HATSEAN cen Hitza, eta Hitza cen Iaincoa baithan

HATSEAN cen Hitza, eta Hitza cen Iaincoa baithan – 

HATSEAN cen Hitza, eta Hitza cen Iaincoa baithan, eta Iainco cen Hitza. Hitz haur cen hatsean Iaincoa baithan. Gauça guciac Hitz harçaz eguin içan dirade: eta hura gabe deus ezta eguin, eguin denic. Hartan cen vicitzea, eta vicitzea cen guiçonén Arguia: Eta Argui hunec ilhumbean arguitzen du: eta ilhumbeac hura eztu comprehenditu.

Joan 1:1-5

HATSEAN cen Hitza, eta Hitza cen Iaincoa baithan

Hasieran bazen Hitza. Hitza Jainkoarekin zegoen eta Hitza Jainko zen. Hasieran Jainkoarekin zegoen Hitza. Gauza guztiak beronen bidez egin ziren, eta egindakotik ezer ez da berau gabe egin. Hitzarengan zegoen bizia, eta bizia gizakien argia zen; argi horrek ilunpetan egiten du argi, baina ilunpeek ez zuten onartu.
JOAN 1:1-5 EAB

1 Hastean bazen Hitza.
Hitza Jainkoarekin zen
eta Hitza Jainko zen.
2 Hastean Jainkoarekin zen.
3 Jainkoak haren bidez egin ditu
gauza guziak,
eta egin denetik deus ez da
hura gabe egin.
4 Haren baitan zen bizia,
eta bizia zen gizakien argia;
5 argi harek ilunpetan
argitzen du,
bainan ilunpeek
ez dute onartu .
JOANI 1:1-5 Etchehandi

HATSEAN cen Hitza, eta Hitza cen Iaincoa baithan

NAFFARRERA

24 pentsamendu “HATSEAN cen Hitza, eta Hitza cen Iaincoa baithan”-ri buruz

 • Jainco cen Hitza.
  Hitza Jainco cen.

  Iñaki Segurola cenaren Orotariko Euskal Hiztegian HITZ hori honetara dathor:

  https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_oehberria&task=sarreraIkusi&Itemid=413&lang=eu&id=165090

  Jainco den Hitzac bere bessoetan harturic du. Hitzaren baithan içan bedi bethicotz!
  Anhitz esquer, Iñaki, opharitu deraucuçun guztia (dena eta ez dena) gatic!

  Adeitsuqui

 • Eta hona hemen ADITZ hitza Iñaki Segurolaren Hizteguian:

  https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_oehberria&task=sarreraIkusi&Itemid=413&lang=eu&id=120939

  Hitza eta aditza, verba eta verboa.

  Adeitsuqui

 • Interlingua-English

  verbo n 1. word; 2. [Gram.] verb;
  le Verbo the Word
  Hence: verbal; verbose-verbositate; adverbio &; proverbio &

  verbal adj verbal (1. as in “a verbal contract”; 2. [Gram.])

  verbose adj verbose

  verbositate n verbosity

  adverbio n adverb
  Hence: adverbial

  adverbial adj adverbial

  proverbio
  proverbio n proverb, byword;
  le Proverbios the Proverbs
  Hence: proverbial

  proverbial adj proverbial

  Adeitsuqui

 • VERBATU aditza ere dakarquigu Iñaki Segurolac bere Orotaricoan:

  https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_oehberria&task=sarreraIkusi&Itemid=413&lang=eu&id=133862

  Academiarenean honela:

  berbatu, berba/berbatu, berbatzen
  da/du ad. Bizk. Hitzeman; hitzarmena egin. Laster berbatu ziren besteari kalte egiteko. Berbatu da plaentziar batekin eta egin dute postura nork murgil luzeagoa egin. Liburua hartzeko berbatuak daudenei. Ez betetzekotan, ez berba. Josetxo ez zegoen inorekin ezkontzeko berbatua. Euskaldunok, behin berbatuak, bihotza ez dugu geurea. Areta-n berbatu dute txerria Katalin baserrikoek.

  Adeitsuqui

 • berbatu aditza trinkoki:

  NOR

  naberba = berbatzen naiz
  haberba
  daberba
  gaberbatza
  çaberbatza
  çaberbatzate
  daberbatza

  NOR-NORK

  + t, k,.n, -. gu, zu, zue, te

  Adibidez:

  daberbat = berbatzen dut
  daberbak
  daberban
  daberba
  daberbagu
  daberbazu
  daberbazue
  daberbate

  Iraganaldia:

  nindaberban = berbatzen nintzen
  hindaberban
  *ceberban
  gindaberbatzan
  zindaberbatzan
  zindaberbatzaten
  *ceberbatzan

  Forma laburrac:

  nenberban = berbatzen nintzen
  henberban
  *ceberban
  genberbatzan
  zenberbatzan
  zenberbatzaten
  *zeberbatzan

  NOR-NORK => NORC-NOR

  neberban = berbatzen nuen
  heberban
  *ceberban
  geneberban
  zeneberban
  zeneberbaten
  * ceberbaten

  Plurala: + tza
  neberbatzan
  e. a.

  Adeitsuqui

 • Aurreco aditza naffarreraz ipincecotz verba ipini behar da berba hitzaren ordez. VERBAren ordez berce edocein aditz: thor, bil, flippa, etc.
  Aditz guztiac schema horren arauera eraiquitzen ahal dira.
  Behar içanez guero ba-, bait-, ait-, albait- aurrizquiac edo eN, eLA etc.atzizquiac erabilcen ahal dira.
  Berdin QUE particula edo NORI casuac. Norc bere beharriçanen arauera.
  Adeitsuqui

 • erossi aditza trincoqui

  NOR-NORC

  narossa = erosten nau
  harossa
  darossa
  garosqui
  çarosqui
  çarosquite
  darosqui

  + t, k,.n, -. gu, zu, zue, te
  + nori
  Adibidez:

  *darostaçu = erosten derautaçu
  *darosquidaçu = erosten derauzquidaçu

  Iraganaldia:

  nindarossan = erosten ninduen
  hindarossan
  *cerossan
  guindarosquien
  cindarosquien
  cindarosquiten
  *cerosquiten

  Forma laburric ez du. nindarossan = > nenrosan. -NR- horrengatic.

  NOR-NORK => NORC-NOR

  nerossan = erosten nuen
  herossan
  *cerossan
  guenerossan
  cenerossan
  cenerossaten
  * cerossaten

  Plurala: + squi
  nerosquien
  herosquien
  e. a.

  +nori
  nerosquiçuen = erosten nerauzquiçuen
  cenerostaten = erosten cenerautaten

  darossa regularragoa baino, neuc derossa nahiago, horrela baitzen Oihenart jaquinsuaren luman.

  Adeitsuqui

 • Isasti 1620

  23. Daquienac lan daidi, eztaquienac ler daidi.
  El que saue obra hara, y el que no saue reuentar puede.

  LER = LEHER

  41. Goiz gorri, euri daidi; arrats gorri, eguraldi.
  Arreboles de mañana, aguas, y arreboles de la tarde, buen tiempo.

  DAIDI = DAGUIQUE = EGUINEN DU
  eta
  DAI = DAGUI nor-norc
  DADI nor

  EGUIN: hacer
  EÇAN: hacer
  EDIN: hacerse

  berri dadinean: cuando se haga nuevo

  berri deçanean: cuando haga nuevo = cuando sea hecho nuevo por alguien

  dathor = es venido
  dakar = es traído (por alguien)

  nathor = soy venido (= vengo)
  nakar = soy traído (por alguien)

  Adeitsuqui

 • Erraiten ceraucaten bada, Non da hire Aita? Ihardets ceçan Iesusec, Ez ni nauçue eçagutzen, ez ene Aita: baldin ni eçagutzen baninduçue, ene Aita-ere eçagut cindeçaquete.
  Jn 8:19 Leiçarraga

  Ecen baldin norbeit ethor baledi guc predicatu eztugun berce Iesusbat predica lieçaçuenic, edo baldin berce spiritubat recebitzen bacinduté recebitu eztuçuenic, edo berce Euangeliobat recebitu eztuçuenic, hura vngui paira cineçaquete.
  2 Cor 11:4 Leiçarraga

  cindeçaquete = cineçaquete
  Academiac: zenezakete

  cinDEÇAquete badirudi dela cineçaquete-ren oinharria.

  Berez, cindeçaquete ez da zuec-hura, baicic eta haiec-çu edo harc-çuec.

  eçagut ceneçaquete
  Oharra:
  Egun honetara itzulcen dugu Hegoaldean: podríais conocer.
  Iparraldean honetara, nic uste: conoceríais.

  Adeitsuqui

 • RS 227.
  Yleyquec ta ylaye ta yre erallea yldaye, ‘Matar le has y matar te han, y a tu matador matarán’

  Hil eiquec ta hil haie ta hire erailea hil daie

  Hil eguiquec eta hil haguie eta hire erhailea hil daguie.

  Adeitsuqui

 • Beñat Castorene 2022-04-28 09:24

  “eçagut ceneçaquete”
  Lehen edo zaharrek oraindik “vous comprendriez” ulertzen zuten eta guk orai zuek bezala “vous pourriez comprendre”
  Bestenaz iduritzen zait erranen ginuela “ezagutzen ahal(ko) zinukete”
  eta aspaldi danik iduritzen zitzaitan ez zuela gaur gaztetan ezagutu ginuen zentzu bera. Hots zentzuz aldatu zela. Diozunez hegoaldearen eraginaz izango da hain segur.

 • Anhitz esquer, Beñat.
  Baiqui, hala dateque.
  Adeitsuqui

 • Leiçarragaren laur verset:

  1
  Ihardets ceçaten eta erran cieçoten, Baldin hori gaizqui-eguile ezpaliz, ezquindrauqueán hiri liuratu.
  Jn 18:30

  livratu = entregatu

  guindrauquean
  = guenerauquean
  = geniakeen

  2
  Ceric cen bada çuen dohainontassuna? ecen testificatzen drauçuet, baldin possible içan albaliz, çuen beguiac idoquiric eman cendrauzquedetela.
  Gal 4:15

  cendrauzquedeten
  = cenerauzquiquedaten
  = zenizkidaketen

  3
  Ecen çuec baithan guinenean aitzinetic erraiten guendrauçuen ecen afflictione iragan behar vkanen guenduela, heldu-ere içan den beçala, eta badaquiçue.
  1 Tess 3:4

  guendrauçuen
  = guenerauçuen
  = genizuen

  4
  Ceren aditu baitugu ecen gutaric ilki diraden batzuc, cembeit proposez trublatu vkan çaituztela, çuen arimác erauciz eta circoncidi çaitezten eta Leguea beguira deçaçuen manatuz, ceiney ezpaiquendrauen carguric eman:
  Act 15:24

  guendrauen
  = guenerauen
  = genien

  Eta ikus azquen hau ere:

  M. Eta vste duc baldin Baptismoa haour chipiér emaiten ezpaguendraue, Iaincoaren gratiá hertu liçatela Iesus Christen ethorteaz?

  hertu = gutitu, gutiagotu, tipiagotu

  baguendraue
  = bagueneraue
  = bagenie

  Hurrengo iruzquinean guindrauquean, cendrauzquedeten, guendrauçuen, guendrauen eta baguendraue aditzei buruz minçatuco naiz.

  Adeitsuqui

 • “Hurrengo iruzquinean guindrauquean, cendrauzquedeten, guendrauçuen, guendrauen eta baguendraue aditzei buruz minçatuco naiz.” erran berri dut.

  guindrauquean gabe, guendrauquean adizquia erabili ahal ukan luque Leiçarragac:

  nin = nen
  hin = hen
  guin = guen
  cin = cen

  guindrauquean (geniake)
  Naffarrera standardean: guenerauquean. Hau da, guc hura hiri.

  Goico borz adizquietan drau aguercen çaicu. Adibidez:
  guendrauçuen (guenderauçuen)
  guendrauen (guenderauen)

  Iraganaldico adizquiac eratzecotz bethi orainaldico adizquiac integratzen direla ikussi dugu systema classicoan:

  drauçue/derauçue eta draue/deraue

  goico bi hauetan.

  guenderauçuen eta guenderauen valioquideac Academiaco euscaran

  genizuen eta genien

  dira, ceinen atzean eta oinharrian

  gendizuen eta gendien

  baitaude.

  Hauetan ere nor-norc içaitetic norc-nor içaitera dagoen urrhatsa ikusten ahal dugu:

  nindakarren: ni harc
  nenkarren: ni harc / nic hura
  nekarren: nic hura

  nindion: ni hari harc
  nendion: ni hari harc / nic hura hari
  neion: nic hura hari
  nion: nic hura hari

  Adeitsuqui

 • NARAMA = na + darama

  na = soy, estoy

  narama: soy llevado o estoy siendo llevado (por alguien) = me lleva

  naramazu: soy llevado o estoy siendo llevado por ti = me llevas

  NINDARAMAN = nin + darama + eN

  nin = era, estaba

  nindaraman: era llevado o estaba siendo llevado (por alguien) = me llevaba

  nindaramazun: era llevado o estaba siendo llevado por ti = me llevabas

  e.a.
  Adeitsuqui

 • Leiçarragac forma bikoitzac ditu bi adizqui hauetan:

  nincen /nintzen/
  edota
  nencen /nentzen/

  Eta halaber:

  guinen /ginen/
  edota
  guenen /genen/

  nondic ondorioztatzen baititugu valioquidetassun hauec:

  nin- edota nen-: yo era o estaba

  hin- edota hen-: tú eras o estabas

  guin- edota guen-: nosotros/nosotras éramos o estábamos

  cin- edota cen-: tú eras o estabas
  +
  cin- + te edota cen- + te: vosotros/vosotras erais o estábais

  Adeitsuqui

 • Erka itzazue

  ginduen
  genduen
  genuen

  + O
  gindion
  gendion
  genion

  gindituen = gintuen
  gendituen = gentuen
  genituen

  + O
  gindition = gintion = gindizquion
  gendizquion
  genizquion

  Adeitsu

 • CONSERVATU trincoqui

  Orainaldia:

  NOR / NOR-HARC

  naconserva
  • conservatzen naiz/nau

  haconserva
  • conservatzen haiz/hau

  daconserva
  • conservatzen da/du

  gaconservatza
  • conservatzen gara/gaitu

  çaconservatza
  • conservatzen çara/çaitu

  çaconservatzate
  • conservatzen çarete/çaituzte

  daconservatza
  • conservatzen dira/ditu

  Iraganaldia:

  NOR / NOR-HARC

  nindaconservan = nenconservan
  • conservatzen nincen/ninduen

  hindaconservan = henconservan
  • conservatzen hincen/hinduen

  * ceconservan
  • conservatzen cen/çuen

  guindaconservatzan = guenconservatzan
  • conservatzen guinen/guintuen

  cindaconservatzan = cenconservatzan
  • conservatzen cinen/cintuen

  cindaconservatzaten = cenconservatzaten
  • conservatzen cineten/cintuzten

  * ceconservatzan
  • conservatzen ziren / cituen

  + t/da, c/a, n/na, -, gu, çu, çue, te
  + nori
  + que

  NORC-NOR
  hura … haiec

  neconservan … neconservatzan
  heconservan … heconservatzan
  ceconservan … ceconservatzan
  gueneconservan … gueneconservatzan
  ceneconservan … ceneconservatzan
  ceneconservaten … ceneconservatzaten
  ceconservaten … ceconservatzan

  Adeitsuqui

 • EMAN aditzeco adizquien valioquide diren hirur adizqui berheci.

  Leiçarraga:

  Vste duc ecin othoitz daidiodala orain neure Aitari, eta baitinguzquet bertan hamabi legione baino guehiago Aingueru?
  Mattheo 26:53 BHNT

  dinguzquet = demazkidake

  Eta çuetaric cembeitec hæy erran diecén, Çoazte baquerequin, bero çaitezte eta asse çaitezte: eta eztinguzteçuen gorputzaren necessario diraden gauçác, cer probetchu duqueite?
  Jacques 2:16 BHNT

  dinguzteçue = demazquiezue

  Etchepare:

  Exay gayça ginen vayta tentacera orduya
  Nontic engana niroyen vere arte guciaz
  Othoy iauna enguztaçu lagun cure ?aynduyac
  Enexayac venci enaçan neure azquen finian.

  enguztaçu = emazkidazu

  Adeitsuqui

 • Leiçarragac:
  dinguzquet = demazkidake
  dinguzteçue = demazquiezue

  Etcheparec:
  enguztaçu = emazkidazu

  Badirudi Etcheparerena içan litequeela inguztaçu, eta honetara berreraiqui participioa.

  ingu-…

  Hiruretan pluralguile modura Z, cein baita TZAren aldaera bat.

  Hassieran pensatu dut *ingutzi participioaz, baina *ingun participioa nahiago, ceren Z pluralguilea baicic ez baita.

  *INGUN = EMAN

  Adeitsuqui

 • DIOSSAT nic DIOT + hiri (to)

  Hiri diossat, Iaiqui adi, eta har eçac eure ohea, eta habil eure etcherát.
  Marc 2:11 Leiçarraga

  I say unto thee, Arise, and take up thy bed, and go thy way into thine house.
  Mark 2:11 KJV

  iaiqui = jaiqui
  adi = hadi
  eure = heure

  DIOSNAT nic DIOT + hiri (no)

  Eta harturic nescatcharen escua, diotsa, Talitha-cumi: erran nahi baita, Nescatchá (hiri diosnat) iaiqui adi.
  Marc 5:41 Leiçarraga

  And he took the damsel by the hand, and said unto her, Talitha cumi; which is, being interpreted, Damsel, I say unto thee, arise.
  Mark 5:41 KJV

  Berce hirur diossat dakarzquigu Leiçarragac:

  Eta hurbilduric hunqui ceçan kutchá, (orduan gorputza çaramatenac gueldi citecen) eta erran ceçan, Guiçon gazteá, hiri diossat, iaiqui adi.
  Luc 7:14 Leiçarraga

  Y acercándose, tocó el féretro; y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te digo, levántate.
  S. Lucas 7:14 RVR1960

  Baina Iesusec erran ceçan, Hiri diossat Pierris, eztic ioren egun oillarrac, hiruretan ni neçaguála vka deçaqueán baino lehen.
  Luc 22:34 Leiçarraga

  Y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces.
  Lucas 22:34

  Diotsó IESVSEC, Eztiossát çazpitarano, baina çazpitan hiruroguey eta hamarretarano.
  Mattheo 18:22 Leiçarraga

  Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times: but, Until seventy times seven.
  Matthew 18:22 KJV

  Etcheparec ere diossat:

  Onsa hari gomendadi nic diossat eguia

  Adeitsuqui

 • DRABILAGU = darabilagu

  Huná, çamariey bridác ahoetara emaiten drauztegu obedi gaitzatençát, eta hayén gorputz gucia hara huna drabilagu:
  Jac 3:3 Leiçarraga

  drauztegu = dizquiegu

  He aquí nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan, y gobernamos todo su cuerpo.
  Santiago 3:3 RVES

  DRAMAÇUE = daramaçue

  Eztramaçuela ez mulsaric, ez maletaric, ez çapataric: eta nehor bidean ezteçaçuela saluta.
  Luc 10:4 Leiçarraga

  No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado; y a nadie saludéis por el camino.
  S. Lucas 10:4 RVR1960

  darabilagu eta daramaçue adizquiac iraganaldico nor-norc adizquiac eguitecotz erabilcen ahal ditugu:

  hindarabilagun: hi guc
  cindarabilçagun: çu guc
  cindarabilçategun: çuec gu
  nindaramaçuen: ni çuec
  guindaramatzaçuen: gu çuec

  Forma laburrac lorcecotz:
  ninda = nen
  hinda = hen
  guinda = guen
  cinda = cen
  cinda + te = cen + te

  nindaramaçuen = *nenramaçuen
  hindarabilagun = *henrabilagun
  guindaramatzaçuen = *guenramatzaçuen
  cindarabilçagun = *cenrabilçagun
  cindarabilçategun = * cenrabilçategun

  NR hori ahoscaecina denez, hobe liçate NDR jarcea Rz hasten diren aditz erroequin (rama, rabil, e.a.)

  nendramaçuen
  hendrabilagun
  guendramatzaçuen
  cendrabilçagun
  cendrabilçategun

  Adeitsuqui

 • Erraiten ceraucaten bada, Non da hire Aita? Ihardets ceçan Iesusec, Ez ni nauçue eçagutzen, ez ene Aita: baldin ni eçagutzen baninduçue, ene Aita-ere eçagut cindeçaquete.
  JOAN 8:19 BHNT

  zindezakete hau egun Akademiaren euskaraz zenezakete da.

  Etchehandic:

  Orduan, galdatu zioten:
  –Nun da zure Aita?
  Jesusek ihardetsi:
  –Ez gaituzue ezagutzen, ez ni, ez nere Aita; ezagutzen baninduzue, nere Aita ere ezagutuko zinukete.

  zinukete Akademiak: zenukete

  Baldin eta “zinukete” hau zinDEZAkete-ren modura eraikia izan balitz: “zinDUkete” genduke:

  zindukete = zinukete
  =
  zendukete = zenukete

  Batean DEZA orainaldia ikusten ahal dugun beçala, bestean ere DU orainaldia ikusten ahal genduke.

  zindezakete
  Errannahia: conoceríais
  Egun: podríais conocer
  Hegoaldetik datorke azken esannahi hau, Castorene jaunak zuzen adierazi digun bezala.

  etor liteke
  1. vendría
  2. podría venir. Egun.

  zindezakete = zenezakete

  Nork-nor da (zuek-hura), nahiz itxuraz nor-nork eitekoa izan.

  zinditzakete = zintzakete Harc-zuek litzateke.

  Nondik, baina, zenezakete?
  edo
  zindezakete => zendezakete => zenezakete
  edo
  zindezakete => zenzakete => zenezakete

  Adeitsuki

 • Aurrecoan cindeçaquete ikussi dugu. Leiçarragac berce bi aldiz erabili çuen adizqui hau cineçaquete forma pean, cein baitago hurbilago egungo forma standardetic (zenezakete).

  Baldin eçagutzen baninduçue ni, ene Aita-ere eçagut cineçaquete: eta oraindanic eçagutzen duçue hura, eta ikussi duçue hura.
  Joan14:7 Leiçarraga

  Ecen baldin norbeit ethor baledi guc predicatu eztugun berce Iesusbat predica lieçaçuenic, edo baldin berce spiritubat recebitzen bacinduté recebitu eztuçuenic, edo berce Euangeliobat recebitu eztuçuenic, hura vngui paira cineçaquete.
  2 Cor 11:4 Leiçarraga

  Adeitassunez

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude