25.19.BHNT

 • Eta Gentiléc Iaincoa bere misericordiagatic glorifica deçaten: scribatua den beçala, Halacotz laudorio emanen drauat hiri Gentilén artean, eta hire icenari cantaturen diarocát.

  diarocát irregularra da. Forma regularra diraucát (diraucaat) da.

  Ez dut oraino aurkitu honen raçoin logicoa. Egon ere, aguian ez dago.

  diarocoé (edota diraucoé) ere irregularra den beçala.

  Naffarreran biac dira çucenac, momentucotz.

  ROMATARREI 15:9 BHNT
  https://bible.com/bible/25/rom.15.9.BHNT

 • Iruñeco eta Naffarroaco Resumaco regue reguinen icenac gaia arau modura arguitaratu du Euscalçaindiac:

  Iruñeko eta Nafarroako Erresumako
  errege-erreginen izenak

  https://www.euskaltzaindia.eus/dok/arauak/Araua_0192.pdf

  Joanna reguina Joana bilhacatu çaicu. Lastima!

  Patronymicoei buruz erabaquitacoa ere harrigarri suertatzen çaicu.

  Sánchez: Santxitz
  López: Lopitz
  Pérez: Peritz
  Fernández: Fernanditz
  Gómez: Gomitz
  Ruiz: Ruitz

  Joan Perez bi, bata Laçarragacoa eta bercea Betolaçacoa, ditugu gure lehen idazleen artean. XVI. mendeco arabar bi.

  Bi hauec Perez ciren aita Pedro celacotz.

  Pedro deitzen cenean aita semeari Perez edo Periz deithura ipincen ceraucoten.

  Peritz eta -itz bucaera hori ez cen ohicoa.

  Semeac Perez, Peres, Periz, Peris, Piris deithura harcen çuen.

  Gaur egun Peritz deithura luen batec ez luque pensatu beharco ecen Pérez dela Peritzen evolutione bat, hau eguia ez baita.

  Naffarreraz Sánchez, López, Pérez, Fernández, Gómez, Ruiz eta abar dirade. Tildea optativoa da naffarreraz. Ken liteque perfectuqui.

  Bucaeraco Z horretan euscarazco -Z declinabide atzizquia ikusten dugu.

  Lopez = Loperen semea edo alaba, LopeC edo LopeZ engendratua.

 • Martinez: Martinitz

  Naffarreran Martinez, duda bat ere gabe.

  MartinEC edo MartinEZ engendratuac Martinez dirade.

 • Agirre deithuraren naffar forma Aguirre da.
  Ascoc uste dute lehenago cela Agirre eta guero Francoc edo aldaraci çuela. Guztiz alderanciz, baina.
  Orain bakarric falta litzaiquegu Perez eta Lopeztarrec pensatzea anceco cerbait, eta benetaco euscal formac Peritz eta Lopitz direla!
  Berriro hanca sarcen gure academia!
  Santxitz!!! Mesedez eta favorez!
  Sanchez edota Sánchez euscara ona dira!

 • Domingitz eta Rodrigitz ere onharturic dituzte!
  Gutierritz ez.
  Cachondeoan daude, ala?
  Rodriguez deithura naffarra duten euscal idazle batzuc baditugu, baina!

 • Eta Peritz deithura honetan, bat ipincearren, cein da syllaba tonicoa?

  PEritz ala PeRITZ?

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude