Krutwig gaztea

Krutwig gaztea –

FEDERICO KRUTWIG-EN BIOGRAPHIA

Federico Carlos Krutwig Sagredo Getxon jaio zen, Areetan hain zuzen ere, 1921.eko Maiatzaren 15ean, Mendekoste egun batez. Aita alemana zen, Coloniatik ethorria; ama, ordea, bizkaitarra, nahiz Sagredotarrok jathorri venetoa zedukatenarren.

Guti goiti beheiti, hamar urthekoa zelarik euskara ikasten hasi zen. Orduko, bazekizkien alemana, espainola eta frantsesa. Frantsesa, zeren Collegio Frantsesean Lehen Hezkuntza egin bait zuen. Batxillergo alemana eginen zuen geroxeago Aleman Ikastetxean, non handik passaturiko ikasleen artean emaitza akadêmiko distiratsuenak lorthu dituztenetarikoa izana den.

Hamalaur urthez ba zekien, bada, euskaraz mintzatzen; eta hirur ezpa laur urthe geroxeago, Resurrección María de Azkue ezagutu eta adiskide mindu ziren, azken hunen heriotzera arte, 1951. urthean, Federicoren aurrean azken hatsa eman zuen arte.

1942.eko Urriaren 29an euskaltzain urgazle izendatzen dute. Ba zituen itzulirik, bai eta Azkue jaunari berari erakutsirik ere, ehuntadaka poiêsi aleman’ bizkaiera garbiz. Halaber, zenbait hizkuntzarekiko affinitateak eta erkhatzapenak aztertzen zituen izkribuak ere. Hauk guziok, zorigaitzaren zorigaitzaz, atzeherrirat joan behar izan zenean itsasoaren hondoraino egotziak izan ziren, lan hauk familiaren kaltetan joango zirelakoan.

EUSKALTZAINDIA

1947.eko Azaroaren 29an euskaltzain oso izendatzen dute, beraz aurthen 50 urthe betheko ditu euskaltzain gisa. Euskaltzaindiaren bileretan euskararen atzeramenduaz, beronen remedioez, euskalkien batasunari buruz eta mintzatu zen, magistralki mintzatu ere.

Bitarte huntan zenbait poiêsi, itzulpen eta articulu emaiten ditu argitara GERNIKA, EGAN eta EUZKO GOGOA aldizkarietan, zeinetan aiphagarriak bait dira Euskaltzaindiaren reorganizationeaz, orthographiaz eta litteratur hizkuntzari buruzkoak.

Berak restructuratu egiten du Euskal Hizkuntzaren Akadêmia, eta euskaltzain berri zenbaiti harrera-hitzaldia emaiten deraue, Lafoni eta bertzeri. Krutwig jaunaren proposamenez euskara’ lan-tresna bilhakatuko zen Euskaltzaindian, zeren orduan daino bilerak gaztelaniaz egiten bait ziren.

Bizkitartean, “Julio Urquijo” Investigation Institutuan, zeinaren praesident ere bait zen, Studio Orientalen Sectionean, cargu eman zitzaion Krutwig jaunari arabe, perso eta industani grammatikêak scriba zitzan, eta hala egin ere zuen, nahiz eta gero, obra hauk ere, galdu eginen ziren.

Azkue jauna zendu zen urthe berean, 1951.ean al’egia, Bilbaoko Asociación Artística Vizcaína-n Federico Krutwig jaunak “El Simbolismo en la Plástica” izeneko conferentia eman zuen, zeina geroago bere romanaren lehenbiziko tomo “Mikelditarrak” izenekoan, 107.en orrialdetik aurrera irakurteko haukera bait dugu.

Ba da aiphatu beharreko factu historiko bat, zeinak Federicoren bizitzan determinant izanen bait zen: 1952.eko Maiatzean, Aita Villasante Kortabitarte jaunak “Litteratur Euskara Laphurtar Klassikoaren gain eratua” izeneko lanaz, Euskaltzaindian sarrera-mintzaldia egin zuelarik, Reception Hitzaldia Federikok berak egin zeraukon Bizkaiko Deputation Jauregian antolaturiko caeremonian. Hitzaldi hau ez da 1986.era arte publicatu, nahiz eta beronen itzulpen espainolezkoa “Vasconia” liburuan eranskin gisa agertua zenarren. Eliza Katholikoari orhoit arazten zerauzkion zeintzu ziren beraren obligationeak eta bethebeharrak euskararekiko, eta ezinago kritika zorrotzak egin zerauzkion, mementu heietan, ezin hunkituzkoa zen Institutione horri. Han erranikako egien gatik, desterruko bidea hartu behar ukhan zuen, zeren bertzenaz auctoritate faxistek gartzelaratuko bait zuten.

PERIPLOA

Hemen hasten da bertze epokhê bat: atzeherrian barnako hogei ta sei urtheko periploa, al’egia, 1978. urthean Euskal Herri Peninsularrera berriz ethor zedin arte. Odysseia huntan, Parisen hirur urthe eman zituen, sei Alemanian, non lehenengo aldiz ezkonduko bait zen. Berriz, Euskalherrian, Biarritzen hain justu, hirur urthe bizi izan zen Franciako De Gaulle-en Gubernuak, 1963.ean, ohil zezan arte “Vasconia” liburua dela causa. Ba doa, orduan, Belgikara. Hemendik Erromara laur urthez, Algerian zazpi hilabethez egoiten da, Aosta Haranean zortzi hilabethe, eta berriz ere Belgikara.

Belgikan, bere litteratur obra osoa ongienik ezagutzen duen Agnes Caers Proffesoresarekin ezkondu zen.

Jaun Krutwig Euskal Herritik kanpo zela, laburdara classikoaren defendatzaile ziren Villasantek eta amore emaiten dute Euskaltzain berrien aurrean eta EUSKARA BATUA sortzen hasten da.

Periplo huntan Federico Krutwig Fernando Sarrailh de Ihartza bilhakatzen da bere activitate politiko hedatuak desarroilatzeko eta aintzinat eramaiteko. Bere liburu “Vasconia. Estudio dialéctico de una nacionalidad” izenekoan Euskal Nationalismo Modernoaren oinharriak ezartzen dituelarik arrakasta ezin hobea lortzen du belhaunaldi gazteen gan. Laur bat urthe beranduago “La Cuestión Vasca” obra scribatzea encargatzen derauko Espainiako Alderdi Communista marxista Leninistak espainolen artean Euskal Qaestionea zertan zen explicatzekotz.

ETAren ideologo izaitetik khide militant izaitera ethorten da urthe hauietan, BRANKA izeneko aldizkarian eta bertze batzutan bere ideiak agertarazten dituelarik: Nationalismo Iraultzaileaz eta Stratêgia Guerrilleroaz. ETAren V. assambladan Krutwigen izkribu bat assambladaren oinharri-informe bilhakatzen da.

Geroxeago, Mao Tzedung-en zenbait obra itzultzen ditu, zeinen artean aiphagarriena Liburu Gorria bait da, “Mao Tzedung Buruzagiaren Aiphuak” izenaz argia ikhusiko zuena, Txinako Alderdi Communistak ordainduriko editionea delarik.

BERRIZ EUSKALHERRIRA

Gaztetan ikasi zuen guztiari, zeren hamalaur ordu egunean studiatzen bait zuen, erantsi egin derauko atzeherrian ikasitako guztia ere. Han non egon bait da, bertako hizkuntza eta cultura ikasiak ditu. Hortakotz, hogei hizkuntza baino gehiago ongi menperatzera ethorri da, nahiz eta askoz gehiago theôrikoki ezagutzen dituen. Bainan bi dira hizkuntzak’ zeintzuei bere bizitzaren mementurik preziatuenak eskaini bait derauzte: euskara eta graikarara. Bi hizkuntza hauk dira, Federicoren aburuz, Physika Modernoa hulertzeko erramintarik aproposenak, zeren denboraren conceptione berria bat bait dathor hizkuntza bi horietan erabilten denarekin. Baldin euskara euskaldun izaiteko conditione sine qua non ba da, graikara, ordea, euskaldun irauteko, eurôpêar eta persona cultuak izaiteko bide ezin bazterrera utzizkoa iruditzen zaio. Hori delata, 1985.en urthean JAKINTZA BAITHA fundatzen du zenbait lagunekin. Lagun hauk, lehenik Euskaltzaindiaren Litteratur Batzordean bildu gintuen, non graikara irakasten bait zeraukun, Axular eta Leizarraga ongi aztertzen genituen bitartean. Guziok haren liburu “Computer Shock Vasconia Año 2001” ongi ezagutzen genuen, bai eta “Garaldea” izenekoa ere.

Federiko_Krutwig_euskaltzaina

Ezin genezake aiphatu gabe utz bere obra magnoa, bere roman BELATZEN BARATZA, zeinaren laur tomo bertzerik ez bait dira publicatu egin euskaraz. Bere emazte ohiak, Agnes Caers-ek frantsesarazko itzulpena prestatzen ari da bederatzi tomoena, eta Federikok berak espainol itzulpena prestaturik du aspaldian danik.

Erran behar dugu ezen oso guti irakurria izan dela obra hau: alde batetik zeren oso euskara classiko graikizatuan iratzita bait dago, (nahiz eta euskalkiak ere tartekatzen diren) eta bertzaldetik zeren tractatzen diren gaiak euskal litteraturan ez bait dira ohikoak izan. Han praesentatzen den euskara mota eta thematikêa oraino ez dagoen publiko bati zuzenduta dagozkio, bere helburuetarik bat bait da publiko hori sortaraztea.

Aristôn Ammôn da Federico Krutwigek Jakintza Baithan darabilen izena, ezen Studio Classiko Graikoen Associatione huntan khide bakhoitzak bigarren baptismoa eta izena recebitzen bait ditu, GOI-CULTURAren ithurriko ur garden eta krystallinoetan.

Bere ideia gaurkoenak Jakintza Baitharen organo officialean plazaratu derauzkigu, HIERAX aldizkarian hain zuzen ere. Revista huntarik publicatu den ale bakhoitzari Graikiako Televisionearen lehen kateak ordu erdiko saioa eskaini egin derauko. Harrigarria ba da ere, Krutwig ezagunagoa da gure culturaren sorlekhua den Graikian, Euskal Herrian berean baino. Athênetan eta bertze zenbait hiri graikotan, bertako elkharte scientifiko eta culturaletako khide izendatu dute, non graikara classikoz bere sarrera-hitzaldiak emanak bait ditu. Halaber, zenbait sari, domina eta distinctione jasoak ditu beraren praesentia sollicitatu duten elkhargo eta udaletxeetan.

Ait leza egun batez bere obra osoak argia ikhus, guk geuk ere geure begi maiz itsutuotan ezin-hilezko jainko bethierekoen sua berphitz genezantzat.

[Federico Carlos Krutwig Sagredo 1998ko azaroaren 15ean hil zen.]

 

JOSU LAVIN (Jakintza Baitha)

Bilbaon, 1997.eko Ekhainaren 19an

Bidebarrietako Bibliothêkêan

Krutwig gaztea

NAFFARRERA

35 pentsamendu “Krutwig gaztea”-ri buruz

 • Joseba Aurkenerena 2021-03-10 20:37

  Artikulu ederra Krutwig handiaz idatzi duzuna, Josu. Atsegin handiz irakurri dut.

 • Anhitz esquer, Joseba.
  Duela ia mende laurden bat idatzi nuen. Eta Bilbaon iracurri nuen beçala ekarri dut hona. Krutwigeraz hain çucen ere. Orhoit naiz nola saloina guciz betheric baitzen eta han hache guztiac onsa pronunciaturic iracurri ahal ukan nuen.

 • Testu interesgarria, eskerrik asko. Galdera bat dut: zurekin euskaraz hitz egiten zuen Krutwig-ek? Erran gabe doa ez erantzuteko eskubide osoa duzula, jakina.

 • Kabe,
  Hamaçorci hemeretzi urthe nituela eçagutu nuen lehenengoz Krutwig personalqui. Guthunen bidez, lehenagotic. Euscaraz eguiten gueneraucon elkarri. Neu bethi beraren euscaran minço ninçaion, berac iracatsi cerautalacotz.
  20 urthetan cehar ia ia astero ikusten guenuen elkar eta ia ia egunero telephonoz minçatzen. Neu osso krutwigçalea içana naiz.

 • Jathorri veneciarrarena Krutwigen gueçurño bat içan da. Haren ama Algortan jaio cen, Burebatic ethorritaco familia baten baithan. Beraz, Sagredo deithura Burgoseco ipharraldetic dathorquio.
  Adeitsuqui

 • Eskerrik asko erantzunagatik, Josu.

 • Jarraipena emaiten deraucogu hemen hitz internationalen familiac azterceari:

  certu
  Honetaric dathorque gure guerthu.

  certitude
  incertu
  incertitude

  certificatu
  certificatione
  certificable = certificagarri
  certificatore = certificatzaile

  “Euskaltzaindiaren Hiztegia”n:
  zertifikatu
  iz. [Oharra: Euskaltzaindiak, zertifikatu-k euskara idatzian izan duen erabilera kontuan harturik, hitz hori ez erabiltzea gomendatzen du; ik. ziurtagiri; sinestamendu].

  Erran deçagun clarqui ecen certificatu eta bere erathorriac guztiz internationalac direla. Ceharo. Ez erabilcecotan gutchigorabeherismoan erorcen gara bethe bethean, batueran ohicoa denez.

  Leiçarragac: certificança
  ceina Orotaricoan “zertifikanza” moldera ekarri baitute. Seguruena date Leiçarragac /zertifikantza/ ahoscatzea.

  accertatu = acertatu
  accertant = accertante = acertant = acertante
  desaccertatu = desacertatu

 • celu = ceru

  celeste
  celestino
  celestina
  celestite = celestita
  celestial
  celesta
  celestista

 • *cento = ehun

  centenario
  bicentenario
  tricentenario
  quadricentenario
  quincentenario
  sexcentenario
  septicentenario
  octocentenario
  novocentenario
  multicentenario

  centesimo
  centesima
  centesimal
  centigramma = centigrammo
  centimetro
  centimo
  centima
  centimal

  centumviro
  centuple
  centuplicatu
  percentage
  percentual

  centener
  centuria
  centurione

  centennial
  semicentennial
  multicentennial
  bicentennial
  sesquicentennial
  tricentennial
  quadricentennial
  quincentennial
  sexcentennial
  septicentennial
  octocentennial
  novocentennial

 • cessatu
  Orotaricoan: zesatu

  cessant = cessante
  cessantia /zesantía/
  incessant = incessante
  incessable = cessaecin
  cessatione
  cesse

 • marca

  marcatu
  marcatore = marcatzaile
  marcagailu
  marcage /markaje/

  demarcatu
  demarcatione
  demarcatore = demarcatzaile

  dismarcatu = desmarcatu

  remarcatu
  remarcabile
  remarcatore = remarcatzaile

  contramarca
  contramarcatu

  marches = marques
  marchesa = marquesa

  marco

  marquetero
  marqueteria

 • sigillo
  signo hitzaren diminutivoa.

  sigillu = cigulu = ciguilu

  seilu
  seilatu

  sigillatu = ciguilatu
  sigillatore = sigillatzaile = ciguilatzaile
  dissigillatu = desciguilatu

 • clement = clemente
  clementia = clemencia
  inclement = inclemente
  inclementia = inclemencia

 • grege

  gregatu
  gregario
  gregarismo

  aggregatu
  aggregable
  aggregabilitate
  aggregatione
  aggregativo
  aggregatore = aggregatzaile
  aggregatorio

  disaggregatu = desaggregatu
  disaggregatione = desaggregatione

  congregatu
  congregant = congregante
  congregatione
  congregational
  congregationalismo
  congregationalista

  disgregatu
  disgregatione
  disgregativo

  segregatu
  segregant = segregante
  segregatione
  segregational
  segregationalismo
  segregationalista
  segregativo

  egregio
  egregioqui

 • sacro

  sacrista = sacristano = sacristan
  sacristia

  sacratu
  sacramentu
  sacramental
  sacramentario

  consecratu
  Leiçarragac: consecratu
  Batueraz: kontsakratu, sagaratu

  consecratione
  consecratore = consecratzaile

  execratu
  execrable
  execratione
  execratore = execratzaile
  execratorio

  obsecratu
  obsecratione

  sacrilego
  sacrilegio

  sacrificio
  sacrificatu
  sacrificatore = sacrificatzaile

  sacrosanctu = sacrosaindu

  sacerdote
  sacerdotio = sacerdocio
  sacerdotal

 • edi-: etche, sutondo
  -fic-: eguin

  edificio
  edificatu
  edificant = edificante
  edificable = edificagarri
  edificabilitate = edificagarritassun
  edificatione
  edificativo
  edificatore = edificatzaile
  reedificatu
  reedificatione

  Leiçarragac:
  edificaçale = edificatzaile

 • -loquitu
  -locutu

  loquace = loquaz
  loquacitate

  grandiloquent = grandiloquente
  grandiloquentia = grandiloquencia

  locutione
  locutore

  *alloquitu
  allocutione

  *circumloquitu
  circumlocutione

  *colloquitu
  colloquio
  colloquial
  colloquialismo

  *eloquitu
  eloquent = eloquente
  eloquentia = eloquencia
  elocutione

  *interloquitu
  interlocutione
  interlocutore
  interlocutorio

  ventriloquo
  ventriloquia
  ventriloquismo
  ventriloquista

  multiloquo
  multiloquent = multiloquente
  multiloquentia = multiloquencia

  somniloquio
  somniloquo
  somniloquista

  soliloquio
  soliloquitu = soliloquiatu

 • ambassada
  ambassatore = ambassadore
  ambassatrice = ambasadrice = ambassadoressa
  ambassadorego

  Leiçarragac: embachadore
  Leiçarragac: embachadorego(a)

  Batueraz: enbaxadore, enbaxada, enbaxadorego

 • barca
  barco = barcu

  barcata = barcada
  barchero = barquero

  disbarcatu = desembarcatu
  disbarcamentu = desembarcamendu
  disbarcatorio = desembacadero

  imbarcatu = embarcatu
  imbarcamentu = embarcamendu
  imbarcatione = embarcatione
  imbarcatorio = embarcadero

  disimbarcatu = desembarcatu
  disimbarcatione = desembarcatione
  desembarcadero
  desembarcadore
  desembarcamentu = desembarcamendu

 • empleatu = emplegatu
  empleo = emplegu
  empleable = emplegagarri
  empleabilitate = emplegagarritassun
  empleatore = emplegatzaile
  reempleatu = reemplegatu = berremplegatu

 • emendatu
  emendamentu = emendamendu
  emendatione
  emendable = emendagarri
  emendagailu = emendagarri
  emendatore = emendatzaile
  emendatorio
  emendaçale = emendatzaile
  emendio
  emendiozco

  menda
  mendoso = mendos

 • fluitu
  *fluctu
  *fluxu

  fluido
  fluiditate
  fluidificatu
  fluidificatione
  semifluido

  fluent = fluente
  fluentia = fluencia

  fluvio
  Leiçarragac: fluvio
  Orotaricoan: flubio

  superfluo
  superfluitate

  effluvio

  fluxione
  fluxo = fluxu

  flucto = fluctu
  fluctuatu
  fluctuant = fluctuante
  fluctuatione

  affluitu
  affluent = affluente
  affluentia = affluencia
  affluxo = affluxu

  confluitu
  confluent = confluente
  confluentia = confluencia

  defluitu
  defluent = defluente

  effluitu
  effluent = effluente

  influitu
  influent = influente
  influentia = influencia
  influentiatu = influenciatu
  influentiable = influenciable = influenciagarri
  influxo = influxu

  refluitu
  refluxo = refluxu

  mellifluo
  mellifluitate

  rorifluo

 • Orotaricoan:

  estiratu.
  1. (Lar, Dv?A), eztiratu (SP).
  “Donner la torture” SP. “Angustiar” Lar. “Angustiado, […] estiratua” Ib. “Dolorido, […] estiratua” Ib.
  Bada seguranza hunetarik aldaraturen gaitu aflikzionek, presoindegik, estiratu izatek edo berze tormentak? Lç Adv ** 6v. [Jesu-Kristoren] hezur kurutzian estiratuz bere kroketarik idokiek erakasten dizie […]. AR 159. Jainkoaz gozatu nahiak […] estiratzen eta lehertzen baitute arima damnatua. Dh 159. Nola den [nahi] hetaz nahasia, deboilatua, estiratua. Ib. 159.
  2. (AN-ilzarb-olza ap. Bon-Ond 158; Urt II 268, Lar, Añ, Foix ap. Lh). “Estirar, estiratu, luzatu” Lar. “Tendre” Lh.
  3. (Part. en función de adj.). Noble, estimable.
  Morroe galant estiraduak, / oi defendidu nagizu. Lazarraga 1169v.

  Eta estira:

  estira.
  1. (Urt IV 251, Ht VocGr, Lar, Dv, H, A), eztira (SP, H).
  Tormento, tortura, suplicio. “Torture” SP. “Angustia” Lar. “Dolor, miña, oñazea, estira” Ib. “Distension de membres, supplice, roue, tourment” H.
  Tr. Documentado en autores labortanos del s. XVII, y en Eguiateguy, Duhalde y Duvoisin. Al Sur se encuentra un ej. aislado en EEs . La forma eztira la emplean Pouvreau, Gasteluçar y Etcheberri de Ziburu (éste junto con estira ).

  [Iongoikoak] sentenzia ematen du […] / fin gabeko eztirara doan tormentatzera / edo purgatoriora. EZ Man I 58 (92 estira). Halatan pairatzen zuten [sainduek] hanbat […] heriotze eta martirio, dolore eta estira. Ax 487 (V 314). [Gizonak dü] estirak ezarkitü. Egiat 265. Eta zer deboilamendu, zer estira arima dohakabe haren baithan. Dh 159. Ikus detzagun damnatuak ifernuan beren estiren erdian. Dv LEd 232. Ifernuak asma ahal detzakeen toleiu eta estira garratzenak. Ib. 205 (Cb Eg II 114 tormentu ta pena guziak). Herioaren estirek ez dituzte […] ukituko. Dv Sap 3, 1 (Ol, Ker o(i)ñazeak). Estirak (tormentos) eta oiñazerik gogorrenak eramaten. Ayerb EEs 1912, 180. Ezina egin nahian penagarrizko estiran luzaro urratzen direnak. MEIG IX 99.
  Instrumento de tormento.
  Burreuek eztirez eta bertze errementez gorputza pena zezaketen. SP Phil 439. Zatozte hunat / bethiereko burreuak; […] / altxa suak, kheak, eztirak, / altxa burdiña-gatheak. Gç 182.
  2. (Lar, H).
  “Estirón, estira, estirada” Lar. “Tensión, erstira, estira” Ib. “Tiraillement douloureux. Sabeleko estira gogorrak, les cruels tiraillements d’entrailles” H. v. herstira.
  3. “Estira, action violente qui pousse un corps vers un autre, et qui place un troisième corps entre les deux extrêmes qui l’étreignent” VocBN .
  4. “Tendon de muscles. Zainei darraizten estirak, les tendons qui terminent les muscles” H.
  ESTIRA-EMAILE. “Carnifex, […] gizon hiltzaillea, presondegizaña, estira emáillea” Urt IV 251.
  ESTIRA-LEKU. “Carnificina, […] estira lékhua, estira eman lékhua, exekuzio lekhua” Urt IV 251.
  ESTIRAN.
  a) En tensión; atormentando. v. estiratu.
  Berze aldiz dütielarik bihotzaren barnian kokatzen [minak] ager eztitian, die begithartia estiran ezarten. Egiat 232. Eztezazuen estiran eman zuen izpiritua bildua idukitzekotzat. Birjin 134. Ezta hargatik bethi izpiritua estiran iduki behar. Ib. 565. Mundutik ilkhitzeak, bere urhe-zilharren galtzeak […] estiran ematen diote bihotza. Dh 195 (Dv traduce por ‘ils lui mettent le cœur au supplice’).
  b) Estirando.
  Batek begi bat apenaz zuen erdi zabaltzen, / Bertzeak estiran beso biak nekhez luzatzen. Gy 78.

 • tiratu

  tira
  tiro
  tirada
  tirage /tiraje/
  tiramentu = tiramendu
  tiratore = tiradore = tiratzaile
  tiratorio
  retiratu
  retiro
  retira Batueraz: erretira
  retirada
  retiramentu = retiramendu

  extiratu = estiratu
  extira = estira
  extiramentu = estiramentu = estiramendu

 • estimatu

  estima
  estimable = estimagarri
  inestimable
  estimatione
  estimativo
  estimativoqui
  estimatorio
  disestimatu = desestimatu
  disestima = desestima
  disestimatorio = desestimatorio
  subestimatu
  subestimatione
  superestimatu = sobrestimatu
  superestimatione = sobrestimatione
  autoestima
  autoestimativo

 • Esquerrac eman nahi derauzquiot Portugaleteco Gaizkari Leiçarragaren ale bat erossi berri baiteraut,

  josulavin@gmail.com

  eta batez ere dedicatzen derauzquidan hitz atseguinengatic. Orain badaquit berce persona bat interessaturic dagoela zuzeuco nire hitz familietan.
  Anhitz esquer!

 • flamma

  + lama
  Gaztelaniaz: llama

  flamba = flamma
  flammeo
  flammeatu = flambeatu = flammatu
  flammifero
  flammatu
  flammant = flammante
  inflammatu
  Leiçarragac: enflammatu
  inflammable = inflammagarri
  inflammabilitate = inflammagarritassun
  ininflamable = inflammaecin
  inflammatione
  inflammativo
  inflammatorio
  disinflammatu = desinflammatu
  lanceaflammas
  es: lanzallamas
  autoinflammatu
  autoinflammable

 • estranio

  Leiçarragac: estranio
  Batueraz: estrainio
  Gaztelaniaz: extraño

  estranitate = estraniotassun
  estraniatu
  estraniamentu = estraniamendu

  estraniero
  estranieria
  Batueraz: estranjeria

  estranjeria
  iz. Beh. [Oharra: Euskaltzaindiak, estranjeria-k euskara idatzian izan duen erabilera kontuan harturik, hitz hori ez erabiltzea gomendatzen du; ik. atzerri].

  Leiçarragac estranger eta estrangertu aditza ere erabilcen ditu.

  Bi hitzoc Orotaricoac honetara dakarça: estranjer eta estranjertu, hau da, ahoscatzen diren beçala.

  Latineraren bidetic estra- hassieraren ordez extra- behar luquete.

 • Betiko matraka, tokaio

  GERTU euskera CERTUmrtik datorrrla,

  era ZERU, antza denez, COELUMetik

  Afirmaçione erabat anti-zientifikoak, lagun!

 • Hori da Euskaltzaindiac, çure academiac, erraiten duena.
  Neuc cer erabilcen den berceric ez dut plaçaratzen.
  Non erraiten dut nic cer nondic dathorren?

 • eternal.
  (S ap. Lrq ; SP, Urt I 370, H), eternel.
  Eterno. v. eterno.
  Tr. Usado desde Leiçarraga en la tradición septentrional, de modo casi gral. hasta finales del s. XIX, aunque apenas hay ejs. del XX. Al Sur sólo se encuentra en Lizarraga de Elcano, en Echenique, en los Marijesiak de Guernica (Balad ) y en Lasa. La forma eternel aparece una vez en CatS (2), junto al más frecuente eternal . En DFrec hay 2 ejs.

  To be continued

 • Tira, Josu

  Ez diat hire denbora baliotsua galerazi nahi, baina
  CERTU, honetatik datorke GUERTHU diok;

  eta CELU =CERU

  SERU etruskoan hilobietan ageri da, latin bere COELUrekin sortu baino lehen: eta
  GERTU latina jaio aurretik utzi zuten idatzita iberoek (AKER/AKEL).
  Eskerrak haiek idatzita utzi zutela, bestela alferrik izango zuan “nire Akademiari” forogatzea Gernika, Agerre eta halako argudio EZ-IDATZIEN BIDEZ.

  Eta hik CENTU lehenestea duela 18.000 milako euskal EHUN hitzaren ordez… Esango diat norat garamatzaan, tokaio.

 • celu hori da çuberotarren celü, ceina baita ceru hitzaren synonymo.
  Neuc ez dut erran cein ceinetaric dathorren. Latina ere ez dut aiphatu.
  cento/centu aztertu dut hitz honec derivatuac utzi baititu gure hizcuncetan. Euscaldun xumeenac ere bi hizcunçatan, gutienez, hitzeguiten jaquin baitugu ia ia bethidanic. Ez erraiteagatic bethi, ecen bethi jaquin baitugu euscaldunoc hizcunça bat baino guehiago.
  Nire hitz familia hauen contua ez duçu batere ulertu.

 • Aristôn Ammôn lampos eleutheropompo tois uasconois.

  Arêtaco onena ascatassun eramaile arguia vascoinençacotz

  Honaco hau, graiquera classicoa ikasten ari nincela orain dela urthe guti batzuc, 2017. urthean, nic neuc practica guisa isquiriatu nuen poiemattoa da, charactere graicoequin, bainan hemen charactere latinoequin aurquezten dut, eta behar bada, cembait akatsequin ere.

  Federicoren eraguinez hassi nincen graiquera classicoa ikasten, eta ikassi dudan aphur harec duen valioa itzela da. Bethi egonen naçaio esquertuta.

  Tôn uascôn nosoi eisi polloi cai deinoi cai tois anthrôpois tên psykên eis tên thanatta ferusi.
  Ta zôia hyber tus anthrôpus nomicei.
  Tois anthrôpois tên psykên cleptei ho tôn zôiôn patridos.
  Tois pro tês patridos makomenois ananke esti tên arêten ergazomenois.
  Kalôs poiein prosêkei aytos tên eleutheria tois uascois tois anthroopois.

  Vascoinen gaitzac dira anhitz eta latz eta guiçonei arima heriotzarunz daramaquiete.
  Animmaliec guiçonen gainean aguincen dute.
  Guiçonei arima laphurcen deraue animmalien aberriac.
  Aberriaren aldeco gudariençacotz beharrezco da vertutea landu içaitea.
  Conveni çaie vascoinei guiçonei euren libertatea ejerqui creatzea.

  Graiquera classicoa hizcunça itzela da. Harequin pareca daditequeen hizcunça bacarra, nere ustez, euscara da, evidentqui classicoa, ez gaurco bantua. Nere ustez, ethorquiçuneco Europaren bi hizcunça nagussiac içanen dira euscara eta graiquera.

  Federicorengatic içan ez balitz euscara aguian jada desaguerturic legoque.

  Alexandre

 • eterno

  eterna
  eternitate
  eternal
  eternalqui
  eternisatu = eternizatu
  coeterno
  coeternal
  coeternitate
  sempiterno
  sempiternal

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude