32 pentsamendu “Interlingua 5”-ri buruz

 • hospite

  hospital
  hospitalitate
  inhospital
  inhospitalitate
  hospitable
  inhospitable
  hospitalario
  hospitaler
  hospitalier
  hospitalisatu = hospitalizatu
  hospitalisatione = hospitalizatione
  hospicio

  Leiçarragac:

  hospitalitate

  hotel
  hotelero
  hotelier
  hotelari
  hotelçain
  hostal
  hostage = ostage

  Leiçarragac:

  ostaleria 2
  ostatessa 1
  ostatu 20

  ostaler
  ostalari
  hosteler
  hostelero
  ostalaritza
  hosteleria
  ostatari
  ostalersa

  Nolabait harremanetan:

  hoste = oste
  Euscaraz: oste
  Anglesez: host
  Gaztelaniaz: hueste

  Nondic:

  hostil
  hostilitate

 • Ikussac beraz Iaincoaren benignitatea eta seueritatea: trebucatuetara, seueritatea: eta hiregana, benignitatea, baldin perseuera badeçac benignitatean: ezpere hi-ere ebaquiren aiz.

  ROMATARREI 11:22 BHNT
  https://bible.com/bible/25/rom.11.22.BHNT

  severo
  severoqui
  severitate

  asseveratu
  asseverant = asseverante
  asseverativo
  asseveratione
  asseverational
  asseveratorio

  perseveratu
  perseverant = perseverante
  perseverantia = perseverancia
  perseveratione
  perseverativo
  perseveratorio
  ..

 • avant = avante

  avanti

  avantean
  avant eguin

  avantage = abantaila, ventaja
  Anglesez: advantage
  avantagioso = abantailoso / abantailos = abantailatsu
  avantagiatu = abantailatu, aventajatu
  disavantage = desabantaila, desventaja
  disavantagioso = desabantailos, desventajoso

  avantal
  Honetaric dathor “amantal” euscarazcoa

  avantiatu = avançatu
  avantia = avança, avance
  avantiamentu = avançamendu
  avançu
  avantiata = avançada

 • Humilitate eta emetassun gucirequin, spiritu patient batequin, elkar supportatzen duçuelaric charitatez:
  EPHESOARREI 4:2 BHNT

  https://bible.com/bible/25/eph.4.2.BHNT

  Latinerac ez omen du deus utzi euscaran! Ez, ezta? Bai, cera!

  HUMUS
  Hona hemen hitzaren definitionea Euscalçaindiac emanic. Itzulpena automaticoqui eguin da naffarrera.eus lekuco Naffar Translator erabiliric:

  humus 1 iz. Lurraçaleco gueruça, landareac eta animalia-gaiac descomposatzetic sorthua.
  Hango belharrac neurriz campo handitzen dira, metaturico humusaz elicaturic.
  2 iz. Irud. Contua ez da bakarric tacticac eta methodoac aldatzea, baicic eta strategia berri horretara eramanen gaituen humusa eta pensamoldea sorcea.

  Lehenengo adieratic dathor familia çorionsu hau: lur, çoru, lurçoru.

  humile = humil. Batueraz: umil
  humilqui

  humble
  humblequi

  Anglesez eta francesez “humble” idazten da, ceina euscaraz ere berdin erabili baita, edo ‘unble” camouflage pean.

  humildu
  humildade = humilitate
  humilitate = humiltassun
  + humilitatezco

  Leiçarragac humilitate.

  humiliatu
  humiliable = humiliagarri
  humiliatione
  humiliatore = humiliatzaile

  Batueraz: umil, umildade, umiltasun, umildu, umilgarri, umilki, umiltasun, umiliagarri, umiliatu, umiliagarri, umiliazio…
  H-a kencen dute HOSPITALe hitzetic kendu duten beçala. Azquenengo bi mende hauetaco contua da. Uste dute, ança, ecen erdarei contra eguinez, cerbait positivo eguiten ahal dutela euscararen alde. Oker daude, guztiz oker

  exhumatu
  exhumatione
  exhumatore = exhumatzaile

  inhumatu
  inhumatione
  inhumatore = inhumatzaile

  humano
  humanoide
  humanismo
  humanista
  humanistico
  humanitate
  humanitario
  humanitarismo
  humanisatu = humanizatu
  humanisatione = humanizatione
  dehumanisatu = deshumanizatu
  dehumanisatione = deshumanizatione
  inhumano
  inhumanitate
  subhumano
  superhumano

  umao eta umo hitzac ere relationaturic daude “humano” hitzarequin.

 • Humusetic omen gathocenoc, humanooc aleguia, batetic humilitatez joca deçaquegu vicitzan, baina, berce aldetic, berceac humiliatzen ere trebeac içaiten dirade humanoide guehiegui.

 • cosmos = cosmo

  chaos hitzaren antonymoa:
  chaos /kaos/
  chaotico /kaotiko/

  cosmico
  cosmogonia
  cosmogonico
  cosmographia
  cosmographico
  cosmographo
  cosmologia
  cosmologico
  cosmologo
  cosmonauta
  cosmonautico
  cosmonautica
  cosmopolis = cosmopoli
  cosmopolita
  cosmopolitano
  cosmopolitanismo
  cosmorama
  macrocosmo
  macrocosmico
  microcosmo
  microcosmico

  +
  cosmetico
  cosmetica
  cosmetologia
  cosmetologo

  mundo = mundu = muntto
  munditia = mundicia
  mundatu = munttotu

  muntto eta munttotu hitzec mundoren lehen errannahi hau daducate: garbi, chucun

  mundadentes liçate interlinguan gaztelaniaz mondadientes erraiten dena.
  mundificatu garbitu
  mundificatione garbiqueta
  immundo: cikin
  immunditia = immundicia

  Bigarren adiera cein baita egun guehien erabilcen dena cosmos hitz grecoaren calco bat da:

  mundu
  mundutar
  munduçale
  mundial
  mundano
  mundana
  mundanitate
  supermundano

 • punitu

  puni
  punible = punigarri
  puniblequi
  punibilitate = punigarritassun
  impunible = puniecin
  impuniblequi
  impunibilitate = puniecintassun
  punitione
  punigarri
  punitore = punitzaile
  impunitu
  punimendu

  Relationaturic baitaude ondocoac ere:

  pena
  penal
  penalitate
  penalty
  penalista
  penalisatu = penalizatu
  penalisatione = penalizatione
  penalisatore = penalizatore = penalizatzaile
  penoso = penos
  penosoqui = penosqui
  penatu
  penagarri
  impune
  impunitate

  apenas

  penitent = penitente
  penitentia = penitencia
  penitentiario = penitenciario
  penitentiero = penitenciero = penitencier
  penitentieria = penitencieria = penitenciaria
  penitential = penitencial
  impenitent = impenitente
  impenitentia = impenitencia

 • sequer [sequ-/secut-]
  *sequitu = seguitu
  *secutu

  seguidu
  seguida
  seguimendu
  seguitione /segizione/
  seguitzaile

  sequito = sequitu
  *sequent = *sequente
  sequentia = sequencia
  sequential = sequencial
  sequentiatu = sequenciatu

  *consequitu = conseguitu
  consequent = consequente
  consequentia = consequencia
  consequential = consequencial
  inconsequential = inconsequencial inconsequent = inconsequente
  inconsequentia = inconsequencia
  consecutivo
  consecutivoqui

  *exequitu
  exequiac
  executione
  electrocutione
  excecutivo
  executore
  executorio
  executatu
  executable
  inexecutable
  electrocutatu

  *obsequitu
  obsequio
  obsequioso = obsequios
  obsequiositate
  obsequiatu
  obsequiac

  *persequitu = perseguitu
  persecutione
  persecutore = persecutatzaile
  persecutatu

  *prosequitu = proseguitu
  prosecutione

  *subsequitu
  subsequent = subsequente
  subsequentia = subsequencia

 • cura

  cural

  incuria
  curatu
  curetta
  curettatu
  curettage

  curable
  curabilitate
  incurable
  incurabilitate
  curatela
  curatione
  curativo
  curatore = curatzaile
  curato = curatu
  procuratu
  procuratione
  procuratore = procuratzaile
  procuratorio

  pedicuro
  pedicura
  manicuro
  manicura

  sinecura
  sinecurismo
  sinecurista

 • nocitu

  Dakussagun Euscalçaindiaren Hizteguian:

  nozitu, nozi, nozitzen
  du ad. Pairatu, jasan, eraman. Martiritza nozitu. Oraingo hutsegite hau gero nozitu zuten.

  Eta nociaraci factitivoa ere:

  noziarazi, noziaraz, noziarazten
  du/dio ad. Nozitzera behartu, pairarazi. Arrebari egindako bidegabekeria berak noziarazi nahi izan zion.

  nocent = nocente
  innocent = innocente
  innocentia = innocencia
  nocivo
  nocuo = nocivo
  innocuo
  innocuitate

 • seder [sed-/sess-;-sid-/-sess-]: jesarri, eseri

  *seditu / *sessu
  Prepositione baten ostean:
  *-siditu / -sessu

  sede
  sedimentu
  sedimentario
  sedimentatu
  sedimentation
  sedent = sedente
  sedentario
  sessile = sessil
  sessilitate
  sessione

  *assiditu
  assiduo
  assiduitate
  assessore
  assessoria
  assessoratu

  *dissiditu
  dissident = dissidente
  dissidentia = dissidencia

  *insiditu
  insidia
  insidioso = insidios
  insidiatu
  insidiatore = insidiatzaile

  presiditu
  president = presidente
  (litteralqui: aurrean jesarcen dena)
  presidentia = presidencia
  presidential = presidencial
  expresident = expresidente = president ohi
  vicepresident = vicepresidente
  vicepresidentia = vicepresidencia

  residitu
  resident = residente
  residentia = residencia
  residuo
  residual

  *subsiditu
  subsidio
  subsidiario
  subsidiatu

  *obseditu
  obsessione
  obsesso

  posseditu
  possesso
  possessione
  possessivo
  possessore
  possessorio
  disposseditu = desposseditu
  dispossessione = despossessione

 • morir [mor-/mort-]: hil
  *moritu
  mortu

  mortu
  bassamortu
  mendi-mortu = mendi-borthu
  beresi mortu

  moribundo
  morient = moriente

  amortitu
  amortimentu = amortimendu

  amortisatu = amortizatu
  amortisable = amortizable = amortizagarri
  amortisatione = amortizatione

  manomorta
  mortuario = mortuorio

  *morte
  mortal
  mortalqui
  mortalitate
  immortal
  immortalitate
  immortalisatu = immortalizatu
  immortalisatione = immortalizatione

  mortifero
  mortificatu
  mortificatione
  immortificatione
  mortificatore = mortificatzaile
  immortificatu

 • littera & lettra

  Leiçarragac: letra

  Familia honetaco hitzoc t bikoitzaz edo t bakunaz idazten ahal dira.

  litteral = literal
  litteralqui = literalqui
  litterario = literario
  litterato = litteratu
  litteratu = literatu
  illiteratu = illiteratu
  litteratura = literatura
  litteralisatione = litteralizatione = literalizatione

  antilitteratura = antiliteratura
  cyberlitteratura = cyberliteratura
  hyperlitteratura = hyperliteratura
  paralitteratura = paraliteratura
  illitteratura = illiteratura

  AD + L = ALL
  allitteratu = alliteratu
  allitteratione
  allitterativo
  allitterativoqui
  allitterativotassun
  allitteratore = allitteratzaile = alliteratzaile
  allitteral = alliteral
  allitterizatione = alliterizatione
  ..

  OB +
  oblitteratu = obliteratu
  oblitterant = obliterant = oblitterante = obliterante
  oblitteratione = obliteratione
  oblitteratore = obliteratore = oblitteratzaile = obliteratzaile

  lettra = letra
  lettratu = letratu
  lettragabe = letragabe
  lettreiatu = letreiatu
  lettreiaquera
  delettreiatu = deletreiatu = deletreatu = letreiatu
  deletreiu = deletreo = letreiaqueta

 • battitu

  battimentu

  batidora = irabiagailu
  batient = batiente
  bate
  bateatu
  bateadore = bateatzaile

  abattitu
  Leiçarragac: abatitu
  abattimentu = abattimendu
  abattitore = abattitzaile
  abattitorio

  combattitu
  combatto = combatte
  combattent = combattente combattivo
  combattivitate

  debattitu
  debatto = debatte
  debattibile = debattigarri

  rebattitu
  rebattible
  irrebattible

 • horritu

  horrifico
  horrificoqui
  horrificatu
  horrificant = horrificante

  horrido
  horriditate
  horrendo
  horrore
  horrible
  horriblequi
  horribilitate

  abhorritu

  Oharra: Leiçarragac abhorritu erabili arren, Orotaricoan aborritu modura transcribatzen dute.

  abhorrimentu = abhorrimendu
  abhorrible
  abhorrent = abhorrente
  abhorrentqui = abhorrentequi
  abhorrentia = abhorrencia
  abhorratione

  aborrecitu = abhorrescitu = abhorritu
  aborrecible = abhorrescible = abhorrible
  aborrecimentu = abhorrescimendu = abhorrimendu

  aburritu = abhorritu
  aburrimendu = abhorrimendu

  horripilatu
  horripilant = horripilante
  horripilatione

  horrisono
  horrisonant = horrisonante

 • *-futatu

  confutatu
  confutatione
  confutable
  inconfutable
  confutabilitate
  inconfutabilitate

  refutatu
  refutable
  refutablequi
  refutabilitate
  irrefutable
  irrefutabilitate
  refutatione
  irrefutatu

 • habito

  habitude
  habitual
  habitualqui
  habitualisatu = habitualizatu
  habitualisatione = habitualizatione

  habituatu
  habituatione
  habit

  dishabituatu
  dishabituatione

  habitu = habito = abillamendu

  Leiçarragac bi hitz hauec erabilcen ditu. habitu-ren eraguinez francesez H-a ipini çaie. Gaztelaniaz habillado eta habillamento ditugu.

  abillatu = habillatu
  abillamendu = habillamendu
  desabillatu = deshabillatu

 • modo & moda

  modu
  modal
  modalitate
  modico
  modicitate
  modulo
  modulatu
  modulatione
  modulatore = modulatzaile
  modulatura
  modificatu
  modificable
  modificatione
  modificativo
  modificatore = modificatzaile

  modello
  model = modello
  modellatu
  modellable = modellagarri
  modellatore = modellatzaile

  Oharra: Azquen hauec L bakarrarequin ere erabilcen dirade.

  molde
  moldatu
  moldatzaile
  moldagarri

  omnimodo
  multimodo
  monomodo

  moda
  modista

  moderatu
  moderant = moderante
  moderantismo
  moderantista
  moderatione
  immoderatione
  moderatore = moderatzaile
  moderatessa = moderatione
  immoderatu
  immoderatessa = immoderatione

  modesto
  modestia
  immodesto
  immodestia

  CON +
  commodo
  commoditate
  commodatu
  accommodatu
  incommodo
  incommoditate
  incommodatu
  commoda

 • Euscaldun edota naffar bakoitzaren etchean egon behar liçateque Joannes Leiçarraga eta lagunçaileen obren ale bana.
  Aurthen 450. urtheurrena da.
  Berreditionea salgai 20 eurotan:

  josulavin@gmail.com

  Baten batec diruric ez balu, dohainic igorcen ahal nerauqueo laket handiaz.

 • causa

  Latineratico gure hitz eder honec “gauça” eman du euscaldunen hizcunça particularrean, gaztelaniaz “cosa” ere eman duen errannahi berberaz. Aguian, Josu Naberanec jaquinaracico deraucu ecen joan-ethorrico hitz baten aurrean gaudela. Lehenic gauça/ gauza içan cela eta handic erathorri dela familia ongui advenitu hau:

  causa
  causal
  causalitate
  causatu
  causatione
  causativo
  causatore = causatzaile
  concausa
  concausal

  AD, EX, RE prepositioneequin combinatzen ahal da hitz berau:

  AD + CAUSA + TU= accusatu
  EX + CAUSA + TU = excusatu
  RE + CAUSA + TU = recusatu

  ceinetan causa hitza “-cusa-” arthizqui bilhacatu baita magistralqui.

  accusatu
  accusamentu = accusamendu accusable = accusagarri
  accusabilitate = accusagarritassun
  accusatione
  accusativo
  accusatore = accusatzaile
  accusatorio
  coaccusatu

  excusatu
  excusa
  excusable = excusagarri
  inexcusable = excusaecin
  excusatione
  excusatore = excusatzaile

  recusatu
  recusal = recusatione
  recusant = recusante
  recusantia = recusancis
  recusable = recusagarri
  rrecusabile = recusaecin
  recusatione

 • quittatu
  quitto
  quittantia

  acquittatu
  acquittamendu
  acquittantia = acquittancia
  acquittable
  acquittan ukan
  inacquittatu
  inacquittable

 • queritu

  queridu = queritu
  *questu
  Prepositione baten ostean:
  *-quiritu
  *-questu
  *-quisitu

  questione
  questionario
  questionatu
  questionable = questionagarri
  questionatore = questionatzaile
  questore
  questura
  questa

  acquiritu = acquisitu
  acquirimentu = acquirimendu
  acquirible
  acquesto
  acquisitione
  acquisitivo
  acquisitore = acquisitzaile
  acquiritore = acquiritzaile

  conquiritu = conquestatu = conquistatu
  conquirent = conquirente
  conquesta= conquista
  conquisitore = conquistatzaile
  conquistadore = conquistatzaile

  *disquitu
  disquisitione

  *exquitu
  exquisito
  exquisitoqui
  exquisitessa = exquisitotassun

  inquiritu = inquisitu
  inquesta
  inquisitione
  inquisitional
  inquisitore
  inquisitorial
  inquisitorio
  inquiritore = inquisitore

  *perquiritu
  perquisitu
  perquisitione
  perquisitore

  requiritu = requisitu
  requirimentu = requirimendu
  requirent = requirente
  requesta
  requestatu
  requisito = requisitu
  requisitione
  requisitionatu
  requisitorio
  requisitoriatu
  requisitoria

 • jure = jus
  jus = jure

  justu-ren familia jus honetaric dathor.

  jurista
  juratu
  juramentu = juramendu
  juratorio

  injuria
  injurioso = injurios
  injuriatu

  juridico
  juridicoqui
  jurisdictione
  jurisdictional
  jurisconsulto
  jurisprudent = jurisprudente
  jurisprudentia = jurisprudencia
  jurisprudential = jurisprudencial
  juristico
  juristicoqui

  abjuratu
  abjuratione

  adjuratu
  adjuratione

  conjuratu
  conjuratione
  conjuraçale = conjuratzaile
  conjuro = conjuru

  perjuratu
  perjuratione
  perjurio
  perjuro
  perjuru

  Leiçarragac bi hitz hauec erabilcen ditu. Orotaricoan horrela berdin idatziric topatzen ditugu.

  desperiuratu
  desperiuru

  Bi hitzoc honela transcribatzen dira gaur egun:

  desperjuratu = perjuratu
  desperjuru = perjuru

  I hori consonanticoa da. Beraz, J.

  adiuratu-requin berdin jocatu dute Orotaricocoec. adjuratu idazten da egun.

 • *monitu

  monitione
  monitore
  monitorio
  monimendu = monitione

  *admonitu = admonestatu
  admonitione = admonestatione
  admonitore = admonitzaile
  admonitorio
  admonimendu = admonitione

  *premonitu
  premonitione
  premonitorio

  admonestatu
  admonestatione
  admonestatore = admonestatzaile
  admonestaçale = admonestatzaile

 • monstratu

  monstra
  monstrable = monstragarri
  monstratore = monstradore
  monstrario
  monstreatu
  monstreo

  monstro = monstru = munstro
  monstruo = monstru
  monstruoso = monstruos
  monstruositate

  demonstratu
  demonstrable
  demonstrabilitate
  indemonstrable
  demonstratione
  demonstrativo
  demonstratore = demonstratzaile

  remonstratu
  remonstrantia = remonstrancia = remonstrança
  Orotaricoan: remonstranza

 • scient = sciente

  scientia = sciencia

  Oharra: Hitz hau /zientzia/ edo /zienzia/ ahoscatzen da Euscal Herrian orocorqui.

  scientista
  scientifico
  scientificoqui

  nonscientifico
  antiscientifico
  pseudoscientifico

  conscient = consciente
  conscientqui
  conscientia = consciencia
  conscientioso = conscientios = consciencioso = consciencios
  inconscient = inconsciente
  inconscientia = inconsciencia
  subconscient = subconsciente
  subconscientia
  semiconscient = semiconsciente

  conscios = conscient
  consciosqui = conscientqui
  consciostassun = consciencia
  preconscios = preconscient
  semiconscios = semiconscient
  subconscios = subconscient
  inconscios = inconscient

  inscient = insciente
  inscientqui
  inscientia = insciencia

  omniscient = omnisciente
  omniscientia = omnisciencia

 • *opt- = optatu

  Erro honec gogorat ekarcen derauzquigu euscarazco opha, ophatu, ophari…

  optione
  optional
  optatu
  optativo
  optionable

  adoptatu
  adoptable = adoptagarri
  adoptabilitate = adoptagarritassun
  inadoptabile = adoptaecin
  adoptatore = adoptatzaile
  adoptivo
  adoptione

  cooptatu
  cooptatione

  co-optatione
  co-optativo
  co-optione
  co-optivo

  optimo
  optimoqui
  optimismo
  optimista
  optimisatu = optimizatu
  optimisatione = optimizatione
  optimizatore = optimizatore = optimizatzaile
  optimisable = optimizable = optimizagarri

  Antonymoac ere ikussico ditugu:
  pessimo
  pessimoqui
  pessimismo
  pessimista

 • alto = altu

  alta
  altessa = alteça
  altitude
  exaltatu
  exaltatione

  altiatu = alçatu = alchatu
  altiamentu = altiamendu = alçamendu = alchamendu

  Oharra: CH denean L, N edo R baten ostean /tx/ ahoscatzen da orocorqui:
  alchatu = /altxatu/.
  Hitz hassieran /tx/ edo /x/ modura:
  chori = /txori/ edo /xori/.

  altimetro
  altisono
  altisonant = altisonante
  alto
  contralto
  alto-relievo = alto-relieve

  halto!

  basso = bassu = baxu
  bassa = baxa

  Bassenavarre = Baxenavarre

  bassessa = baxessa = baxeça
  bassatu = baxatu
  abassatu = abaxatu
  abassamentu = abaxamendu
  basso-relievo = baxo-relieve
  basso = baxo
  contrabasso = contrabaxo = contrabaxu

 • adjuvar [-juv-/-jut-]

  adjuvatu = adjutatu
  adjuvant = adjutant = adjuvante = adjutante
  adjuvatione
  adjutore
  adjuta
  adjutaçale = adjutatzaile = adjutari
  coadjuvatu
  coadjuvant = coadjuvante
  coadjutore

  Leiçarragac batueraz beçala: aiuta

 • aere = aire

  aereo
  antiaereo
  aerifero
  aeratu
  aerage
  aeratione
  aerificatu
  aerificatione
  aerodromo
  aeroportu
  aerologia
  aeroplano
  aerobio
  aeriforme
  aerodynamico

 • alien

  alieno
  Gaztelaniaz: ajeno

  alienigena
  alienismo
  alienista; alienatu
  alienatu
  alienable = alienagarri
  alienabilitate = alienagarritassun
  inalienable = alienaecin
  inalienabilitate = alienaecintassun
  alienatione
  alienatore = alienatzaile
  alienatario

 • loco

  Hitz honec euscarazco leku, lekore… ekarcen derauzquigu bururat.

  local
  localitate
  localisatu = localizatu
  localisatione = localizatione
  localisable = localizable = localizagarri
  localisatore = localizatore = localizatzaile

  locotenent = locotenente = loctenent = loctenente
  Gaztelaniaz: lugarteniente
  locomotione
  locomotore
  locomotivo
  locomotiva
  locomotora= locomotiva

  locatu
  locatione
  locativo
  locatore = locatzaile
  locatario

  AD+
  allocatu
  allocable
  allocatione
  allocativo
  allocatore = allocatzaile
  allocable = allocagarri
  allocabilitate

  Bi hauec ere familia honetacoac dirudite:
  alocairu
  alocacer

  alogeatu = alojatu
  alogeamendu = alojamendu

  CON+
  collocatu
  collocatione
  collocatore = collocatzaile
  collocable = collocagarri

  DIS+
  dislocatu
  dislocatione
  dislocant = dislocante
  dislocatore = dislocatzaile
  dislocable = dislocagarri

  SUB+
  sublocatu
  sublocatione
  sublocalitate
  sublocalisatu = sublocalizatu
  sublocalisatione = sublocalizatione

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude