Via Graphia

Via Graphia –

Via Graphia: Bi modutara idatzi ukan dugu euscaldunoc azquen borz mendi hauetan. Lehen hirur mendeetan graphia internationalean, hau da, anglesaren bidetic: aurrena idatzizco hizcunça, ahosquera bigarren plano batean gueratzen delaric.

Grafiaren bidez: Azquen bi mendeotan, ahozco hizcunçari lehentassuna eman çaiolaric, ahoscatu beçala idatzi eguin dugu. Agrapho eta lettragabeei erraztu nahian desbideratu gara europar içaitetic, aguian anormaltassunean normal içaiteco gurariaz.

Hauxe gure situatione eta egoera lazgarria.

Adeitassunez

Oharra: Iruzquinetan proposamen berria eguinen dut laster.

 

Via Graphia

NAFFARRERA

17 pentsamendu “Via Graphia”-ri buruz

 • Proposamen berria?
  Bon, berritic guti du, ceren azquen bi mende hauetan erabili içan den idazteco systema içan baita.
  Orotarico Euscal Hizteguian applicatzen den idaztanquera da: “grafia fonetikoa”, hau da, euscaraz idazten ahal dela ahoscatzen dugun beçalaxe. Batueraz, guti goiti beheiti, erabilcen den systema. Ez berceric.

 • naffarrera.eus

  lekuan Naffar Translator programma daducagu, ceinaren bidez “grafia fonetiko”tic graphia internationalerat passatzen ahal baitugu edocein lucerataco textua.
  batuera-naffarrera itzulçaile automaticoa dugu:

  nazioa automaticoqui nationea bilhacatzen da, edo
  geografia automaticoqui geographia baita bihurcen.

  Ulercen da.

 • Eta alderanciz?
  Naffarreraz graphia internationalean idatzitacoa ecin da eman “grafia fonetiko”an?
  Nola ez, bada?
  Evidentqui, ahoscatzen dugun beçala idatziric. Erraçagoric!
  Neuc interlingua 1, 2, 3… horietan emanico hitz guztiac ‘grafia fonetiko”an emaiten ahal dira:

  Leiçarragaren

  discernitu

  aditz international hori

  diszernitu

  modura emaiten ahal dute horretara ahoscatzen dutenec.

  dizernitu

  ere idazten ahal dute honela pronunciatzen dutenec.

  Uste dut argui eta garbi minço naicela.

 • Naffar Translator programmac badaqui

  dizipulu edo diziplina-tic

  discipulu edo disciplina-rat

  passatzen automaticoqui.

  Ahozcotic graphia internationalerat.

 • geologia hitz internationala euscaldun guztiec edo eçagutzen dute edo noizbait ençun dute.
  /jeolojia/ da ençun duten hori, dela espainol erarat, dela frances erarat ahoscaturic.

  Euscalçaindiaren eraguinez, badira /gueologuia/, ancinaco grecoen modura, ahoscatzen dutenac.

  “Grafia fonetiko”an jeolojia nahiz geologia idazten ahal dela aldarricatzen dugu gure proposamenean.

  Euscara batu ossoarequin euscalqui guztiac gure eguiten ditugu naffarrera systema polymorphicoan integraturic.

  Ez dago berceric erraitecotz, baten batec cerbait galdetu ecic.

  Adeitsuqui

 • Ni guztiz bat nathor benetaco artista honequin:

  https://youtu.be/98ulzqealP4

  Manu Sánchez, benetaco natione bateco benetaco persona!

 • traffico
  trafficatu
  trafficable
  trafficabilitate
  trafficant = trafficante
  trafficatore = trafficatzaile
  trafficari

  Leiçarragac traffic erabilcen du.
  Orotaricoan FF bikoitz hori emaiten dute F bakar batequin. Normala eta anormala, biac batera. Holacoac garade gu. Tarte eta arte horretan bethi ere.

 • cargo = cargu
  cargutu

  carga
  cargatu
  cargant = cargante
  montacargas = montacarga
  cargamentu = cargamendu
  cargatore = cargadore = cargatzaile
  carguero = carga onci

  discargatu = descargatu
  discarga = descarga
  discargamentu = descargamentu = descargamendu
  discargatore = descargadore = descargatzaile
  discargatorio
  incargatu = encargatu
  incargu = encargu

  recargatu
  recargable = recargagarri
  irrecargable = recargaecin

  supercargatu = sobrecargatu = gaincargatu
  supercarga = sobrecarga = gaincarga

  CARRO hitzetic dathor familia osso hau, goicoa nahiz behecoa:

  carro
  carretta
  carrettata = carrettada
  carrettero
  carrettera
  carriera = carrera
  carrossa = carroça
  carrossero = carrocero
  carrosseria = carroceria

  *acarreatu = carreatu
  *acarreo = carreo

  Hauetaric dathoz garraiatu eta garraio euscarazco hitzac.

  carrica = cale

  karrica eta karreatu erabilcen ditu Leiçarragac, ceinetan k baita /kh/ ahoscatzen.

 • valio
  valiotu
  valioztatu
  valiatu
  valiamentu = valiamendu

  valido
  validitate
  validatu
  validatione
  invalido
  invaliditate = invalidotassun
  invalidatu
  invalidatione

  valent = valente
  valentia = valencia

  valore
  valoroso = valoros = valeroso = valeros
  valoratu
  valorisatu = valorizatu
  valorisatione = valorizatione
  valorisable = valorizable = valorizagarri
  revalorisatu = revalorizatu
  revalorisatione = revalorizatione
  revalorisatore = revalorizatore = revalorizatzaile
  plusvalore = plusvalia = plusvalio

  valetude
  valetudinario

  prevalitu
  prevalent = prevalente
  prevalentia = prevalencia

  convalescitu
  convalescent = convalescente
  convalescentia = convalescencia

  equivalitu
  equivalente = equivakente
  equivalentia = equivalencia

  valuta
  valutatu = valuatu
  valutatione = valuatione
  devalutatu = devaluatu
  devalutatione = devaluatione
  evalutatu = evaluatu
  evalutatione = evaluatione
  evalutatore = evaluatore = evaluatzaile
  evaluaqueta
  reevalutatu = reevaluatu
  reevalutatione = reevaluatione

 • signo = signu

  Honetaric: sinu, ceinu eta ondoco seinale.

  signal = signale
  Leiçarragac: seignale
  signalatu
  signalamentu = signalamendu
  signalatore = signalatzaile

  signatu
  signatore = signatzaile
  signatura = signadura

  assignatu
  assignable = assignagarri
  assignatione
  assignatura

  consignatu
  consigna
  consignatione
  consignatore = consignatzaile consignatario

  contrasignatu
  contrasigno
  contrasigna

  designatu
  designo
  designatione
  designativo
  designatore = designatzaile

  resignatu
  resignatione

  significatu
  significant = significante
  significantia = significancia
  insignificant = insignificante
  insignificantia = insignificancia
  significatione
  significativo
  significatore = significatzaile

  resignificatu
  resignificatione

  insigne
  insignia

 • soler
  *solitu

  solito
  insolito
  insolent = insolente
  insolentqui = insolentequi
  insolentatu
  insolentia = insolencia

  Orotaricoan: insolent eta insolentzia
  Leiçarragac: insolentia

  obsolescitu
  *obsoletu
  obsolescente
  obsolescentia
  obsoleto
  obsoletione

 • bannitu
  bannimentu = bannimendu
  bannimendatu
  Errannahiac: proscribitu, exiliatu, expulsatu, proscripto, exilio

  bahitu eta derivatuac ere erro honetaric dathozque.

  bandito = bandido
  banditismo = bandidismo
  bandidage /bandidaje/
  bandolero
  bandolera
  bandolerismo

  Nolabait ere relationaturic:

  bandiera = bandera
  bandierola = banderola
  banderilla
  banderin

  banda
  bando
  disbandatu
  disbandamentu = desbandamendu

 • banco: jesarleku, eserleku

  banco = bancu

  banqueta (aulkiaren ancecoa)

  banca
  Anglesez: bank
  bancario
  banchero = banquero
  bancatu
  bancable = bancagarri
  imbancable = bancaecin
  bancabilitate bancagarritassun
  bancarupta = bancarrota
  bancarrotero
  bancarrotista

  banchetto = banquet = banquete
  banchettatu = banquetatu
  banchettatore = banchettatzaile = banquetatzaile

 • bruto

  bruta

  brutal
  brutalqui
  brutalitate
  brutalismo
  brutalisatu = brutalizatu
  brutalisatione = brutalizatione
  imbrutitu
  imbrutimentu = imbrutimendu
  imbrutient = imbrutiente

 • brida

  bridatu
  embridatu = bridatu
  disbridatu = desbridatu
  desembridatu = desbridatu

 • burla

  burlaqueria: Leiçarragac
  burleria = burlaqueria

  burlesco
  burlescoqui
  burlatu
  burlatore = burlatzaile

  burladero

 • catena = catea = cate

  Leiçarragac: cadena

  catenal
  catenario
  catenaria
  catenatu = cateatu
  catenativo
  concatenatu
  concatenatione
  incatenatu = encadenatu
  incatenamentu = encadenamendu

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude