Spos

spos –

Çuec bada (spos bata eta bercea cein bere icenez deithuric) N. N. eçagutzen duçuelaric ecen Iaincoac ezconçaren gainean hala ordenatu vkan duela, nahi çarete vici Iaunac hambat ohoratu vkan duen ezconçazco statu saindu hunetan? baduçue çuec hemen Iaincoaren congregatione sainduaren aitzinean çuen presentiáz eracusten duçuen beçalaco proposbat, eta nahi duçue hala approba eta lauda dadin?

Leiçarraga jaunac.

spos

spos, sposa eta sposo daqui erabilcen gure Leiçarraga naffar pastore calvinista protestantac.

Ikus iruzquinac!

spos

NAFFARRERA

22 pentsamendu “Spos”-ri buruz

 • spos, sposa, sposo hitzequin bat responditu eta corresponditu aditzac daude familia honen barruan. Laster ikussiren dugu!

 • Leiçarragac hirur hauec darabilça:

  spos, sposa eta sposo

  Lexico internationalean spos- formarequin batera spons- ere badugu.

  spos
  sposo = sponso
  sposa = sponsa
  sposaliac = sponsaliac
  sposalac = sponsalac
  sponsal
  sposatu = sponsatu
  desposatu = desponsatu
  resposatu = responsatu = berriz sposatu

  Berez *sponditu (spondere) aditzaren participio irregularra da:
  *sponditu = promettitu; appostua eguin.
  *sponsu
  sponsione

  RE + sponditu
  responditu
  respondatu = responditu
  respondente = respondent
  responsable
  responsabilitate
  irresponsable
  irresponsabilitate
  responsivo
  responsorio
  responso
  responsa

  resposta
  respostu

  CON + RE + sponditu:

  corresponditu
  correspondente = correspondent
  correspondentequi = correspondentqui
  correspondentia = correspondencia
  corresponsal
  corresponsalia

 • steril

  sterilitate
  sterilisatu = sterilizatu
  sterilisable = sterilizable = sterilizagarri
  insterilisable = insterilizable = sterilaecin
  sterilisatione = sterilizatione
  sterilisatore = sterilizatore = sterilizatzaile

 • Leiçarragac studiatu eta studio.

  estudi- = studi-
  ixtudi- = studi-

  studitu = studiatu
  studente = studiante
  studio
  studioso = studios
  studiatu
  studiante = studiant
  studiantina
  studiatzaile
  studialari
  studiantil

 • jugo (= uztarri)

  jugulo
  jugular

  jugulatu

  conjugatu
  conjugable
  conjugatione
  conjugational

  subjugatu
  subjugatione
  subjugatore = subjugatzaile

  Lç subiugatu = subjugatu

 • supplicatu-ren familia

  supplice = supplicant
  supplicio
  suppliciatu
  supplicatu
  supplica
  supplicante = supplicant
  supplicatione
  supplicamentu = supplicamendu
  supplicatore = supplicatzaile
  supplicatorio
  supplicatoria

 • supplitu Leiçarragac 4 aldiz.

  supplitu

  supplementu
  supplemental
  supplementalqui
  supplementario
  supplementaritate
  supplementatu
  supplementatione
  suppletione
  suppletivo
  suppletore
  suppletorio
  suppletoria

 • Oharraraztea EZKONDU hitzaren garrantzia euskal pentsaeran (Leiçarragak ez zekien arren).
  EZKONDU hitza hitz-gakoa diagu euskal gizarte ama-ildokoaz jabetzeko.

  Ezkondu, gizonezkoa baino ez duk “ezkontzen”, ezen ez emakumea.
  EZKONDU *etseko-an-du “etxekotu”, zera duk: gizonezkoak bere bikote-andre AMAREN ETXERA egokitu behar duela.

  Honen aurrean zer esan SPOS (spondeo, esposa/esposo, esposak…” eta abarri buruz?
  Ene iritziz, aski litzateke “sponsor, espontaneo” eta gutxi gehiago jasotzea. Gainerakoa hobeto zaborretara edo Donibane gaueko surtara jaurtitzea (hobe “euskerarendako”, erran nahi baitut)

 • Leiçarragac 45 aldiz erabili çuen ezcondu aditza!
  Leiçarraga gure hizcunça nationalaren aita da.
  Euscara ez da gure gazteec ikassi behar duten hizcunça bakarra.
  Nire hitz familiac euscaraz haranz doaz, behin baino guehiagotan adiaraci dudan beçala.
  Ea respectu handiagoa eracusten duçun!

 • LEIÇARRAGARENA RESPECTU ETA RECONOÇIMENDU OSOAZ DIOT, Jakina ezagutzen zuela EZKONDU. Hitz horren esanguraz ari nintzen.

  Hireari buruz, egizak ahal duana. Ni iruzkinak egitera mugatzen nauk. Molestatzen bahaute, abisatu. Biok ere euskeraren alde ari gaituk.

 • Leiçarragac ez cequiela ikusten ezcondu hitzean dagoqueen etche edota etse hitza?
  Ez da certan jaquin behar ecertaracotz ere.
  Erdarazco valioquidean “casar, casarse” casa hitza aguercen da osso ossoqui. Hala ere, gendea conturatu ere ez da eguiten horreçaz.

 • Adisquide batec escaturic, hona hemen esne asco emaiten duen familia bat:

  gal- [gal-/galact-] n esne

  galaxia
  galactico
  galacticoqui
  galactia
  galactina
  galactasa

  intergalactico
  intragalactico
  transgalactico
  extragalactico

  galactophoro
  galactographia
  galactographico
  galactographo
  galactorrhea
  galactosa
  anhydrogalactosa
  asialogalactosa
  digalactosa
  galactosephosphato
  monogalactosa
  trigalactosa
  galactagogo
  galactagogico
  galactosemia
  galactosyla
  galactarico
  ornithogalo
  galactano
  fucogalactano
  pneumogalactano
  rhamnogalactano
  xylogalactano
  xylofucogalactano
  galactanasa

 • Orain ethorrico çaicu Naberan jauna explicatzen nola “gala” horrec joan ethorrico viagea eguin duen Greciaraino eta handic mundu çabaleranz.
  Cucuaren bidaia da hori. Grecian edo Roman arrautza errun, eta berceec eguin beharra garapena.
  Bai, cera!

 • Zelan igarri duk?

  Ebidentea duk, tokaio:
  EKAI–>GAI
  EKAIA “lehengaia” duk euskeraz. eta arau lingüistikoa: K–>G

  Bestalde, ez diok ematen garrantzirik hitzen atzean dagoen edukiari edo iduriari (hots, pntsaerari/kulturari)
  Bada, nire ustez, hitzek ez ditek “salbatuko” gure hizkuntza, baizik eta, egitekotan, KULTURAK ETA KULTURGINTZAK

 • Horixe, cucu alfer naguiaren truccoa.
  Ekaia eta gaia eman berceec gara deçaten munduco caradura guztiarequin. Ceren garatu eta cara-dura ere ethorqui berdinecoac baitira, ezta?
  Marmorez eguindaco sculptura ejer bat eguiten duenac meritu gutiago, atelierreraino harritzarra ekarri derauconac baino. Hauxe da çure systema eta vicitza philosophia!

 • https://www.dropbox.com/s/k9fuxwqjoy9stkm/ekaiaetagaia.jpg?dl=0

  Ekaia eta Gaia Grecia eta Romarateco bidean. KUKUltura eramaiterat.

  Ekaia guiçaquia cen. Ecina ekinaz eguiten cequiena. Gaia emaztequia cen, egoneangoa ekineangoa baino. Materia hutsa, baina aguincen ederto cequiena, bera baitzen etchecoandrea. Nagussia berau. Ekaia emanagoa cen edonori lephoa mozten cerbait defenditzen çuelacoan. Materia brutoa.

 • Leiçarragaren textuen artean:

  “Ipizpicua, erran nahi da hambat nola Surueillant, edo Superintendent: baina commuzqui Eliçaren gobernatzeco ordenatzen den Pastoragatic hartzen da.”

  Ipizpicu edota episcopo hitzaren definitionea emaiten deraucu:
  surveillant edo superintendent.

  Supervisore edo gainbeguirale ere erran ahal ukan luque. Bigarren hau dembora hartan existitu baliz.

  Leiçarragac ere badaqui erabilcen:

  veilla
  veillatze
  eta
  veillatu.

  Halaber vigilant cein baita veillant hitzaren jathorria.

  Orotaricoan surveillant surbeillant modura aguercen da cucutua eta desfiguratua.
  Incongruentqui ceren veilla beila-pean aguercen baita.

 • kuku alferrari

  Jarrera zientifikoa izateko lehebiziko baldintza, tokaio, BESTEENA ENTZUTEN JAKITEA duk.

  Hik ba al dakik inorena entzuten?
  Nirea entzuteko ez haiz, behintzat.
  Soil-soilik irainez erantzuteko.

 • surveillatu aditzaren familia bikoitza:

  vigilatu = veillatu

  Gogorat dathorquigu beguiratu aditza.

  supervigilatu = surveillatu

  supervigilante = supervigilant = surveillant
  supervigilantia = supervigilancia = surveillança

  vigile
  vigilia = veilla
  vigilatore = veillatzaile, veillari, veillatiar, veillaliar

  *eveillatu fr: éveiller
  *reveillatu fr: réveiller
  reveillon = Urthe Çaharreco afaria
  Gaztelaniaz: cotillón

 • Euskaltzaindiaren Hiztegia:

  gainbegiratu 1, gainbegira, gainbegiratzen du ad. Gaingiroki begiratu. Aski da maizenik hiruzpalau aldizkari gainbegiratzea.

  Estekak

  gainbegiratu 2

  iz. Gaingiroki egindako begiratua. Gainbegiratu bat egin diot, baina ez dut irakurri. Nahikoa da gainbegiratu bat ematea, zein nahi duzun jakiteko.

  gainbegirale

  iz. Zerbait gainbegiratzen duen pertsona.

 • gainbeguirale eta surveillant ez dira bat. Lehenengoac gainguiroqui baicic ez du beguiratzen.
  surveillant francesez eta anglesez berdina da. Beraz, euscaldunec ikassi beharrecoa, laket içan ala ez. Benetaco cultura eta culturguinça.

 • supportatu

  supporto = supporte
  supportu
  supporte
  supportable
  insupportable
  supportivo
  supportivitate
  insupportivo

  soport- = support-

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude