EU NA hizteguia

EU NA hizteguia –

EU NA hizteguia

Euscara-Naffarrera hiztegui handia aurkezten derauçuegu gaurcoan:

133.248 sarrera eta azpisarrera ditu, non alphabetizatu baitira adizqui guztiac ere.

Descargatzen ahal duçue nire DRIVEan.

Hiztegui honen helburuetaric bat da Naffar Translator itzulçaile automaticoa testatzea. Naffar partean errore ttipiac aguercen ahal dira ceinac Naffar Translator programman çucendu beharco baitira.

Halaber, Xabier Amuritzac behin baino guehiagotan aiphaturico 20.000 hitz internationalac eransi beharco çaizquio.

Hauxe da hizteguiaren TXT formatoa:

erbi . erbi
erbi europar . erbi europar
erbi iberiar . erbi iberiar
erbia . erbia
erbia eraiki . erbia eraiqui
erbia harrotu . erbia harrotu
erbikari . erbicari
erbiki . erbiqui
erbikume . erbicume
erbindori . erbindori
erbinude . erbinude
erbinude arrunt . erbinude arrunt
erbinude zuri . erbinude çuri
erbio . erbio
erdain . erdain
erdaindu . erdaindu
erdaingabe . erdaingabe
erdainketa . erdainqueta
erdainkuntza . erdaincunça
erdaintze . erdaince
erdaintzen . erdaincen

On deguiçuela!

Adeitassunez

 

EU NA hizteguia

NAFFARRERA

11 pentsamendu “EU NA hizteguia”-ri buruz

 • Adizquiac ere’ ba, bait eta berce particula batzuequin aguercen dira:

  zait . çait
  bazait . baçait
  baitzait . baitzait
  zaidan . çaitan
  zaidala . çaitala

  Naffar Translator itzulçaile automaticoac hitz differentetzat harcen baititu.

 • Uste dut ecen Amuritzaren hitzetaric guehienac sarthuric daudela repositorio honetan.
  Dena dela, nationearteco hitz thesaurotic anhitz diradela incorporatzecotz oraindic ere. Eguinen dugu. Duda gabe, eguinen dugu.

 • Adisquideoc,

  Naffar hitz bakoitzac eduqui behar du valioquide bat euscaran eta viceversa.

  Modu honetara hizcunça batu bakar bat ukanen dugu bi formaren pean aurkezten dena.

  repositorio nahi badugu naffarreraz erabili’ paralleloan errepositorio sorthuco dugu euscaraz.

  Ulercen da nire ikuspeguia?

  Adeitsuqui

 • EU NA hizteguian

  afirmatibo . affirmativo
  afirmatu . affirmatu
  afirmazio . affirmatione

  ditugu sarthuric. Faltaco lirateque

  afirmable . affirmable
  afirmagarri . affirmagarri
  afirmatiboki . affirmativoqui
  afirmatorio . affirmatorio

  eta berce derivatu batzuc nola

  erreafirmatu . reaffirmatu
  erreafirmazio . reaffirmatione

 • Ari naiz bilcen Amuritzac aiphaturico 20000 hitz internationalac ceinac euscarari falta baitzaizquio.
  Baina ez dirate içanen 20000, 40000 baicic, neuc behin baino guehiagotan erran dudan beçala.
  Naffarrera beçala, euscara ere, hizcunça hybridoa da, ceinetan componente internationala’ ossagarri nationala beçain handia baita.

  naffarrera = euscara
  euscara = naffarrera

 • Enneco-Gotzon 2019-04-11 14:56

  Esquerric asco Josu hain eder den naffarreraren alde eguiten ari çaren ahaleguin guztiagatic.

  Viciqui ari çara aberasten euscaldunon hizcunça bidez adiarazpeneraco auquerac.

  Eta euscaldun garaiquideonçat gure classicoen eçagutza, beraiequin harremana eta beraiequico atchiquimendua errazten.

  Esquer anhitz.

 • Mila esquer, Enneco-Gotzon, çure hitz amulsuengatic.
  Classicoac eta garaiquideoc elkartu nahi nituzque, eguiatan berberac baicara batzuc cein besteoc.
  Bessarcada handi bat Bizcaitic.

 • Hizteguiratzeco hitzac:

  severo
  severoqui
  severotassun
  severitate

  asseveratu
  asseveratione
  asseverativo

  perseveratu
  perseverancia
  perseverante
  perseveratione
  perseverativo

  Hauetaric seberitate, pertseberatu eta pertseberantzia ikussi ditut euscal hizteguietan. Gutiegui.

 • 2021raco, Jaincoac lagun, Naffar Translator programmac perfectuqui itzulico du euscaratic naffarrerarat.

  EU NA hizteguia oinharritzat harturic Euscal Translator ere prestatuco dut perfectuqui itzulcecotz naffarreratic euscararat.

  Euscara eta Naffarrera hizcunça beraren bi aurpegi içanen dira.

  Neuc euscaraz iracurcecotz aurrenic naffarrerarat itzulcen dut.

  Adibide bat ipincearren:

  esaten dizut = erraiten derauçut

  Hizcunça berbera!

  Neuc ahozcoan biac erabilcen ditut. Idaztecotz lehena euscaran eta bigarrena naffarreran.

  Milla esquer Zuzeuco iracurleei nirequin hain toleranteac içaiteagatic.

  Bihotzez

 • Neu euscara hedatuago baten alde nago. Naffarrerazco hitz bakoitzari berce hitz bat dagoquio euscaran eta viceversa. Euscara’ batuera baino çabalagoa da.

  numero, (er)radio eta transporte bai euscal bai naffar hitzac dirade.

  Halacotz, EU NA Hizteguian aguertuco dirade. Guerorat NA EU Hizteguia eduquico dugu. Naffar Translator programma ere bikoitza içanen da.

  Gure classico guztiac ere publicaturen ditut noizbait bi systema hauetan: naffarrera eta euscara (nafarrera eta euskara).

  Elkarren ossagarri eta biac lotsa gabe erabilgarri.

  Adeitsuqui

 • excusa
  excusable
  excusablequi
  excusabletassun
  excusabilitate
  excusatione
  excusatore
  excusatorio
  excusatu
  excusatzaile
  inexcusable
  inexcusablequi
  inexcusabletassun
  inexcusabilitate

  Gutienez excusa hitzetic dathocen hauec sarthuco ditut EU NA
  Hizteguian.

  Euscaraz:
  -excusa- => -eskusa-
  -tione => -zio

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude