etorri eta ekarri

etorri eta ekarri – 

Ikus ditzagun lau aditz zahar hauek orainaldian:

IZAN
naiz, haiz, da, gara, zara, zarete, dira

EGON
nago, hago, dago, gagotza, zagotza, zagotzate, dagotza

ETORRI (intransitivoa)
nator, hator, dator, gatortza, zatortza, zatortzate, datortza

EKARRI (transitivoa)
nakar, hakar, dakar, gakartza, zakartza, zakartzate, dakartza

etorri eta ekarri

Aldaerak oraingo batuan:

gagotza = gaude, gagoz-
zagotza = zaude, zagoz-
zagotzate = zaudete, zagoz-te
dagotza = daude, dagoz-

gatortza = gatoz
zatortza = zatoz
zatortzate = zatozte
datortza = datoz

zakartzate = zakarzte

Irakur iruzkinak, otoi!

etorri eta ekarri

NAFFARRERA

26 pentsamendu “etorri eta ekarri”-ri buruz

 • Hemen ez ditugu aipatu tarteko adizkiak:

  gatortza = gatoz
  zatortza = zatoz
  zatortzate = zatozte
  datortza = datoz

  hau da: gatorz, zatorz, zatorzte eta datorz.

  Beherago hauxe jarri dugu:

  zakartzate = zakarzte

  Euskara batuko adizki honek logika apurtzen du. Eta logika da euskal aditzaren ezaugarria eta magia.
  Zeren “zabiltzate” esan ahal badugu, logikoena litzateke “zakartzate” egotea zakarzte-ren ordez, edo parean behinik behin.
  Eta “zabiltzate”ren ondoan “zabilzte”.
  Adeitsuki

 • Nork edo nortzuk garatu dute euskal aditza? Noiz?
  XVI. mendeko aditz aberastasun eta joritasun puntua nola lortu zuten euskaldunek?
  Euskal aditzaren aurrean inguruko guztiak nano ñimiñoak dira.
  Zertarako nor, nori eta nork konkordantziak euskal aditzean txertaturik?
  Hau ez dago beste inondik kalkatua.
  Berezko eta bertoko garapen biziki inteligente baten ondorioa da.
  Seigarren mendean edo egin zela esaten digute adituek.
  Nola dakite haiek?
  Nork edo zerk eman die informazio hau?
  Adeitsuki

 • IZAN eta EGON aditzek amankomunean duten partea:

  na, ha, da, ga, za, za+te, da

  Iraganaldian:

  nin, hin, ze, gin, zin, zin+te, ze

  edota

  nen, hen, ze, gen, zen, zen+te, ze

  Hauen esannahiak:

  NA = naiz/nago

  Aditz intransitivoetan:

  NAtor: ESTOY viniendo

  Transitivoetan:

  NAkar: ESTOY siendo traído

  Iraganaldian:
  ETORRI
  Forma luzea:
  NINdatorren: ESTABA viniendo
  Forma laburra:
  NENtorren

  EKARRI
  Forma luzea:
  NINdakarren: ESTABA siendo traído
  Forma laburra:
  NENkarren

  Adeitsuki

 • Hirugarren pertsonetan:

  ZE: era, estaba

  ZEtorren: estaba viniendo
  ZEkarren: estaba siendo traído

  LE: fuese, estuviese

  baLEtor: si estuviese viniendo
  baLEkar: si estuviese siendo traído

  BE: sea, esté
  BEtor: que esté viniendo
  BEkar: que esté siendo traído

  Adeitsuki

 • EKARRI adizkietan:

  DAkar: está siendo traído
  ZEkarren: estaba siendo traído
  baLEkar: si estuviese siendo traído
  BEkar: que esté siendo traído

  gaztelaniazco itzulpen “arraro”ak ikusten ditugu. Ez ohikoak, bederen.

  Subjektu pasivoac, ezta?

  DAkar: alguien o algo está siendo traído por alguien o algo

  Bai, hala zen, lehengo euskararen aditza holakoa zen. Bon, zen eta da, nahiz aktibo modura egun itzultzen dugun. Forma aldetik, lehengo modura bethi ere

  Egun honetara itzultzen ohitu gara:

  DAkar: trae (está siendo traído)
  ZEkarren: traía (estaba siendo traído)
  baLEkar: trajese (si estuviese siendo traído)
  BEkar: que traiga (que esté siendo traído)

  Subjektu pasivoa objektu zuzena bihurtzen da. Eta subjektu activoa edo agentea hirugarren pertsona (pertsona edo gauza) litzateke:

  Autobusak Mikel DAkar
  : El autobús trae a Mikel
  (Mikel está siendo traído por el autobús)

  Ulertzen delakoan.

 • ETORRI eta EKARRI aditzen bidez, erakutsiko dugu nola euskaraz aditz konjugazio bat eta bakarra daukagun. Hona hemen:

  Orainaldia
  •nator, hator, dator, gatoz, zatoz, zatozte, datoz
  • nakar, hakar, dakar, gakartza, zakartza, zakarzte, dakartza

  Iraganaldia
  Luze:
  •nindatorren, hindatorren, zetorren,
  gindatozen, zindatozen, zindatozten, zetozen
  •nindakarren, hindakarren, zekarren, gindakartzan, zindakartzan, zindakarzten, zekartzan
  Labur:
  •nentorren, hentorren, zetorren,
  gentozen, zentozen, zentozten, zetozen
  •nenkarren, henkarren, zekarren, genkartzan, zenkartzan, zenkarzten, zekartzan

  Oharra:
  Iraganaldi luzeak baino ez daude batuan bildurik, eta haietan -DAKAR- barik, -DEKAR- agertzen zaigu.

  Adeitsuki

 • NORK ergativoa nahiko berandu onartu omen genuen euskaldunok. Hori diote Universitateko Filologoek.
  Nik neuk ez dakit.
  Ergativoa baino lehen, aditza pasivoa zenean, zeren sortzez hala baita, nik uste dut bazegoela subjektu aktivoa edo agentea izenezta dezakeguna K eta Z atzizkia zeukakeena:

  Joannes dakar horçaz / horrez / horrek
  : Juan está siendo traído por ese
  nondik oraingo: Ese trae a Juan
  Hasieran, beraz, ikusi ditugun NOR tipoko aditzak;

  Orainaldia
  •nator, hator, dator, gatoz, zatoz, zatozte, datoz
  • nakar, hakar, dakar, gakartza, zakartza, zakarzte, dakartza

  Iraganaldia
  Luze:
  •nindatorren, hindatorren, zetorren,
  gindatozen, zindatozen, zindatozten, zetozen
  •nindakarren, hindakarren, zekarren, gindakartzan, zindakartzan, zindakarzten, zekartzan
  Labur:
  •nentorren, hentorren, zetorren,
  gentozen, zentozen, zentozten, zetozen
  •nenkarren, henkarren, zekarren, genkartzan, zenkartzan, zenkarzten, zekartzan

  Gero NORI onartzen hasi ziren, dela KI-dun NORI atzizkien bidez, dela KI-gabeko NORI atzizkien bidez.

  Adeitsuki

 • KI-dun NORI atzizkiak:

  kit /kida, kik/kia, kin/kina, kio,
  kigu, kizue, kie

  Adibidez: datorkit, dakarkit

  Pluralean:
  zkit/zkida, zkik/zkia, zkin/zkina, zkio, zkigu, zkizue, zkie

  Adibidez: datozkit, dakarzkit (dakartza + kit)

  KI-gabeko NORI atzizkiak

  t/ta, k/a, n/na, ko/ka, ku, zu, zue, te

  Pluralean:
  zt/zta, zk/za, zn/zna, tzo/tza/zka/zko, zku, tzu, tzue, zte/tze

  Adibidez:
  datorkit = datort
  datorkik = datork
  datorkin = datorn

  dakarkit = dakart
  dakarkik = dakark
  dakarkin = dakarn

  Pluralean:

  datozkit = datozt
  datozkit = datozk
  datozkin = datozn

  dakarzkit = dakarzt
  dakarzkik = dakarzk
  dakarzkin = dakarzn

  Oharra: dakart = dakarkit
  Honezaz mintzatuko gara hurrengoan.
  Adeitsuki

 • Amaitu dugu aurreko iruzkina ondoko oharño hau eginez:

  “Oharra: dakart = dakarkit
  Honezaz mintzatuko gara hurrengoan.”

  Euskal aditz guztiek konjugazio bat eta bakarra daukate. Dudarik gabe.
  Hasieran NOR tipokoak ziren:

  DAtor: está viniendo
  DAkar: ESTÁ siendo traído

  Gero NORI atzizkiak gehitu zitzaizkien adizkiei:

  DAtorKIT: está viniendo a mí, o sea, me está viniendo
  DAkarKIT: está siendo traído a mí, o sea, me está siendo traído

  dator eta datorkit tipokoak intransitivo normal normalak dira.

  dakar eta dakarkit, ordea, transitivoac dira, eta nahiz eta hasieran pasivo modura ulertzen ziren:

  DAkar: está siendo traído
  DAkarKIT: está siendo traído a mí

  gaur egun hauei itzulpen aktivoa ematen diegu:

  dakar: lo trae
  dakarkit: me lo trae

  Itzulpen hau emanik ere, adizkien estruktura lehengo bera da, hau da, pasivo itxura daukate, guztiz itsutu ez garenontzat, bederen.

  KI-dun atzizki horiek arbitrarioki atzizki bilakatu ditugu (eta niri ongi iruditzen), baina berdin berdin separatuki joan zitezkeen:

  dator kit (edo: ki t)
  dakarz kigu (edo: ki gu)
  etc.

  zeinetan KI bailitzateke preposizio baten antzekoa, erdaraz A den bezalaxe.

  Hurrengoan NORK atzizkiak nola sortu ziren azalduko dut.

  Adeitsuki

 • Nork atzizkiak nondik baino lehen, ikus ditzagun hauek:

  NAflipa: estoy flipando, flipo

  DAflipa: está flipando, flipa
  DAflipaKIT: me flipa
  = >
  DAflipaT: flipo, yo flipo, yo lo flipo

  Barre egitekotan, egizue isilka, otoi!

  Adeitsuki

 • Orain bai,
  azken aurreko iruzkina ondoko oharño hau eginez amaitzen nuen:

  “Oharra: dakart = dakarkit”

  Ederto!

  dakart hori dakarkit baino ez da.
  NIRI zena (kit) NIK (t) bihurtu da:

  dakart = dakarkit: Él me lo trae
  dakart = dakarkit: yo lo traigo

  Oharra: Gipuzkoako ekialdean.”dakarkit” oraino ere “dakart” esateko baliatzen dute.
  Eta are haratago ere, “dabilt” batek zeina “dabilkit” nor-nori adizkiaren baliokidea den, “darabilt” nor-nori-nork adizkiaren balioa dauka euskal eremu zabalean.

  Hemen dago NORK delakoaren atzizkien gakoa.
  NORI atzizkiak NORK atzizkiak bilakatzen dirade.

  darama(ki)t = > daramat
  : me lo lleva = > lo llevo

  Ulertu datekeelakoan

  Adeitsuki

 • Alokutivoac ere ki-gabeko NORItik atera dira:

  datorkik = > datork
  datorkin = > datorn
  datorkizu = > datorzu

  DA ordez DIA jarririk:

  diatork
  diatorn
  diatorzu

  DIA hori JA, XA, ZA edo ZE modura ahoskatzen (eta idazten) da.

  diatork = jatork, xatork, zatork eta zetork

  Errazago ahoskatzeko aldaketa batzuk edukitzen ditu:

  jatok, xatok, zatorrek eta zetorrek.

  Mendebaldean DIA hori NORI normalean ere sartzen da:

  dator + ko = jatorko
  da + ko = jako

  Adeitsuki

 • Eta NORK iraganaldian nondik, baina?

  Hirugarren pertsonan diot, zeren lehen eta bigarren pertsonetan orainaldian bezala ki-gabeko NORI-tik baitator.

  nakarkizu-tik:
  nakarzu
  : me traes (estoy siendo traído por ti)

  nindakarkizu-tik
  nindakarzun
  : me traías (estaba siendo traído por ti)

  Nire galdera zen ea nondik datozen tipo honetako adizki irregularrak:

  nekarren
  hekarren
  genekarren
  zenekarren
  zenekarten

  Hauetan NORK atzizkirik ez dago, aurrizkiak baizik (ne, he, gene, zene, zene + te).

  Irregular hauek NOR erregularretatik datoz, zeinetan NOR delakoa NORK bilakatzen baita aditz transitivoetan:

  Honelaxe:

  nindakarren = > nenkarren = > nekarren
  ninduen = > nenduen => neuen => nuen
  nindaraman = > *nendraman = > neraman

  Oharra: *nenDraman, ipini dut *nenrama ezin delako ahoskatu egokiro. Hau da:
  honra = ondra
  Enrike = Endrike
  egiten ditugun bezala.

  Adeitsuki

 • TOR edo KAR erroen ordez, beste bat ipinirik edozein aditz conjuga daiteke.

  Adeitsuki

 • Esana dugu goraxeago:

  “Mendebaldean DIA hori NORI normalean ere sartzen da:

  dator + ko = jatorko
  da + ko = jako”

  Baina ez da soil-soilik mendebakdeko kontu bat, zeren DIA ki-gabeko NORI normalean ikusten baitugu ondoko adibideotan:

  Larramendi: diakart
  Baita bearr ere! Arriari zagozka, aita Garagorri: ni aidea ninduen, ta eztit ezer utzi! Eleiza berri horrek zer on diakart niri? // Ez ogirik, ez artorik, ez ardorik, ez eltzekizunik; ezer ere orren ondasunetatik ez datorkit.

  Pouvreau: diakarkezu
  Naskiz etorriko diren gauzez ansiatzeak zer diakarkezu tristura tristuraren gainean baizen? Aski du egunak bere eguneko gaitza.

  Duhalde: diakhargun
  Bada, dio San Bernatek, Maria sakratuari othoitz egiteko lejal eta arthatsu egin behar gaituenak dire, Jainkoaren aldean duen kredita eta ahala, eta guri diakhargun maithagunea.

  Serafin Baroja: diakargu
  FULVIA: Gaitzen bat diakargu honen etorrerak

  Adeitsuki

 • EDUKI aditza’ daduka singularra eta daduzka (edota dadutza) pluralak hirugarren personan jada edukirik, KI-gabeko NORI atzikiak onartzen hasi zen.

  Axularrek, adibidez,

  DIADUKO = daduka + hari

  eta

  DIADUKOZU = dadukazu + hari

  DA-ren ordez DIA ikusten dugu hemen ere.

  Leiçarragak adizki hau dakarkigu:

  DIADUTE = daduka + haiei

  KA desagertzen da, nola edo hala.
  TE = kie

  Orotarikoan beste hau ikusten ahal dugu:

  Beotibar, Beotibar, hik diadutak [= ‘me lo tienes’] Martin de Oibar. Beot 68.

  DIADUTAK = dadukak + niri

  DIADU- hasieradun hauek EDUKI aditzean sailkatu eta sailkatzen dira, nahiz eta EDUN aditzean arrazoi handiagoaz kokatzen ahal ziratekeen.

  Adeitsuki

 • Mendebaldean JOK eta JONa erabiltzen dira besteen DIK eta DIN adieraztekotzat:

  jok = dik
  jon = din

  Nondik, baina?

  diaduk = diauk = jauk = jok
  diadun = diaun = jaun = jon

  Nire ustez

  Adeitasunez

 • DAkar edo DAtor modura,
  DAdu sortu zen.

  +T:

  DAduT honetarik DAUT eta DIAUT KI-gabeko NORIdunac.

  Hauetarik ondoko hauek sortu dira:

  DUT
  DAUT = deraut = dit = deust
  ZAUT (diaut) = zait

  -KO
  DAdu + ko
  DADUKO = daduka
  DIADUKO = dadukio
  DAUKO = derauko = dio = deutso
  ZAUKO (diauko) = zaiko, zaio

  etc.

  Dohainic, guretakotz, euskaldunondakotz.

  Anitz esker, Sorioneku!

 • Bigarrenez bidaltzen dut aipu hau:

  Euskal Hiztegi Historiko-Etimologikoa

  https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_ehhe&task=hiztegia&Itemid=1193&lang=eu&mark=076-03

  *eradutsi. Lazarragagan eutsi aditzaren forma kausatiboak aurki daitezke, beti laguntzaile gisa: AL 1145v on eretxi / ez deraustezu ‘maitarazi ez diezu’, A27a: 5 oi aserratu deraustazu ‘haserrarazi nauzu’, A24: 11 eragotziko deraustae ‘eragotziko didate’ eta B20: 70 ez deraustae besterik aterako ‘ez didate besterik aterako’; lehen bietan aditz nagusiaren kausatiboa adierazten du, baina beste bietan aditz laguntzaile hirupertsonadun soila da.

  ? Badirudi Lazarragaren adizkiotan *eradutsi aditz nagusia berreraiki behar dela; beste aukera bat izan zitekeen pentsatzea -ra- gehitu dela deustezu, deustazu eta deustae adizki laguntzaileetan, baina uste honen aurka egon daiteke horietako bik kausatibotasunaren zentzua galdua izatea. Cf. *eradun.

  Josu Lavin:
  Lazarragak badaki forma luzeok bezala, forma laburrok ere erabiltzen:

  DERAUSTAE = DEUSTAE
  DERAUSTAZU = DEUSTAZU

  Mende honen hasieran agertu zen Arabako Lazarragaren eskuizkribua.

  Krutwig, Axular eta Leizarragari esker, derautate, derauzte edo derautazu moduko adizkiak neure neure eginik nituen ia ia hiru dekada lehenago, didate, dizkidate edo didazu haiekin batera, eta magisterio egiten nuelarik Juan Luis Goikoetxea eta Patxi Uribarren irakasle bikainen eraginez irakurritako bizkaierazko liburuetako deustie, deustez eta deustazu moduko haiek ere.

  Zur eta lur geratu nintzen Lazarragaren agerpenarekin.
  Ekialdekotzat nituen DERAU- haiek, mendebaldean ere, Arabako bizkaieraz:

  derautazu/ dautazu
  deraustazu/deustazu

  + didazu erdialdean.

  Batto batuan onartua: didazu

  Zergatik holako murrizketa? Zergatik eta zertarako?

  Adeitsuki

 • 6034 entzunaldi

  https://youtu.be/6UgHgbQC75s

  Mila esker!

 • KI-dunak

  NORI
  nori + nork

  KIT
  kidak, kidan, kit, kidazu, kidazue, kidate
  KIK
  kiat, kik, kiagu, kiate
  KIN
  kinat, kin, kinagu, kinate
  KIO
  kiot, kiok, kion, kio, kiogu, kiozu, kiozue, kiote
  KIGU
  kiguk, kigun, kigu, kiguzu, kiguzue, kigute
  KIZU
  kizut, kizu, kizugu, kizute
  KIZUE
  kizuet, kizue, kizuegu, kizuete
  KIE
  kiet, kiek, kien, kie, kiegu, kiezu, kiezue, kiete

  Adeitsuki

 • Orain arte, behin eta berriz esan dut ezen adizki bi hauetan agertzen den NA- hori NAiz edota NAgo besterik ez dela:

  NAtor
  : estoy viniendo
  NAkar
  : estoy siendo traído

  Iraganaldiko NIN edo NEN direla NINtzen edota NENgoen:

  NINdatorren = NENtorren
  : estaba viniendo
  NINdakarren = NENkarren
  : estaba siendo traído

  Berdin beste edozein aditzekin, intransitivoa izan dadin ala transitivoa:
  NAbil
  NINdabilen
  NArama
  NINdaraman

  Transitivoetan subjektua subjektu pazientea da. Hortik itzulpen desberdina. Subjektua konplementu agentea litzateke, zeinek K edo Z atzizkiak eramaten baititu:

  NAKAR zutaz, zuzaz, zutzaz edo zuk, adibidez. Egun K (zuk) da egokien eta argiena. Kasu honetan agentea integratzen da aditzean:
  NAKARZU
  : estoy siendo traído por ti

  Goiko adizkietan, behar izanez gero, NORI sar daiteke. Adibidez

  natorkio
  nakarkio

  nakarkiozu

  Edo KE partikula ere, probabilatea, duda, gerokotasuna eta adierazten duena.

  natorke
  nakarke
  nakarkiokezu

  Adeitsuki

 • NOR-NORK

  ADIZKIA perifrastikoki
  : itzulpen passivoa
  : itzulpen activoa

  Zenbait adibide:

  NAKARZU ekartzen nauzu
  : estoy siendo traído por ti
  : me traes

  HARAMAT eramaten haut
  : estás siendo llevado por mí
  : te llevo

  DAKUSA ikusten du
  : está siendo visto (por él)
  : le/la/lo ve

  GAKARTZATE ekartzen gaituzte
  : estamos siendo traídos por ellos
  : nos traen

  DARAMATZAZUE eramaten dituzue
  : están siendo llevados por vosotros
  : les/las/los lleváis

  ZAKUSKIT ikusten zaitut
  : estás siendo visto por mí
  : te veo

  Adeitsuki

 • Aditz transitivoetan ordena sintaktikoa ondokoa da nor-nori-nork tipokoetan:

  (autoa) da-RAMA-(kizu)-gu

  subjektu pazienteari dagokion aditza- esannahia ematen duen aditza – (objektu indirektua) – subjektu agentea

  Laurak integraturik aditz trinko bakoitzean.

  Euskal aditzak berez egitura pasivoa dauka, beraz ingurukoetatik ez da kopiatu edo kalkatu egin. Ezina!

  Adeitsuki

 • Ecen çuec baithan guinenean aitzinetic erraiten guendrauçuen ecen afflictione iragan behar vkanen guenduela, heldu-ere içan den beçala, eta badaquiçue.
  1 TESSALONICARREI 3:4 Leiçarraga

  Zuekin ginelarik, aldez aurretik esan genizuen atsekabeak izango genituela, eta badakizue hala gertatu dela.
  1 TESALONIKARREI 3:4 EAB

  4 Zuekin ginelarik, aitzinetik erran ginauzuen atsegabeak ukanen ginituela, eta badakizue hala gertatu dela. Etchehandy, lapurteraz

  GUK ZUEI nor singularra
  gendrauzuen = genderauzuen
  genizuen
  ginauzuen

  genderauzuen eta ginauzuen erkaturik, argi ikusten da bigarrena dela, berez, gindauzuen, zeren derauzuen adizkiaren bilakaera edo forma laburra dauzue baita.
  Halaber, genizuen jatorriz gendizuen zela.

  Hasierako gen- edo gin- baliokideak dira guztiz. Nire ustez zaharrena gin- dateke. Baina hemen aldaketa bat gertatu da:
  gin- (edota gen-) NOR izaten baita.
  Hemen, ordea, NORK adierazten du.
  NOR zena NORK-ek okupatu du.

  nindakarren HARK NI
  = >
  nenkarren
  = >
  nekarren NIK hura

  NIN hori ekarria izatetik ekarle izatera iragan da.

  Eraldaketa hau ere berezkoa du euskarak, hau da, euskarak ez du kalkatu edo kopiatu inguruko erdaretatik.

  Adeitsuki

 • Ihardets ceçaten eta erran cieçoten, Baldin hori gaizqui-eguile ezpaliz, ezquindrauqueán hiri liuratu.
  JOAN 18:30 BHNT

  Haiek erantzun zioten: —Gaizkilea ez balitz, ez genizukeen ekarriko.
  JOAN 18:30 EAB

  Heiek ihardetsi: – Gaizkilea ez balitz, ez ginauzun ekarriko.

  Aurrekoan GEN-:
  gendrauzuen = genderauzuen
  ( = genizuen)

  Oraingoan GIN-:
  ginderaukean
  ( = geniakeen, zeina zuri balitz: genizukeen)

  GEN edo GIN zeharo berdinak. Hemen GU ordezkatu beharrean GUK du ordezkatzen. Hau da: GINen izatetik GENuen izatera iragan da. NOR izatetik NORK izatera.

  Bilakaera:
  ninduen = ninduan = nindun
  nenduen = nenduan = nendun
  neuen = neuan / neban = neun
  nuen = nuan = nun

  Agian hasiera hasieratik ninduen batek ni-hark bezala, nik-hura adierazi izan du. Eta berdin aditz guztiekin:

  nindaraman hark-ni
  nendraman tartekoa
  neraman nik-hura

  Adeitsuki

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude