80 pentsamendu “Lehenengo ikasgaia”-ri buruz

 • Ithurriren grammaticaren berreditionean, Federico Krutwigec euscaraz, espainolez eta francesez prologo bicain bat arguitarat eman çuen, ceina hemen iracurcen ahal baituçue:

  https://www.dropbox.com/s/9v9shul1o6fy0je/ithurry-krutwig_prologo.pdf?dl=0

  Hirur grammaticari hauen lanac goraiphatzen ditu:

  Ithurri, Arotzarena eta Lafitte.

  Ithurric grammatica philologicoa,
  Arotzarenac methodologicoa, eta
  Lafittec linguisticoa.

  Hirurac bicainac.

  Naffar laphurtera edota, hobequi minçatzecotzat, naffarrera dute oinharri.

 • Hirur grammatica hauetan aditzac aurkezten direnean bercelaco ordena batean eguiten da bethi. Honetara, hain çucen ere:

  hura da
  ni naiz
  hi haiz

  haiec dira
  gu gara
  çu çara
  çuec çarete

  Nire ustez honela ascoçaz egoquiroago eta, batez ere, naffarrerazco hirur grammatica traditional eta hoberenen arauera delacotz systema hau.

 • Aditz transitivoen formac ere systema berdinaren arauera:

  hura du
  ni nau
  hi hau

  haiec ditu
  gu gaitu
  çu çaitu
  çu çaituzte

  Casu honetan icenordeac ez dira subjectu, baicic eta objectu.
  Subjectua, denoc daquigunez -, T, C, N, TE, GU, ÇU eta ÇUE particulen bidez. Adibidez: du, dut, duc, dun, dute, dugu, duçu eta duçue. Edo egungo ordenan, nahiago baduçue: dut, duc, dun, du, dugu, duçu, duçue eta dute
  Adeitsuqui

 • darama
  narama
  harama

  daramatza
  garamatza
  çaramatza
  *çaramatzate

  * Oharra: Azquen adizqui honen ordez Euskaltzaindiac zaramazte erabaquia du.

  Hauei NORC marca ipincen ahal çaie:
  T, C, N, -, GU, ÇU, ÇUE, TE

 • dakar
  nakar
  hakar

  dakarça
  gakarça
  çakarça
  *çakarçate

  * Oharrac: 1. Azquen adizqui honen ordez Euskaltzaindiac zakarzte erabaquia du. 2. RÇ hori RTZ ahoscatzen ohi da: dakarça /dakartza/. 3. Beheco NORI marca hartuz guero ÇA hori Z içaiterat passatzen da.

  Hauei NORC marca ipincen ahal çaie:
  T, C, N, -, GU, ÇU, ÇUE, TE
  Eta halaber NORI marcac QUIT/QUIDA, QUIC/QUIA, QUIN/QUINA, QUIO, QUIGU, QUIÇU, QUIÇUE, QUIE.
  Abididez:
  dakarquiçuegu: hura çuei guc
  dakarzquiguçu: haiec guri çuc
  Eta batueraz onharturic ez dauden nor nori norc moducooc ere:
  nakarquiote: ni hari haiec
  çakarzquiegu: çu haiei guc
  etc.

 • dabil
  nabil
  habil

  dabilça
  gabilça
  çabilça
  çabilçate

  Oharrac: 1. LÇ hori LTZ ahoscatzen ohi da: dabilça /dabiltza/. 2. Beheco NORI marca hartuz guero ÇA hori Z içaiterat passatzen da.

  Aditz intransitivoac schema berberaren arauera ossatzen dira. Compara IBILI aditz hau aurreco ERAMAN edo EKARRI horiequin.

  Differencia bakarra da ecen hauei NORC marca ez çaiela ipincen ahal:
  T, C, N, -, GU, ÇU, ÇUE, TE

  Bai, ordea, NORI marcac QUIT, QUIC, QUIN, QUIO, QUIGU, QUIÇU, QUIÇUE, QUIE.
  Abididez:
  dabilquiçue: hura çuei
  dabilzquigu: haiec guri
  etc.

 • NOR aditzac

  Orainaldico hirurgarren persona singularrecoa da adizqui nagussiena: du, darama, dakar, dabil…, ceren berceac honetaric baitathozque.
  Batec batec erranen duque: Nola?
  DAGOtic dathocela NAGO eta HAGO?
  Baiqui!
  Eta DAUDEtic dathocela GAUDE eta ÇAUDE?
  Baiqui!
  Eta ÇAUDEtic ÇAUDETE, ezta?
  Bai, baiqui! Azquen hau ceharo eçaguna da:
  HI HAGO singularrari ÇU ÇAUDE cegoquion pluralean. Guero honec singularraren errannahia hartutacoan, plural berri bat sorthu behar ukan guenuen TE particularen bidez: çaude + te = çaudete.
  Horrexegatic “çaude” aguercen çaicu “gaude” adizquiaren azpian edo ostean gure aditz paradigmetan, naffarreran beçala, batueran ere. Forma aldetic plural forma du bethi ere.
  Hurrengo iruzquinean ikussico dugu EGON aditza iraganaldian eta orainaldian.

 • EGON iraganaldian eta orainaldian.

  DAUDE, denoc daquigunez, DAGO + DE berceric ez da. Synonymoac ditu: dagoz, dagotza, dagozca, e. a.

  Lehenengo eta bigarren personac ikussiren ditugu aurrenic.

  DAGOtic:
  ni nindagoen
  hi hindagoen

  DAUDEtic:
  gu guindauden
  çu cindauden

  + çuec cindaudeten

  Batzuc harritu eguinen dirateque adizqui hauec ikussiric, nengoen, hengoen, gueunden, ceunden eta ceundeten forma litterariogoac ikussi gaberic.
  Lafitte jaunac litteratur formequin batera berce forma hauec ere sarcen ditu bere grammatican. Hau da, adibidez, NENDIN litteratur formaz gain NINDADIN forma herricoia ere aurkezten deraucu. Krutwigi ez beçala, niri laket çait, ceren NINDADIN honetan orainaldico DADI ikusten ahal baitugu. Edo NENGOEN adizquiaz gain, NINDAGOEN, ceinetan DAGO ikusten baitugu.

  nindagoen = nengoen
  hindagoen = hengoen
  guindauden = gueunden
  cindauden = ceunden

  nondic ondorioztatzen ahal baitugu ecen nengoen baino lehen nindagoen cegoela:

  nindagoen = nendagoen = nengoen

  Adeitassunez

 • Argui eta garbi.

  Baldin eta

  DAGOtic:
  ni nindagoen = nengoen
  hi hindagoen = hengoen

  baldin badathoz, eta

  DAUDEtic:
  gu guindauden = gueunden
  çu cindauden = ceunden
  + çuec ceundeten = ceunden + te

  nolatan ez dira ethorrico?:

  DAGOtic

  ni nadago = nago
  ni hadago = hago

  DAUDEtic
  gu gadaude = gaude
  çu çadaude = çaude
  + çuec çaudete = çaude + te

  Edocein iruzquin ongui ethorria içanen da.

  Adeitsuqui

 • ni NINDUEN
  hi HINDUEN
  gu GUINTUEN
  çu CINTUEN

  Adizquioc DU eta DITU adizquietaric sorthuac direla ikussi dugu.

  NIN, HIN, GUIN eta CIN particulec aldaera hauec dituzte:
  NEN, HEN, GUEN eta CEN:

  ni NENDUEN
  hi HENDUEN
  gu GUENTUEN
  çu CENTUEN

  Çorci hauetan subjectua HARC da.

  Adibidez:

  Harc ni NINDUEN edo NENDUEN

  HARC NI içaiteaz gainera NIC HURA ere adiarazterat passatu cen:

  Nic hura NINDUEN edo NENDUEN

  Laster NENDUEN hau NEUEN bilhacatu cen eta azquenic NUEN

  Halaber guerthatu cen berce adizquiequin ere.

  DUtic dathocenac (ninduen & hinduen) DITU marca ere harcen hassi ciren (nintuen & hintuen), eta
  DITUtic dathocenac DU marca (guinduen & cinduen).

  Goian aiphaturico bidetic gaur egungo hauetarat helcecotz:

  nuen – nituen
  huen – hituen
  guenuen – guenituen
  cenuen – cenituen

  Guehi honexen plurala:

  cenuten – cenituzten

  Hirurgarren personetan, ordea:

  çuen – cituen
  çuten – cituzten

  Adeitassunez

 • Ikus deçagun, adibidez, GUINTUEN / GUENTUEN adizquiaren valio bikoitz hori Leiçarraga baithan

  GUENTUEN: HAIEC GU
  Hemen GU objectua da
  = guintuen

  Baina solament ençun vkan çuten erraiten cela, Gu berce orduz persecutatzen guentuenac, orain predicatzen du berce orduz deseguiten çuen fedea.
  GALATIARREI 1:23

  GUENTUEN: GUC HAIEC
  Hemen GUC subjectua da
  = guenituen

  Eta gauça hauc ençun guentuenean, othoitz eguin gueneçón guc eta leku hartan ciradenéc, ezledin igan Ierusalemera.
  EGUINAC 21:12 BHNT

 • Umeei hau kantetan jaken atzamarrak erabiliaz:
  Atxea-motxea komoli pan,
  gure semea errotan,
  errotaria tin tan,
  joan nintzan errotara,
  topau nenduan erbi bat,
  atera neutsen begi bat,
  zelemin kanpa, zelemin kanpa,
  gari-buru, gari-buru handi handi bat.

  Herri Ondarea :: Atxea-motxea
  http://herriondarea.eus/eu/ficha/atxea-motxea

  NENDUAN hori aiphaturico NINDUEN / NENDUEN berceric ez da, bizcaieraz ere NEBAN edo NEUEN erraiten dena, ez berceric.
  Hau da, HARC NI beçala, NIC HURA adiarazten duena.

 • Mikel Haranburu 2022-02-07 12:33

  Nola eta nolatan sortu ziren forma horiek guztiak, ikergai, linguistika historikoan; nola eta nolatan “haiek dira” egungo buru askotan “beraiek dira” bihurtu eta bihurritu den, ikergai, baina psikolinguistikan…

 • Ez derauçut onguiegui ulercen, Mikel.
  BERAIEK DIRA, HAIEC DIRAren ordez?
  BERA DA, HURA DA ithurri beretic, nic uste.
  Cer deritzoçu aditzari buruzco nire ikuspunctuari?
  Çure eritzia haguitz importanta da niretacotz.
  Adeitsuqui

 • Beraiek= ber + haiek. Ondo diozun bezala Mikel, bihurritu. Gaur egun denbora guztian entzuten da beraiek, gaizki erabilia. Guk bizi guztian esan ditugun berak eta beren gaur beraiek eta beraien dira. Hori-ren ordez beti berori erabiltzea bezala da. Niri hizkuntza bortxatzea iruditzen zait, hizkuntza ez ulertzea. Beraiek dira= “Son ellos mismos”/”ils sont eux-mêmes”.

 • Benat Castorene 2022-02-07 14:37

  iduri du hiru maila daudela: haiek,/ berak/beraiek.
  baina “haiek” ere gero ta gutiago erabiltzen da eta “berak” beharbada gehiegi. Ez ote?

 • Mikel Haranburu 2022-02-07 14:39

  Josu, Julenek esaten duenaz ari nintzen; hainbat hiztunek beraiek, beraien eta erakoak darabiltzte (?) uneoro, aspaldiko haiek baztertuta, ahaztuta… Urkok halaxe kantatzen zuen: “haiek dira” hain zuzen ere, lehenengo ikasgaia zeritzan abestian. Modak? bizioak…
  Ari izan; honez gero, askoz gehiago aditzen ahal dira “ari dira irabazten” moldekoak, jatorrizko “irabazten ari dira” baino. Galdegaia? (zioen batek) Ez dirudi, esatari jakin batzuk diferentziaz darabilte eta.
  Ari dut*, ari dute*. Munstrokeria iruditzen zait, baina zabalduz doa…
  Eta horiek bezala, beste asko.
  Paradoxikoa iruditzen zait, kilometro koadroko hainbeste idazle, itzultzaile, linguista duen herri honetan, Josuk eta bestek egiten duten proposamena begi aurrean izatea, aintzat hartzen ez dena, eta aldi berean horrenbeste bizio edo akats (denboraren poderioz norma bilakatzen den akats) aditu ahal izatea. Eta batez ere, ondoko hizkuntzetan hain ongi bereizten dakizkigun ñabardurak Euskaraz galduz joatea… Paradoxikoa eta penagarria…

 • Mikel eta Julen,
  Ceharo çucen çaudete! Cinez!
  Adeitassunez

 • Mikel Haranburu 2022-02-07 15:00

  Ez dizut neure iritzia argiro eman; ee… ez dakit gauza naizen ongi funtsaturiko iritzia emateko… uste dut zuen proposamenak balio lukeela, baldin eta egoera kultural bestelako batean egongo bagina. Uste dut balegokeela hizkuntz estandarizazio bat baino gehiago izatea, baldin eta hiztunok hizkuntzaz eta geroaz jabetuko bagina… Hain zuzen ere, jende gutxi garelako, herri txiki, errazago izanen litzateke horrelako bilakaera kultural bat, baina, izan ere, infernu handi ere bagara…

 • Mikel,
  Ez, ez nuen erraiten naffarreraçaz minçaturic!
  Aditzari buruzcoa baicic, post honetan explicatzen saiatu naicenaz.
  Orain adisquide donostiar batec galdetu deraut ea “sorcen naiz” edo “sorcen dut” eratzeric legoqueenz systema trincoan. Baietz erran deraucot.
  Hona schema basico bethiere batecoa:

  dasor = sorcen da
  nasor = sorcen naiz
  hasor
  dasorça
  gasorça
  çasorça
  + saçorçate

  nondic NORC marcac eransiric:

  dasort = sorcen dut
  dasorc
  dasorn
  dasor = sorcen du
  dasorgu
  dasorçu
  dasorçue
  dasorte

  etc. lorthuco baiquenituzque.

  Marca commercial bateraco edo nahi duque.

  Possibleac bai.

 • josu naberan 2022-02-07 22:34

  Lehenbizi, eskerrik asko informazio baliozko hoiengatik.

  GUEN aldagai dok lehenbizikoa, bai. Iberieraz ere hala duk “CUE” (GU)
  CUE-en (geure)

  eta bazegok SUE (sing) ea SUES (pl) ere, ZUEK esateko, nahiz eta aldai honek berantiarra ematen duen. Erabiliena, askosaz, HIKA/NOKA dok. Adibidez, EBANEN/TEBANEN (azken hau hika: *TE-EBANEN)

  Azkenez, adikzkien ordenari buruz, lehenik HURA dela uste diat nik ere (UHA–>HURA/DA.
  Horixe baita ume jaio batek hautematen duen lehen esperientzia (HURA: eulia bere sudurtxoan…)

  Bigarren lekuan, ordea, HI izan beharko lukek. Hori ematen baitu euskeraren ETIMOLOGIAK:

  HIZ (hi, bizi haizen hori: *hi-en-iz,
  eta hirugarren lekuan NIZ (*ni-en-iz: ni, bizi naizen hau), amazighez ENNIZ.

  Izan ere, HI barik ez nauk NI

  bizkaierazko EBAN/EBEN ere iberierazko EBAN aditzetik zetozek.

  Ez zekiat Eusj¡kaidiak (euskera-zaintzale ustezkoak) zelan onar ditzakeen GARAMAZTE, ZARAMAZTE eta halako nahaste munstrotsuak.

 • Beñat, zuzen zaude. Haiek gero eta gutxiago erabiltzen da, leku guztia beraiek-ek jan baitio. Baina baita berak-i ere, gehiago gainera esango nuke, behintzat Gipuzkoan. Biak izan dira ordezkatuak beraiek-gatik. Okerrena da gainera, zuzen esan zuzun moduan, haiek eta berak ez direla berdinak. Haiek= “Auquellos/Ceux-là “, Berak= “Ellos/Eux”. Gaur egun dena da beraiek. “Ellos/Eux” esan nahi denean, “Aquellos mismos/Ceux-là mêmes” diote. Tristea benetan nora iritsi garen.

 • Josu, zirraraturik utzi nauzu sortu-ren trinko horrekin. Aditz batzuk trinkotzeak nahasmendua sor lezakeela pentsatu izan dut askotan, baina orain zalantza sortu didazu. Sor-rekin, sinpleki, hori ateratzen da, eta ez dago beste ezerrekin nahasteko arriskurik. Beste batzurekin aldiz, zer egin? Jarri, esaterako. Jar. Konplikatuxeagoa dirudi.

 • Eta sortzen nau? Niri nasor aterako litzaidake ere. Zalantza gehiago. Jaio aditza trinkoan, adibidez. Zaila dirudi. Beste batzuk erraxagoak, adibidez gortu. Dagort (gortzen dut), nagor (gortzen nau)…?

 • Anhitz esquer çuen eritziengatic

  Ikus deçagun schema oinharrizcoa JARRI aditzari applicaturic:

  hura dajar
  ni najar
  hi hajar

  haiec dajarça
  gu gajarça
  çu çajarça
  çuec çajarçate

  J-ren ordez I erabil liteque: daiar, naiar, haiar, daiarça, gaiarça, çaiarça eta çaiarçate. Niretzat arguiagoa da J-requin.

  Eta behar ukanez guero
  + NORI marcac
  + NORC marcac

  Adibidez:

  Guc çuri haiec: dajarzquiçugu
  = jarcen derauzquiçugu

  NASOR berez da NI NASOR oinharrian (sorcen naiz), baina forma berdina da HARC NI NASOR erraitecotz erabilcen guenduqueena (sorcen nau). Compara NI NATHOR eta (HARC) NI NAKAR, erraite bateracotz.

  Nire gogoa ez da içan aditz trinco berriac eratzea, baina daudenac hobequi eta simplequiago explicatzea.

  JAIO Orainaldian eta iraganaldian:

  dajaio cejaioen
  najaio nin(da)jaioen
  hajaio hin(da)jaioen
  dajaiotza cejaiotzan
  gajaiotza guin(da)jaiotzan
  çajaiotza cin(da)jaiotzan
  çajaiotzate cin(da)jaiotzaten

  Adeitsuqui

 • Aditzen schema:

  DA…
  NA…
  HA…

  DA… + TZA
  GA… + TZA
  ÇA… + TZA
  ÇA… + TZA + TE

  Iraganaldian
  CE, NIN, HIN, CE, GUIN, CIN
  + TZA (Z bilhacatzen da nori edo norc badathor)
  + NORI marcac
  + NORC marcac
  + eN iraganaldico marca

 • josu naberan 2022-02-08 09:15

  “atxea motxea” Herri Ondare txit interesgarriak “gari-buru handia” aipatzen du BORTZ arhiari erreferentzia eginez (komoli pan, errota, erbia eta zelemin hitzei ez diet igartzen zein erhiren arreferentziaren zergatia).

  Baina bada beste Herri Ondare bat “Lenengotxuori…”, Anje Dualdek musikatu zuena, zeinek bai identifikatzen dituen erhiak eta lehen bost zenbakien esangura. Kantutxo hori da gure amak sehaskak abesten ziguna eztiki, gure atzamartxo bakoitza erabiliz.

  Abesti horretan, konturatzen bazarete, BAI ageri dela argi eta garbi ZENBAKIEN ESANGURA.

  Baldintza da ezkerreko htaz txikerretik abiatzea. Halaxe bakarrik aditu ahal da hatz bakoitzaren esangura kabala.

  1. “txikerra haiz hori”
  2. “ibia dok hori”
  3. “uri/iria dok hori”
  4. “nagia dok hori”
  5. lodia dok hori”

  Bestalde, eta iberierari buruz, GU eta ZU izendatzeko, esan bezala CUE/GUE ageri dela idatzita (-2.300~), baita ÇUE (sing.) eta ÇUES (pl.).

  *GUEN eta *ÇUEN ez dira ageri horrela, baina bai horien metatesiak: GAUNE eta ÇAUNE, “zuek” adierazteko.

  Iberieraren aipamenak-eta bazekiat Julenek-eta “euria baleutsu” gisara” entzunen dituztela (nire gauza oro bezala), baina hotxe zudel lehenbiziko euskeraren ereduan, duela -2.300 IDATZITA.

  hONEZKERO, iberieraren euskal altxor hori aztertu nahi baduzue, nire “EUSKERA DANTZARA!” gida-liburutxoaren AIUTA beharko duzue, eta hori ez zioat “oilarkeriaz soilik (hori ere bai pixkat, dena esan behar baita), baizik eta gure katedradun “ofiziozko” ezagutza maila eskasa gainditu gura baldin baduzue.

  *
  .

 • NINDAKARREN (Batueraz: nindekarren)
  Honetan DAKAR da orainaldico forma ceinec errannahia baitarama iraganaldirat.

  ni nindakarren Subjectua: harc

  Laster nic hura adiaraztecotz erabilcen hassi cen. Batez ere nin aurrizquia nen bilhacaturic:

  nendakarren

  Honetaric DA marca hori galduric:

  nenkarren

  eta hemendic oraingo batuerazcorat:

  nekarren

  Adeitassunez

 • josu naberan 2022-02-08 10:08

  nire aburuz NAKAR, NINDEKARREN… eta gainerako adizki iragangaitzak dezifratzean “EGIN” (EIÑ/IÑ/IN) dago aditz-oin edo enborraren azpian:

  NAKAR *na-eiñ-kaR

  NINDEKARREN *na-eiñ-e-kaR-en

  ….

 • Naberan,
  Post honetan idatzi dituçun iruzquinac guztiz desbideratzaileac dirade.
  Hobe cenduque theorizatu baino lehen, nire iruzquinetaric cerbaixca ere ikassiren bacendu
  Bercela, çure hirur iruzquinac eçabaturen ditut eta lassai asco gueraturen naiz.

 • josu naberan 2022-02-08 10:24

  hi, tokaio

  hi ez haiz izango akademiko harroputs horietariko bat, ez?
  Ala BAI?

  Nik, berba egiten dudanean, ondo oinarrituta eta dokumentatuta egiten diat, ez antzar-ahotik.

  Enteratzen haiz, motel?

  “Osea que”, ez nazak potroetan uki!

 • josu naberan 2022-02-08 10:30

  gainera, lagun, hire theoria batzuk, KONTRUTO PHANTASIOZKO hutsak besterik ez dituk.

  Hobe euskeraren ERREALITATEA iberieran aurkitu bahu, eta gainera IDATZITA prain dela bi mila eta hirurehun urte, grekoa nahiz latina LINBOAN zeutzala.

  Beraz, ez etorri hona, maisu jaun, lezio merkeak ematen!

 • Naberan,
  Poçoin asco utzi cerauçun catholicismoa abandonatu behar ukaiteac franquismoaren eraguinez.
  Orain religione berri bat daducaçu, bercea beçain ilhumpetsua.

 • Mikel Haranburu 2022-02-08 10:57

  Trinkoak sortzea dela eta, azken urteotan joera edo afizio hori sortu da eta oso onuragarria iruditzen zait. Nik ludolinguistikarekin lotzen dut, sarri askotan jolas moduan egiten baita. Daport, damolat, datsegit… horiek bezalakoak jolasak dira, baina erakusten dute hiztunek hizkuntza erabili badarabiltela, eta badakitela, neurri batean, aditzaren egitura zertan den… eta abar. Guk (bestek agian berdin) garete* forma sortu genuen, Gaztelerazko esanahiari ere behakoa eginez…
  Forma horietako batzuk denboran finkaturik gelditzea balegoke, Juan Kruz Lakastak darabilen “balirudike” kasu. Gainera, sarritan Gaztelaniaz usu baliatzen ditugun esamoldeak euskaratzeko balio liezaguke trinkoak: “dantzuzun bezala” edo “banaror” adibidez. Niri neuri behintzat hala dirudikit.
  Tapia Perurenak “hakusdan” forma erabili zuen olerki batean…

 • JOAN
  Oinharrizco forma: doa (singularra)
  Erathorria: doaz (plurala)
  Oinharrizco formac:

  hura DOA
  ni NOA
  hi HOA

  haiec DOAZ
  gu GOAZ
  çu ÇOAZ
  + çuec ÇOAZTE

  Iraganaldian

  hura cihoan
  ni ninDOAn
  hi hinDOAn

  haiec cihoacen
  gu guinDOACen
  çu cinDOACen
  + çuec dinDOAZten

  doac hori aguercen da hurrengo lettra E delacotz.
  Regularitatea bethi ere aguercen çaiçu 1. eta 2. personetan.

 • Mikel Haranburu 2022-02-08 11:01

  “Hakusdan aldiro neri, biotz hau bularrean…”

 • Baiqui, Mikel, çucen çaude oraingoan ere.
  Hizcunça vicia behar dugu!
  Graphia contutan hartu gabe, nic uste dut apportatione ttipi bat eguiten dudala nire ikuspeguia plaçaratze honetan.
  Adisquide batec gaur iracatsico derauco euscal aditza 8 urtheco ume erdaldun bati, cein duela guti heldu baita Hego Americatic, nire post honen bidez.
  eiñ moduco currincaric gabe.
  Ikussiren!

 • Mikel, Hakusdan nahiko arrunta da. Hakusdan = ikusten haudan. Balirudike oso arrunta. Banaror ez baina banaroa bizkaiera da, banarama. Hori ere ez da beste mundukoa. Dirudikit ziur ez dela existitzen, dirudit esan nahi duzula uste dut. Dirudit = iruditzen zait.

 • Eta Josu, eskerrik asko erantzunagatik!

 • Mikel, hakusdan hori guciz regularra da nire systemaren araura

  IKUSSI

  hura dakus / cekussan
  ni nakus / nindakussan
  hi hakus / hindakussan

  kus gabe kussa ere erabilcen ahal da goico hirur hauetan.

  haiec dakusqui / cekusquien
  gu gakusqui / guindakusquien
  çu çakusqui / cindakusquien
  çuec çakusquite / cindakusquiten

  + NORI
  + NORC

  Oharra: dirudiquit hori haguitz ona da, ecen maiz dirudit gaizqui erabiliric ikusten baitugu iruditzen çait errannahiaz.

 • Bai, agian hanka sartu dut hor. Dirudit= zerbaiten irudia ematen dut. Ezjakina dirudit, esaterako.

 • Julen,
  Barka naçaçu behar beçala ez baderauçut erançun!
  Naberanec despistatu nau eiñ eiñ horiequin. Hortara dedicatzen da bera, euscara historicoa ikassi eta studiatu beharrean, euskara prehistorikoa iracasten.
  haiec berac beraiec contu horretan ossotoro çucen çaude.

 • josu naberan 2022-02-08 11:29

  Orain, jaun maisu, irainera igaro haiz zuzen-zuzenean

  bainal aizak, hi, iraina gutxiagotasun-konplexu batetik zetorrek. Niri ez zidat minik egiten, baizik eta irria eragiten (iraintzailearen konplexuaz. noski)

  Mikel, ez dok kasualitatea GARETE, ALGARATE … eta halakoak aurkitzea gazteleran-eta. Zeren gaztelera eta gainontzeko hizkuntza “erromantze” okerki deituak, izatez, IBERIERAZKO DIALEKTOAK baitira. Eta horregatik interpretatu ahal dira, gehien-gehienak, euskeratik, EZ datozelako latinetik, baizik eta iberieratik.

  Irakurri al duk jada “Nu venim dins latinà”, Carme Huertas mallorkarrarena?

  Euskeraz ere bazeuzkeagu iberierazko esaerak. Adibidez: “BINKE BEHIN”. Hori iberiera garbia duk: BIN, KE… Zer egiten duzue iberiera ezagutu barik? Hori barik, ezin izan inondik ere hizkuntzalari kabalak, gure EHUko “ofizioko” filologoei gertatzen zaien moduan. Ez zitek ezagutzen iberiera, eta baita ere RAE Academia Espainiarrari gertatzen zaina, ez baitu bere-ama hizkuntza ezagutzen! Eta halere, berea “Etimologia Hiztegia” omen!
  Lotsagarria benetan!

 • Lasai Josu ez dizut ironiaz esan, proposatutako trinkoen erantzunaz ari nintzen. Hagitz onak!

 • Ederto, Julen!
  Baina eguia da haiec, berac, beraiec horreçaz ez derauçudala behar beçala erançun!

  IRUDI aditza

  hura dirudi
  ni nirudi
  hi hirudi
  haiec diruditza
  gu guiruditza
  çu ciruditza
  çuec ciruditzate

  tza-dun hauec mahucatic athereac
  + NORI
  + NORC

  Adibideac:
  Nic hura dirudit
  Niri hura dirudiquit
  etc.

 • Damolat eta antzekoak tontakeriak iruditzen zaizkit. Jendeak ez daki dakar erabiltzen (eta nik dirudit ere ez, kar-kar), eta zer eta damolat-ekin hasi. Ez du zentzurik. Daport gaizki eraikia dela dirudi, oinarriak por izan behar lukelako, eta por ez da ezer. Portu ez da aditz bat. Iruditzen zait trinkotarako aditzaren forma oinarrizkoa hartu behar dela. Adibidez, har (hartu), piz (piztu), bil (bildu)… Har eta piz-ek ez dute zalantzarik sortzen, baina bil ibilirekin konfundi liteke. Nik uste. Dahart, dapizt, baina… dabilt? Dabilt ibili aditza da. Hontaz ari naiz, nahasmendu diodanean.

 • Naberanen iracaspenac:

  iberiera = euskara
  gaztelania eta berce romanceac iberieratic, hau da, euscaratic dathoz.

  Orduan euscaldunac espainolez edo francesez minçatzen direnean ere, jaquin gabe, euscaraz ari dira!

  Macron eta Sanchez euscaldunac dira!

  eiñ eiñ eiñ

 • molatu aditza

  Ijitoen hizqueratic gaztelaniarat passatu da. Eta honetaric, ança, euskararat. Errannahia: gustatu

  damola = gustatzen da
  namola = gustatzen naiz
  hamola
  damolatza
  gamolatza
  çamolatza
  çamolatzate
  + NORI + NORC

  gustatzen çait = molatzen çait
  damolaquit = me mola
  damolaquio = le mola
  damolaquigu = nos mola
  namolaquio = le molo

  nindamolaquioque = (yo) le molaría
  cindamolazquidaque = (tú a mí) me molarías
  etc.
  Hau da, “MOLA” BIL, GO, RAMA, KAR, KUS eta abarren ordez.
  Guztiz regularra, beraz!

 • Nire systemaren arauera, edocein aditz jocatzen ahal da modu trincoan. Euscaraticoa nahiz erdaraticoa içan dadinarren.
  Eman ieçadaçue bat. Edocein.
  Transitivoa edo intransitivoa. Anhitz esquer!

 • josu naberan 2022-02-08 13:53

  ez dok ulertu edo ez diat azaldo ontsa:

  euskera-iberiera ez dok hizkuntz bera, zeren iberiera duela 18.000 urte atxiki zitzaion lehen euskera monosilabazkoari.

  Halere, iberierak eta euskerak 475 erro bisilabazko (nik orain arte isolatuak behintzat) partekatzen dituztek. Eta horregatik dezifratzen ditiak erraz aski orain arte atera diren testu iberikoak, gero eta gehiago (Academian esekiz ari naizenak)

  Beste kontu bat dok gaztelera eta gainontzeko dialekto iberikoak. Horiek ez dituk euskera, baina horietak hitz asko eta asko euskeratik dezifra ahal dituk (azkenengo iberiste Kongresuan gaztelerazko 500 berba aurkeztu nizkian euskeratik interpretatuta. Argi dago zergatik (iberiera eta euskerak partekatzen dituazte bisilabazkoengatik).

  Frantses, germaniera eta ingurukoak, barriz, hizkuntza indoeuroparrak dituk, euskera-iberierarekin zerikusirik ez dutenak (latin bezala)

 • desnaberanizatu aditza proposatu deraut adisquide batec, Naffarrera Taldea Telegram-ecoac

  Oinharrizco schema:
  Ahosca bedi: /(e)skhema/ edo /eskema/.

  hura dadesnaberaniza
  = él/ella se desnaberaniza
  ni nadesnaberaniza
  = yo me desnaberanizo
  hi hadesnaberaniza

  haiec dadesnaberanizatza
  gu gadesnaberanizatza
  çu çadesnaberanizatza
  çuec çadesnaberanzate
  + NORI + NORC

  HARC denean formac coinciditzen dira bethi oinharrizco schemstequin.

  Adibideac:

  Mikelec ni nadesnaberaniza
  = Mikel me desnaberaniza
  Baldin gu baguindadesnaberaniza, çuec ere cindadesnaberanizitzaque
  = Si nosotros nos desnaberanizásemos, vosotros también os desnaberanizaríais.

  On eguin!

 • Azken ondorio hori pixkat luzeegia atera zaizulakoan nago. Da eta Zi horiek ez al daude soberan?

  Zuek zindesnaberanizakete.

  Era berean:

  Ni nindesnaberanizake
  Zu zindesnaberanizake
  Gu gindesnaberanizake

  Naberan jauna, ez naiz zutaz trufatzen ari, edozein aditz trinkotu daitekeen edo ez frogatu nahian baizik.

  Deskarbonizatu-rekin antzeko litzateke.

  Nindeskarbonizake
  Zindeskarbonizake

  Erretzeari utziko banio, nindeskarbonizake. (Neure burua)
  Erretzeari utziko banio, nire birikak nendeskarbonitzake (?) (Nik haiek)

  Azken galdera Josu, bildu-ren aditz trinkoa ibili-renarekin ez nahasterik ba al dago?

 • Mikel Haranburu 2022-02-08 15:23

  Ez, Julen, ez. Esan baitut, jolasa dela, eta jolasa beharrezkoa dugu. Berdin hizkuntzak eskaintzen dizkigun beste molde guztietan ere (gurutzegrama, palindromo eta gainerakoak).
  Hakusdan arrunta bai, baina aspaldi erabilia; horretara nindoan. Banaror erori da, ez eroan; “aininderor” (halako ahal ninderor) erabilia da… eta balio dit “ya caigo” esateko, banaror, diot.
  Dirudit, nik damadan irudia litzateke, ustez, dirudi formaren kidea (dauka, daukat). Niri ematen didana, nire aburuz dirudikit, darraikit, dagokit, datorkit horien pare.
  Damolat eta antzekoak tontakeriak dira, dudarik gabe, berriro ere jolas-molasean aritzeko. Kontua da dakar erabiltzen ez dakiena ez den hasiko damolat esaten, baina dakienak esperimenta dezake… Daport lagun batek zerabilen, baina ez du porturekin zerikusirik, oporrarekin baizik… opor ere aditz ez bada ere (bai, gaizki eraikia; ez du iraungo, nola intsumitu hitzak ere ez baitzuen iraun, gaizki eratua, besteak beste).
  Eta oraingoz badagurt.

 • josu naberan 2022-02-08 15:27

  hi, kriston ahalegina egin duk, primo, lepoa izerdiz blai izango diak.

  baina posible duk, bai
  izan ere, naberan = *nau-behe-an-aran “beheko aran laua”, dok, hango itsadarrari erreferentzia eginez (Gautegizen “naberan mordo bat zegok, eta gernika Nabea mordoa.

  Beraz, DESNABERANIZATU *DES-NAU-BEHE-an-ARAN-eiñ-en-TU litzateke.

  DES hori indoeuroparra duk, euskeratik interpretaezina,

  hasiera DIS/DI guztiak bezala. Euskeraren egiturak dituen mailegu indoeuropar bakarrak (200 inguru dituk hiztegian, ez dizkiat kontatu baina.

 • Egia esan, deskarbonizatu edo desnaberanizatu baino sinpleagoak dira deskarbondu edo desnaberandu, eta trinkotzeko errazagoak.

 • Ulertua, Mikel. Baina nik baneror erabiliko nuke, ez banaror. Baneror, nerorke. Hori bai.

 • Julen,
  Ulercen dut erraiten duçuna.
  Hala nola ancinaco
  ninDABILen
  batetic,
  nenDABILen
  baithator
  eta azquenic
  nenBILen
  formarat heldu garen, era berean -DA- hori ken liteque hyperluce guerthatu den adizqui horietaric.
  Ancinaco NINDABILEN hori oraino ere erabilcen da.
  BILDU jocatzeac talca eguiten du IBILIrequin, bai.

  dabil = bilcen da
  nabil = bilcen naiz
  habil
  dabilça
  gabilça
  çabilça
  çabilçate

  + NORI + NORC

  dabilt = bilcen dut
  dabilquiçut = bilcen derauçut
  dabilzquiçuegu = bilcen derauzquiçuegu
  e.a.

  Typo honetacoac bai ençun ukan ditudala IBILI aditzean:

  Cer dabilçu /dabiçu/?

  Onsa içan!

 • ERORI

  1.
  daror, naror, haror
  darorça, garorça, çarorça
  + çarorçate

  2.
  ceroren, nindaroren, hindaroren
  cerorçan, guindarorçan, cindarorçan
  + cindarorçaten

  3.
  baleror, banindaror, bahindaror
  balerorça, baguindarorça, bacindarorça
  + bacindarorçate

  RÇ /rtz/

  4.
  lerorque, nindarorque, hindarorque
  lerorzque, guindarorzque, cindarorzque
  + cindarorzquete

  TZA + QUE = ZQUE Maiz ascotan

  R biguna edota simplea da adizquiotan.

  2., 3. eta 4.etan -DaROR- gabe, -DeROR- erabilcen ahal da, berce aditzetan beçala:

  nindAkarren cergatic da nindEkarren batueraz? Eta berdin berce aditz batzuetan.

  nin, hin, guin eta cin horietaco I horren eraguinez A cena E bihurcen da.

  Adibidez:

  nindAraman = nindEraman

  ait = oxala

  aininderor = ojalá cayese yo

  Adeitassunez

 • ATSEGUIN

  1.
  datsegui, natsegui, hatsegui
  datseguitza, gatseguitza, çatseguitza
  + çatseguitzate

  2.
  cetseguien, nindatseguien, hindatseguien
  cetseguitzan, guindatseguitzan, cindatseguitzan
  + cindatseguitzaten

  Oharra:
  ninDAtsegui = nintsegui
  hinDAtsegui = hintsegui
  guinDAtsegui = guintsegui
  cinDAtsegui = cintsegui

  + NORI + NORC

  Adibidez:
  datseguiquit = atseguin çait
  datseguit = atseguin dut
  e.a.

  Datseguit osso erabilia da euscal mundutilan.

 • josu naberan 2022-02-08 19:24

  uff, zelako bonbardaketa.

  Utzi arnasa hartze, ea obeto azaltzen duda, EIÑ/IÑ/IN/-I partikula hori aditz jokoan:

  Badakik zer esan nahi dudan: hots, aditzoinaren aurretik pertikula hori datzala aldagai hauetariko batekin: EIÑ/IÑ/IN/I artizkietan eta -i, -in, -en, -on/-o, -un/ -tu aditz-atzizkietan (erori, atsegin, izanen, egon, idoro, iraun, geratu), baia hauen flexiozkoetan.

  Adibidez, oraintxe bertan aipatu dozaken hauen kasuan:

  NINDABILEN edo NENDABILEN/NENBILEN *nin-de-in-dabilen edo *nin-de-ein-dabilen (eta horregatik eredu-ezbardintasunok)

  NINDERAMAN edo NINDARAMAN *nin-de-ha-ein-eraman edo *nin-de-ha-in-eraman

  ATSEGIN *atse-gi-in
  DATSEGIT *da-etse-gi-in-t

  etc.

  Tira, hori da neri irteten zaidana, eta hemen komunikatu nahi izan dizuedana, zeozertarako baliagarri baldin bazaizue.
  Bestela jaurti zaborretara lasai asko.

 • eiñ, iñ, in, i horiec valiogabecoac dira ossotoro euscal aditzaren formacunçan.
  Are gutiago datseguit (atseguin dut) beçalaco adizqui hyper berri baten casuan.
  Explica eçaçu cergatic orainaldico da, na, ha, ga eta ça bilhacatzen diren ce, nin, hin, guin eta cin iraganaldico adizquietan. Per exemplo.

 • Caixo adisquideoc,

  Honaco açalpena emaiten çuen Vasconia studio dialecticoan Iharçatar Sarrailhec, verboaren morphologiari buruz:

  “Eraicunça morphologicoan, verboac escaincen du complexitate bat cein hizcunça caucasicoac gogoratzen dituen”. “Forma verbalac oinharrian ba daduca erro bat (iBIL, eGOn, iKUS, JOAn, eKAR…) ceinari anteposatzen bait çaio lettra bat cein indicatzen duen persona edo gauça cein erroac indicatzen duen actionea jasotzen bait du (da, na, ha, ga, ça)”. “Erro honec bere atzean harcen du particula bat cein actionearen authorea indicatzen duen, haur existitzen denean (o-a, t, c-n, gu, çu-e, e)”.

  Hala eçarcen da lingua indoeuropearretan beçalaco ezberdinça (transitivo edo intransitivo), bainan euscarac actionea berce forma batean consideratzen du, ulertuz ecen existitzen dela bethi ekinçaren receptore bat, bainan differencia datzala non actionearen authore bat dagoen ala bere baithatic atheratzen den”.

  Adeitsuqui

 • josu naberan 2022-02-08 22:34

  Aditzaren egitura morphologikoa ezaguna da denontzat
  1.-egilea//aditzoina//adizkia//2.-egilea (badin badago)

  Baina adizkiaren fragmentazio/konposaketaren analisian datza gakoa: zein elementu/osagai sartzen dituk adizkian?

  Jarraian erraiten diak explika dagidala, adibidez, zergatik DA, HA, NA, DA, GA, ZA orainaldikoak bilakatzen diren HIN, NIN, DIN, GIN, ZIN lehenaldiko.

  Bada, horrexetan nabilek, primo! Hor zenbait partikula sartzen dela erraiten, euren artean EIÑ/IÑ/IN/-i

  *ha-in-joan–>hinjoan, etc…

  Hire “exemploan”, kasu: HA, NA, DA, GA, ZA
  HIN, NIN, DIN, GIN, ZIN lehenaldi bilakatzeare zergatia.
  Ba hona hemen nire hipotesia:

  *ha-in–>hin, etc.
  horra orainaldia zelan bilakatzen den lehenaldi (betiere ene hiotesiaren arabera.

  DATSEGIT *da-atse-gi-in-t (arestian, ETSE jarri diat akatsez, ATSE jarri beharrean)

  (Eta DATSEGIT horren lehenaldia zein litzateke? “Datsegidan”?: orduan, *da-atse-ein-gi-da-an, akaso.

  -TU adizkia, adibidez, nondik zetorrek?
  Hizkuntzalarien artean kriston dibergentzia zegok: hemengo EHUko “ofiziokoek”, harropuskeriaz beterik esan ohi dutenez (ezen besteok, “ofizioko” ez garenok, “freeky eta amateur” baikaituk, soldata batek bermatuko bailuen ezagutza),

  bada, EHUk batzuek behintzat (Blanca Urgellek adibidez, uste baitu -TU adizki hori -TUM latinetik datorrela! Baina halakorik!

  Ez baitakite TUI eta ITU erro paleolitikoak existitzen direnik! Eta hori “ofiziokoak direla”!

  Ba horixe dena da jokoan dagoena ADIZKIAREN osaketan, zatiketan eta interpretazioan

  Hik diok EIÑ/IÑ/IN/-i baliogabekoak direla. Horixe dok harropuskeriaren hasiera: “ezagutzen ez dena ukatu eta mespretxatzea” (“los españoles desprecian lo que ignoran”. Machado)

 • Oso interesgarria, Josu (Lavin). Irakurri eta zalantza berriak pizten zaizkit. Eroriren trinkora itzuliz. Nik horrela ikusten ditut gauzak:

  Naror: erortzen ari naiz.

  Banaror: erortzen ari banaiz. Orain bertan, hipotetikoa. Adibidez: ez dakit erortzen ari naizen edo ez, baina (baldin) banaror, ez zait inporta, lurra biguna delako.

  Baneror: ziur gaude ez dela gertatzen ari. Orainaldikoa ez den hipotetikoa. Adibidez: bihar lehiotik baneror, hezurrak hautsiko nituzke.

  Beste kasu bat, aurrekoa baino argiagoa:

  Nator / Banator / Banentor

  Ekaitz baten erdian ari zara gidatzen, gauez, GPS gabe, eta egoera desberdinak gauza litezke:

  1) Zuzen nator.
  2) Ez dakit zuzen natorren ala ez, baina zuzen banator, laster ikusiko ditut hiriko argiak.
  3) Badakit zuzen ez natorrela. Zuzen banentor, aspaldi nituzke ikusiak hiriko argiak.

  Horregatik esan diot Mikeli baneror (zure baninderor-en baliokidea). Niretzat banaror eta baneror desberdinak dira. Esango didazu.

 • Julen,
  Çucen çaude adiarazten dituçunetan.

  baninderor = baneror
  ninderorque = nerorque
  NINDEROR Jon Mirandec erabilia da olerqui batean (aininderor)

  NEROR ongui derivatu duçu NINDEROR formatic. NENROR ez baita erraz ahoscatzen ahal R bigunaz.

  ba-, bait-, ait- ez dira adizquiaren parte elkarrequin idazten baditugu ere.

  Anhitz esquer!

 • SARTU

  Azken adibidea, batuerazko grafian.

  hura dasar, ni nasar, hi hasar

  haiek dasartza, gu gasartza, zu zasartza + zuek zasartzate

  + NORI + NORK

  DASAR da oinarrizko forma, zeinaren gainean eraikitzen baita DASARTZA, pluraleraco oinarria dena.
  NOR tipoko aditzaren antza dauka beti; bai 1. intrantsitiboa denean, bai 2. trantsitiboa denean ere. Kasu honetan subjektua HARK da.

  DASAR
  1. sartzen da
  2. sartzen du
  NASAR
  1. sartzen naiz
  2. sartzen nau
  HASAR
  1. sartzen haiz
  2. sartzen hau
  DASARTZA
  1. sartzen dira
  2. sartzen ditu
  GASARTZA
  1. sartzen gara
  2. sartzen gaitu
  ZASARTZA
  1. sartzen zara
  2. sartzen zaitu
  ZASARTZATE
  1. sartzen zarete
  2. sartzen zaituzte

  Iraganaldico formetan ere DASAR eta DASARTZA dira oinarri.

  hura cesarren
  ni nindasarren
  hi hindasarren

  haiek cesartzan
  gu gindasartzan
  zu zindasartzan
  zuek zindasartzaten

  Iraganaldiko formetarik eratortzen den optatiboa ere guztiz erregularra da:

  BA + optatiboa
  balesar, banindasar, bahindasar
  balesartza, bagindasartza, bazindasartza, bazindasartzate

  KE + optatiboa
  lesarke, nindasarke, hindasarke
  lesarzke, gindasarzke, zindasarzke, zindasarzkete

  TZA + KE = ZKE
  Adibidez:
  lesartzake = lesarzke
  Dena dela, biak onartzen ditugu.

  Zenbait adibide:

  sartzen nauzu: nasarzu
  sartzen didazu: dasarkidazu
  sartzen dizkiguzue: dasarzkiguzue
  sartzen zaituztegu: zasartzategu
  sartzen gintuzuen: gindasartzazuen
  sartzen genion: gindasartzakion

  TZA + KI = ZKI

  On egin!

 • derauco / ceraucon
  narauco / ninderaucon
  harauco / hinderaucon

  derauzquio / cerauzquion
  garauzquio / guinderauzquion
  çarauzquio / cinderauzquion
  çarauzquiote / cinderauzquioten

  + berce NORI + berce NORC

  Batueraz honela lirateque:

  dio / zion
  naio / nindaion
  haio / hindaion

  dizkio / zizkion
  gaizkio / gindizkio
  zaizkio / zindizkio
  zaizkiote / zindizkioten

  Azquen hauen ordez hauec gommendatu dituzte noizbait:
  “ditio” oinharritzat harturic:

  gaitio / gintion
  zaitio./ zintion
  zaitiote / zintioten

  Bizcaierazcoac ere asma litezque:

  deutso / eutson
  nautso / nindeutson
  hautso / hindeutson

  deutsoz / eutsozan
  gautsoz / gindeutsozan
  zautsoz / zindeutsozan
  zautsoez / zindeutsoezan

  The end

 • Antton Erkizia 2022-02-09 10:44

  Eta EGIN?, euskaraz gehien erabiltzen dugun aditza izanik?

  Hark DAGI
  Hik HAGI
  Nik NAGIT ????
  Guk?

 • Mikel Haranburu 2022-02-09 10:58

  Ados Julen. Nik banaror “ya caigo” edo “ahora caigo” esatekoa uste dut. Umore pixka batez, jakina. Uste dut umorea den gauza bat falta zaiguna, esate baterako, gazte jendeaz pentsatze dugunean, Euskaraz egitea gelako eta irakasle aurreko jarduna besterik ez dela ematen baitu. Zergatik ez du(te), askok, gazte jendek zein helduk, adierzkortasunik? Sarritan esaten dugu: ez dute Euskaraz egiten eroso ez daudelako, adierazpiderik ez dutelako…
  Ez dezagun ahantz umorea; txisterik gehien-gehienak, edozein hizkuntzatan, hizkuntza jolasak dira, gaizki ulertuak, hitz behartuak, akats aurrez pentsatuak… ludolinguistika eremu oso zabala da; hor daude bertsolaritza, hiphop eta errimaz baliatzen direnak oro. Hor daude aldizkari eta egunkarietan proposatzen diren jolasak, gurutzegramak, anagramak, hieroglifikoak eta beste, bifronteak, palindromoak… “Azti hitza” da liburu gomendagarria horien guztien inguruan (Verbalia aldiz, entziklopedia halako bat, Gaztelaniazkoa, Marius Serrak eratutakoa).
  Hori bai, hiztunak beti kontziente izan behar du, zer esaten duen eta zein intentziorekin, zein tokitan eta norekin den.
  Euskaraz egiteko modu on bat da jolasean aritzea…

 • Ados, Mikel, bat nator diozunarekin. Hala ere, euskaraz egitea gelako eta irakasle aurreko jarduna besterik ez bada, hala nahi izan delako da. Hori bultzatu da, eta hori lortu da.

 • Antton Erkizia,

  Esango nuke ez duzula aurrekoa irakurri. Hala ematen du, galdetzeko moduagatik. Barka!

  Aditz guzti guztiei aplikatzen zaie eskema berbera nire systema honetan:

  EGIN

  hura dagi
  ni nagi
  hi hagi

  haiek dagitza
  gu gagitza
  zu zagitza
  zuek zagitzate

  Aditz honetan, hura, ni, hi, haiek, gu, zu eta zuek objektuak dira. Subjectua HARK da.
  HARK ordez beste izenorde bat erabiltzekotan ohiko atzizkiak jarri behar dira bukaeran: T, K, N, GU, ZU, ZUE, TE.
  NORI markak ere bai, noski, behar izanez gero. Aditz honetan kit, kik, kin, kio, kigu, kizu, kizue, kie erabili beharrean KI gabecoac erabilcen dira objektua singularra bada:

  dagit = egiten dut
  gagitzazue = egiten gaituzue
  dagiote = egiten diote
  dagizkizuegu = egiten dizkizuegu

  Iraganaldian ere betiko eskema:

  zegien
  nindagien
  hindagien

  zegitzan
  gindagitzan
  zindagitzan
  zindagitzaten

  zeinetan orainaldiko DAGI eta DAGITZA ikusten ahal baititugu, beti bezala, 1. eta 2. pertsonetan.

  Adeitsuki

 • Ikussiric dugu nola NINDUEN (berez HARC NI dena) bilhacatzen den NUEN (NIC HURA):
  ninduen
  = nenduen
  = neuen
  = nuen

  Berdina guerthatzen da NORC aditz guztietan:

  ninderaucon HARC NI HARI

  Objectua eta objectua trucatzen dugularic:

  NIC HURA HARI (neraucon)

  Hau da processua:

  ninderaucon
  = nenderaucon
  = nenraucon
  NR ecin ongui ahoscaturic, R hori biguna delacotz.
  = neraucon

  Adeitsuqui

 • Julen eta Mikel,

  Orain arte, çuoi seculan ez derauçuet iracurri laket içan ez çaitan gauçaric.
  Mediocritatea guero eta çabalcenago ari den garai ilhumpetsu hauetan, phoztassuna ekarcen derautaçue bihotz barneraino.
  Guiçaquia omen da edo, hobequixe, da humorea daducan animalia bakarra.
  Humore falta nabaria da euscaldunen eta erdaldunen vicitzan. Animaliatic hurbilago nombait, eguiazco guiçaquitic baino.

  Adibidez, guc badugu web gune bat:

  http://naffarrera.info/

  non textuac eta web guneac passatzen ahal baitira batueratic naffarrerarat automaticoqui. Neuc BERRIA eta iracurcen ditut naffarreraz. Nire adisquide batzuec ere bai. Hamar batec.

  Sinhesten ahal duçue euscaldun batzu saiatzen ari direla saboteatzen!
  Hau da, leku hau içorratzen?
  Modu tematian jaquinaraci deraucutenez.
  Euscaldun peto petoac dira, universitatetic passeac.
  Jaquin dugu, gu ongui informaturic baicaude, berce leku bat picutarat eraman çutela.

  Neuc neure bethico humore onaz hartu dut contu hau. Eta hartuco, insisti balitez ere.

  Eguiten dutena delictu bat da hemen eta mundu ossoan. Policiac edota Erçainçac badu honetaraco equiparic delictu informaticoac ikercecotz.

  Tristea, guero!

  Adeitassunez

 • Antton Erkizia 2022-02-09 12:19

  Barkaidazu; bai, irakurri dizut (hala dustet ;-)) baina galtzen naiz…
  Beste argibide bat eskatuko dizut eta isilduko naiz…

  Hark ni nagi / hark hi hagi / hark hura dagi =
  horrek esanahi eta eduki praktikorik badu?

  Honek bai, ordea:
  Egiten ari naiz = nik dagit (degit??)
  Egiten ari da < hark dagi (degi??)
  Egiten ari gara < guk dagigu… (degigu??)

  Honek balore erantsia ematen dio edo eman dakioke euskal aditzari…(nire uste xumean).

  On de(g)izula, on de(g)igula…

  (Entzuten darrait, bazterrak nahasteko asmorik gabe).

 • Antton Erkizia,

  Honequin 75 iruzquin eduquiren ditu post honec. Lehenengo ikasgaia luce samar bilhacatu da.
  Nire partetic, çu eta nire artean noizbait tirabiraric egon bada, eta egonac dira, haiec ahanciric ditut guciz. Ceharo.

  “Hark ni nagi / hark hi hagi / hark hura dagi =
  horrek esanahi eta eduki praktikorik badu?”

  Baiqui,
  nagi = egiten nau
  hagi = egiten hau
  dagi = egiten du

  “Honek bai, ordea:
  Egiten ari naiz = nik dagit (degit??)
  Egiten ari da < hark dagi (degi??) Egiten ari gara < guk dagigu… (degigu??)" Exactuqui! A/E alternancia hitz ascotan emaiten den phenomenoa da: dagizuegun = degizuegun barri = berri Nor nori norc delacoan batez ere; Çuc ni hari ninDARAMAquioçun = ninDERAMAquioçun "Honek balore erantsia ematen dio edo eman dakioke euskal aditzari…(nire uste xumean)." Ez eçaçu ukan dudaric! "On de(g)izula, on de(g)igula…" On deguigula egunero erabilcen dut nic bazcari affarietan. Emazteac: On eguin! Neronec: Esquerric asco! On deguigula! Bethiere, huts eguin gabe! Adeitsuqui

 • josu naberan 2022-02-09 14:40

  Bizkaian “ON DAGIGULA, DAGIZULA, DAGIALA…” entzun eta esaten diagu hemen beti, eta adizkera hau bizkaiera dala uste dot.

  Beno, dena dela, zuekin bat nago Sareko euskal pirata horien erasoa dela eta. “Goizetan euskeraz, eta arratsaldetan, barriz, euren gustoko ez dien “euskal etsaiak” izorratzen.

  Mertzenariak ditu, baina ZEINENAK? Polizia Eleberri baterako gaia. Ala jolasean ote dabiltza gurekin, inpunitate osoz?

  Zareten ONENAK zaretelako izango duk, nonbait, eta hori ezin zitek “soportatu”

  Bai, ez diat esango ONAK garenik, baina bai gaur egun daudenen arteko ONENAK. Horixe duk.

  Hortaz, zuen taldeko izan nahi diat, nahiz eta zenbaitetan “petardo” samarra izan.
  Zuekin naiagok. (hika hau ondo, maisu?)

  Bai “garen ONENAK gaituk-eta!

 • Naberan,

  Neuc affirmatzen dut categoricoqui ecen ONA naicela, atzo baino guehiago eta bihar baino gutiago.
  Berçalde,
  naiagok hori ez dago ondo.
  Naffarreraz niagoc da.
  Batueraz nagok.

  Onsa içan!

 • Beti plazer bat Josu. Eraikitzailea den oro da interesgarria niretzat, eta ni nire zatitxoa gehitzen saiatzen naiz, ahal dudan heinean. Elkartruke honek jakintsuago gagitza guztiok.

  Dagigu (Zer-nork/Nor-Nork) = egiten dugu/egiten ari gara. Tortila bat dagigu orain. Tortila gozoa dagigula espero dut (Zer-Nork). Emazteak eta biok alaba bat dagigu (Nor-Nork).

  Degigu (Zer-nori-nork): janariak on egin degigula. Nori gehitzean, a hori e bihurtzen da. On degigula. Janariak guri on.

  Nagi/Dagi/Gagitza-ren kasuan, zalantza bat sortzen zait:

  1) Nire amak ni nagi (Nor-Nork). Nire amak egin egiten nau, bizia ematen dit. Sortzen nau, jaioarazten nau.

  2) Elkartruke honek jagintsuago nagi (Zer-Nor-Nork). Ez dakit forma hau zuzena den. Nik uste baietz.

 • Arratsalde on, Julen!

  Guztiz bat nathor aiphatzen dituçun ideequin eta adibideequin.
  Çucenac dira çure adibideac, oraingo systema honen arauera. Erabilera bercelacoa içan daiteque classicoetan edo ahozcoan. Gu ere traditionean egonen gara noizbait edo ahanztura hotzean.

  EGUIN aditza indicativoan guti erabilia içan da. Guehiago subjunctivoan forma berdinac erabiliric + -en edo -ela.

  Adeitassunez

  Oharra:
  Çure aurreco iruzquinean bi çucenqueta eguin derauzquiçut.

  gagi hori gagitza içan behar da. Bitan.

 • Eskerrik asko Josu. Banekien zertxobait arraroa zela, horregatik markatu dut horrela, kar-kar. Lasai faborez, ez kendu oharrik. Hemen gauza berriak ikasteko gaude.

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude