Nihaur

 

Nihaur discoaren icenac ekarri deraut gogorat euscal aditza simplificatzeco aspaldico desira.

Helburu didacticoa daduca nire propositione honec: euscal ikasleec erraztassunaz hitzeguitea bilhatuaz.

Interlinguaco aditzean singularreco hirurgarren persona hedatzen da persona guztietarat. Adibidez, AUDIR aditza orainaldian honela dugu:

io audi, tu audi, ille/illa/illo audi

nos audi, vos audi, illes/illas/illos audi

 

Anceco cerbait euscaraz eguitea haguitz çaila iruditzen çaicu, batez ere ohico icenordainac erabiliric.

Baina hirurgarren persona singularra eta plurala erabiliz guero, guztiz possiblea iruditzen çaicu euscal aditzaren simplificationea.

Azquen xedea euscal aditz ossoa ikastea da, baina gradualqui.

Ukan aditzaren casuan hauec dira orainaldian erabilico diren forma guztiac:

du: derauco, deraue

ditu: derauzquio, derauzte

dute: deraucote, derauete

dituzte: derauzquiote, derauztete

Problema handiena icenordain personaletan dago. Ecin ukanen ditugu erabili honelacoac

ni nic niri

çu çuc çuri

gu guc guri

çuec çuec çuei

Ceinçu erabilico ditugu, orduan?

Iruzquinetan arguituco dugu.

Adeitsuqui

Nihaur

NAFFARRERA

21 pentsamendu “Nihaur”-ri buruz

 • Bigarren personac erraz molda daitezque Berorica hitzeguinez guero:

  çu = Berori
  çuc = Berorrec
  çuri = Berorri

  çuec = Beroriec / Euroc
  çuei = Beroriei / Euroi

  Lehen personetan anceco formac eraiqui litezque:

  ni = Berau
  nic = Beronec
  niri = Beroni

  gu = Berauec
  guk = Berauec
  guri = Berauei

  Hurrengo iruzquinean berce possibilitate bat aurkeztuco dut.

 • ni = berau
  erabili beharrean
  zerbitzari edo zerbitzari hau
  erabilcea liçate.

  Baina hobea iruditzen çait berce forma hau:

  nihau nihonec nihoni

  eta honequin batera

  çuhori çuhorrec çuhorri

  guhauec guhauei
  çuhoriec zuhoriei

  Adibidez:
  Nihau Josu da
  = Ni Josu naiz
  Liburua erori çaio çuhorri
  = Liburua erori çaiçu çuri
  Guhauec ipuinac iracurri derauztete çuhoriei
  = Guc ipuinac iracurri derauztegu çuei

  Behin hauec ikassiric gradualqui ikas litezque schema ossoac.

  Edocein iruzquin esquerturen nerauqueçue.

  Adeitsuqui

 • Orotaricoan:

  eketa.
  eketa . “(V-m), se usa como nombre propio, sinónimo de ni, neu, ‘yo, yo mismo’. Eketak esan dau, lo ha dicho eketa, o yo lo he dicho. Eketari, a mí. Eketagaz, conmigo” A.

  Aspaldian Krutwigec aurkeztu ceraucun lantto bat Beroricari buruz. Pluralac eguitecotz bethi collectivoac edo eli/talde hitza:

  guiçonac = guiçonça

  Bilera hartan Equeta hitza aiphatu çuen batec. Erdaraz “un menda” edo erraitecotz erabilcen dena Bizcaian.

  Auquera ona date gure systemaraco:

  equeta, equetac, equetari
  = ni, nic, niri

  Pluraliza liteque nire ustez

  equetac, equetec, equetei
  edo
  equetoc equetoi

  = gu, guc, guri

  adiaraztecotz.

 • Systema honi Berorica deithuco deraucogu, non hirurgarren personetan minçatzen ahal baita.
  Edocein apportatione esquercecoa liçate.
  Ahal dela, forma eguiazcoac onhartu behar ditugu. Ez gaude gu inventuetaraco.

 • Ijitoerazco menda ere onhar gueneçaque edo menda hau edota nire menda.

 • Naffarreratu ditut graphia eta adizquiac post-iruzquinetan.
  Proposamen hau naffarrera ikassi nahi ukan leçatenençat da.
  Adeitassunez

 • Hassieraco ikasgaietan ez da aditzetan aguertuco concordanciaric objecto directo eta indirectoarequin. Hona hemen UKAN aditza ossoa:

  du dute
  duque duquete
  çuen çuten
  çuqueen cuqueten
  lu lute
  luque luquete

  Hamabi forma.

 • IÇAN aditzean ere 12:

  da dira
  dateque dirateque
  cen ciren
  çatequeen ciratequeen
  liz lira
  liçateque lirateque

  EDIN
  dadi daitez
  daiteque daitezque
  cedin citecen
  citequeen citezqueen
  ledi litez
  liteque litezque

  Hamabi ere bai!

  EÇAN
  deça deçate
  deçaque deçaquete
  ceçan ceçaten
  ceçaqueen ceçaqueten
  leça leçate
  leçaque leçaquete

  Arratsalde bitan ikasten ahal den systema.

  Bide batez, naffarrera Berorica 12 honen parean interlingua ere iracatsico da.

  Adeitassunez

 • Telegramen Naffarrera Taldea daducagu.
  Ikercen ari gara naffarrera simplificatzeco moduac.
  Ez da erraça. Batere erraça ez da.
  Interlinguac romanicoen belharrietan eraguiten duena ez da comparable naffarrera erraçac euscaldunon belharrietan eraguiten duenarequin.
  Berçalde gueuc ez guenuque erabili nahico, bercec erabili ez duenic.
  Possibilitate bakarra NORI gabeco aditzac erabilcea liçateque. Hau bai erabiliric içan dela Etchepareren garaitic hona. Çuberotarrez ere ençunac ditugu holacoac.

 • Gertatzen zait are hobekiago ulertzen ditudala askotan naffarrerazko testuak batuerazkoak baino. A ze misteriyua!!!

 • Misteriyua,
  Anhitz esquer.
  Baiqui, naffarrera erraçagoa eta ossoagoa da batuera baino. Ascoçaz.

  Eguiçu proba hemen:

  https://sites.google.com/site/linguanavarrorum/

 • Noizbait Naffarrera sozialki onartua izango denaren susmoa daukat bere erabilera normalizatu jasorako. Batuaren legitimitate monopolioa apurtuta beste euskal dialektoak hasi dira haien lekua egiten eremu jasoetan. Naffarrera ez da atzean geratuko. Agian ildo honetatik gauzatuko da noizbait heldu behar zaigun berpizkunde kulturala, sinplismo akademizistak atzean utzita eta ethorkizuna egikaritzen. Animo, Josu eta Naffarreraren lantaldea, batzuek euskara eta euskal kultura mintzen duzuela pentsatu arren kontrakoa da egitan. Gora Kulturaren garapena!

 • NAUÇU nondic?

  na + duçu = nauçu

  Orainalditic ez-orainaldirat passatzecotz asqui da aldaqueta hau:

  na => nin

  nin + duçu = ninduçu

  Eta honetaric

  ninduçun
  baninduçu
  ninduqueçu

  GAITUÇU nondic?

  ga + dituçu = gaituçu

  Orainalditic ez-orainaldirat passatzecotz asqui da aldaqueta hau:

  ga => guin

  guin + dituçu = guintuçu

  Eta honetaric

  guintuçun
  baguintuçu
  guintuqueçu

  ÇAITUT nondic?

  ça + ditut = çaitut

  NIC ÇU

  non ÇUc plurala baliz beçala functionatzen baitu. Hala cen jathorriz ÇUEC sorthu aitzin.

  Orainalditic ez-orainaldirat passatzecotz asqui da aldaqueta hau:

  ça => cin

  cin + ditut = cintut

  Eta honetaric

  cintudan
  bacintut
  cintuzquet

 • ÇAITUZTET nondic?

  Berau ÇAITUT formatic beretic sorthua da.

  ça + ditut = çaitut + -TE- = çaituztet
  cin + ditut = cintut + -TE- = cintuztet

  Eta honetaric

  cintuztedan
  bacintuztet
  cintuzquetet

 • nago hago dago
  gaude çaude (+ çaudete) daude

  nago eta hago dagotic dathozque

  gaude eta çaude daudetic

  çaudete çaudetic dathor

  nago = na + dago
  hago = ha + dago
  gaude = ga + daude
  çaude = ça + daude

  nindagoen dugu nengoen-en synonymo.

  guindauden eta cindauden ere existitzen dirade, gueunden eta ceunden erraitecotz

  Uste dut çucen nagoela bethe bethean.

 • noa hoa doa
  goaz çoaz (+ çoazte) doaz

  noa eta hoa doatic dathozque

  goaz eta çoaz doaz-etic

  çoazte çoaz-etic dathor

  noa = na + doa
  hoa = ha + doa
  goaz = ga + doaz
  çoaz = ça + doaz

  Erraçago ikusten da iraganaldian:

  ninDOAn
  hinDOAn
  cihoan
  guinDOACen
  cinDOACen
  cindoazten
  cihoacen

 • +orain (plus orain)
  -orain (minus orain)

  na = ni +orain
  nin/nen = ni -orain

  ça = çu +orain
  cin/cen = çu -orain

  ga = gu +orain
  guin/guen = gu -orain

  çuc ikussi dituçu
  çuc gu ikussi dituçu

  çuc gu ikussi ga-dituçu
  çuc gu ikussi gaituçu

  çuc gu ikussi guin-dituçu-n
  çuc gu ikussi guintuçun

 • Laur forma hauetan T bat tartecatzen da:

  natzaio = na + çaio
  hatzaio = ha + çaio
  gatzaizquio = ga + çaizquio
  çatzaizquio = ça + çaizquio

  ninçaion = nin + çaio + n
  hinçaion = hin + çaio + n
  ginçaizquion = guin + çaizquio + n
  cinçaizquion = cin + çaizquio + n

  Berce laur hauetan T idatzi ez arren, ençuten ahal da N ostean.

 • Xalbadorrec:

  Nola Eskual Herriko bertze mutikoak
  tirriatu izan nau pilota jokoak.
  Ahalak ez ordea, nik hortarakoak.
  Bertze zerbaitetako nindaukan Jainkoak.

  ninDUen erraiten ohi dugun beçala, ninDAUKAn dio Fernando Aire handiac.

  Batueraz “nindukan” erraiten da, cein baita NIN + daduka + N forma laburtua.

  Orainaldian NA + daduka liçate, cein NAUKA modura laburcen baita.

  Uste dut batzuec jada ulertu duquetela egunotan adiarazten nabilena.

 • ginduzkan batuerazcoa Xalbadorren styloan emana honetara liçateque:

  gindauzkan

  ceinetan arguiro ikusten baita (aurrecoan beçala) nola DAUZKA orainaldico forma erabilcen den iraganaldia eratzecotz.

  Orainaldian GIN gabe, GA erabilcen da:

  ga + dauzka = gauzka

  Adeitassunez

 • gadabiltza = gabiltza
  gindabiltzan = gendabiltzan = genbiltzan

  gadaude = gaude
  gindauden = gendauden = genuden = geunden

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude