Naffarrera Taldea in Telegram

Naffarrera Taldea in Telegram –


Telegram erabiliric Naffarrera Taldea eratu dugu nolabaiteco interessa luten guztiei irequiric.

Eguiçue clic argazqui honetan sarceco escabidea eguitecotz.

naffarrera taldea

Telegramen iracurri ahalco dirade, eman deçagun, prestatzen ditudan hitz familia hauec eta haiei buruzco iruzquinac.

Hemen idaztea eta erançutea ez da obligatorioa.
Bakoitzac abandona deçaque taldea neholaco raçoinic eman behar içan gabe.
Guztiz libreac gara.
Nahi dugun modura idazten ahal dugu. Anhitz esquer!

Ongui ethorri!

Naffarrera Taldea in Telegram

NAFFARRERA

17 pentsamendu “Naffarrera Taldea in Telegram”-ri buruz

 • *patre = pater

  padre

  *patrastro
  *patrino = padrino

  patrista
  patristico
  patristica
  patrimonio
  patrimonial

  patrono = patron
  +patroi
  patronage /patronaje/
  patronato = patronatu
  patronessa
  patronal
  patrona

  patricio
  patriciato = patriciatu
  Patricia
  Patricio

  patria
  expatriatu
  expatriatione

  repatriatu
  repatriatione

  paterno
  paternitate
  paternal
  paternalista
  paternalismo

  compatre = compadre

  *granpatre

  patriarcha /patriarka/
  patriarchato = patriarchatu
  patriarchia
  patriarchal

  *paternoster

  parricida
  parricidio

 • *matre = mater

  madre

  *matrastra

  matrice = matriz

  matricula
  matriculatu
  matricular
  matriculatione

  *matrina = madrina

  matrimonio
  matrimonial

  matrona
  matronal

  materno
  maternitate
  maternal

  *commatre = commadre = comadre
  *commatratu
  *commatrage /kommatraje/

  *granmatre

  matriarcha /matriarka/
  matriarchato = matriarchatu
  matriarchal

  matreperla = madreperla
  madrepora
  madreporite = madreporita
  madreporico
  madreporiforme
  madreselva

  matricida
  matricidio

 • *filio
  *filia

  *filiastro
  *filiastra

  *filiolo
  *filiola

  filial

  filiatu
  filiatione

  affiliatu
  affiliatione

  *granfilio
  *granfilia

 • frottatu

  frottant = frottante
  frottatione
  frottatore = frottatzaile
  frottage /-je/
  frottamentu = frottamendu

  fretatu = frottatu
  fretaçale = frottatzaile

  frotteur
  frotteurismo
  frotteurista
  frotismo = frotteurismo
  frotista = froteurista

  frottis

 • fricatu

  fricamentu = fricamendu
  frictione
  frictionatu
  fricativo
  fricativa
  dentifricio = dentifrico

 • fundo

  fundatu
  fundamentu = fundament
  fundamental
  fundatione
  fundatore = fundatzaile

  fondo = hondo
  + hondo…
  fondo

  funs /funts/

  latifundio
  minifundio

 • furia

  furioso = furios
  furiosoqui = furiosqui
  furiositate
  furiati
  furiatiro
  furiatu
  infuriatu = enfuriatu
  infuriatione = enfuriatione
  infuriatore = enfuriatore
  infuriable = enfuriable
  infurescitu = enfurescitu

  furore

 • gage /gaje/

  Anglesez: wages, pay
  Francesez: gage
  Batueraz: gaje liçateque.
  Leiçarragac: gage Ahosquera: /gaje/ Hau ez da gaztelaniazco J, J continentala baicic.

  ingagiatu = engagiatu
  ingagiamentu = ingagiamendu = engagiamendu
  ingagiatore = engagiatzaile
  reingagiatu = reengagiatu = berrengagiatu

  Batueraz “gia” hau “ia” idazten da. Naffarreraz “ja” ahoscatzen da.

 • galleria = galeria

  Anglesez: gallery
  Francesez: galerie
  Espainolez: galería
  Portuguesez: galeria
  Italianoz: galleria

  gallerista = galerista
  gallerismo = galerismo

 • governatu
  governo = governu
  governaculo = governail
  governamentu = governamendu
  governamental
  governant = governante
  governativo
  governantia = governancia = governança
  governable = governagarri
  governabilitate = governagarritassun
  ingovernable = governaecin
  governatore = governadore = governatzaile
  governaçale = governatzaile
  +
  governabide
  governadoreorde
  governaera
  governagailu
  governagaitz
  governail
  governaqueta
  governamolde
  governari
  governariorde
  governaritza
  governuarteco
  governuburu
  governuquide
  governutar
  governutza

  Leiçarragac gobern-: gobernatu, gobernadore, gobernari

 • *grosso
  *grossa

  grosso modo

  grossore

  grossier = grosser
  grossero
  grosseria
  grossiertassun = grossertassun
  grossierqueria = grosserqueria

  Leiçarragac: grossertassun

 • nave

  navio
  naval
  navigatu
  navigable = navigagarri
  navigabilitate = navigagarritassun
  innavigable = navigaecin
  innavigabilitate = navigaecintassun
  navigatione
  navigational
  navigatore = navigatzaile circumnavigatu
  circumnavigatione
  subnavigatu
  subnavigatione
  supernavigatu
  supernavigatione

  radionavigatione

  aeronave
  astronave

 • guida

  guidatu
  guidatore = guidatzaile
  guidable = guidagarri
  guidabilitate = guidagarritassun
  guidamendu
  guidari
  guidaritza
  guidaçale = guidatzaile
  guidabaimen
  guidabide
  guidagailu
  guidaquide
  guidalerro
  guidaliburu
  guidaraci
  guidaritu

  teleguida
  teleguidatu
  teleguidage

  autoguidatu
  autoguidari
  radioguidatu

  aitzinguidari

 • cupido
  Cupido
  cupiditate

  *concupiscitu
  concupiscent = concupiscente
  concupiscentia = concupiscencia

  codicia
  codiciable = codiciagarri
  codiciatu
  codicioso
  codiciotsu

  Eta euscaran integratuagoac edo:

  guthicia
  guthiciagarri
  guthiciamendu
  guthiciatsu
  guthiciatu
  guthiciatzaile
  guthiciazco
  guthicioso = guthicios

 • habitatu

  inhabitatu

  habitant = habitante
  habitable = habitagarri
  habitabilitate = habitagarritassun
  inhabitable = habitaecin
  inhabitabilitate = habitaecintassun

  habitaculo

  habitatione
  cohabitatu
  cohabitatione

  habitat

 • honest

  honestu = honesto
  honesto = honest
  honestoqui = honestqui
  honesta

  honestate
  honestitate

  dishonest = deshonest
  dishonesto = deshonesto
  dishonestate = deshonestate
  dishonestitate = deshonestitate
  inhonest
  inhonesto
  inhonestate
  inhonestitate

  honestassun
  honestotassun

  Leiçarragac:
  honest
  honestate
  honestoqui
  honestqui
  deshonest
  deshonestate

 • honore

  honorario
  honorifico
  honoratu
  honorable = honoragarri
  honorabilitate = honoragarritassun

  dishonorable = deshonorable = deshonoragarri
  dishonore = deshonore
  dishonoratu = deshonoratu
  dishonorante = deshonorante = deshonorant

  + ohore, ohoratu, etc.

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude