Thesauro Internationala

Thesauro Internationala – 

Iragan berri den urtharrilaren 15ean 70 urthe bethe ditu Interlingua iceneco nationearteco hizcunçac.

Neure vicitzaco 10 urthe dedicatu nerauzquion hizcunça honen alde iharduquitzeari.

Eta berce lan ascoren artean, bada bat içugarri maite dudana eta da Thesauro Internationala.

70 urthe bethe diren honetan, Carlos Soreto iracasle universitario portuguesac editioneric çainduena aurkezten deraucu PDF formatoan.

Bilduma lexical eta phraseologico hau da orain arte eguin den handiena, non bilcen baitira hitz, hitz mulço eta erranmolde internationalac, ceinac baitathorzquigu latinerac eta grecquerac hizcunça romanicoetan, anglesean, germanoan eta russoan (eta berce anhitz hizcunçatan, tartean euscara bera ere) utzi deraucuten patrimonio lexical eta phraseologico commun eta amancommunetic.

Eguiçu clic, irequi eta ikus:

Thesauro International

 

Thesauro Internationala

NAFFARRERA

40 pentsamendu “Thesauro Internationala”-ri buruz

 • Hemen:

  https://youtu.be/8Wssw9BAeUw

  ençuten ahal duçue Interlinguaren aurkezpena.

  Euscaldun alphabetatu guehienoc çailtassun berheciric gabe ulercen ahal duguna.

 • Interlinguaren hiztegui fundatzailea Interlingua English Dictionary (IED) da, cein hemen consultatzen ahal baita:

  https://web.archive.org/web/20071227051537/http://www.bowks.net/worldlang/aux/b_IED.html

  Adeitsuqui

 • Eta hauxe grammatica fundationala:

  A Grammar of Interlingua, by Alexander Gode and Hugh Blair, was first published by IALA (International Auxiliary Language Association) in 1951.

  http://adoneilson.com/int/gi/

 • Euscal hitzac minçatzen çaizquigun beçala, erdal hitzac ere minço çaizquigu. Hona hemen errespetatu eta errespetu hitzac. Forma internationalaren janci authenticoaz, respectatu eta respectu ditugu.

  Cer erran nahi dute, bada?

  Atzera beguiratzea, harçara edo berriz (re-) behatzea.

  Ez da soilic beguirunez berceac behin behatzea, baina berbehatzea, berbeguiratzea, baicic.

 • reSPECTU hitzean RE preverboa (prepositione etchequia edo.

  AD prepositionearequin ere combinatzen ahal da.

  ad + spectu: aspectu

  AD hori euscaraz A edota AT atzizquiaren valioquidea da. Baten aspectua da bat horrenganat beguiratzea edo behatzea da.

  PRO prepositionearequin:

  pro + spectu = prospectu

  Aldez aurretic beguiratzea. Horixe eguiten dugu medicamentuen prospectuequin.

  To be continued

 • SPECT aditz erroa: beguiratu, behatu
  nondic baitathoz spectaculo, spectacular, spectatore…

  Erro hau, berce ascoren modura, prepositioneequin combinatzen ahal da, behaqueta nondic eguiten den jaquinarazten deraucuna: norat, ingurutic, nondic, non, barrutic, aurretic, atzetic, azpitic…

  ad + spect: aspect-
  circum + spect: circumspect-
  de + spect: despect-
  in + spect: inspect-
  intro + spect: introspect-
  per + spect: perspect-
  pro + spect: prospect-
  re + spect: respect
  retro + spect: retrospect-
  sub + spect: suspect-

  Eta azquenic atzizquiren bat:

  +-u/-o: aspectu, circumspectu, despecto, prospectu
  +-ual: aspectual
  +-uoso: respectuoso
  +-ione: circumspectione, inspectione, introspectione
  +-ivo: introspectivo, perspectivo, respectivo, retrospectivo
  +-iva: perspectiva
  +-atu: despectatu, respectatu, suspectatu, spectar
  +-able: respectable
  +-abilitate: respectabilitate
  +-oso: despectoso
  +-ore: inspectore
  + oratu: inspectoratu

  Adeitassunez

 • despecto aguercen çaicu goragocoen artean. Haren evolutione dira despecho eta despit. Goitic behera beguiratzea da hori, mespreçuz hain çucen ere.

 • Hona hemen Interlingua English hizteguico sarrera bat

  volver: itzuli

  volver [volv-/volut-/volt-] v to roll, turn round
  Hence: volvulo; volubile &; voluta; volta &; circumvolver &; convolver &; devolver &; evolver &; involver &; revolver &

  Erathorrietan circum, con, de, e/ex, in eta re prepositioneac dathoz.

  Ikus deçagun revolver:

  revolver² [-volv-/-volut-/-volt-] v to revolve (1. to cause to revolve or rotate; 2. to turn over and over in the mind)
  Hence: revolution &; revolute; revoltar &

  Edo evolver:

  evolver [-volv-/-volut-] v I. to evolve, develop (1. to undergo an evolution or development; 2. to cause to evolve or develop); II. [Mil., Naut.] to evolute;
  evolver un film (photographic) to develop a film
  Hence: evolution-evolutionismo, evolutionista; evolutive

  Honetan atzizqui guehiagorequin combinaturic:

  evolutione, evolutionismo, evolutivo, etc.

 • Oratione mota oroz eta supplicationez othoitz eguiten duçuela dembora gucian spirituz, eta hartara iratzarri çaudetela perseuerança gucirequin eta supplicationerequin, saindu guciagatic,

  Gure classicoen textuac cultur hitz internationalez betheac dira: oratione, supplicatione, spiritu, perseverança,…

  perseverança = perseverancia

  Dakussagun nondic dathorcun:

  sever adj severe (1. not lenient; 2. as in “severe style”)
  Hence: severitate; asseverar &; perseverar &

  asseverar v to affirm positively, asseverate
  Hence: asseverative

  perseverar v to persist, persevere
  Hence: perseverante-perseverantia

  EPHESOARREI 6:18 BHNT

  https://bible.com/bible/25/eph.6.18.BHNT

 • Berce adibide bat ipinico dut, ikussia dugun bidetic:

  prepositionea + aditz erroa + atzizquia

  Aditzaren erroa rump-rupt da: aphurtu, hautsi:

  rumper [rump-/rupt-] v to break (1. to make come apart or to pieces; 2. to put an end to; 3. to come apart or to pieces);

  Hence: rumpimento; rumpente; ruptura; abrumper &; corrumper &; disrumper &; erumper &; interrumper &; irrumper &;

  ruptura euscaraz ere erabilcen da

  Eta hemen prepositione eta atzizquiequin:

  abrumper [-rump-/-rupt-] v to break off, rend
  Hence: abrupte

  AB = tic

  Orain ikussi dut euscal textu batean abrupto hitza.

  corrumper [-rump-/-rupt-] v I. to rot, cause to decay; II. to corrupt (1. to make evil or wicked; 2. to bribe; 3. to make incorrect, falsify)
  Hence: corruptibile-corruptibilitate, incorruptibile-incorruptibilitate; corruption; corruptor; corrupte-incorrupte

  CON da hemen prepositionea, CON + r = > corr-

  disrumper [-rump-/-rupt-] v to disrupt, disrump
  Hence: disruption; disruptive; disruptor

  erumper [-rump-/-rupt-] v 1. to burst, sunder; 2. to break out, burst forth, erupt
  Hence: eruption; eruptive-eruptivitate

  E/EX: tic at

  interrumper [-rump-/-rupt-] v to interrupt (1. to break in upon; 2. as in “a building interrupts the view”)
  Hence: interruption; interruptive; interruptor; interrupte-ininterrupte

  INTER artean

  irrumper [-rump /-rupt-] v to break or burst into, irrupt
  Hence: irruption

  Hemen IN da prepositionea: in + r = > irr-

  Derivatuetan ikusten dira haimbat hitz eçagun, euscal textuetan ere ikusten direnac.

 • Elhuyar hizteguian honelacoac ikusten ditugu:

  ebolutibo
  eboluzio
  eboluzionatu
  eboluzionismo
  eboluzionista

  eboluzioren ordez bilakaera
  eta
  eboluzionaturen ordez bilakaera izan (du) ere ikusten dugu.

  Ikussia dugu gorago

  evolver [-volv-/-volut-] v I. to evolve, develop (1. to undergo an evolution or development; 2. to cause to evolve or develop); II. [Mil., Naut.] to evolute;
  evolver un film (photographic) to develop a film
  Hence: evolution-evolutionismo, evolutionista; evolutive

  evolver aditza E + volver da. E hori EX prepositionea da, ceinac erran nahi baitu nombaiteTIC AT, cerbaitetaTIC CAMPORA itzulcea.

  buelta edota bolta (ia ia ez da forma hau erabilcen) da berce hitz erathorri bat volvitu aditz honetatic atherea.

  Euscaldunoc normalac baguina,

  evolutivo
  evolutione
  evolutionatu
  evolutionismo
  evolutionista

  vuelta = volta

  idatzi behar guenuque, herri normal guztiec eguiten duten modura, aleguia.
  Euscalçaindiac, ordea, erabaqui du euskara ez dela normala içanen, ez eta XXI. mendecoa.

  Honela ecin da euscara normalizatu, ceren hastecotz normaldu eguin behar bailiçateque.

  ebolutibo, eboluzio, eboluzionatu, eboluzionismo eta eboluzionista erdaracada nabarmenac dira. Buelta beçala, erdarari laphurtuac eta moçorrotuac. Erdaratic, antonomasiazco erdaratic, gaztelania edo espainoletic, hain çucen ere. Gainera, lotsaz eta ahalguez (ahalgabez) betheric harcen dira, berce hoberic ez delacotz aurkitzen ahal.

  Batueraren bidetic galbiderat eramaiten gaituzte, infraroboticoen sailerat, desaguercerainoco bide fatalean gaindi.

  Anglesec ederto asco iracasten deraucute bidea, normalen bide normala.

  Adeitassunez

 • Ikus deçagun cer den obeditu euscaran:

  obeditu, obedi, obeditzen
  du/dio ad. Agintzen duenaren nahia bete edo esana egin, beste batek agindu duenari amore eman. (dio ad. denean, nor osagarririk gabea da). Ik. men egin. Gurasoei obeditu behar zaiela. Legeei obeditzeagatik, ez obeditzeagatik baino zigor gogorragoa izango dutela.

  Cer dago obeditu honen atzetic? Bi gauçatto. Bata OB prepositionea (-engatic, -en aurka…) + EDITU

  Editu hau aditu berceric ez da compositionean A = > E bihurturic.

  Cerbaiten edo norbaitengatic, horrexen causaz baina contraco jarrera batequin. Auditzea baten bat, baten bati ençun aditassuna jarriric, aurkacotassuna eracutsiaz.

  Obeditzeac berequin dakar ia desobeditze punctu bat.

  ADITU latinerazco AUDIREtic dathor, gaztelaniaz OIR: Auditorio, auditore, etc.

  Baten bat ençutea da, adi egonic aditzea da, baina contraco jarrera bati dautsola edo datchecolaric.

  Oxala euscaldunac obeditzen balequite!
  Ceren batera ere desobeditzen ere ikassico bailuquete!

  Adeitsuqui

 • COMMUN hitzaren familia:

  communione
  + postcommunione
  + excommunione
  communismo
  communista
  + ex-communista
  : communista ohi
  communitate
  + communitario
  communa
  communal
  communard(o)
  communero
  communicatu
  + incommunicatu
  communicable
  : communicagarri
  communicabilitate
  : communicagarritassun
  incommunicable
  : communicaecin
  incommunicabilitate
  : communicaecintassun
  communicatione
  + incommunicatione
  communicativo
  communicatore
  : communicatzaile
  excommunicatu
  : [escumicatu]
  excommunicatione = excommunione
  : [escumicu, escumicacione]

  predicatutic predicu dathorren beçala, excommunicatutic athera liteque excommunicu [escumicu], ezta?

  Haueçaz gain,
  mancommun
  mancommunitate
  eta
  mancommunatu
  hitzac aiphatu behar ditugu, ceinetaric baitathor “amankomun” batuerazcoa.

  Hassieraco “man” hori erdarazco “mano” hitza berceric ez da, ceina sarcen baita hitz erathorri eta elkartu ascotan lexico internationalean.

 • Iracurle guehienac ondoco hau iracurritacoan haguitz harrituco dirade.
  MANO eta DAR hitz internationalac dira.
  Euscaraz ESCU eta EMAN.
  Ez al da harritzecoa, edo?
  Baguenequien video eta telephono, adibidez, termino internationalac direla, baina MANO icena eta DAR aditza ere bai?
  Ikus deçagun MANDAR aditza, ceina euscaraz MANDATU edo MANATU formapean ikusten baitugu.
  MANDAR hitza hyper transparenta da: MANO + DAR.
  Baten bati escu emaitea da cerbait eguin deçan.
  MANATU aditzetic MANU derivatua dathorcu. Eta cer da MANU? Escua, botherea, autoritatea, ordena eta agindua.

  Ikus deçagun orain Interlingua English hizteguian:

  mandar v 1. to order (= to have a person follow an order or instruction); 2. to send
  Hence: mandante; mandato &; commandar &; contramandar; demandar &

  Harritzenago gara oraindic ikussiric familia lexicoa!

  Dakussagun banan banan:

  mandante n [Law] principal, mandator

  Hemendic bi:
  mandante
  mandatore

  mandato n 1. order, command; 2. [Law, Pol.] mandate;
  mandato postal (postal) money order
  Hence: mandatario

  Hemendic berce bi:
  mandatu = manatu = manu
  mandatario

  commandar v to command (1. to give an order to; 2. to have authority or power over)
  Hence: commando; commandamento; commandante; commandator

  Nondic:
  commandatu
  commando
  commandamentu
  commandant
  commandatore = commandatzaile

  contramandar v to countermand (= to cancel by giving a contrary order)
  To be continued

  Nondic:
  contramandatu

  Eta azquenic:

  demandar v to ask; also: to ask for (1. to inquire about; 2. to request)
  Hence: demanda; demandator

  Nondic erathorcen baitira:

  demandatu
  demanda
  demandatore = demandatzaile

  Erathorritaco guehienac eçarri ditut.

  Atseguin aurkituco duçuelacoan

 • manorik mano ikusten dugu Orotarico Euscal Hizteguian, ceina baita euscal quirol munduco erranmoldea.
  Horma pintatu berri bati bigarren manoa emaiten ohi deraucogu.

  Baina guri eguiatan interessatzen çaicuna da ikustea nola MANO hitzac badituen euscaran ere haimbat hitz erathorri.

  mano n I. hand (1. hand of a person; 2. handwriting); II. quire (of paper)

  Ez dugu cerrenda exhaustivoa eguin nahi. Hona hemen interessantenac.

  Erathorriac:

  manilla
  manillare
  manubrio
  manual
  manualitate
  maniquetta
  manivella
  manivellatu
  mancu = escu maingu
  manga = mahuca
  + arremangatu = remangatu
  manga = manguera
  maneatu
  maneable = maneagarri
  +immaneable = maneaecin
  maneabilitate = maneagarritassun
  meneamendu
  maneiatu
  maneiagarri
  maneiatzaile
  maneiacor
  maneiu
  manumittitu = manumettitu
  manumissione
  manutentione
  manicuro
  manicurista
  manicura
  quadrumano
  manufacturatu
  manufactura
  manufacturario = manufacturero
  manuscripto

  maniluvio n [Med.] maniluvium, bath for the hands

  manipulatu
  manipulatione
  manipulatzaile

  mantenitu
  mantenimendu
  mantenencia
  mantenitzaile
  mantenu

  emancipatu
  emancipatione
  emancipatzaile

  Ondocoa ere harritzecoa da: mano + festa: escuequin festa eguitea, ethorquiz:

  manifestatu
  manifestu
  manifestatione
  + manifa
  manifestatzaile

  Eta azquenic

  manera

 • Ipharraldecoa othe naicen galdetzen deraucote batzuec bere buruari.
  Bai, Euscal Herrico Ipharraldecoa naiz.
  Algorta-Guetcho, non vici bainaiz, Donibane Garaci baino ipharralderago dago.
  Durango, Guernica edo Çornotza ere Donibane Garaci baino ipharralderago daude.
  Bai, Ipharraldecoa naiz.

 • poner [pon-/posit-/post-]

  ponitu*
  positione
  positivo
  positivismo
  positivista
  positivitate
  positiva
  diapositiva
  positura
  posticio = postiço
  postura
  posturatu
  postu
  postatu
  posta
  postilione
  postal
  postari

  anteponitu
  antepositione

  apponitu
  apposition
  appositivo
  apposito

  componitu
  componente
  compositione
  compositore
  compositu
  compostu
  compota

  decomponitu
  decomponible
  decompositione

  recomponitu
  recomposition

  contraponitu
  contrapositione

  deponitu
  deponente
  depositione
  deposito
  depositario
  depositatu

  disponitu
  disponible
  disponibilitate
  dispositione
  dispositore
  dispositivo

  indisponitu
  indispositione

  predisponitu
  predispositione

  exponitu
  exponente
  exponential = exponencial
  expositione
  expositivo
  expositore

  imponitu
  imponente
  impositione
  impostore
  impostura
  impostu
  imposta
  impostatu

  interponitu
  interpositione

  juxtaponitu
  juxtapositione

  opponitu
  oppositione
  oppositore
  opponent

  postponitu
  postpositione
  postpositional
  postpositivo
  postponiment

  preponitu
  prepositione
  prepositional
  prepositivo

  proponitu
  proposition
  proposito
  proponitore = proponitzaile

  superponitu
  superpositione

  supponitu
  suppositione
  suppositivo
  suppositorio

  presupponitu
  presuppositione

  transponitu
  transpositione
  transpositivo
  transpositore

 • -ponitu bucaeraren ordez maiz -posatu erabilcen dugu:

  proponitu = proposatu

  Francesaren bidez eta eraguinez.

  Adeitassunez

 • Euscaldunoc oscoldun içaiteari utzi behar guenerauqueo eta lexico internationala, anglesen neurri berdinean, onhartu behar guenuque.
  Euscarari 40000 hitz falta çaizquio hizteguietan.
  Latinerac eta grecoac, erdararen bidez, asco apportatu deraucute.
  Asco eta anhitz.

 • Çuec çarete munduco arguia. Ecin estal daite ciuitate mendi gainean iarria.
  MATTHAIO 5:14 BHNT
  https://bible.com/bible/25/mat.5.14.BHNT

  ciuitate eta iarri. Hori cen duela laur mende civitate eta jarri idazteco forma normalac. Horrela idazten cen euscaraz, erdaraz francesez. anglesez… V vocal artean U eta J-ren ordez bethi I.

 • Leiçarragaren civitate hori euskomagiaz “zibitate” bilhacatu da Orotarico Euscal Hizteguian. Ez dute bertan aiphatzen benetaco forma originala, ecen nola baita lan “euskozientifikoa”, orduan ez baitago horren beharric, iracurleac pensa deçançat Leiçarragac “zibitate” erabili çuela.

  ziudade ere badathor bertan.
  ziudadano ere iracurria dugu noizbait.

  Euscara Batuan HIRI baicic ez dago idea honen adiaraztecotz; bon, hiri edo herri, ceren citatano erraitecotz hiritar edo herritar aguercen baitzaizquigu.

  civitate, citate (forma laburtua, city anglesezcoaren edo cité francesezcoaren ancera)
  eta
  citatano
  hitzen arrastoric ez Batuan.

  Latineraren bidetic:
  cive ( civis) = citatano
  eduquico guenuque, nondic baitathoz:

  Oharra: Batueraz ipinico ditut, hizteguietan aguer badaitez.

  civico: Batueraz zibiko, batzuetan
  civismo:
  civil:
  civilista: Batueraz zibilista
  civilitate:
  incivil
  incivilitate

  eta halaber:

  civilisatu: Batueraz zibilizatu, batzuetan
  incivilisatu: Batueraz zibilizatu gabe(ko)
  civilisabile = civilisagarri
  civilisatione
  civilisatore = civilisatzaile

  ceinetan civilisa- idatzi beharrean civiliza- idatz baiteçaquegu, civiliça- ez idaztecotan.

  Adeitassunez

 • Manu Ercilla euscal idazleac, aspaldico adisquide dudanac, ondoco meçua helaraci deraut, ceina çuequin compartitu nahi baitut:

  Reflexione serios eta sacona behar liçateque eguin euscalduna cergatic den jaquinçaren aitzinean hain impermeable, barneco munduari, pensamentuari… cergatic dion haimberceco arbuio. Baliteque munduco populationearen parte handi bat berdin den. Ordea, Europan, culturari esquer, humanismoa deitua sortu cen, hots, guiça existentiazco jaquinmina. Nire eritziz, duela 400-600 urthe humanismoaren ildoan sartu ecetic dathoz makur guztiac. Hor ere, nosqui, galdea dago. Cergatic ez ciren sartu? Hiri importanteric ez, bothere politico tipia (non ez batere ez), burguesia falta, universitateric ez, populatione urria…

  Ea gure gogoetez ornitzen dugun asqui material ceinez lan seriosagoa eguin ahal litequeen.

  manu

 • ELHUYAR
  kudeatu, kudea(tu), kudeatzen
  es: du ad. gestionar
  fr: du ad. gérer
  en: du ad. to manage, to administer, to run

  Naffarreraz
  cudeatu, cudea, cudeatzen
  edo
  gestionatu, gestiona, gestionatzen

  gerer [ger-/gest-] = *+geritu

  gerundio
  gerundivo

  gerente
  gerentia = gerencia
  gestione
  gestionatu
  gestore
  gestoria

  gestu: Batueraz jestu
  gesticulatu
  gesticulatione
  gesticulatore = gesticulatzaile

  gesta

  gestatu
  gestatione
  gestational
  gestatorio

  congerie
  congestione
  congestionatu
  congestivo

  digeritu = digestitu
  digestible = digerible = digerigarri
  digestibilitate = digeribilitate = digerigarritassun
  indigestible = indigerible = digeriecin
  indigestibilitate = indigeribilitate = digeriecintassun
  digestione
  indigestione
  digestivo
  digestore = digeritzaile
  digestu
  indigestu

  ingeritu
  ingerentia = ingerencia
  ingestione

  suggeritu
  suggestible = suggerible = suggerigarri
  suggestibilitate = suggeribilitate = suggerigarritassun
  suggestione
  suggestionatu
  suggestivo

  belligerent: Batueraz beligerante
  belligerentia = belligerencia: Batueraz beligerantzia

 • dijeritu, dijestitu, jestu, jestio, sujestio, sujerentzia

  Honelaco idazquerac hobesten dirade Orotarico Euscal Hizteguian. Ahoscatu beçala, idazten dira.
  Batueraz, ordea, jestu hori jestu idazten da, ceren gestu idatziz guero, /guestu ahoscatzeco arriscuan bailiçateque.

  digeritu edo gestio+ne moducoetan G hobesten da, eta eguiatan berez ez duen ahosquera proposatzen.

  Familia etymologicoac ez dira respectatzen euscara batuan, igoranciaz, ceren gestu eta gestione hitzec elkarren cerikussiric ez balute beçala actuatzen baitute. Bercela, gestu hitza horrela idatzico bailiçateque eta ez jestu (honela ahoscatzen baita).

  Cembat euscaldunec eta cembat erdaldunec daquite hitz hauen clavea?:

  gestione
  congestione = con + gestione
  digestione = dis + gestione
  ingestione = in + gestione
  suggestione = sub + gestione

  % 1era ere ez dira helcen?
  Cergatic?
  Nehorc ez derauelacotz iracatsi.
  Hori raçoina!

 • sumer [sum-/sumpt-] v to take, lay hold of

  *-sumitu
  sumptuario
  sumptuoso
  sumptuositate

  assumitu
  assumptione
  reassumitu

  consumitu
  consumo
  consumible
  consumptione
  consumptivo
  consumitore = consumitzaile
  consumismo
  consumista

  presumitu
  presumible
  presumptione
  presumptivo
  presumptuoso

  resumitu
  resumitore = resumitzaile
  resumen
  resumptione

 • portatu: eraman, eroan

  portable = portagarri
  portabilitate
  portatore = portatzaile (eramaile)

  apportatu
  apportatione

  comportatu
  comportamentu

  deportatu
  deportatione

  exportatu
  exportable = exportagarri
  exportatione
  exportatore = exportatzaile
  reexportatu
  reexportatione

  importatu
  important
  importantia = importancia
  importable = importagarri
  importatione
  importatore = importatzaile

  reportatu
  report
  reportage
  reportamentu

  supportatu
  support = supportu
  supportable = supportagarri
  insupportable = supportaecin

  transportatu
  transport
  transportable = transportagarri
  transportatione
  transportatore = transportatzaile

 • Oraingoan portatu-ren ordez migratu aditza dugu.

  migratu
  migrant = migrante
  migration
  migrativo
  migratore = migratzaile
  migratorio

  EX + migratu : leku batetic migratu

  emigratu
  emigrant = emigrante
  emigratione
  emigrativo
  emigratore = emigratzaile
  emigratorio

  IN + migratu = leku batera migratu

  immigratu
  immigrant = immigrante
  immigratione
  immigrativo
  immigratore = immigratzaile
  immigratorio

  TRANS + migratu leku batean cehar migratu

  transmigratu
  transmigrant = transmigrante
  transmigratione
  transmigrativo
  transmigratore = transmigratzaile
  transmigratorio

 • Labayru hizteguian:

  bizcaiera/batuera

  migrar: migrau/migratu.

  emigrar: emigrau/emigratu, erbesteratu, erbestetu, atzerriratu, joan

  inmigrar: immigrau/immigratu, herriratu, etorri.

  migrau, emigrau, immigrau bizcaitar auquerac ez dira osso elegant.
  Hobeac lirateque bizcaieraz migratu, emigratu eta immigratu, batueraz erabilcen direnac, aleguia.
  Gauça bat da ahosquera eta berce bat idazquera.

 • ovo n 1. egg; 2. [Biol.] ovum

  Euscaraz ondoco derivatuac B-requin idazteac ez daduca deus normaletic, eta anhitz daduca anormaletic. Gu Europan vici gara eta XXI. mendean!

  ovario
  ovariano
  ovarico
  ovariotomia
  ovariectomia
  ovaritis
  ovulo = ovulu
  +ovulutegui
  ovular
  ovicida
  oviscapto = oviscaptu
  ovipositore
  ovipositione
  ovolo
  ovulatu
  ovulatione
  oval
  ovatu
  ovoide
  ovoidal
  oviducto
  oviparo
  oviparitate
  ovoviviparo
  ovo-lacto-vegetariano
  ovocellula

 • Ençun al duçue hauetaricoren bat euscaraz?

  merger [merg-/mers-] v to plunge (into), sink (in)

  *mergitu

  emergitu (ex + mergitu)
  emergente
  emergentia = emergencia
  emersione

  immergitu (in + mergitu)
  immergent = immergente
  immergentia = immergencia
  immersione
  immersivo
  immersu = immerso = immergitu

  submergitu (sub + mergitu)
  submergent = submergente
  submergentia = submergencia
  submergible
  submersible = submergible
  insubmergible
  insubmersibile = insubmergible
  submersione
  submersivo
  submersu = submerso = submergitu

 • Peru_Gabiriko 2021-01-25 20:44

  Josu,

  Zure iruzkinak goitik behera irakurri ditut tiraldi batez, eta esan behar dizut ordu erdi oso majoa eta atsegina izan dudala…

  Eskerrik asko, “iparraldeko citatano” horri!

  Segi horrela!

 • Anhitz esquer, Peru!

  *libere = libre
  *libero = libro
  librequi
  libroqui
  libertate
  libertario
  libertarismo
  liberticida
  liberticidio
  liberatu
  liberatione
  liberatore = liberatzaile
  liberto
  liberal
  liberalismo
  liberalitate
  liberalqui
  liberaltassun
  liberalisatu = liberalizatu
  liberalisatione = liberalizatione
  libertario
  libertarismo
  libertino
  libertinismo
  libertinage
  illiberal
  illiberalitate
  + libratu eta beronen erathorriac

 • Gauça visibleac consideratzen eztitugunean, baina inuisibleac: ecen visibleac demboratacotz dirade: baina inuisibleac, seculacotz.

  2 CORINTHOARREI 4:18 BHNT
  https://bible.com/bible/25/2co.4.18.BHNT

  *seculo
  cecuru
  secula
  secular
  secularismo
  secularista
  secularitate
  secularisatu = secularizatu
  secularisatione = secularizatione

  *sider = içar, astro

  sideral
  sideratu
  sideratione

  consideratu
  considerable
  inconsideratu
  reconsideratu
  reconsideratione

  desideratu = desiratu
  desideroso = desiros
  desiderio = desir
  desiderable = desiragarri
  indesiderable
  desiderativo

  siderostato

  Eta berce bi hauec hurrengoan ikussico:

  visible
  invisible

 • vider = ikussi
  *viditu
  vidente
  invident = invidente
  evident = evidente
  evidentia = evidencia
  clarivident = clarividente
  clarividentia = clarividencia
  omnivident = omnividente
  omnividentia = omnividencia
  visible
  visibilitate
  invisibile
  invisibilitate
  visione
  visionario
  vista
  televista
  televisore
  televisione
  visage = visaia
  visera
  visual
  audiovisual
  visualisatu = visualizatu
  visualisatione = visualizatione
  visatu
  avisatu
  aviso = avisu
  interviditu = entrevistatu
  intervista = entrevista
  previditu
  prevident = previdente
  previdentia = previdencia
  imprevident = imprevidente
  imprevidentia = imprevidencia
  previsible
  imprevisible
  previsione
  *previsto
  imprevisto
  previsore
  providitu
  provident = providente
  providentia = providencia
  providential = providencial
  provisione
  provisional
  approvisionatu
  approvisionamentu
  provisorio
  *proviso
  improvisatu
  improvisatione
  improvisatore = improvisatzaile
  improviso
  disproviditu
  disprovisto
  reviditu = revisatu
  revisione
  revisionista
  revisionismo
  revisore
  revista
  eta abar

 • Ecen gure afflictione arin artegutitacoac eraguiten du gutan gloriataco piçu excellent excellentqui eternalbat.
  2 CORINTHOARREI 4:17 BHNT
  https://bible.com/bible/25/2co.4.17.BHNT

  afflictione. Ikus deçagun beronen familia:

  -fligitu

  affligitu = ad + fligitu
  afflictione
  afflictivo

  confligitu = con + fligitu
  conflicto = conflictu
  conflictivo
  conflictivitate

  infligitu = in + fligitu
  inflictione

  Eta excellent hitzarena?

  *excellitu
  excellent = excellente
  excellentia = excellencia
  excellentqui = excellentequi
  excelso
  excelsitude

 • Baina propheta falsuac-ere içan dirade populuaren artean, çuen artean-ere doctor falsuac içanen diraden beçala, ceinéc secretuqui sar eraciren baitituzte perditionetaco sectác: eta hec redemitu dituen Iauna vkaturen baituté, bere buruén gainera perditione lasterra erekarten duqueitelaric.
  2 PEDRO 2:1 BHNT
  https://bible.com/bible/25/2pe.2.1.BHNT

  perditione:

  Interlinguaco hitza da “perder” hitz internationala. Guc “galdu” erraiten dugu. Latinerazco “perdo, perdere” aditza da.
  Hona hemen erathorriac:

  perdible: Gaztelaniaz ez da erabilcen.

  imperdible: Honetaric dathor gaztelaniazco “imperdible”. Batueraz, mahucatic atherea: kateorratz. Beguira Orotaricoan. Hegoaldeco edonorc daqui cer den segurtassun edo securitate orratz mota hori.

  perdita = perdida
  Bi modutara ahoscatzen da euscaraz:
  pErdida: galera
  perdIda: dei galdu bat denean

  perditione:
  Hitz hau, graphia horreçaz, Leiçarragarena da.
  Orotarico Euscal Hizteguian honela dathor: perdizio, perdizione.
  Ez da nehon aiphatzen Leiçarragaren graphia internationala: perditione.
  Hurrengoan tractatuco dugu nondic formatua den perder, *perditu, perditione hitz eder hauec.

 • Interlinguazco hirur infinitivo motac:

  -AR, -ER eta -IR:

  cantar, currer, partir

  Gaztelaniaz: RAEren arauera:

  cantar, correr, partir

  Batueraz, Euskaltzaindiaren arauera:

  kantatu, korritu / kurritu, partitu

  Bizcaieraz, Labayruren arauera:
  kantau, korridu, partidu

  Naffarreraz (edocein euscalquitan):

  cantatu, curritu / corritu, partitu

  Berauec, berez, participio perfectuac dira. Batueraz, perfectu ez da onharcen termino grammatical guisa.

  PERDER hitzac PERDITIONE erathorria daduca. Imaginatu behar dugu perder hori euscaraz onharcen dugula eta orduan:

  perder = > *perditu

  lorthuco guenuque. Hemendic bucaeraco -U kendu eta -IONE jarrico dugu:

  PERDIT + IONE = > PERDITIONE

  Atzizquia berez -IONE da:

  TU + IONE => TIONE

  T hau participioari dagoquio.

  Adeitassunez

 • Ikussi berri ditugu PERfectu eta PERder/*PERditu verbac.

  Bi hitz hauetan prefixu berdina aguercen çaicu

  PER-: guztiz, ossoqui

  erran nahi duena.

  Cer da perfectua, orduan?

  per + facto = perfecto

  A = > E

  facto euscaraz “eguina” da. Gaztelaniaraco evolutionean: hecho

  perfecto = guztiz edo ossoqui eguina.

  Eta nondic PERDER?

  per + dar = > perder

  Hemen ere A = > E

  dar = eman

  perder = guztiz edo ossoqui emaitea da.

  Hitz internationalen magia!!!

 • PERDER infinitivotic euscarazco *PERDITU participioa lorcen dugu, nondic dathorquigun Leiçarragac erabilitaco PERDITIONE.

  Halaber,
  DAR infinitivotic DATU participioa lorcen dugu. Casu honetan ez dugu * asteriscoaz marcatu, ceren participio hau icen bilhacaturic benetan erabilcen baita.

  Euscaraz: datu
  Gaztelaniaz: dato

  Forma femininoan ere erabilcen da; batetic, DATA (EMANdaco fecha), eta berce alde batetic DATU hitzaren plural modura ere.

  FECHA hitza FACTA (eguina, hau da, gaztelaniazco hecha) hitzaren bilhacaera da.

  Adeitsuqui

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude