Interlingua 3

Interlingua 3 –

Interlingua da lingua international conceptua laburceco hitza.

Ez da hizcunça artificial bat esperanto den beçala. Interlingua hizcunça unificatu bat da, ceinaren azpian anglesac eta hizcunça edota dialecto romanicoec bat eguiten baitute.

Hona hemen haren grammatica’ interlinguarat bererat anglesetic  itzulia.

Interlingua Grammatica

Interlingua 3Interlingua Grammatica honetan hitz internationalac nola dauden eraturic bicain açalcen çaicu. Latineratic eta grecqueratic, batez ere,  dathorquigun hitz eta conceptu sare patrimoniala escaincen deraucu, ceina valiatzen ahal baitugu gure hizcunça(c) hobequi ulercecotz, inferioritate complexuac alde baterat behin bethicotz uztecotz, ecen euscaldunoc nagussi içaitecotz jaio baiquinen eta ez nehoren mempeco içaitecotan.

Içan gaitecen gu gueu!

Interlingua 3

NAFFARRERA

44 pentsamendu “Interlingua 3”-ri buruz

 • Gauça chipienetan leyal dena, handian-ere leyal da: eta gauça chipian iniusto dena, handian-ere iniusto da.
  LUCAS 16:10 BHNT
  https://bible.com/bible/25/luk.16.10.BHNT

  leyal = leial = loyal

  leialqui
  leialquiro

  loyalista
  loyalismo
  loyalitate
  disloyal
  disloyalitate

 • Aurrecoarequin relationaturic dagoenez:

  lege = legue

  legista
  legismo
  legal
  illegal
  legalitate
  illegalitate
  legalisatu = legalizatu
  legalisatione = legalizatione
  legitimo
  illegitimo
  legitimismo
  legitimista
  legitimitate
  illegitimitate
  legitimatu
  legitimatione

  legifero
  legiferatu

  legislatione
  legislativo
  legislatore = legislatzaile
  legislatura

 • rege = regue

  regina = reguina

  regulo
  regal
  regalitate
  vicerege = viceregue
  regicida
  regicidio

  Eta interconnectaturic den regitu aditza eta haren familia hedatua:

  regitu
  regimentu = regimendu
  regimental
  inregimentatu

  regent = regente
  regentia = regencia
  regentatu

  rectore
  rectorato = rectoratu
  rectoral

  recto = rectu
  rectitude
  rectificatu
  rectificable = rectificagarri
  rectificatione
  rectificatore = rectificatzaile

  derecto = deretcho
  derecta = deretcha
  rectilineo
  rectangulo
  rectangular
  recto
  rectal

  corrigitu
  corrigible
  incorrigible
  incorrigibilitate
  correctione
  correctional
  incorrectione
  correctivo
  correctore
  correctorio
  correcto = correctu
  correctessa = correcteça
  incorrecto = incorrectu

  dirigitu
  dirigible
  directione
  directivo
  directiva
  directore
  directorato = directoratu
  directorial
  directorio
  directorial
  directrice = directruz
  directura
  directo = directu
  indirecto = indirectu

  erigitu
  erectile = erectil
  erectilitate
  erectione
  erectore
  erecto = erectu

  regno = regnu (erreinu)
  regnatu
  regnant = regnante
  interregno = interregnu
  regnicola

  regime = regimen

  resuma:
  Emaiten du regal eta regime/regimen hitzen combinationetic sorthua dela gure resuma (erresuma).
  Gure Naffarroaco Resuma ez da certan içan behar regnu (erreinu) bat. Perfectuqui içan daiteque republica bat. Gurea reguea leguearen atzetic doa.

  Adeitassunez

 • Naffarrerazco ge eta gi, francesezco ge eta gi modura ahoscatzen ohi dira, hau da, je eta ji beçala.
  Hegoaldecoec gaztelaniazco je eta ji modura eguiten ohi dute.

  regitu = /rejitu

  Guc batuerazco je eta ji modura ahoscatzea gommendatzen dugu

 • discipulo = discipulu
  discipula

  disciplina
  disciplinal
  disciplinario
  disciplinatu
  interdisciplinario
  multidisciplinario

  Batueraz bide suicida hautaturic DISCI- erabili beharrean DIZI- dute hautatu. DISZI- asqui ez, eta DIZI-.
  Bejondeiela!

  Esquerrac ez dutela “lizifrina” hautatu!

  Elhuyar:

  (Rel.) azote, lizifrina, diziplina

  Adeitassunez

 • penditu [pend-/pens-]

  pendiculo
  perpendiculo
  perpendicular
  perpendicularitate

  pendent = pendente
  pendulo
  pendular
  pendula

  pensile = pensil

  appendItu
  appendice
  appendicitis
  appendicula
  appendicular
  appendicectomia

  dependitu
  dependent = dependente
  dependentia = dependencia
  independent = independente
  ndependentia = independencia

  dispenditu = dispendiatu
  dispendiatu
  dispendio
  dispendioso
  dispensa
  dispensero
  dispensatu
  dispensa
  dispensario
  dispensable
  indispensable
  indispensabilitate
  dispensatione
  dispensativo
  dispensatore
  dispenditore

  expenditu
  expensa
  expenditore = expendedore

  propender
  propensione
  propenso

  suspenditu
  suspenso
  suspensione
  suspensivo
  suspensore
  suspensorio
  suspense

  vilipenditu = vilipendiatu
  vilipendiatu
  vilipendio

 • DISCI eta DIZI,
  BIAK DIRA MAILEGU INDOEUROPARRAK

  DIS, DI eta DES hasten diren guztiak (eta mordoa da)

 • Josu,

  Idazquerari buruz ari naiz.

  Angles eta francesez discipline. Gaztelaniaz disciplina.

  Cer dela eta euscaldunec ridiculua eguin behar diziplina horrequin?

  Adeitsuqui

 • medico
  medicu
  +medicunça
  medical
  medicina
  medicinal
  medicinatu
  medicatu
  medicamentu = medicamendu
  medicamentoso
  medicamentatu
  medicable = medicagarri
  immedicable = medicaecin
  medicatione
  medicastro

 • *vertitu [vert-/-vers-]
  vertice
  verticillo
  verticillate
  verticitate
  vertical
  verticalqui
  verticalitate
  version
  verso
  versetto
  versiculo
  versificatu
  versificatione
  versificatore = versificatzaile
  + versolari
  + versolaritza
  versione
  versionatu
  anniversario
  versatu
  versatile = versatil
  versatilitate
  malversatu
  malversatione
  malversatore = malversatzaile
  tergiversatu
  tergiversatione
  tergiversatore = tergiversatzaile
  ambivertitu
  avertitu
  aversione
  advertitu
  advertent = advertente
  advertentia = advertencia
  inadvertent = inadvertente
  inadvertentia = inadvertencia
  adverso
  adversario
  adversitate
  adversatu
  adversativo
  animadvertitu
  animadversione
  convertitu
  convertimentu = convertimendu convertible
  convertibilitate
  inconvertible
  nconvertibilitate
  conversione
  converso
  conversatu
  conversable = conversagarri
  conversatione
  conversatore = conversatzaile
  controvertitu
  controvertible
  incontrovertible
  controverso
  controversia
  controversista
  divertitu
  divertimentu = divertimendu
  diversione
  diverso
  diversitate
  diversificatu
  diversificatione
  evertitu
  eversione
  extrovertitu
  extroversione
  introvertitu
  introversione
  invertitu
  inversione
  invertina
  inversivo
  inversore
  inverso
  pervertitu
  pervertimentu = perveryimendu
  perversione
  perverso
  perversitate
  pervertitore = pervertitzaile
  revertitu
  reversible
  reversibilitate
  reversione
  reverso
  subvertitu
  subversione
  subversivo
  subversore = subvertitzaile
  transvertitu
  transverso
  transversal
  transversa
  transversatu
  sinistrorso = sinistroverso
  dextrorso = dextroverso

 • Euskaldunak oso diziplinatuak direnez, ez dizute jaramonik egingo, Josu.
  Begira, neu ere oso diziplinatua naiz eta euskara batu txintxoan idazten dut, baina oso gustura irakurtzen dizut, asko ikasten ari naiz zureekin.

 • E preciatua,
  Anhitz esquer çure eritziagatic.
  Ulercen dut adiarazten duçuna.
  Aurreco *vertitu sarreraco hitzac euscaldunec eçagutzen dituzte.
  Eta eçagutu behar dituzte cerbait içanen badira.
  Baten batec erranen du: Baina horiec euscara al dira?
  Bai, erançunen nuque nic.
  Euscara eta lingua internationala (interlingua grecolatinoa), ceren gaztelania, frances eta anglesean aguercen baitira. Dira forma angloromanicoac.
  Graphia alda daiteque, baina conceptu sare hori buruan eduqui behar dugu euscaldunoc. Derrigorrez. Euscararen bidez ez bada, erdararen baten bidez.
  Hitz international guzti horiec gure gureac dira etche eta mahai beçaimberce. Guri dagozquigu lehen mailaco europarrac garelacotz.
  Nire systemaren bidez, blockean ikasten dira guero nahi dugun hizcunçan erabilcecotz: euscaran, francesean, espainolean eta anglesean.
  Ohartu behar gara “diziplina” ez dela gaztelaniari laphurtutaco verba bat, baina gaztelanian ere hartu duten hitz baten aurrean gaudela, lingua internationalean “disciplina” idazten dena.
  Gueuc ez daducagu escubide gutiagoric espainolec, francesec edo anglesec baino.
  Adeitassunez

 • Erabat ados zurekin, Josu. Batera zein bestera erabiliko ditugu hitz horiek: euskaraz ez bada, erdaraz. Guztiak euskaran integratuz gero, alde batera utz genitzake erdarak; bestela, beti izango gara haien morroi.

 • Gilen,
  Anhitz esquer!
  Erdarac ere behar ditugu, baina morroinqueria kendu behar dugu burutic behin bethicotz. Ez gara nehoren sclavo.

  Adeitsuqui

  dicer [dic-/dict-] erran, essan

  Oharra: Asterisco batez marcaturic doaz euscaran ençun ez ditudanac.

  *dicitu, *dictu
  *indicible = indecible

  dictione
  dictionario
  jurisdictione

  *dicto
  verdicto = veredicto
  dictatu
  dictamine
  dictatore
  dictatorial
  dictatura = dictadura

  contradicitu = contradecitu
  contradictione
  contradictore
  contradictorio

  *disdicitu
  *disdicimentu

  *edicitu
  edicto = edictu

  *indicitu
  indictione

  *interdicitu
  interdictione
  interdicto = interdictu

  predicitu
  predictione
  predictore

  *benedicitu
  benedictione
  benedicto = benedictu

  juridico
  juridicoqui

 • figer [fig-/fix-] v to drive in, thrust in

  figitu = fixu

  Oharra: Derivatu hauetaco X (cs) lettrac’ Hegoaldean maiz gaztelaniazco J-ren doinua daduca. Berce batzuec euscarazco X-ren soinuaz eguiten dute hobequixe. Incluso TS-requin iracurriac gara: fitsatu

  fixu
  fixo
  fixitate
  fixatu
  fixable = fixagarri
  fixatione
  fixativo
  fixatore = fixatzaile
  antefixa: Anglesez: antefix

  *affigitu
  affixo
  affixu
  affixatu

  *prefigitu
  prefixo
  prefixu
  prefixatu

  *suffigitu
  suffixo
  suffixu
  suffixatu

  *transfigitu
  transfixione

  *crucifigitu
  crucifixione
  crucifixore = crucificatzaile
  crucifixo
  crucifixu
  crucificatu
  +
  gurutzefikatu
  gurutzefika

 • Aurrecoarequin relationaturic:

  fichatu
  fiche = ficha
  fichable = fichagarri
  fichage: Ahosquera: fichaje
  fichero = fichategui

  affichatu
  affichable = affichagarri
  affichage: Ahosquera: affichaje
  affiche

 • Euscara batuan osso gauça onac iracurcen dira. Idazle onac ditugu.
  Zuzeun bertan ere miragarriqui idazten duten collaboratzaileac ere baditugu.
  Nire esquerrona haiendacotz, bihotz bihotzetic.
  Gauça bat da hizcunça bera, eta berce bat hautatzen den graphia edo grafia.
  Neuc graphia internationala nahiago dut, hau da, Leiçarragac eta lanquideec hautatu çutenac naffarrera fincatzeco orduan. Osso erabaqui garrancitsua içan cen natione bilhaca guintecençat.

 • NATION hitz internationala:

  anglesez: nation
  francesez: nation

  naffarreraz: natione
  batueraz: nazio
  bizcaieraz: nazino
  gaztelaniaz: nación
  catalanez: nació

  Naffarreraz NATIONe idazten dugu hobequi declinatzecotz, ACTORe idazten dugun raçoin berdinagatic.
  Hitzac, berez, NATION eta ACTOR dirade.

  Graphia internationala hautatu çuten Leiçarragac eta bere taldeac naffarreraz idaztecotz.

  /nazione ahoscatzen çuten hori manera internationalerat idaztea erabaqui çuten: natione. Espainolec berdin eguin balute nation idatzico luquete eta /nación ahoscatu. Catalanec nation idatzi leçaquete, /nació ahoscatu arren.
  Baina differencia marcatu behar dute, ança, herri minorizatu eta minableec.
  Frances eta angles çaharrec nacion/nacioun idazten çuten, gascoinec eta occitanoec eguiten duten beçala.
  Baina anglesec, batez ere, eguin çuten Back to Roma & Athenas.
  /neishen, edo ancerarat, ahoscatu arren, erabaqui çuten NATION idatzico çutela. Ongui erabaqui ere.
  Gauça bat baita ahosquera eta berce bat idazquera. Arras gauça differentac!
  Leiçarragac eta’ ecin arguiroago idatzitaco natione, Orotarico Euscal Hizteguian nazione modura aguercen çaicu. Hori trampa da, ceren euscaldunac ez baiquinen analphabeto.
  Nehondic ere ez.
  Euscaldunac ez dira içan seculan ingurucoac baino analphabetoago. Berdin ancean, bai. Erdianalphabetoac.
  Baina ez denac! Oraino ere ez!
  Behin erabaquiric campoco hitzac nola idatzico ciren, hau da, berceen modura, euscal hitzac ere systema berean emanen ciren. Bide internationala eta erracena, hain çucen ere.
  Horixe gure bidea!

 • Honela dioscu Orotarico Euscal Hizteguiac, hau da, Michelenaren hizteguiac, hau da, Ibon Sarasola eta Cia.ren hizteguiac:

  nazio.
  (SP, Urt III 285), nazione (Urt III 285, Gèze), nazino (V-gip), nazioe, nazinoe. Ref.: Etxba Eib y Elexp Berg (naziñua). Nación.

  natione’ existitu ez baliz beçala.

  Non dago, bada, Leiçarragaren eta berce molesto batzuen nationea?

  Non dago, eta certan, gure nationea?

  Baturaco, aldez aurretic erabaquitaco forma erabaqui dute: nazio: na/zi/o

  Ederto!

  Bizcaitarron

  nazino edota nazinoe bazterrerat
  naziño edo naziñoe are bazterragorat

  Asqui hurbil daude natione-tic, ezta?

  Horixe!

  Espainolec nación hautatu dute, hori içan baitzen “espainol” guztioi imposatu nahi ceraucuten ahosquera “normal”a. Catalan, galego eta euscaldunac barne.

  Batuistec berdin eguiten dute haien nazio-arequin. Berdin berdina.

  Idatz badeçagu natione, euscaldun bakoitzac guero ahosca deçaque ohi duen modura: nazione, nazio, nazino, nasiño, etc.

 • Lanak ditut igertzen, Josu, zure postak interlinguari buruz edo “nafarrera batua” delako zure idiolektoari buruz ote diren. Susmoa dut, baina, bi gauzak bat direla zuretzat.

 • nascer [nasc-/nat-] jaio, sorthu
  *nascitu
  nato = natu
  nascent = nascente
  nascentia = nascencia
  nascimentu = nascimendu
  nativo
  nativa
  nativismo
  nativista
  nativitate
  nativisatu = nativizatu
  nativisatione = nativizatione
  nato = natu
  natal
  natalitate
  prenatal
  antenatal
  cognatu = coinatu
  cognata = coinata
  cognatione
  innato
  neonato
  nonnato renascitu
  renascent = renascente
  renascentia = renascentia
  renascimentu = renascimendu
  nasciturus = nascituro
  natione
  national
  nationalismo
  nationalista
  nationalitate
  nationalisatu = nationalizatu
  nationalisatione = nationalizatione
  disnationalisatu = disnationalizatu
  disnationalisatione = disnationalizatione
  antinational
  conational
  international
  internationalismo
  internationalista
  internationalitate
  internationalisatu = internationalizatu
  internationalisatione = internationalizatione

  natura
  naturismo
  naturista
  natural
  naturalismo
  naturalista
  naturalistico
  naturalitate
  naturalisatu = naturalizatu
  naturalisatione = naturalizatione
  conatural
  innatural
  supernatural
  denaturatu
  disnaturatu
  disnaturant = disnaturante
  disnaturatione

 • corde = bihotz

  corde: conorteren synonymoa.

  Oharra: Badirudi azquen hau conforte, confortatu-tic dathorqueela.

  cordial
  cordialqui
  cordialitate

  concorde
  concordia
  concordatu
  concordant = concordante
  concordantia = concordancia
  concordato = concordatu
  concordatario

  discorde
  discordia
  discordatu
  discordo = discordu
  discordant = discordante
  discordantia = discordancia

  accordatu
  accordo = accordu
  accordio
  accorde
  accordion = accordeoi
  accordionista
  accort = accord
  accord = accort
  accordante
  accordable
  accordant = accordante
  accordantia = accordancia
  accordatore = accordatzaile
  accordatura
  disaccordatu = desaccordatu
  disaccordo = disaccordu = desaccordu

  recordatu
  recordo = recordu
  record
  recordatorio

  cordiforme

  misericorde
  misericordia
  misericordioso

 • forte
  = borthitz
  = *fuerte

  fortia = força = borcha

  fortiatu = forçatu = borchatu
  fortiamentu = fortiamendu = forçamentu = forçamendu = borchaqueta
  fortiatore = fortiatzaile = forçatore = forçadore = forçatzaile = borchatzaile

  fortalessa = fortaleça
  fortino = fortin

  effortiatu = efforçatu = esforçatu
  effortio = efforçu = esforçu

  reinfortiatu = reinforçatu
  reinfortiamentu = reinfortiamendu = reinforçamendu

  fortitude
  fortissimo
  fortificatu
  fortificant = fortificante
  fortificable
  fortificatione

  confortatu
  conforto = confort
  confortable
  confortatione
  reconfortatu

  contraforte

  pianoforte

  aquaforte
  aquafortista

 • corde = bihotz honetaric subfamilia hau:

  corage: Ahoscaturic: coraje

  cora- = cura-
  curaia, curaios, curaiatu…

  coragiatu = corajatu
  coragioso = corajoso = corajos =

  discoragiatu = discorajatu = descorajatu
  discoragiamentu = discorajamentu = discorajamendu = descorajamendu

  incoragiatu = incorajatu = encorajatu
  incoragiamentu = incorajamentu = incorajamendu = encorajamendu

  Leiçarragac courage idazten du, ceinagatic cora- edo cura- gabe, coura- modura berrescriba daitezque goico hitz guztiac.

 • voler
  = * volitu

  volitione
  volitivo

  benevolo
  benevolent = benevolente
  benevolentia = benevolencia

  voluntate
  voluntario
  involuntario
  voluntariato = voluntariatu

  vorondate
  volondres = volondros

 • ben = bene

  = ongui, ondo, onsa

  benque = beinque

  Oharra: Ondoco euscal hitzetan ere ben/bene hori adverbio hau berau datzala uste dut. Nehori ez deraucot honelacoric iracurri:

  benetan
  bene-benetan = ben-benetan

  bien! = ben! = bon! = bueno! = beno!

  benigno
  benignitate
  benefico
  beneficio
  beneficiario
  beneficiatu
  beneficent = beneficente
  beneficentia = beneficencia
  benefactore
  benevolo
  benevolent = benevolente
  benevolentia = benevolencia
  benedicatu = bedeincatu
  benedictione
  benedicto = benedictu
  benedictino

 • mal = male
  = charto, gaizqui

  malo!
  chorimalo
  mal fin eguin
  malestar
  malagana

  malitia = malicia
  malitioso = malicioso = malicios

  malefico
  malefica
  maleficio
  maleficent = maleficente
  maleficentia = maleficencia

  maligno
  malignitate
  malignatu
  malignant = malignante

  malformatu
  malformatione

  malsano

  malevolo
  malevolente
  malevolentia

  malfamatu
  maleducatu

  maledicitu = maledecitu
  maledicatu = madaricatu
  maledicent = maleducente
  maledicentia = maledicencia

  maledictione = madaricacione
  maldicione
  madaricione

  Oharra:

  maledicto = maledictu

  maltractatu
  maltractamentu

  Ikus anglesezco cerrendatcho hau. Horietatic asco naffarreraz erabilcen ahal dira perfectuqui:

  A
  malabsorbed
  malabsorption
  malabsorptive
  maladapt
  maladaptability
  maladaptable
  maladaptation
  maladaptative
  maladapted
  maladaptive
  maladdress
  maladherence
  maladjusted
  maladjustment
  maladminister
  maladministration
  maladministrator
  malaligned
  malalignment
  malapert
  malapplied
  malapportioned
  malapportionment
  malapposed
  malapposition
  malappropriate
  malappropriation
  malarticulate
  malassimilation
  C
  malcirculation
  malcode
  malcommunication
  malcompensate
  malcompensation
  malcondition
  malconformation
  malcontent
  D
  maldescent
  maldeveloped
  maldevelopment
  maldifferentiation
  maldigest
  maldigested
  maldigestion
  maldigestive
  maldisposition
  maldistributed
  maldistribution
  E
  maleducation
  maleducative
  malemploy
  malemployed
  malemployment
  malexecution
  F
  malfeature
  malfed
  malfixation
  malfolded
  malfolding
  malformity
  malformation
  malformatted
  malformed
  malfunctional
  G
  malgovernance
  I
  maliferous
  malinfluence
  malinformed
  malintent
  malinvest
  malinvestment
  malism
  J
  maljunction
  M
  malmanagement
  N
  malnormal
  malnourish
  malnourishment
  malnutrition
  O
  malobservation
  malocclude
  malocclusion
  malodor
  malodorous
  malodour
  maloperation
  malorganization
  malorientation
  maloriented
  P
  malparkage
  malparry
  malperfusion
  malpigmentation
  malplacentation
  malpose
  malposition
  malpositioned
  malposture
  malpractice
  malpractitioner
  malpresentation
  malproliferation
  R
  malresorptive
  malrotated
  malrotation
  S
  malsegregation
  T
  maltracking
  maltreat
  maltreatment
  U
  malunion
  malunited

 • bon: on

  bon! = bueno! = beno!

  bono
  bonus

  bonobus

  abonatu
  abonamentu = abonamendu

  bonitate = bontate = bondade

  bonificatu
  bonificatione

 • Ikussi dugu gorago:

  maledictione = madaricacione
  maldicione
  madaricione

  Pensa liteque TIONE eta CIONE bi atzizqui different direla. Ez da hola.
  Bigarrena euscarari egoquituago edo dela erran gueneçaque.

  Dena dela, uste dut casu guztietan TIONE, cein CIONE ahoscatzen baita, hauturic hoberena dela:

  madaricacione-ren ordez madaricatione

  Halaber:

  burutatione

  ceinec bere baithan harcen bailituzque ahosquera possible guztiac:

  /burutazio
  /burutazino
  /burutazinoe
  /burutazione

  Adeitassunez

 • Josu tokai,

  Hire helburua noblea duk, baina oso arriskutsua euskerarentzat.
  Behintzat sakonki eztabaidatu beharra dakusaat.

  Lehen hiru proposamenak ikusi dizkiat: LEGE, REGE, DISZIPLINA

  LEGE: tira.
  joan-etorriko mailegua duk: hots, euskeratik dator (eta ez latinetik, gehienek uste bezala).
  LEA-GE “kanpo-libre (lea) gabezia (ge)”. Zentzu hori gordetzen du euskeraren artxiboak.
  Baina LEX hitza hartzen badugu oinarritzat…., lehenik, euskeraren balio antropologiko hori galtzen diagu (eta indoeuropeoek ez dakite ezer euren hitzen esangureaz.

  Eta hona hemen galdera:
  Merezi ote LEX erroa eta horren eratorri iladara jotzea?
  Merezi ote LEGE erroaren pentsaera edo balio antropologikoa galtzea?
  Merezi ote ARAU erro garrantzitsua albora uztea?

  nAHI BADUK, Josu, jarrai dezakegu dialektikarekin

 • Josu Naberan jauna,
  Placer handiz!
  Ez diat uste neureac direnic arriscutsuac euscararençat. Neholat ere ez.
  Guztiz contracoa erraiterat ausartuco ninduquec.
  Solutionea diat emaiten. Behin bethico solutionea.
  Hemendic aitzina euscaldunec ditec hitza eta erabaquia. Haiei diagotec. Beraz, ez ciaitac niri hori, ceren berceec erabaqui behar duten contua baita hori.
  On hartu ala gaitz hartu.
  LEGUE/LEGE dela eta… nic ez diat contutan hartu LEX hori; derivatuetaric atheratzen baitira, hitz familia ossoa contemplatuaz, oinharrizco formac lingua internationalean.

  Naffarrera deithu nahi ukan dudan euscara’ çabalagoa, hedatuagoa, extensoagoa duc Euskaltzaindiaren euskara batua baino. Euskara hau murritza duc, selectivoa.
  Nic Orotarico Euscal Hizteguia minimotzat harcen diat, baina ez duc ossoa. Hiztegui honec ez ditic barne harcen euscaldun guztion hitzac eta erranmoldeac. Labur gueratzen duc, osso labur, ceren euscaldunen hizcunça “euskaltzain”ec uste duten baino ascoçaz hedatuagoa, joriagoa eta aberatsagoa baita.

  Ez diat uzten alborat ARAU hitza, ez eta berce bakar batto ere. Euscaldun guztion hitz guztiac ditiat abiapunctu.

  Berdin ciaitac nondic hartu dituzten, dela gaztelaniatic edo francesetic, dela anglesetic. Edo berce ceinnahi erdarataric.

  Euscaldun guztion garunetan bor bor eta pil pil dabilçan hitz eta verba guztiac dituc gure.

  Adeitassunez

 • FACER
  fac-/fact- = eguin
  Gaztelaniaz: hacer.
  F-tic H-rat euscararen eraguinez.

  facile = facil

  Oharra:
  FACILe berez FACIBLE da = eguingarri
  Contracoa DIFFICILe da, hau da, dis/des + facile = deseguingarri.

  facilitate
  facilitatu
  facilitatione
  facultate
  facultativo

  difficile = difficil
  difficultate
  difficultoso = difficultos

  facible
  facibilitate
  infacible
  infacibilitate

  facticio

  factione
  factionario
  factioso = factios

  factore
  factoria

  factura
  facturatu
  facturatione

  facto
  de facto

  artefacto = artefactu

  facitore
  = factore

  Ondoco derivatuetan fac-/fact- aditz erroa fic-/-fect- moldera passatzen da. Idea bicaina!

  AD + FACER
  affic-/affect-

  affectible
  affectibilitate
  affectione
  affectionatu
  disaffectione
  disaffectionatu
  affectivo
  affecto = affectu
  affectuoso = affectuos
  affectatu
  affectable
  affectatione

  CON + FACER
  confic-/confect-

  confectione
  confectionatu
  confectura
  confecto = confectu
  confectero
  confecteria

  DE + FACER
  defic-/defect-

  deficient = deficiente
  deficientia = deficiencia
  defectible
  defectibilitate
  indefectible
  indefectibilitate
  defectione
  defectivo
  defecto = defectu
  defectuoso = defectuos

  EX + FACER
  effic-/effect-

  efficace = efficaz
  efficacia
  inefficace = inefficaz
  inefficacia
  efficient = efficiente
  efficientia = effuciencia
  inefficient = inefficient
  inefficientia = ineffucencua
  coefficient = coefficiente
  effectivo
  effecto = effectu
  effectuatu
  effectuatione

  IN + FACER
  infic-/infect-

  infectione
  infectioso = infectios
  disinfectione
  infectivo
  infecto = infectu
  infectatu
  disinfectatu
  infectatore = infectatzaile
  disinfectant = disinfectante
  disinfectatore = disinfectatzaile

  PER + FACER
  perfic-/perfect-

  perfectible
  perfectibilitate
  imperfectible
  imperfectibilitate
  perfectione
  perfectionatu
  perfectionamentu = perfectionamendu
  imperfectione
  perfectivo
  perfecto = perfectu
  imperfecto = imperfectu
  plusquamperfecto = plusquamperfectu

  plus quam … = … baino guehiago

  PRE + FACER
  prefic-/prefect-

  prefectoral
  prefectura
  subprefectura
  prefecto = prefectu
  subprefecto = subprefectu

  PRO + FACER
  profic-/profect-

  proficient = proficiente
  proficientia = proficiencia
  profecticio

  RE + FACER
  refic-/refect-

  refectione
  refectorio

  SUB + FACER
  suffic-/suffect-

  sufficient = sufficiente
  sufficientia = sufficiencia
  insufficient = insufficiente
  insufficientia = insufficiencia

  Ondocoetan aditz erroaren vocala ez da aldatzen:

  CONTRA + FACER
  contrafac-/contrafact-

  contrafactione
  contrafactore
  contrafacto = contrafactu

  DIS + FACER
  disfac-/disfact-

  disfacto = disfactu
  disfacta

  RE + FACER
  refac-/refact-

  refactione

  Berce derivatu edota erathorri batzu:

  *calefacitu
  calefaciente
  calefactione
  calefactore

  *manufacitu
  manufactura
  manufacturario = manufacturero
  manufacturatu
  manufacturatione

  *satisfacitu
  satisfacent = satisfacente
  satisfactione
  satisfactorio
  satisfacto = satisfactu

  *benefacitu
  benefactore

  *olfacitu
  olfactione
  olfactivo
  olfactorio

  facsimile = facsimil
  facsimilar

  Guehi berce hauec:

  -ifico
  calorifico
  pacifico
  scientifico
  etc.

  -ificatu
  amplificatu
  clarificatu
  magnificatu
  petrificatu
  edificatu
  significatu
  etc.

  -fice
  artifice
  aurifice

  *ficio
  artificio
  edificio
  beneficio
  orificio
  etc.

  *ficial
  artificial

  *ficioso
  artificioso = artificios

 • Josu,

  Orotarico Euscal Hizteguia hemen daducaçu:

  https://www.euskaltzaindia.eus/oeh

  Adeitsuqui

 • consolatu

  solacio
  Anglesez: solace
  Gaztelanian baditugu derivatu hauec: solaz, solazar…
  Euscarazco solas, solhas eta jolas ethorqui berberau daducaquete.

  consolo = consolu
  Gaztelaniaz: consuelo

  consola
  consolable = consolagarri
  inconsolable = consolaecin
  consolatione
  consolativo
  consolatore = consoladore
  + consolagailu
  + consolatzaile
  consolamendu
  consolatorio
  inconsolatu
  disconsolatu = desconsolatu
  disconsolo = desconsolu

 • forma

  formula
  formulario
  formulatu
  formulatione

  formal
  formalismo
  formalista
  formalitate
  formalisatu = formalizatu
  formalisable = formalizable = formalizagarri

  formatu
  formatione
  malformatione
  formativo
  formatore = formatzaile
  formato = formatu

  conformatu
  conformatione
  comforme
  conformista
  nonconformista
  conformitate
  nonconformitate

  deformatu
  deformatione
  deforme
  deformitate

  informatu
  informant = informante
  informatione
  informativo
  informatore = informatzaile
  informe

  reformatu
  reforma
  contrareforma
  reformismo
  reformista
  reformable = reformagarri
  reformatione
  reformativo
  reformatore = reformatzaile

  transformatu
  transformismo
  transformista
  transformable = transformagarri
  transformatione
  transformativo
  transformatore = transformatzaile

  -forme
  aculeiforme
  vermiforme
  multiforme

  uniforme
  uniformatu
  uniformitate
  uniformisatu = uniformizatu
  uniformisatione = uniformizatione
  uniformisatore = uniformizatzaile

  pro forma

 • Kaixo Josu.
  Barriro natorkiak.
  Jabetzen nauk interlingua egitean hizkuntza indeuropeoak (ariera) jartzen duala oinarri bakartzat: angelesa, frantzesa, gaztelera.
  Irizpide oso mugatua, nire ustez.

  Hor daukak, adibidez, gazteleraen barruan euskal/iberierazko hitz mordo bat (eginda diat zerrenda luze bat) euskeratik irakurtzen direnak.
  Hor daukak grekoan ere, euskerak eraman zituen erro bisilaboak; eta maila apalagoan bada ere, latinean halaber. Horiei lehentasuna eman behar zaiela uste diat.

  Erizpide murritzegian habilela uste diat.

  Gero jarraituko diat fonetika-arazoekin.
  Jakin behar duk euskera digante bat dela, alboko hizkuntzekin alderatuta; hori irakurri nioan hemengoa ez den hizkuntzalari bati, eta ni ere orain jabetu nauk, Etimologia Hiztegia egiterakoan

 • Josu Naberan jauna,

  Erizpide murritzeguian nabilela?

  Euscaldunoc vici gaituc vici garen lekuan.
  Euscaldunoc ikasten ditugun hizcunçac anglesa eta hizcunça romanicoac dituc, espainola eta francesa, batez ere.

  Euscaldunac differentac baguina edo berce leku batean vici baguina, nire erizpidea ere different luquec.

  Nire hitz familietan aguercen diren hitzac euscaldunec daquizquitenac dituc edo noizbait ikassi beharco ditiztec.

  Gauden egoerari egoquiturico erizpidea duc nirea.

  Adeitassunez

 • -ferer [-fer-/-lat-]

  -feritu & -latu

  Erro bi ditu aditz honec, -fer- eta -lat-. Berez aditz biren aurrean aurkitzen gara, ceinec bat eguin baitute.

  afferitu
  afferent = afferente

  circumferitu
  circumferent = circumferente
  circumferentia = circumferencia
  circumferential = circumferencial
  semicircumferentia = semicircumferencia

  conferitu
  conferentia = conferencia
  conferential = conferencial
  conferentiatu = conferenciatu

  defereritu
  deferent = deferente
  deferentia = deferencia

  differitu
  different = differente
  differentia = differencia
  differential = differencial
  differentiatu = differenciatu
  differentiatione
  indifferent = indifferente
  indifferentia = indifferencia
  indifferentismo
  indifferentista
  equidifferent = equidifferente
  dilatorio

  efferitu
  efferent = efferente
  *elatu
  elatione

  inferitu
  inferentia = inferencia
  inferible

  interferitu
  interferentia = interferencia

  offeritu = offritu = offrecitu
  oblatione
  offertorio
  offerta
  offertatu

  preferitu
  preferent = preferente
  preferentia = preferencia
  preferential = preferencial
  preferentialismo = preferencialismo
  preferentialista = preferencialista
  preferible
  preferibilitate

  proferitu
  proferent = proferente
  proferentia = proferencia

  referitu
  referent = referentr
  referentia = referencia
  relatione
  correlatione
  relativo
  relativitate
  relativismo
  correlativo
  relatore
  relatatu
  correlatatu
  relato = relatu

  suffritu
  suffrent = suffrente
  suffrentia = suffrencia
  suffrible = suffrigarri
  insuffrible = suffriecin
  suffritore = suffritzaile

  transferItu
  transferimentu = transferimendu
  transferent = transferente
  transferentia = transferencia transferible = transferigarri
  intransferible = trabsferiecin translatione
  translatatu
  translatore = translatatzaile
  translataçale = translatatzaile

  *legisferitu
  legislatione
  legislativo
  legislatore = legisladore
  legislatura

  -fero
  aurifero
  argentifero
  aurifero
  carbonifero
  crucifero

 • Antton Erkizia 2021-02-14 13:17

  Osasun etxean eskaera-orria bete behar izan nuen atzo edo herenegun eta neure buruari galdezka hasi nintzaion: ze hizkuntzetan beteko ote dut eskaera ongi eta zehatz uler nezaten?…Interlingua honetaz oroitu nintzen…
  “Hoja de petición de atención” ezartzen zuen.
  Euskeraz: “Harreta eskaera-orria”.
  Euskera moderno batean, agian ezarri beharko luke: “Attentione petitione foliuma”?

  (Ez naiz ari adarrak jo asmotan gero. Zinez -edo seriosment- ari naiz).

 • Antton Erkizia 2021-02-14 13:29

  “Interlingua” da proposatzen duzuna, Josu Lavin, inguruko hizkuntzei jarraiki.
  Baina aldiberean, Leiçarragaren aditza forma klasikoak berreskuratzea da zure aldarria.
  Kontxo, hor contradictionea ikusten dut.

  (Kontradikzioak ez dira txarrak, ez onak. Beti ere, proposamenak egitera ausartzen zara eta hori eskertzekoa da, lozorro-mozorro garaiotan)

 • Antton,

  “Arreta escaera orria” osso ona dela iruditzen çait.

  Leiçarraga eta’ nic proposatzen dudan bide berberetic doaz. Hau da nire proposamena haiena da, berdina.

  Neuc derauçut/drauçut erabilcen dut. Berdin onac dira diçut eta deutsut.

  Naffar Translator programmac automaticoqui passatzen du euscara’ naffarrerarat:

  naffarrera.eus

  Proba eçaçu!

  Beguira, atentzio sarreraren itzulpena. Euscalçaindiaren hizteguitic:

  atentzio iz. Arreta. Ik. aditasun. Atentzio handiz jarraitzen zituen osabaren azalpenak.
  atentzioa eman Norbaiti zerbait deigarria edo bitxia iruditu. Horren edertasunak atentzioa eman dit. Ez da erraz Londreseko metroan atentzioa ematea. Izkina ez oso argitsu batean, koadro bat ikusi nuen, atentzioa eman zidana.

  attentione iz. Arreta. Ik. aditassun. Attentione handiz jarraitzen cituen ossabaren açalpenac.
  attentionea eman Norbaiti cerbait deigarria edo bitchia iruditu. Horren edertassunac attentionea eman deraut. Ez da erraz Londoneco metroan attentionea emaitea. Izquina ez osso arguitsu batean, quadro bat ikussi nuen, attentionea eman cerautana.

  atentzio attentione da naffarreraz,
  arreta arreta da, eta
  aditasun aditassun.

 • vincer [vinc-/-vict-]

  vincitu = vencitu = vençutu
  vincimentu = vencimendu
  vincibile = vençugarri
  invincibile = vençuecin
  invincibilitate = vençuecintassun
  vincitore = vencedore = vençutzaile

  Oharra:
  ce, ci L, N edo R ostean TZE, TZI ahoscatzen dira.
  ça, ço, çu L, N edo R ostean TZA, TZO, TZU ahoscatzen dira.

  victore
  victoria
  victorioso
  invicto = invictu
  convincitu = convencitu
  convincimentu = convencimendu
  convictione
  convicto = convictu

  evincitu
  evincible
  evictione

  revincitu = revencitu

  provincial
  provincialismo

 • esser/ser aditzaren derivatuac:

  essente = -sente (absent, present)
  ente
  entitate

  essentia = essencia
  essential = essencial
  essentialitate = essencialitate
  quintessentia = quintessencia
  = quintaessentia = quintaessencia

  absent = absente = *ausente
  absentia = absencia = * ausencia
  absentismo
  absentista
  absentatu = * ausentatu

  present = presente
  presentia = presencia
  presential = presencial
  presentatu
  presentable = presentagarri
  impresentable = presenraecin
  presentatione
  presentatore = presenratzaile
  representatu
  representante
  representable = representagarri
  representatione
  representativo
  representatore = representatzaile

  presentismo
  presentista

  Gaztelaniazco forma bi hauec elkarrizquetetan ençuten ahal dira:

  es que
  o sea

  futuro

  Oharra: Berez, hitz hau içan aditzaren participio futuroa da = içanen dena.
  Hauexen modura
  nascituro = jaioco dena
  morituro = hilco dena

  futurismo
  futurista

 • nomine

  *nombre = icen
  *nombre = numero, copuru
  Anglesez: number
  Leiçarragac nombre eta auri nombre (numero aureo)
  Badirudi gurutzatu direla nomine eta numero hitzac.

  nominal
  nominalismo
  nominalista
  nominatu
  innominable
  nominatione
  nominativo
  nominatore = nominatzaile
  innominatu
  denominatu
  denominatione
  denominativo
  denominatore = denominatzaile
  renominatu
  renomine = renombre = *errenume
  renominatu
  prenomine = prenombre
  pronomine = pronombre
  pronominal
  supernomine
  supernominatu
  nomenclatu
  nomenclatore
  nomenclatura

  plurinominal

  multinomio
  binomio

  Erranmoldeac:
  inomine batean = in nomine batean
  inomine santi batean = in nomine sancti batean
  in nomine Patri

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude