Apocalypsis II

Apocalypsis II – 

Apocalypsis II

Ephesen den Eliçaco Aingueruäri scriba ieçóc, Çazpi içarrac bere escu escuinean dadutzanac, çazpi candeler vrrhezcoén artean dabilanac, gauça hauc erraiten citic:
Apocalypsia 2:1 Leiçarraga

Unto the angel of the church of Ephesus write; These things saith he that holdeth the seven stars in his right hand, who walketh in the midst of the seven golden candlesticks;
Revelation 2:1 KJV

Apocalypsis II

Euskara batuan:

Idatz iezaiozu Efesoko eliz elkartearen aingeruari: Hona zer dioen zazpi izarrak bere eskuineko eskuan dauzkanak, urrezko zazpi argimutilen erdian dabilenak:
Apokalipsia 2:1 EAB

 

Apocalypsis II

NAFFARRERA

26 pentsamendu “Apocalypsis II”-ri buruz

 • EAB da Elizen arteko Biblia, Dionisio Amundarain jaunaren guidaritzapean eguindaco batuerazko itzulpen interconfessionala, protestantec eta catholicoec eguina.

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?l=eu

  Hemen iracurgai.

  Adeitsuqui

 • Apocalypsia 1:15 iruzquindu dudanean, ondocooc ikussi ditugu:

  zatxeten = zetxekien
  datxete = datxekie

  -TE = -KIE

  Eta Euskaltzaindiaren Hiztegian ATXIKIren hirurgarren adiera:

  atxiki
  3 zaio ad. Ipar. Zah. Suaz mintzatuz, izeki. Egur hezeak egiten du gar eta egiten du negar, sua datxekio eta ura dario. Sua datxekie infernuan daudenei.

  sua datxekio
  sua datxekie

  Naffarreran datchequie-ren synonymoa datchete da.
  Eta datchequio-rena datcheca edo datcheco.

  Erroa TCHE da. TXE graphia academicoan. Honexegatic participioa ATCHEQUI da naffarreran. Batua deithutacoan, ordea, ATXIKI. Nire ustez, atxeki participioa atxiki bilhacatu da bucaeraco ki horren eraguinez.

  Bucaeraco QUI / KI hori datxeKIo eta datxeKIe adizquietan aguercen den berbera da.

  KIEren aldaera TE den beçala:
  datxekie = datxete
  KIOrena KA eta KO dirade:
  datxekio = datxeka = datxeko

  NOR NORI typocoac dira.
  NOR plurala denean, hauexec eduquico guenituzque:

  suak datxezkio hari
  suak datxezkie haiei

  Modu classicoan, graphia academicoan:
  datxezkio = datxezka, datxetza
  datxezkie = datxezte

  Erka dizkio-ren aldaera hauequin: diozka, diotza.

  TE ( = KIE) dativoac E forma pean ikusten dugu maiz euscaran:

  derauE
  deutsE = deusTE

  NORI marcac eta NORC marcac maiz berdinac dirade.

  dadute jathorrizco formatic dute eta daue ( = dabe) dathozque. Biac.

  Minçatuco gara. Bon, edo naiz!

  Adeitsuqui

 • Ephesen den Eliçaco Aingueruäri scriba ieçóc, Çazpi içarrac bere escu escuinean dadutzanac, çazpi candeler vrrhezcoén artean dabilanac, gauça hauc erraiten citic:
  Apocalypsia 2:1 Leiçarraga

  Idatz iezaiozu Efesoko eliz elkartearen aingeruari: Hona zer dioen zazpi izarrak bere eskuineko eskuan dauzkanak, urrezko zazpi argimutilen erdian dabilenak:
  Apokalipsia 2:1 EAB

  iezaiozu Leiçaren styloan: ieçoçu / iezozu. Hauxe onhartua içan behar liçate batuan!

  dabila = dabil
  citic = ditic = ditu + toca

  dadutza = dauzka
  Erran gabe doa daduzka liçatela dauzca beçain ona. EDUQUI modura -QUIdun aditz guztiac jathorriz dativodun aditzac dirade. Bon, QUIdunac beçala (eduki / euki), TSIdunac (edutsi / eutsi) ere.

  dadutza eta daduzca adizquiec egun ez daducate NORI marcaric. Fossilizatuac eta errannahiz gabetuac baicic ez.
  Singularrean ere berdin:
  daduco (dauco) eta daduca. Itchuraz dativodunac dirade, baina fossil bilhacatuac. Hauen ordez, derauco eta derauca erabili dituzte gure classicoec.
  Pluralean, berdin:
  derauzquio = derauzca = derautza.

  RA hori factitivotassuna ere galduxea daducate. Hala ere:
  derauco = le hace tener, o sea, le da.
  moducoac erabili dituzte gure classicoec.

  Adeitsuqui

 • Baceaquizquiat hire obrác, eta hire trabaillua, eta hire patientiá eta nola gaichtoac ecin suffri ditzaqueán, eta experimentatu dituán Apostolu erraiten diradenac eta ezpaitirade: eta eriden duc hec diradela gueçurti.
  Apocalypsia 2:2 Leiçarraga

  I know thy works, and thy labour, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil: and thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars:
  Revelation 2:2 KJV

  Ezagun-ezagunak ditut zure egintzak, zure lanbide neketsua eta eroapena. Badakit ezin duzula jende gaiztoa jasan, eta, benetan apostolu izan gabe, beren buruak apostolutzat zituztenak aztertu eta gezurtitzat utzi dituzula.
  Apokalipsia 2:2 EAB

  ceaquizquiat = daquizquit + toca

  gaichtoac = gaixtoac

  gaixtoac ecin suffri ditzaquec = no puedes sufrir los malos/ no puedes soportar a los malos

  Adeitassunez

 • Eta suffritu vkan duc, eta patientia duc, eta trabaillatu içan aiz ene icenagatic, eta ezaiz enoyatu içan. Baina badiát cerbait hire contra, ceren eure leheneco charitatea vtzi vkan baituc.
  Apocalypsia 2:3-4 Leiçarraga

  and hast borne, and hast patience, and for my name’s sake hast laboured, and hast not fainted. Nevertheless I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love.
  Revelation 2:3-4 KJV

  Baduzu eroapenik eta niregatik nekeak jasan dituzu, etsi gabe. Baina zure aurka badut zerbait: galdu egin duzula hasierako maitasuna.
  Apokalipsia 2:3-4 EAB

  DUC hemen ez da allocutivoa.
  Hicaco allocutivoa denean:
  duc = da + toca

  patientia = patiencia
  anglesez: patience
  batuaz: pazientzia, eroapen

  enoyatu = enoiatu
  Gaztelaniaz: desfallecer, desmayar, cansarse

  ez haiz enoiatu içan = ez haiz enoiatu

  suffritu ukan duc = suffritu duc

  aiz = haiz
  ezaiz = ez haiz

  trabailatu içan haiz = trabailatu haiz

  diat = dut + toca

  eure = heure

  charitate = caritate = maitassun

  utzi ukan duc = utzi duc

  Adeitsuqui

 • Bada orhoit adi nondic erori aicén, eta dolu bequic, eta leheneco obrác eguin itzac: ezpere ethorriren nauc hire contra sarri, eta kenduren diát hire candelera bere lekutic, baldin dolu ezpadaquic.
  APOKALIPSIA 2:5 BHNT

  Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works; or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent.
  Revelation 2:5 KJV

  Hartu gogoan, beraz, nondik erori zaren; damu zaitez eta itzuli lehengo jokabidera. Bestela, zuregana joan eta bere lekutik kendu egingo dut zure argimutila.
  APOKALIPSIA 2:5 EAB

  adi = hadi
  aicen = haicen
  nauc = naiz + toca
  diat = dut + toca

  sarri = laster

  DOLUTU aditza = damutu:

  dolu bequic = damu hadi
  dolu ezpadaquic = dolu ez badaquic = damu ez bahadi
  Azquen hau erraiteco’ egun guehiagotan erabilcen da honetara: damutzen ez bahaiz

  NOR-NORI typocoa da. Erka:
  dolutu çait = damutzen naiz

  Adeitsuqui

 • Baina haur baduc, Nicolaiten obrey gaitz baitariztec, hæy nic-ere gaitz diarizteat.
  Apocalypsia 2:6 Leiçarraga

  But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitanes, which I also hate.
  Revelation 2:6 KJV

  Halere, hau duzu zeure alde: nik ere gorroto ditudan nikolaiten egintzak gorroto dituzula.
  Apokalipsia 2:6 EAB

  haur = hau
  baduc = badaducac. Ez da, beraz, allocutivoa.

  dariztec ERITZI aditza da. Hic hura haiei.
  diarizteat = dariztet + toca

  Batuan IRITZI hautatu dute, guztiz arbitrarioqui. Bizcaian ERETXI da.

  gaitz eritzi = gorroto ukan, gorrotatu
  on eritzi = maite ukan, maitatu

  Batuan
  dariztec = deriztek edota deritzek
  diarizteat = zerizteat edota zeritzeat

  Ikusten duçuenez haiei denean E (deritze) edo TE (derizte) eçarcen ahal da. Hari denean O (deritzo) edo A (deritza). Deutso / deutsa edo derauco / derauca erraiten ahal dugun moduan.

  Adeitassunez

 • Beharriric duenac ençun beça cer Spirituac erraiten drauen Elicey, Victoriosoari emanen draucat iatera vicitzeco arboretic cein baita Iaincoaren paradisoaren erdian.
  Apocalypsia 2:7 Leiçarraga

  He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God.
  Revelation 2:7 KJV

  Ulertzeko gauza denak uler beza Espirituak eliz elkarteei esaten diena. Garaileari Jainkoaren paradisuan dagoen bizi-arbolako fruituetatik emango diot jaten.
  Apokalipsia 2:7 EAB

  beharri = belharri

  cer … erraiten derauen = lo que les dice
  Batuan: esaten diena

  draue = deraue = deutse = die
  draucat = deraucat = deutsat = diot

  arbore = arbola
  paradiso = paradisu

  Adeitsuqui

 • Smyrnen den Eliçaco Aingueruäri-ere scriba ieçóc, Lehenac eta azquenac, hil içan denac eta viztu içan denac, gauça hauc erraiten citic:
  Apocalypsia 2:8 BHNT

  And unto the angel of the church in Smyrna write; These things saith the first and the last, which was dead, and is alive;
  Revelation 2:8 KJV

  Idatz iezaiozu Esmirnako eliz elkartearen aingeruari: Hona zer dioen lehenak eta azkenak, hila zegoenak eta bizira itzuli zenak:
  Apokalipsia 2:8 EAB

  ieçoc. Batuan: iezaiok
  iezok hobea liçate iezaiok baino. Regularragoa ere bai.

  scriba = idatz

  hil içan da = hil da
  viztu içan da = viztu da

  viztu = vicira itzuli

  hauc = hauec

  citic = ditic = ditu + toca

  Adeitsuqui

 • Baceaquizquiat hire obrác, eta tribulationea, eta paubreciá (baina abrats aiz) eta bere buruäc Iudu eguiten dituztenén blasphemioa, eta ezpaitirade, baina dituc Satanen synagoga.
  Apocalypsia 2:9 Leiçarraga

  I know thy works, and tribulation, and poverty, (but thou art rich) and I know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan.
  Revelation 2:9 KJV

  Ezagun-ezagunak ditut zure atsekabea eta pobretasuna; halere, aberats zara. Badakit nola iraintzen zaituzten, judu direla esan arren Satanasen elkarte besterik ez diren horiek.
  Apokalipsia 2:9 EAB

  ceaquizquiat = daquizquit + toca
  abrats = aberats
  aiz = haiz
  dituc = dira + toca

  tribulatione, blasphemio / blasphemia eta synagoga hitzac evitatzen trebeac, guero, Amundarain jaunaren guidaritzapeco itzulçaileac. Bejondeiela!

  Adeitsuqui

 • Ezaicela suffritzeco dituán gaucen beldur: huná, deabruac çuetaric batzu presoinean eçarteco citic phoroga çaiteztençát, eta vkanen duçue tribulatione hamar egunez: aicén fidel heriorano, eta emanen drauát vicitzeco coroa.
  Apocalypsia 2:10 BHNT

  Fear none of those things which thou shalt suffer: behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried; and ye shall have tribulation ten days: be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life.
  Revelation 2:10 KJV

  Ez izan beldur jasan beharko duzunaz; hara, zuetariko batzuk kartzelara botako ditu deabruak, zuek probatzeko, eta apur batez atsekabetuak izango zarete. Izan zaitezte leial heriotzaraino eta garaipen-koroa, betiko bizia, emango dizuet.
  Apokalipsia 2:10 EAB

  ezaicela = ez haicela = ez hadi içan
  citic = ditic = ditu + toca
  aicen = haicen = içan hadi
  drauat = derauat = deuat = diat

  Adeitassunez

 • Beharriric duenac ençun beça cer Spirituac erraiten drauen Elicéy, Victoriosoari etzayo calteric eguinen bigarren herioaz.
  Pergamen den Eliçaco Aingueruäri-ere scriba ieçóc, Bi ahotaco ezpata çorrotza duenac, gauça hauc erraiten citic,
  Apocalypsia 2:11-12 Leiçarraga

  He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; He that overcometh shall not be hurt of the second death.
  And to the angel of the church in Pergamos write; These things saith he which hath the sharp sword with two edges;
  Revelation 2:11-12 KJV

  Ulertzeko gauza denak uler beza Espirituak eliz elkarteei esaten diena. Garaileak ez du bigarren heriotzaren zigorrik jasango.
  Idatz iezaiozu Pergamoko eliz elkartearen aingeruari: Hona zer dioen aho biko ezpata zorrotza duenak:
  Apokalipsia 2:11-12 EAB

  beharri = belharri
  cer = lo que
  etzayo = ez çaio
  ieçoc = iezok, iezaiok
  hauc = hauec
  citic = ditic = ditu + toca

  Adeitsuqui

 • Baceaquizquiat hire obrác, eta non habitatzen aicén, Satanen thronoa den lekuan: eta ene icena badaducac, eztuc renuntiatu vkan ene fedea: Are Antipas ene martyr fidela heriotara eman içan den egunean-ere çuen artean, non habitatzen baita Satan.
  Apocalypsia 2:13 Leiçarraga

  I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan’s seat is: and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth.
  Revelation 2:13 KJV

  Badakit ongi non bizi zaren: Satanasek bere tronua duen lekuan. Nirekiko leial iraun duzu, eta ez duzu ukatu nireganako fedea, ezta Antipas nire lekuko leiala zuen artean, Satanas bizi den toki horretan, hil zuten egunetan ere.
  Apokalipsia 2:13 EAB

  ceaquizquiat = daquizquit + toca
  aicen = haicen

  daducac. Ez da “tienes”, baicic eta “retienes” edo.

  Adeitsuqui

 • Baina cerbait gauça appur badiat hire contra, ecen baduála hor Balaamen doctriná eduquiten dutenetaric, ceinec iracasten baitzuen Balac Israeleco haourrén aitzinean scandalo eçartera, idoley sacrificatzen çaizten gaucetaric iatera, eta paillardatzera.
  Apocalypsia 2:14 Leiçarraga

  But I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balac to cast a stumblingblock before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication.
  Revelation 2:14 KJV

  Badut, ordea, zertxobait zure aurka: hor dituzula zeurekin Balaamen irakatsiei jarraitzen dieten batzuk; hark irakasten zion Balak-i israeldarrak nola erorarazi bekatuan, sasijainkoei eskainiriko haragia jatera eta Jainkoarekiko desleial izatera bultzatuz.
  Apokalipsia 2:14 EAB

  appur = aphur
  diat = dut + toca
  çaizte = çaizquie. Non, berriz ere, TE = QUIE.

  paillardatu = fornicatu
  Batuan gaizqui itzuli dute nahita.

  Adeitsuqui

 • Halaber baduc hic Nicolaitén doctriná daducatenetaric-ere, cein baita nic gaitz daritzadan gauçá.
  Apocalypsia 2:15 Leiçarraga

  So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitanes, which thing I hate.
  Revelation 2:15 KJV

  Era berean, zuk ere badituzu nikolaiten irakatsiei jarraitzen dieten batzuk.
  Apokalipsia 2:15 EAB

  baDUC. Ez da allocutivoa.

  Aurrecoan aguertu çaicu:

  “Balaamen doctriná eduquiten dutenetaric”

  oraingoan:
  “Nicolaitén doctriná daducatenetaric”.

  eduquiten dute = daducate
  : tienen, retienen, sostienen, mantienen, conservan

  “cein baita nic gaitz daritzadan gauçá.”

  Hau ez çaicu batuerazcoan aguercen, nahiz eta grecozco originalecoa içan.

  gaitz daritzadan = gorroto dudan

  Ez al liçateque hauxe ona içanen batueraz, ala?:

  zein baita nik gaitz deritzadan gauza
  edo
  zein baita nik gorroto dudan gauza

  doctriná eta gauçá hitzec articulu singularra dute, Bizcai aldean “doktrinea” eta “gauzea” idazten guenituzqueenac, aleguia.

  Adeitsuqui

 • Dolu bequic: ezpere, ethorriren nauc hire contra sarri, eta bataillaturen nauc hayén contra neure ahoco ezpatáz.
  Apocalypsia 2:16 Leiçarraga

  Repent; or else I will come unto thee quickly, and will fight against them with the sword of my mouth.
  Revelation 2:16 KJV

  Damu zaitez, beraz; bestela, zuregana joango naiz laster eta horien aurka borroka egingo dut neure ahoko ezpataz.
  Apokalipsia 2:16 EAB

  dolu bequic = damu hadi

  ezpere = bercela

  nauc = naiz + toca

  sarri = laster

  bataillaturen nauc = bataillatuco naiz + toca

  Batailatu ez dateque batuan existitzen. Eta existitu behar liçateque! Nola ez, bada? Onhar deçatela jada! Ceren aditz hau “euskara batua” baita ossotoro!

  Ai, spiritu batuista! Ene Jaincoa!

  Adeitassunez

 • Beharriric duenac ençun beça cer Spirituac erraiten drauen Elicey, Victoriosoari emanen draucat iatera gordea dagoen Mannatic, eta emanen draucat harri churibat: eta harrian icen berribat scribaturic, cein nehorc ezpaitu eçagutzen, recebitzen duenac baicen:
  Apocalypsia 2:17 Leiçarraga

  He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth saving he that receiveth it.
  Revelation 2:17 KJV

  Ulertzeko gauza denak uler beza Espirituak eliz elkarteei esaten diena. Garaileari mana ezkutua emanen diot, eta harritxo txuri bat ere bai, eta harritxoan izen berri bat idatzia, hartzen duenak bakarrik ezagutuko duena.
  Apocalipsia 2:17 EAB

  beharri = belharri
  cer = lo que

  draue = deraue, deutse, die
  draucat = deraucat, deutsat, diot
  Hirurac batuan egon behar lirateque, batua benetaco batua baliz, ez baita.

  baicen = baicic

  Adeitsuqui

 • Thyatiren den Eliçaco Aingueruäri-ere scriba ieçóc, Iaincoaren Semeac, ceinec baititu beguiac suaren garra beçala, eta ceinen oinéc cobre fina irudi baituté, gauça hauc erraiten citic,
  Apocalypsia 2:18 Leiçarraga

  And unto the angel of the church in Thyatira write; These things saith the Son of God, who hath his eyes like unto a flame of fire, and his feet are like fine brass;
  Revelation 2:18 KJV

  Idatz iezaiozu Tiatirako eliz elkartearen aingeruari: Hona zer dioen Jainkoaren Semeak, begiak sugarra bezalako eta oinak brontze goriaren antzeko dituenak:
  Apokalipsia 2:18 EAB

  Thyatire = Thyatira

  ieçoc = iezok, *iezaiok
  citic = ditic = ditu + toca

  irudi dute = dirudite
  irudi du = dirudi

  Iraganaldian berdin:

  irudi çuten = ciruditen
  irudi çuen = cirudien

  Halaber lirudi eta lirudique typocoac ere:

  irudi (ba)lu = (ba)lirudi
  irudi luque = lirudique

  Aurreranz ibiltea baino are erraçagoac.

  Adeitsuqui

 • Baceaquizquiat hire obrac eta hire charitatea eta cerbitzua eta fedea eta hire patientiá eta hire obrác: eta hire azquen obrác lehenac baino guehiago dituc.
  Apocalypsia 2:19 Leiçarraga

  I know thy works, and charity, and service, and faith, and thy patience, and thy works; and the last to be more than the first.
  Revelation 2:19 KJV

  Ezagun-ezagunak ditut zure egintzak, zure maitasuna, fedea, zerbitzugintza eta eroapena; zure azken egintzak lehenengoak baino ere bikainagoak dira.
  Apokalipsia 2:19 EAB

  charitate = caritate = maitassun

  zerbitzugintza? Herrigintza, euskalgintza, txotxologintzaren bidetic.
  Eroapena. Penagarria bai haimberce patiencia eduqui beharra!

  dituc = dira + toca

  Adeitassunez eta iracurleen eroapenez

 • Baina cerbait gauça appur badiát hire contra: ceren permettitzen baituc Iezabel emazteac (ceinec eguiten baitu bere buruä prophetessa) iracats deçan, eta ene cerbitzariac seduci ditzan, paillardatzera, eta idoley sacrificatzen diradenetaric iatera.
  Apocalypsia 2:20 Leiçarraga

  Notwithstanding I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication, and to eat things sacrificed unto idols.
  Revelation 2:20 KJV

  Baina badut zerbait zure aurka: bere burua profetesatzat duen Jezabel horri utzi egiten diozula bere irakatsiekin nire zerbitzariak engainatzen, Jainkoarekiko desleial izan eta sasijainkoei eskainiriko haragia jatera bultzatuz.
  Apokalipsia 2:20 EAB

  appur = aphur
  diat = dut + toca
  permettitu = permittitu

  paillardatu, fornicatu, fornicationea committitu:
  Itzulpen libro batuisticoa, berriz ere: Jainkoarekiko desleial izan.
  Nola? Larrua joitearequin Jaincoa nahassi? Cergatic?

  idol = idolo

  Adeitsuqui

 • Eta eman diarocat dembora, bere paillardiçatic emenda ledinçát: eta eztuc emendatu.
  Apocalypsia 2:21 Leiçarraga

  And I gave her space to repent of her fornication; and she repented not.
  Revelation 2:21 KJV

  Astia eman diot damu dadin, baina ez dio bere desleialkeriari uko egin nahi izan.
  Apokalipsia 2:21 EAB

  diarocat = deraucat + toca
  = cieraucaat, cieraucoat
  Batuan: zioat

  paillardiça = fornicatione
  Hau ez da “desleialkeria”!

  emendatu = damutu

  ez duc = ez da + toca

  Adeitassunez

 • Huná, nic diát hura eçarten ohean: eta harequin adulteratzen dutenac gucizco tribulatione handitan, baldin bere obretaric emenda ezpaditez.
  Apocalypsia 2:22 BHNT

  Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of their deeds.
  Revelation 2:22 KJV

  Hara, gaixotasun larria bidaliko diot berari, eta atsekabe handia berarekin desleialkerian bat egin dutenei, jokabidez aldatzen ez badira.
  Apokalipsia 2:22 EAB

  eçarten = eçarcen /ezartzen/

  adulteratu = adulterio eguin
  “desleialkeria” hemen ere batuerazco itzulpenean!

  emendatu = damutu

  ezpaditez = ez baditez = ez badaitez

  Adeitsuqui

 • Eta haren haourrac herioz hilen citiát, eta iaquinen dié Eliça guciéc ecen ni naicela guelçurrunac eta bihotzac examinatzen ditudana: eta çuetaric batbederari emanen diarocat bere obrén araura.
  Apocalypsia 2:23 Leiçarraga

  And I will kill her children with death; and all the churches shall know that I am he which searcheth the reins and hearts: and I will give unto every one of you according to your works.
  Revelation 2:23 KJV

  Haren jarraitzaileak heriotzaz joko ditut, eta jakingo dute eliz elkarte guztiek ni naizela buru-bihotzak ikertzen dituena, eta zuetako bakoitzari bere egintzen arabera emango diona.
  Apokalipsia 2:23 EAB

  haour = haur

  citiat = ditiat = ditut + toca

  die = ditec = dute + toca

  guelçurrun = guilçurrun

  diarocat = cieraucaat, cieraucoat Batuan: zioat

  araura = arauera Batuan: arabera

  Adeitassunez

 • Baina çuey goitico Thyatiren çaretenoy erraiten drauçuet, Nor-ere baitirade doctrina haur eztutenac, eta Satanen barnatassunac eçagutu eztituztenac, dioiten beçala: eztut çuen gainera berce cargaric eçarriren.
  Apocalypsia 2:24 Leiçarraga

  But unto you I say, and unto the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine, and which have not known the depths of Satan, as they speak; I will put upon you none other burden.
  Revelation 2:24 KJV

  Zuek, ordea, Tiatirako besteok, ez duzue onartu doktrina hori eta ez duzue ezagutu «Satanasen barrunbeak» deitzen duten hori. Zuei ez dizuet beste zamarik leporatzen;
  Apokalipsia 2:24 EAB

  goitico Thyatiren çaretenoy
  = Thyatiren çareten goiticooy

  goitico = gaineraco, berce

  drauçuet = derauçuet, deutsuet, dizuet

  nor-ere = nornahi delaric ere

  dioite = diote = erraiten dute

  Adeitsuqui

 • Baina duçuena, educaçue ethor nadino.
  Apocalypsia 2:25 BHNT

  But that which ye have already hold fast till I come.
  Revelation 2:25 KJV

  eutsi kementsu orain duzuenari, ni itzuli arte.
  Apokalipsia 2:25 EAB

  educaçue = eduqui eçaçue
  Batuan: eukazue

  nadino = nadin arte

  educaçue horrec objectu plurala daramanean batuan euzkazue dugu. Naffarreran eduzcaçue edo Oihenartec erabili beçala edutzaçue.

  Oihenart:
  XXIV
  Otoi, otoi, ene minak Gaurgoitik epa itzazu, Oranoko gaizki eginak Askitan edutzazu, Enezazula gal gorrez, Kalte jin lakidizu, Bana galde nauzun horrez Ukenduru negizu.

  eutsiozue edota eutsozue educaçue-ren valioquideac dirade hemen.

  Adeitsuqui

 • Ecen victoria vkan duqueenari, eta ene obrác finerano beguiratu dituqueenari, emanen draucat bothere Gentilén gainean.
  Eta gobernaturen dituque burdinazco cihorrez: eta chehecaturen dirade lurrezco vnciac beçala, nic-ere Aitaganic recebitu vkan dudan beçala:
  Eta emanen draucat hari artiçarra. Beharriric duenac, ençun beça cer Spirituac erraiten drauen Elicey.
  Apocalypsia 2:26?-?29 Leiçarraga

  And he that overcometh, and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations:
  and he shall rule them with a rod of iron; as the vessels of a potter shall they be broken to shivers: even as I received of my Father.
  And I will give him the morning star.
  He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.
  Revelation 2:26?-?29 KJV

  Garaileari, nire nahia egiten azkeneraino irauten duenari, agintea emango diot nazioen gain, nik neure Aitarengandik hartu dudan agintea; burdinazko makilaz gobernatuko ditu, buztinezko ontzia bezala puskatuko.
  Gainera, goizeko artizarra emango diot.
  Ulertzeko gauza denak uler beza Espirituak eliz elkarteei esaten diena.
  Apokalipsia 2:26?-?29 EAB

  ukan duque
  beguiratu dituque / dituzque
  gobernaturen dituque / dituzque

  duque = du + que
  dituzque = ditu + que

  du eta ditu-requin affirmatione categoricoac
  duque eta dituzque affirmatione attenuatuac

  ukan du: ha tenido
  ukan duque: probablemente ha tenido, haya tenido

  draucat = deraucat, deutsat, diot
  draucot = deraucot, deutsot, diot

  daduca/dauca adizquiac EDUQUI/EUQUI aditzarenac badira, orduan:
  deraduca / derauca adizquiac ERADUQUI / ERAUQUI aditzarenac dirateque.

  EDUTSI / EUTSI aditza TSI aditza dela erranen dugun beçala,
  EDUQUI / EUQUI aditza QUI aditza dela erranen dugu.
  TSI eta QUI aditzac dativodun edota NORIdun aditzac dira ethorquiz, nahiz batzuec galdu duten içaera hau.

  dauca eta dautso / deutso hassieran synonymoac ciratequeen.
  dauco = dauca
  deutso = deutsa

  Egun daukio eta daukakio ditugu batuan singularrean eta dauzkio eta dauzkakio pluralean:

  dauka eta dauzka / dautza adizquiec daukio eta dauzkio errannahiac cituzten jathorriz.

  zkio = zka + tza:

  derauzkio = derauzka = derautza

  Adeitassunez

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude