Aditza

Aditza –

Euscal aditzen demboretan hirur dembora ditugu. Bon, eguiazco bi dembora eta aleguiazco ez-dembora bat.Aditza

EGUIAZCOAC

1. Orainaldia: dathor = viene
2. Iraganaldia: cethorren = venía

ALEGUIAZCOA

3. Atemporala: lethor = viniese

Eguiazcoac eguianceco bilhacatzen dira QUE particularequin:

EGUIANCECOAC

1. dathorque = probablemente viene
2. cethorqueen = probablemente venía

Eta aleguiazcoa aleguianceco:

ALEGUIANCECOA

3. lethorque = vendría

dathor iraganaldian cethorren da
dathorque iraganaldian cethorqueen da

lethor eta lethorque atemporalac dira, berdin aguer daitezque orainaldico nahiz iraganaldico discursoetan:

Erran deraut gaur ecen bera balethor, emaztea ere lethorqueela

Erran cerautan atzo ecen bera balethor, emaztea ere lethorqueela

Aditza

NAFFARRERA

53 pentsamendu “Aditza”-ri buruz

 • Joseba Aurkenerena 2020-11-25 13:48

  Aupa Josu, date, dükezü… eta horrelako aditzak zubereraz ez dituk alegiazkoak, egiazkoak baizik, hau duk, geroaldi trinkoa.
  Ad.- nuen LA / dut / OA / duket (GA)
  zen (LA) / DA (OA) / date (GA)
  zetorren (LA) / dator (OA) / datorke (GA)
  Honi batzuek geroaldi arkaikoa deitzen ziotek, nahiz eta zuberotarrentzat, egungo kontua izan, bizi-bizia den geroaldi trinko egiazkoa.
  Ene galdera hauxe duk: Horrelakoa Euskal Herri osoan izan da?
  Egiazkoa zena alegiazko bilakatu zaiguk, edo alderantziz?

 • Arratsalde on, Joseba.

  Ez, date(que) eta dükezü ez dituc aleguiazcoac. Neuc ez diat seculan honelacoric erran ez eta erranen.
  Neuc eguiancecoac deitzen diraueat.

  eguiazco + que = eguianceco
  da + que = date / dateque
  du + que = duque

  Çuberotarrec egun:

  date = içanen da
  duque = ukanen du

  Neuc naffarrerazco ikuspegui orocorretic minçatuco nauc.

 • Orainaldian DATHOR ikussi dugu eguiazcoetan, baina hau ez da ETHORRI aditzaren orainaldi bakarra. Baditugu berce laur (burutugabea, burutua, burutzekoa eta aoristoa):

  EGUIAZCOAC
  Orainaldia: DATHOR viene
  Orainaldi burutugabea: ETHORCEN DA viene
  Orainaldi burutua: ETHORRI DA ha venido
  Orainaldi burutzecoa: ETHORRICO DA va a venir
  eta
  Orainaldi aoristoa: ETHOR DADI venga

  Hauec combinatzen ahal dira QUE particularequin, eguiazcotic eguiancecora passatzecotz:

  DATHORQUE probablemente viene
  ETHORCEN DATEQUE probablemente viene
  ETHORRI DATEQUE probablemente ha venido
  ETHORRICO DATEQUE probablemente va a venir
  eta
  ETHOR DAITEQUE es posible que venga

  QUE honec adiarazten du ez dela eguiazcoa erraiten dena, baina eguiancecoa, hau da, beharbada eguia dela.

 • Paralleloqui orainaldiari, ceren orainaldico adizqui bakoitzari bethi baitagoquio berce adizqui bat iraganaldian, ecen horrela memorizatzen baitugu orainaldia iraganaldia deitzen dugun forma modura.

  Iraganaldian CETHORREN ikussi dugu eguiazcoetan, baina hau ez da ETHORRI aditzaren iraganaldi bakarra. Baditugu berce laur (burutugabea, burutua, burutzecoa eta aoristoa):

  EGUIAZCOAC

  Iraganaldia: CETHORREN venía
  Iraganaldi burutugabea: ETHORCEN CEN venía
  Iraganaldi burutua: ETHORRI CEN vino
  Iraganaldi burutzecoa: ETHORRICO CEN iba a venir
  eta
  Iraganaldi aoristoa: ETHOR CEDIN viniera

  Hauec combinatzen ahal dira QUE particularequin, eguiazcotic eguiancecora passatzecotz:

  EGUIANCECOAC

  CETHORQUEEN probablemente venía
  ETHORCEN ÇATEQUEEN probablemente venía
  ETHORRI ÇATEQUEEN probablemente vino
  ETHORRICO ÇATEQUEEN probablemente iba a venir
  eta
  ETHOR CITEQUEEN era posible que viniera

  QUE honec adiarazten du ez cela eguiazcoa erraiten dena, baina eguiancecoa, hau da, beharbada eguia cela.

 • Azquenic, aleguiazco formac ikussico ditugu, ceinac ez baitagozquio realitateari, baina mundu imaginario edo ficticio bati, içan dadin hau irreala edo içan dadin possiblea.
  Erran deçadan, ecen adizqui guehienac combinatzen ahal direla aurrizqui eta atzizqui hauequin:

  ba-
  bait-
  ait-
  albait-
  -en
  -ela

  Atemporalean LETHOR ikussi dugu aleguiazcoan, baina hau ez da ETHORRI aditzaren atemporal bakarra. Baditugu berce laur (burutugabea, burutua, bururatzekoa eta aoristoa):

  ALEGUIAZCOAC
  Atemporala: LETHOR viniese
  Atemporal burutugabea: ETHORCEN LIZ viniese
  Atemporal burutua: ETHORRI LIZ hubiese venido
  Atemporal burutzecoa: ETHORRICO LIZ viniese luego
  eta
  Atemporal aoristoa: ETHOR LEDI viniera en algún momento

  Goico LIZ eta LEDI hauec berac bakarric ez dira erabilcen, aurrizqui edo atzizqui batequin baicic:

  baliz, bailiz, ailiz, albailiz, licen, licela…
  baledi, bailedi, ailedi, albailedi, ledin, ledila

  Hauec combinatzen ahal dira QUE particularequin, aleguiazcotic aleguiancecora passatzecotz:

  ALEGUIANCECOAC:

  LETHORQUE vendría
  ETHORCEN LIÇATEQUE vendría
  ETHORRI LIÇATEQUE habría venido
  ETHORRICO LIÇATEQUE vendría luego
  eta
  ETHOR LITEQUE podría venir en algún momento

  QUE honen bidez affirmatzen dugu cerbait aleguiancecoa baliz beçala.

 • bethor eta ethor bedi
  forma berheciac dira.
  Hauec dirade imperativocoac:

  IMPERATIVOA
  Orainaldia: bethor
  Orainaldi aoristoa: ethor bedi

  Berce hirur modu ditugu: Indicativoa, subjunctivoa eta optativoa.

  Atemporal guztiac Optativocoac dira.

  Orainaldi eta iraganaldi guztiac indicativocoac edo subjunctivocoac içan daitezque.

 • Joseba Aurkenerena 2020-11-25 16:59

  Mila esker, Josu, hire iritzia emateagatik.

 • Esquerrac hiri, eracutsi duan interessagatic.

 • DATHOR ethorri aditzaren orainaldia da, baina cein modutacoa? Indicativocoa ala subjunctivocoa?
  Normalean indicativocoa içaiten da. Baina berce batzutan ETHOR DADI (venga) errannahia daduca. Casu honetan subjunctivocoa da. Adibidez:

  Dathorrenean ( = ethor dadinean) emanen deraucot.

  Dathorrela ( = ethor dadila) berehala!

  Bihar badathor ( = ethor badadi), viciqui phoztuco gara.

  ETHORCEN DA orainaldi burutugabeac eta ETHORRICO DA orainaldi burutzecoac ere ETHOR DADI orainaldi aoristoaren errannahia harcen dute. Adibidez:

  Ethorcen/ethorrico denean (= ethor dadinean) emanen deraucot.
  Bihar ethorcen/ethorrico bada ( = ethor badadi) viciqui phoztuco gara.

 • Berdin guerthatzen da iraganaldian ere, ceinetan
  CETHORREN
  ETHORCEN CEN
  eta
  ETHORRICO CEN
  indicativoco formec harcen ahal baitute ETHOR CEDIN (viniera) errannahi subjunctivocoa. Adibidez:

  Cethorrenean / ethorcen cenean /ethorrico cenean (= ethor cedinean) emanen neraucon

  Atzo gauean bacethorren / ethorcen bacen / ethorrico bacen (= ethor bacedin) phoztuco guinen

 • ETHORRI LIÇATEQUE (habría venido)
  erraitecotz ascoc
  ETHORRI ÇATEQUEEN (probablemente vino)
  erabili dute.
  Eta orocorqui
  ETHORRICO CEN (iba a venir).
  Hau caltegarria da schema verbala hancaz goratzen baitu.
  Nola expressa leçaque ETHORRICO batec ekinça burutu edo amaitua (habría venido).
  ETHORRI IÇANGO CEN cehatzagoa liçateque hori adiaraztecotz.
  Nire schemaren arauera aditz dembora bakoitzac errannahi bakarra daduca.
  ETHORRI LIÇATEQUE niretzat perfectoa da HABRÍA VENIDO erraitecotz:
  Gaur ethorri liçateque
  Atzo ethorri liçateque
  eta are
  Bihar ethorri liçateque

 • CEIN + BAIT + OPTATIVOA

  muthila cein bailethor
  = lethorren muthila
  : el chico que viniese

  muthila cein ethorri bailiz
  = ethorri licen muthila
  : el chico que hubiese venido

  muthila cein ethorcen bailiz
  = ethorcen licen muthila
  : el chico que viniese

  muthila cein ethorrico bailiz
  = ethorrico licen muthila
  : el chico que viniese (luego)

  muthila cein ethor bailedi
  = ethor ledin muthila
  : el chico que viniera

 • Aurrecoetaric “muthil” kenduta

  -a cein = > ceina

  CEINA + BAIT + OPTATIVOA

  ceina bailethor
  = lethorrena
  : el que viniese

  ceina ethorri bailiz
  = ethorri licena
  : el que hubiese venido

  ceina ethorcen bailiz
  = ethorcen licena
  : el que viniese

  ceina ethorrico bailiz
  = ethorrico licena
  : el que viniese (luego)

  ceina ethor bailedi
  = ethor ledina
  : el que viniera

 • ceina horren ordez nor icenorde relativoa valiatzen ahal dugu:

  NOR + BAIT + OPTATIVOA

  nor bailethor
  = lethorrena
  : quien viniese

  nor ethorri bailiz
  = ethorri licena
  : quien hubiese venido

  nor ethorcen bailiz
  = ethorcen licena
  : quien viniese

  nor ethorrico bailiz
  = ethorrico licena
  : quien viniese (luego)

  nor ethor bailedi
  = ethor ledina
  : quien viniera

 • nor horren ordez cein relativoa erabilcen ahal da articuluric gabe:

  CEIN + BAIT + OPTATIVOA

  cein bailethor
  = lethorrena
  : quien viniese

  cein ethorri bailiz
  = ethorri licena
  : quien hubiese venido

  cein ethorcen bailiz
  = ethorcen licena
  : quien viniese

  cein ethorrico bailiz
  = ethorrico licena
  : quien viniese (luego)

  cein ethor bailedi
  = ethor ledina
  : quien viniera

 • Icenorde relativoen ancera adverbio relativoac ere erabili ahal ditugu. Adibidez NOIZ:

  NOIZ + BAIT + OPTATIVOA

  noiz bailethor
  = lethorrenean
  : cuando viniese

  noiz ethorri bailiz
  = ethorri licenean
  : cuando hubiese venido

  noiz ethorcen bailiz
  = ethorcen licenean
  : cuando viniese

  noiz ethorrico bailiz
  = ethorrico licenean
  : cuando viniese (luego)

  noiz ethor bailedi
  = ethor ledinean
  : cuando viniera

  Edo adibidez NONDIC:

  NONDIC + BAIT + OPTATIVOA

  nondic bailethor
  = lethorren lekutic
  : desde donde viniese

  nondic ethorri bailiz
  = ethorri licen lekutic
  : desde donde hubiese venido

  nondic ethorcen bailiz
  = ethorcen licen lekutic
  : desde donde viniese

  nondic ethorrico bailiz
  = ethorrico licen lekutic
  : desde donde viniese (luego)

  nondic ethor bailedi
  = ethor ledin lekutic
  : desde donde viniera

 • Atemporalequin combinaturic ikussi ditugun icenordain eta adverbio relativo hauec berdin functionatzen dute orainaldi eta iraganaldiarequin:

  guiçona cein baitathor
  = dathorren guiçona
  : el hombre que viene

  ceina baitathor
  = dathorrena
  : el que viene

  nor baitathor
  = dathorrena
  : quien viene

  cein baitathor
  = dathorrena
  : quien viene

  nondic baitathor
  = dathorren lekutic
  : de donde viene

  noiz baitathor
  = dathorrenean
  : cuando viene

 • ceina baitathor

  eredutzat harturic ikussi dugu nola

  nor baitathor
  eta
  cein baitathor

  formen bidez ere adiarazten ahal baitugu.

  Dathorrena guiçaqui bat bada, erran behar dugu orain, ceren gauça bat baliz NOR erabili beharrean CER erabili beharco baiquenuque:

  cer baitathor
  ceina baitathor
  : lo que viene

  cer baitzethorren
  = ceina baitzethorren
  : lo que venía

  cer bailethor
  = ceina bailethor
  : lo que viniese

 • cer erran baitut: lo que he dicho

  cer eta erran baitut: precisamente lo que he dicho

  cer ere erran baitut: todo lo que he dicho

  ETA eta ERE edocein icenorde edo adverbio relativorequin erabilcen ahal dira.

 • Aztertu behar liçateque hobequi ea possibleac diraden honelacoac:

  Hau da raçoina cergatic erossi baitugu

  por la que

  Hau da motivoa cergatic erossi baitugu

  por el que

  Baiezcoan nago, baina bethi articuluarequin (lo, el, la) itzulpenean.

 • Orain bada, ene haourtoác, çaudete hartan: aguer dadinean assegurança dugunçát, eta haren aitzinean confus ezgarençát haren aduenimenduan.

  çaudete EGON aditzaren orainaldia. Casu honetan subjunctivocoa da.

  aguer dadinean:

  aguer dadi AGUERTU aditzaren orainaldi aoristoa. Subjunctivoa.

  dugunçát

  dugu UKAN aditzaren orainaldia. Casu honetan subjunctivocoa.

  ezgarençát

  gara IÇAN aditzaren orainaldia. Casu honetan subjunctivocoa.

  -(E)NÇAT para que

  1 JOAN 2:28 BHNT

  https://bible.com/bible/25/1jn.2.28.BHNT

 • Nola ikassi-ere baituçue Epaphras gure lagun maite eta cerbitzari-quideaganic, cein baita Christen ministre fidel çuendaco:

  Berce adverbio relativo bat:

  nola ikassi baituçue
  = ikassi duçuen beçala

  cein baita = nor baita

  COLOSSARREI 1:7 BHNT

  https://bible.com/bible/25/col.1.7.BHNT

 • Bada baldin hil baçarete Christequin munduco rudimentez den becembatean, cergatic nehorc ordenançaz cargatzen çaituzte, munduan vici bacinete beçala?

  vici bacinete beçala
  VICI ICAN aditzaren aleguiazco atemporal imperfectoa, hau da, optativo imperfectoa.

  Imperfectoa = burutugabea
  vici bacinete beçala
  : como si vivieseis

  Perfectoa = burutua
  vici içan bacinete beçala
  : como si hubieseis vivido

  Futuroa = burutzecoa
  vicico bacinete beçala
  = vici içanen bacinete beçala
  : como si vivieseis luego

  Aoristoa = aspecturic gabea
  vici içan bacintezte beçala
  : como si vivierais en algún momento

  COLOSSARREI 2:20 BHNT

  https://bible.com/bible/25/col.2.20.BHNT

 • Eta cerere eguin baiteçaçue hitzez edo obraz, Iesus Iaunaren icenean eguiçue, esquerrac emaiten drautzaçuela gure Iainco eta Aitari harçaz. Emazteác, çareten suiet çuen senharretara, bide den beçala gure Iaunean.

  cerere = cer ere : todo lo que

  eguin deçaçue : hagáis

  drautzaçue = drauzquioçue

  çareten
  Orainaldia + -(e)n. Subjunctivocoa.
  = içan çaitezte

  COLOSSARREI 3:17?-?18 BHNT

  https://bible.com/bible/25/col.3.17-18.BHNT

 • Eta haren Seme Iesusen beguira cinaudetençát ceruètaric, cein resuscitatu vkan baitu hiletaric, cein baita, gu ethorteco den hiratic deliuratzen gaituena.

  cinaudetençat
  = ceundetençat
  : para que estuvieseis

  Honen atzean egon liteque edo

  ceundeten + ençat Subjunctivocoa, casu honetan

  edo

  ceundete + ençat Optativoa (= Aleguiazco atemporala)

  Orainaldia: çaudete
  Iraganaldia: ceundeten
  Atemporala: ceundete

  1 TESSALONICARREI 1:10 BHNT

  https://bible.com/bible/25/1th.1.10.BHNT

 • Halacotz nic-ere guehiagoric ecin pairatuz, hura igorri vkan dut çuen fedea eçagut neçançát, tentaçaleac nolazpeit tentatu centuquezten beldurrez, eta ezdeustu ezlicén gure trabaillua.

  eçagut neçançat = para que conociera

  nolazpeit = nolazpait

  centuquezte = cintuzquete

  ezdeustu = deuseztatu

  ezdeustu liz = Aleguiazco atemporal burutua = Optativo perfectoa

  ezdeustu da = alferric galdu da
  ezdeustu cen = alferric galdu cen
  ezdeustu liz = alferric galdu liz
  : se hubiese perdido en vano

  ezdeustu ez licen beldurrez = con miedo de que se hubiese perdido en vano

  tentatu cintuzqueten beldurrez = con miedo de que os habría tentado

  1 TESSALONICARREI 3:5 BHNT

  https://bible.com/bible/25/1th.3.5.BHNT

 • Ikussi berri dugu:

  tentatu cintuzqueten beldurrez
  : con miedo de que os habría tentado

  cintuzquete + -en
  harc çuec
  Optativoa + que da, hau da, aleguianceco atemporala

  Optativo perfectoa + que:
  tentatu cintuzquete
  : os habría tentado

  Optativo imperfectoa + que:
  tentatzen cintuzquete
  : os tentaría

  Optativo futuroa + que
  tentatuco cintuzquete
  : os tentaría luego

  Optativo aoristoa + que:
  tenta cintzaquete
  : os podría tentar

  Baina QUE gabe aguian hobequi legoque:

  Optativo perfectoa:
  tentatu cintuzte
  : os hubiese tentado

  Optativo imperfectoa + que:
  tentatzen cintuzte
  : os tentase

  Optativo futuroa + que
  tentatuco cintuzte
  : os tentase luego

  Optativo aoristoa + que:
  tenta cintzate
  : os tentara

 • Ezgaunçala bada lo berceac beçala, baina gauden iratzarri eta garén sobre.

  gaunça, gaude eta gara hemen subjunctivocoac dirade.
  ez gaunçala
  gauden
  garen

  Berau guerthatzen da orainaldi eta iraganaldi guztiequin, ceinac bai indicativocoac, bai subjunctivocoac içan baitaitezque.
  Atemporalac, ordea, bethi dirade optativocoac.
  Imperativoa subjunctivoco presentearen equivalenta da.

  1 TESSALONICARREI 5:6 BHNT

  https://bible.com/bible/25/1th.5.6.BHNT

 • Eta eztugu nehoren oguia dohainic ian: baina trabaillurequin eta nequerequin gau eta egun languiten ari guinadela, çuetaric nehoren phorogu ez guinadençát.

  2 TESSALONICARREI 3:8 BHNT

  https://bible.com/bible/25/2th.3.8.BHNT

 • Gorputzaren arguia da beguia, beraz baldin hire beguia simple bada, hire gorputz gucia argui datec:

  da Toca: duc
  dateque = date Toca: duquec

  datec hori duquec da. Eguianceco orainaldia. Hemen orainaldi burutzeco baten valioa duque:

  datec = duquec = içanen duc

  MATTHAIO 6:22 BHNT

  https://bible.com/bible/25/mat.6.22.BHNT

 • Nehorc bi nabussi ecin cerbitza ditzaque: ecen edo batari gaitz eritziren drauca, eta berceari on: edo batarequin eduquiren du eta bercea menospreciaturen. Ecin cerbitza ditzaqueçue Iainçoa eta abrastassunac.

  cerbitza ditzaque: puede servirlos
  cerbitza ditzaqueçue: podéis servirlos

  Aleguianceco orainaldi aoristoac direnarren, hemen errannahia eguiazco orainaldi burutugabeena da.

  cerbitza ditzaque, berez, “possiblea da cerbitzan ditzan” da: es posible que los sirva

  Bide beretic:

  ETHOR DAITEQUE
  1. = posiblea da ethor dadin
  2. = ethorcen ahal da

  ETHOR CITEQUEEN
  1. = possiblea cen ethor cedin
  2. = ethorcen ahal cen

  Gueuc lehenengo adierac adiaraztecotz erabilcen ditugu, oinharrian hori adiarazten dutelacotz.

  MATTHAIO 6:24 BHNT

  https://bible.com/bible/25/mat.6.24.BHNT

 • Arbore onac fructu gaichtoric ecin daidi, eta arbore gaichtoac fructu onic ecin daidi.

  daidi ikussia dugu:

  dagui + que = daguique, daidi edo daidique

  daidi = eguin deçaque

  Errannahia indicativoco presentea dela emaiten du oraingoan: puede hacer,
  edo subjunctivoco aoristoa: es posible que haga:

  ecin daidi = es imposible que haga

  MATTHAIO 7:18 BHNT

  https://bible.com/bible/25/mat.7.18.BHNT

 • Barkatu nire galdera. “Daidi” horrek ahoskera eta entzukera goxoa ditu, izugarri. Emango al zenizkiguke aditza horren “orainaldia” – presentea / iraganaldia / eta batez ere subjuntiboa eta agindua-inperatiboa? Barkatu “dena egina” eskatzeagatik.

 • Lesacarra,
  Placer handiz igorcen derauzquiçut EGUIN aditzaren forma berheci hauec (naffarrera unificatuan):

  ORAINALDIA
  daidit
  daidic / daidin
  daidi
  daidigu
  daidiçu
  daidiçue
  daidite

  IRAGANALDIA
  neidien
  heidien
  ceidien
  gueneidien
  ceneidien
  ceneiditen
  ceiditen

  ATEMPORALA
  neidi
  heidi
  leidi
  gueneidi
  ceneidi
  ceneidite
  leidite

  EGUIN aditzaren -GUI- horren ordez, -IDI- ipini behar da, edota -IDIQUE-:

  daidit = daidiquet

  neidien = neidiqueen

  neidi = neidique

  daidit eta neidien subjunctivocoac + que dira.
  neidi = optativocoa + que da.

  daidit = eguin deçaquet
  neidien = eguin neçaqueen
  neidi = eguin neçaque

  Imperativoan EGUIQUEÇU = > EIDIÇU içanen liçateque.

  Ez dut honelacoric ikussi liburuetan (eguiqueçu bai), baina existitzecotan;

  eguiçu: hazlo
  eguiqueçu = eidiçu; hazlo (si te resulta posible)

  begui
  beguique = beidi: que lo haga (si le resulta posible)

 • Lesacarra,

  Ez dut aurquitu daidit moducoen pluralezco formaric.

  daguit + que = daidit
  daguitzat + que = ?

  Ulercen?

  Nor Nori Norc formac bai:

  daidiat daidinat daidiot daidiçut daidiçuet daidiet

  etc.

 • Eta ethorri cenean etchera, ethor citecen harengana itsuoc, eta dioste Iesusec, Sinhesten duçue hori ahal daididala? Diotsote, bay Iauna.

  ethor citecen = ethorri ciren

  dioste = diotse

  hori hal daididala: que puedo hacer eso

  MATTHAIO 9:28 BHNT

  https://bible.com/bible/25/mat.9.28.BHNT

 • Eta norc-ere recebituren ezpaitzaituzte, eta ez çuen hitzey behaturen, etche edo hiri hartaric ilkitean iharros albeitzineçate çuen oinetaco errhautsa.

  norc ere recebituren ez baitzaituzte
  = norc ere recebi ez baitzaitzate

  iharros albaitzeneçate
  = iharros eçaçue

  errhauts = hauts

  MATTHAIO 10:14 BHNT

  https://bible.com/bible/25/mat.10.14.BHNT

 • Baina norc-ere vkaturen bainau guiçonén aitzinean, vkaturen dut nic-ere hura ene Aita ceruètan denaren aitzinean.

  vkaturen = ukaturen, ukatuco

  norc ere ukaturen bainau
  = norc ere uka bainaça
  : quienquiera que me niegue

  MATTHAIO 10:33 BHNT

  https://bible.com/bible/25/mat.10.33.BHNT

 • Maledictione hiri Corazin, maledictione hiri Bethsaida: ecen baldin Tyren eta Sidonen eguin içan balirade çuec baithan eguin içan diraden verthuteac, aspaldi çacurequin eta hautsequin emendatu ciratequeen.

  eguin içan balirade… emendatu ciratequeen.

  Hemen lirateque ere ongui legoque: se habrían enmendado

  emendatu ongui idatziric dago euscaraz, erdaraz enmendado bada ere.

  MATTHAIO 11:21 BHNT

  https://bible.com/bible/25/mat.11.21.BHNT

 • Nola elegitu vkan baiquaitu hartan mundua funda cedin baino lehen, saindu guinençat eta irreprehensible haren aitzinean charitatez:

  funda cedin baino lehen: antes de que se fundara
  funda dadin baino lehen: antes de que se funde
  funda ledin baino lehen: antes de que se fundara (atemporala)

  guinençat. Hemen guinen iraganaldia subjunctivocoa da:
  guinen + ençat (para que fuéramos)

  EPHESOARREI 1:4 BHNT

  https://bible.com/bible/25/eph.1.4.BHNT

  Haren gloriaren laudoriotaco garençát, lehenetaric Christ baithan sperança vkan dugunoc.

  garençát. Hemen gara orainaldia subjunctivocoa da:
  gara + ençat (para que seamos)

  EPHESOARREI 1:12 BHNT

  https://bible.com/bible/25/eph.1.12.BHNT

 • Lesacarra,

  Leiçarraga baino lehenagoco Laçarragaco Joan Perezec ere -idi- typoco eguin aditza erabili ukan çuen.
  Hona hemen bi adibide:

  1. ce daidiçu pensadu

  2. ecin contadu al leidi

  Lehenac imperativo baten valioa daduca.

  ce daidiçu pensadu
  = ez daidiçu pensatu

  Bigarrena, guztiz normala da:

  ecin contadu al leidi
  = ecin contatu ahal leidi

  daidi = dagui + que
  ceidien = ceguien + que
  leidi = legui + que

  josulavin@gmail.com

  Guero eta arguiago daducat ecen Leiçarragac naffarrera’ euscaldun guztionçat unificatu çuela.

  Bihar da Naffarreraren Egun Internationala!

  Adeitassunez

 • Daquiçuelaric haur, ecen batbederac cerere vngui eguin baituque, hura recebituren duqueela, ala den sclaboc ala librec.

  sclabo = > sclavo

  ala den sclavoc ala librec
  = ala içan dadin… ala…

  recebituren duque: Eguianceco orainaldi burutzecoa = (Eguiazco) orainaldi burutzecoa + que
  = beharbada recebituren/recebituco du

  Verset honetan importantena hauxe da:

  cer ere… eguin baituque
  = todo lo que probablemente HA HECHO

  hau da errannahi basicoa edo oinharrizcoa, baina casu honetan emaiten du dela subjunctivocoa:

  cer ere… eguin baituque
  = todo lo que probablemente HAYA HECHO.

  EPHESOARREI 6:8 BHNT

  https://bible.com/bible/25/eph.6.8.BHNT

 • Bada, perfect garen gucióc dugun sendimendu haour: eta baldin cerbait bercela senditzen baduçue, hura-ere Iaincoac reuelaturen drauçue.

  dugun = ukan deçagun. Orainaldi hau ez da indicativocoa, subjunctivocoa baicic.

  senditzen baduçue: si sentís

  Hemen valioquidea liçateque hauxe:

  sendituco baduçue: si llegáis a sentir

  eta hobequi:

  sendi badeçaçue: en caso de que sintáis

  Serie honi amaiera emaiten deraucot.
  On deguiola nori ere iracurri baitu.

  PHILIPPOARREI 3:15 BHNT

  https://bible.com/bible/25/php.3.15.BHNT

 • “”Eta Aingueruäc hura baithara sarthuric, erran ceçan, Salutatzen aut gratia eguin çainaná: Iauna dun hirequin””…
  “(Lucas I, 28)

  “”Eta erran ceçan Mariac, Huná Iaunaren nescatoa: eguin bequit hire hitzaren araura…””
  (Lucas, I, 38).

  (Hizki beltzez harridura sortzen didaten erranerak).

 • Egun on, lesacarra!

  Placera da enetacotz çuri erançutea.
  Galde eçaçu cer ere nahi ukan baiteçaçu.

  gratia = gracia

  gracia eguin çainaná = hi nori eguin baitzain gracia

  Neutroan

  gracia eguin çaiçuna (çaiçun hori)

  egun bequit = eguin bedi + niri
  : hágaseme, hágase a mí

 • Hitzaurrean bertan aurki dezakegu honako pasarte hau:

  eta nic hala vorondate vkanagatic, beldurrez gauça ez ledin moldez burutan ilki: carguäré hartzera bathiric ecin naidiqueen…

  eta zer esan nahi du”bathiric ecin naidiqueen”???

 • Egun on, Ane!

  bathiric ecin naidiqueen

  BATHI EGUIN: erabaquia hartu

  naidiqueen = neidiqueen = neguien + que

  bathiric ecin neidiqueen
  = erabaquiric ecin har neçaqueen
  = ecin nuen erabaqui bat (edo erabaquiric) hartu

 • Ikastolara joaterik ez nuen izan (goizegi jaio nintzen 🙂
  eta ez nuen euskal gramatikarik ikasi. (Bai erderazkoa: yo cabo…tu sargento, el capitán, zasta, to).
  Horretaz, nahasia nabil, Josu, eta nire zalantzak eta balantzak azaltzen jarraituko:
  EGIN BEDI (egin bedi zure borondatea, aita gurean, sea hecho, hágase).
  = EGIN DEDIN (que sea hecho) > EGIN DEDILA ???

  –EGIN BEQUIT (= egin bedi nigan – nitan Leizarragak, en mí). BEQUIT = BEKIT hori < BEDI+KE+T??? (dator < datorkit?)

  JAKIN: nik DAKIT, hark DAKI…
  EGIN : nik DAIDIT, hark DAIDI…Zergatik ez: nik DAGIT edo DAIGUIT/DAIGIT?
  Zein kasutan eta zein arauen arauera:-) GI hori > DI?

 • Egüerdi on, Lesacarra!

  Nire arreta eta patiencia infinitoac dirade. Anhitz esquer çuri eta çuei!

  Resistencia, existencia eta essencia da euscaraz minçatzea, baiqui!

  Niretzat içaite hutsa içan da, duela 45 urthe ikassi nuenetic. Orain 60 ditut. Çu baino gaztexeago nombait, bioc osso gazte garenarren.

  Jubilatu gazteac gara gu,
  ecin daidigu ukatu!

  Ikastolarat joan bacina, gauça asco ikassi ahal ukan cenituzque, eta beharbada berce horremberce desikassi.
  Gauden gaudenean!

  EGUIN BEDI hágase

  EGUIN DEDI = > EGUIN DADI hágase, se haga

  DADI honetaric dathoz badadi, baitadi, dadila, dadin…
  DADI + QUE = DAITEQUE

  BEQUIT = BEDI + NIRI
  Hau da, dathorkit beçala formatua, nahiz bediquit erran beharrean bequit erraiten dugun:
  bedi + quit

  EGUIN daguit, daguiçu, dagui, etc.
  Nondic, bada, daidit, daidiçu, daudi, etc.?
  daguit + que = daguiquet edota daidit edota daidiquet

  GUI hori I bilhacatu da eta DI rarotcho hori aguertu magicoqui edo. Hau guerthatzen da euscalqui differentetaco textu çaharretan.

  daguiquet erabili ordez daidit
  : puedo hacer, es posible que haga, batzutan ere haré futuroaren errannahiaz.

  DI hori bera DADI aditzean aguercen çaicu.

  DAGUI bada haga,
  DADI se haga, edo se convierta en da.

  ethor bedi = ethor dadila

 • Aunitz estimatzen dizut (dizugu) zure arreta eta pazientzia.
  Galdutako (edo erdi galdutako) aditz horiek berreskuratzea eta bizi-araztea izango litzateke euskararen egunik hoberena (gaur, abeduaren 3a).
  Joan den astean edo, neska gazte-gazte rapera bati irakurri nion hausnarketa aski eder hau: “(rapeatzen) euskaraz egite hutsa (globalizaziori) erresistentzia egiteko modu bat da” edo halako zerbait.
  (Bilatuko dut neska gazte arabar horren izena eta bere hausnarketa hitzez hitz).
  Gero artio.

 • Uxue Iturrate, ‘Ningra’:
  “”…iruditzen zait euskara erabiltze hutsa erresistentzia ekintza bat dela.

  https://www.argia.eus/argia-astekaria/2710/uxue-iturrate-ningra

 • IruindarGazteBat 2020-12-04 11:08

  Nik ere elkarrizketa irakurri nuen, eta hitz berdinak geratu zitzaizkidan buruan zizelkaturik. Neska gazte horri arrazoirik ez zitzaion falta, zentzu horretan behintzat. Euskaraz abestea erabakitzea hautu politikoa da, edo izan beharko litzateke, zalantzarik ez da.

 • Peru_Gabiriko 2020-12-04 13:06

  Bai, bada zalantzarik, Iruindar gaztea.
  Aspalditik halako iritzien aurka jarria nago. Gure hizkuntzaren geroa klabe ideologikoetatik kanalizatzen bada (eta horretan dihardugu azken hamarkada hauetan), beldur naiz, prozesu hori azken muturrera eramanez, euskara besarkatzea, ildo ideologiko bat besarkatzea bilaka ote daitekeen denboraz, ez baita gauza bera, (nire ikuspegitik behintzat).

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude