nindathorren

nindathorren –

Argazquian ez-orainaldico adizqui hauec ikusten ahal dira: nindathor, hindathor, guindathoz, cindathoz eta honen erathorria den cindathozte.

Orainaldian nathor, hathor, gathoz, çathoz eta çathozte lirateque.

Hirurgarren personac ez ditugu nahita aiphatu.

nindathorren

Ithurryren grammatican aditzac singularreco hirurgarren personaz icendatzen dira. ETHORRI aditza erran beharrean, DATHOR aditza erraiten du Ithurryc. Eta guri bicain iruditu, ceren honetaric atheratzen baitira gainerateco adizqui trinco guztiac.

DATHOR singularretic DATHOZ plurala dathor.
DATHOR honetaric NI eta HI formac:

na + dathor = nathor
ha + dathor = hathor

DATHOZ formatic, ordea, GU eta ÇU formac:

ga + dathoz = gathoz
ça + dathoz = çathoz

Eta azquen honetaric ÇUEC forma:

çathoz + te = çathozte

Iruzquinetan nire theoria hau ossoquiago tractatuco dut.

nindathorren

NAFFARRERA

6 pentsamendu “nindathorren”-ri buruz

 • Orainaldian banathor, bahathor, badathor, bagathoz, baçathoz, baçathozte eta badathoz erraiten ahal dugun beçala,
  ez-orainaldian banindathor, bahindathor, balethor, baguindathoz, bacindathoz, bacindathozte eta balethoz erraiten ahal dugu:

  banathor = si vengo
  banindathor = si viniese (baina ez nathor)

  Modu honi optativo irreala deitzen deraucogu. Batueran forma irregularrac edo laburrac onhartu dira:

  nindathor = nendathor = nenthor
  hindathor = hendathor = henthor

  guindathoz = guendathoz = guenthoz
  cindathoz = cendathoz = centhoz
  cindathozte = cendathozte = centhozte

  Ceinetan nin, hin, guin, cin aurrizquien ordez nen, hen, guen, cen atzizquiac erabilcen baitira eta DA aurrizqui artizquia supprimitzen baita.

  Naffarreran ere erabilgarriagoac dirade forma irregularrac, baina regularrec valio deraucute euscal aditzaren clave hau ulercecotz: ethorri aditzaren adizqui guztiec “dathor” dute oinharri.

  Adeitsuqui

 • Ez-orainaldia den honetaric iraganaldico formac atheratzen ahal ditugu -EN atzizquiaren bidez:

  nindathorren = nendathorren = nenthorren
  hindathorren = hendathorren = henthorrren

  guindathocen = guendathocen = guenthocen
  cindathocen = cendathocen = centhocen
  cindathozten = cendathozten = centhozten

  Oharra:
  DATHOR eta DATHOZ adizquien iraganaldia CETHORREN eta CETHOCEN dira; optativoan, ordea, LETHOR eta LETHOZ ikussi ditugu.
  Erran deçagun, halaber, BETHOR eta BETHOZ direla imperativoan.

  DA CE LE BE aurrizquien bidez, aleguia.

 • Bai orainaldiari, bai optativo irrealari eta bai iraganaldiari QUE particula eransten ahal çaie:

  nathor – nathorque
  nindathor – nindathorque
  Laburqui: nenthor – nenthorque
  nindathorren – nindathorqueen
  Laburqui: nenthorren – nenthorqueen

  eta abar.

 • Joan 5:46
  Joannes Leiçarragac:
  6 Ecen baldin Moyses sinhesten bacindute, sinhetz nindiroqueçue ni: ecen niçaz harc scribatu vkan du.

  Marcel Etchehandyc:
  46 Alabainan, sinets bazinezate Mois, ni ere sinets nindezakezue, nitaz idatzi baitzuen harek.

  ninDIROqueçue = ninDEÇAqueçue

  Optativo regular biotan DIRO eta DEÇA aditzac argui argui.

  nindeçaqueçue adizquiaren forma irregularra hauxe da: ninçaqueçue, cein batueraz nintzakezue idazten baita.

 • bacindute optativoa aguercen çaicu aurrecoan, cein baita batueraz bacenute erraiten dena.
  Leiçarragac bacendute ere erabilcen du bacindute-requin batera.

  nu
  hu
  lu
  gindu = gendu = genu GUC HURA
  cindu = cendu = cenu ÇUC HURA
  cindute = cendute = cenute ÇUEC HURA
  lute

  Erka hauequin:

  HARC GU: guintu
  HARC ÇU: cintu
  HARC ÇUEC: cintuzte

  eta hauequin

  GUC HAIEC: guentu = guintu
  Batueraz: guenitu
  ÇUC HAIEC = centu = cintu
  Batueraz: cenitu
  ÇUEC HAIEC = centuzte = cintuzte
  Batueraz: cenituzte

  Oharcen çarete, ezta?

  Leiçarragaren styloan guintu, cintu eta cintuzte içan daitezque, batetic HARC GU, HARC ÇU eta HARC ÇUEC, eta berce aldetic GUC HAIEC, ÇUC HAIEC eta ÇUEC HAIEC.

  Adeitassunez

 • Pierre Lafitteren grammatican adizquien ordena:

  du
  nau
  hau
  ditu
  gaitu
  çaitu
  çaituzte

  Bat nathor.

  Eta Ithurryrenean berdin:

  dago
  nago
  hago
  daude
  gaude
  çaude
  çaudete

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude