Interlingua 6

Interlingua 6 –

Bidaia ederra eguiten ari gara hitz internationalen familien artean. Niretzat bidaia magicoa da ceharo.

Egunero cerbait berri topatzen dut nire bilhaquetetan anglesezco wiktionarioaren itsasso çabalean. Goçatu eguiten dut ume ttipi baten ancera hitzen solhas eta jolas honetan.

Interlingua 6

Irudian hitz international bat ikusten duçue, abductore, aleguia.

ABDUCTOR da forma nationeartecoena. Euscaldunoc, italianoen modura, -e bat ipincen deraucogu declinatzeco orduan erraçago delacotz. Italianoec (abduttore) eta francesec (abducteur) hitza cerbaixca aldatzen dute graphicoqui, baina internationalitatea ez du galcen horregatic. Hitz bat eta bera dugu. Batueraz ere abduktore erabilcen da, denoc daquigunez.

Interlingua 6

NAFFARRERA

24 pentsamendu “Interlingua 6”-ri buruz

 • labore

  laboral
  laborioso = laborios
  laboriositate
  laborista
  laborismo
  laboralista
  laboratu
  laboratore
  laboratorio
  laboratorial
  laborant = laborante
  laborantia = laborancia = laborança
  laborable = laboragarri
  laborage
  laborari

  labratu = laboratu
  labrança = laborança

  CON +
  collaboratu
  collaboratione
  collaborativo
  collaboratore = collaboratzaile
  collaborant = collaborante

  EX+
  elaboratu
  elaboratione
  elaborable = elaboragarri
  elaboratore = elaboratzaile

 • mitigatu

  Leiçarragac: amatigatu

  mitigatu
  mitigable
  mitigant
  mitigatione
  mitigatore = mitigatzaile
  mitigatorio

 • anima
  animismo
  animista
  animatu
  animatione
  animatore = animatzaile
  inanimatu
  disanimatu = desanimatu
  reanimatu

  pusillanime
  equanime
  unanime
  unanimitate
  unanismismo
  ubanimista

  exanime
  exanimitate
  longanimo
  longaminitate
  magnanimo
  magnanimitate

  animo
  animoso = animos
  animositate

  animadvertitu
  animadversione

  animal
  animalitate
  animalisatu = animalizatu
  animalisatione = animalizatione
  animalisatore = animalizatore = animalizatzaile
  vegetoanimal
  animalculo
  animalesco

 • nota

  notario
  notarial
  notarialqui
  notariato = notariatu
  norariotza
  notaria
  protonotario
  protonotariatu
  protonotariotza
  notarisatu = notarizatu
  notarisatione = notarizatione

  notatu
  notatione
  notable
  notablequi
  notabilitate

  annotatu
  annotatione
  annotativo
  annotatore = annotatzaile
  annotable = annotagarri

  denotatu
  denotatione
  denotational
  denotationalqui
  denotativo
  denotatore = denotatzaile
  denotable = denotagarri
  denotabilitate = denotagarritassun

 • Aurreco familiari lothuric, hauetan ere “eçagutu” dago oinharrian.

  nota da “eçaguna” (femininoa) noto (masculinoa) den beçala. Contracoac ignota eta ignoto dirade:

  Terra ignota: Lur eceçaguna
  Deo ignoto: Jainco eceçagunari

  noble berez da eçagungarri, eçagutzea mereci duena. Contracoa, ignoblea, eçagutzea ere mereci ez duena.

  noble
  noblequi
  noblessa = nobleça
  nobilitate
  nobletassun
  nobletu

  ignoble
  Gaztelaniaz: innoble
  ignobilitate
  ignobletassun
  ignoblequi

  innobilitu = ennoblitu = anoblitu
  innobilimentu = ennoblimendu = anoblimendu

  nobiliario

  NOBLEren familia hau aditz honetaric dathorcu:

  nosc- [nosc-/not-;-gnosc-/-gnit-]: eçagutu

  cognoscitu
  cognoscimentu = cognoscimendu
  cognoscentia = cignodcencia cognoscible
  incognoscible
  cognitione
  cognitivo
  cognoscitore = cognoscitzaile
  cognito
  incognito
  precognoscitu
  precognitione

  recognoscitu
  recognoscimentu = recognoscimendu
  recognoscentia = recognoscencia
  recognoscible
  irrecognoscible
  recognitione

  notione
  notional

  notorio
  notorietate
  notitia

  notificatu
  notificatione

 • anxia
  anxioso = anxios
  anxiosoqui = anxiosqui
  anxietate
  anxiositate
  anxiostassun

  anxiodepressione
  anxiodepressivo
  anxiogenesis = anxiogenesi
  anxiogenico
  anxiolysis = anxiolysi
  anxiolytico
  anxiometrico

  angustia
  angustioso
  angustiatu
  angustiant = angustiante

  angor / angore
  angina
  angina pectoris
  anginoso = anginos

 • pace = paque = baque

  pacifico
  pacificoqui
  pacifismo
  pacifista
  pacificatu
  pacificatione
  pacificatore = pacificatzaile

  appaciatu
  appaciamentu = appaciamendu
  appaciant = appaciante
  appaciable = appaciagarri
  appaciabilitate
  inappaciable = appaciaecin
  inappaciabilitate
  appaciatore = appaciatzaile

  apaisatu = appacegatu
  apaitzeatu = appacegatu

  appacegatu = appaciatu
  Gaztelaniaz: apaciguar
  appacegagarri = appaciagarri

 • tangitu
  tactu
  Prepositione baten ostean:
  -tingitu
  -tactu

  tangent = tangente
  tangentia = tangencia
  tangential = tangencial
  tangencialqui = tangelcialqui
  cotangent = cotangente
  subtangent = subtangente

  tangitu
  tangible
  tangibilitate
  intangible
  intangibilitate
  tactile = tactil
  tactilitate
  intactile = intactil
  intacto = intactu
  tacto = tactu

  attingitu
  fr: atteindre
  an: attain
  attingible
  attingimentu

  contingitu
  contingent = contingente
  contingentia = contingencia
  contacto = contactu
  contactatu

  contagiatu
  contagiant = contagiante
  contagion = contagione = contagio
  contagioso = contagios
  contagiositate

 • punger [pung-/punct-]
  pungitu
  punctu

  pungente
  pungentia
  punctura
  puncturatu
  acupunctura
  acupuncturatu
  puncto = punctu
  punctilio
  punctilioso = punctilios
  punctual
  punctualitate
  impunctual
  impunctualitate
  punctatu
  punctage
  punctatore = punctatzaile
  punctuatu
  punctuable
  punctuatione
  appunctatu
  Leiçarragac: appoinctatu
  appunctamentu = appunctamendu
  Leiçarragac: appoinctamendu
  disappunctatu
  disappunctant = disappunctante
  disappunctamentu
  reappunctatu
  contrapuncto = contrapunctu
  contrapunctista
  contrapunctistico
  puncta
  punctutu

  compungitu
  compunctione
  compungimentu = compungimendu

  expungitu
  expunctione
  expungimentu = expungimendu
  expungible
  inexpungible

 • proba

  probatu
  probante
  probable
  probabilismo
  probabilista
  probabilitate
  improbable
  improbabilitate
  probatione
  probativo
  probatore = probatzaile

  approbatu
  approbable
  approbatione
  approbativo
  approbatore = approbatzaile approbatorio disapprobatu
  disapprobatione
  disapprobator

  reprobatu
  reprobable
  reprobatione
  reprobativo
  reprobatore = reprobatzaile

  comproba- = prova-

  prova = froga
  provatu = frogatu
  provable = frogagarri
  provabilitate = frogagarritassun

 • proprio = propio
  propri = propi

  proprioqui
  propriqui

  proprietate
  proprietario
  coproprietario
  coproprietate

  improprio = impropio
  impropri = impropi
  improprietate

  appropriatu
  appropriatuqui
  appropriable = appropriagarri
  appropriabilitate = appropriagarritassun
  appropriatione

  expropriatu
  expropriatione
  expropriatore = expropriatzaile
  expropriativo

  proprioceptione
  proprioceptional
  proprioceptivo
  proprioceptore

 • arbitro
  arbitrio
  Leiçarragac: arbitre

  arbitrario
  arbitrarietate
  arbitratu
  arbitrage /arbitraje/
  arbitramentu = arbitramendu
  arbitratione
  arbitratore = arbitratzaile
  arbitrismo
  arbitrista
  arbitrable

 • arbore = arbola

  Leiçarragac : arbore

  arboreto = arboretu
  arboretto
  arborista
  arboreo
  arborescitu
  arborescent = arborescente
  arborescentia = arborescencia
  arborisatu = arborizatu
  arborisatione = arborizatione

  arboricola
  arboricultore
  arboricultura
  arborista
  arboricida
  arboriforme
  ..

 • arbuiatu
  arbuiagarri
  arbuiatzaile
  arbuio

  Gascoineratic iritsi omen çaicu repudiatutic hartua:

  repudiatu
  repudiable = repudiagarri
  repudiatione
  non-repudiatione
  repudiatore = repudiatzaile
  repudio

 • articulo = articulu

  articulista
  articulatu
  articular
  articulable = articulagarri
  inarticulable = articulaecina
  articulatione
  articulatore = articulatzaile
  articulatorio
  inarticulatu
  articulationismo
  articulationista
  hyperarticulatione
  hypoarticulatione
  inarticulatione
  interarticulatione
  multiarticulatu = multarticulatu
  multarticulatu = multiarticulatu

  disarticulatu = desarticulatu
  disarticulatione = desarticulatione
  disarticulatore = desarticulatzaile

 • Bada baldin resuscitatu içan baçarete Christequin, garayan diraden gauçác bilhaitzaçue, non baita Christ Iaincoaren escuinean iarria.
  COLOSSARREI 3:1 BHNT
  https://bible.com/bible/25/col.3.1.BHNT

  Leiçarragaren resuscitatu aditz international ederra erresuzitatu forma itsussiaren azpian aguercen da Orotarico Euscal Hizteguian.

  re + sub + cita + tu

  Formacunça normala du, cinez polita.

  Hurrengoan citatu aditzaren familia ossoa ikussico dugu.
  Ahosquera /resuzitatu/ edo /erresuzitatu/ içaiten da.
  Nirea /re-sus-zi-ta-tu/.

  Batueraz berpiztu, piztu, suspertu, indartu, bizitu, bizkortu… hitzen bidez adiarazten da conceptu hau. Batueraren gutchigorabeherismo eta sasigarbiçalequeriaren ondorioz, dudaric gabe. Nic neuc ere ez nuque erresuzitatu erabili nahi ukanen. Euscal graphia erabat aldatu içanaren ondorio argui eta garbia.

 • cita

  citatu
  citable
  citabilitate
  incitable
  citatione
  citatore = citatzaile
  citatorial
  citatorio

  CON+
  concitatu
  concitatione

  EX+
  excitatu
  excitant = excitant
  excitable = excitagarri
  excitabilitate = excitagarritassun

  IN+
  incitatu
  incitant = incitante
  incitamendu
  incitatione
  incitativo
  incitatore = incitatzaile

  OS- : aho
  oscitatu
  oscitant = oscitante
  oscitatione

  PRE+
  precitatu
  precitatione

  RE+
  recitatu
  recitant = recitante
  recitatione
  recitativo
  recitatore = recitatzaile
  recitable
  recital

  SUB+
  suscitatu
  suscitant = suscitante
  suscitatione
  suscitable
  suscitabilitate
  suscitatore = suscitatzaile

  RE+ SUB+
  resuscitatu
  resuscitant = resuscitante
  resuscitable
  resuscitabilitate
  resuscitatione
  resuscitatore = resuscitatzaile

 • *petitu = escatu

  petitione
  petitionero
  petitionatu
  petitorio

  appetitu
  appeteci- = appeti-
  appetesci- = appeti-
  appetent = appetente
  appetentia = appetencia
  inappetent = inappetente
  inappetentia = inappetencia
  appetible
  appetivo
  appetito = appetitu

  competitu
  competent = competente
  competentia = competente incompetent = incompetente
  incompetentia = incompetencia
  competitione
  competitivo
  competitore = competitzaile

  *impetitu
  impeto = impetu
  impetuoso = impetuos
  impetuositate

  repetitu
  repetitione
  repetitivo
  repititore = repetitzaile

  centripeto

 • *pellatu

  appellatu
  appello
  appellante
  appellable
  inappellable
  appellatione
  appellativo
  appellatore = appellatzaile

  Anglesezcoac:
  appeal
  sex appeal

  Gaztelaniazcoac:
  *apellido
  *apellidatu

  interpellatu
  interpellant
  interpellatione
  interpellatore = interpellatzaile
  interpellativo

 • pell- [-pell-/puls-]

  *pellitu
  pulsu

  pulso = pulsu
  pulsometro

  pulsatu
  pulsatile = pulsatil
  pulsatione
  pulsativo
  pulsatore = pulsatzaile
  pulsatorio
  pulsata

  + bulçatu, bulçada…

  compellitu
  compulsione
  compulsivo
  compulsivoqui
  compulsore
  compulsorio
  compulsatu

  expellitu
  expulsione
  expulsivo
  expulsore

  impellitu
  impellent = impellente
  impulsione
  impulsivo
  impulsivoqui
  impulsivitate
  impulsore
  impulso = impulsu

  propellitu
  propulsione
  propulsore
  propulsorio
  propulsivo

  repellitu
  repulsione
  repulsivo
  repulsa
  repulsatu
  repulsore

 • gratu (grato / grata)

  Ondoco hitzetan -tia- eta -tio- /zia/ eta /zio/ ahoscatzen dirade.

  gratia = gracia
  gratiac = graciac
  gratios = gratioso = gracios = gracioso
  gratiatsu = graciatsu
  gratiositate = graciositate
  ingratioso = ingratios = ingracioso = ingracios
  malgratioso = malgratios = malgracioso = malgracios
  gratiatu = graciatu
  gratiable = graciable

  aggratiatu = aggraciatu
  aggratiatuqui = aggraciatuqui

  disgratia = disgracia = desgracia
  disgratioso = disgratioso = desgracioso = desgracios
  disgratiatu = disgraciatu = desgraciatu

  disaggratiatu = desaggraciatu
  ingratiatu = ingraciatu

  ingrat
  ingratassun Leiçarragac
  ingrato = ingratu
  ingratitude

  regratiatu = regraciatu
  regratiamentu = regraciamendu

  gratitude
  gratificatu
  gratificant = gratificante
  gratificatione
  gratificatore = gratificatzaile

  congratiatu = congraciatu
  congratiamentu = congraciamendu congratiatore = congraciatzaile

  gratulatu
  gratulatione
  gratulatorio

  congratulatu
  congratulant = congratulante
  congratulable
  congratulatione
  congratulatore = congratulatzaile
  congratulatorio
  congratulativo

  gratis
  gratisdato = gratisdatu
  gratuito
  gratuitoqui
  gratuitate

 • Gauça contrarioac discerni ditzaçuençát: pur eta trebucu gabe çaretençát Iesus Christen egunerano:
  PHILIPPOARREI 1:10 BHNT
  https://bible.com/bible/25/php.1.10.BHNT

  discernitu hau diszernitu modura dathor Orotaricoan, hau da, ahoscatzen den beçalaxe. Berez, cernitu aditzaren derivatu bat da:

  cernitu
  -cretu

  concernitu
  concernent = concernente
  concernible

  decernitu
  decreto = decretu
  decretal
  decretalista
  decretalismo
  decretorio
  decretatu

  discernitu
  discernimento
  discernible
  indiscernible
  discretione
  discretional
  discretionario
  indiscretione
  discretivo
  discreto = discretu
  indiscreto = indiscretu
  discernitore = discernitzaile

  *excernitu
  excretione
  excretore
  excretorio
  excretatu
  excretable
  excremento = excrementu
  excremental
  excrementicio
  excrementoso = excrementos

  *secernitu
  secretione
  secretorio
  secreto = secretu
  secretario
  secretaria
  secretariato = secretariatu
  secreta
  secretatu

 • Hitzoc latineraren ancera idatzi nahi baguenitu autor- gabe, auctor- idatzi behar guenuque.
  Angloparlanten edo Leiçarragaren styloan author- liçateque hitzotan.

  Euscaraz hirurac erabiliac içan dira.

  autor = autore

  autorato = autoratu
  = autoria = autoretza
  autoritate
  autoritario
  autoritarismo
  autorisatu = autorizatu
  autorisable = autorizable = autorizagarri
  autorisatione = autorizatione

  coautore
  coautorato = coautoratu
  = coautoria = coautoretza

 • traitu = trahitu, traditu
  traitione
  traitore = traidore
  traitoressa = traidora
  traitoroso = traitoros
  Anglesez: traitorous
  traitionatu
  traitionero = /traicionero/
  traiçale = trahitzaile, tradiçale, traditzaile, traitzaile

  -TORE bucaera /-DORE/ ahoscatzen da maiz.

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude