Interlingua 4

‡Interlingua 4 –

Anglesean eta hizcunça romanicoetan commun diren hitzen mulço handiari hizcunça internationala deitzen çaio.

Patrimonio lexico grecolatinoa ere deithu içan çaio. Latinerac eta grecoac viciric diraute europarron hizcuncetan.

Are hizcunça germanicoetan eta slavoetan millaca hitz international erabilcen dirade.

Euscaldunoc ere guiro horretan vici gara, ambient angloromancean, aleguia, duela borz mendetatic hona dathorren mundu berri eta berrituan.

Interlingua 4

NAFFARRERA

32 pentsamendu “Interlingua 4”-ri buruz

 • Har deçançát ministerio hunetaco eta Apostolutassuneco, portionea, ceinetaric erauci içan baita Iudas, ioan ledinçat bere lekurát.
  EGUINAC1:25 BHNT
  https://bible.com/bible/25/act.1.25.BHNT

  Ikus hurrengo iruzquina.

 • portione eta proportione daude idatziric Leiçarragac erabilitaco graphia internationalean. Berac idatzi beçala.
  Lexico internationala daducagun beçala, graphia internationala ere existitzen da.
  porción eta proporción hitz internationalac dira graphia espainolean emanac.
  portzio eta proportzio hitzac ere internationalac dira, baina “euskal’ deitzen duten graphia batean. Graphia hau Orotarico Euscal Hizteguian applicatu da ia ia bethe bethean. Nola ahoscatzen, hala idazten. Honetara, bada, Leiçarragaren bi hitz hauec portzio/portzione eta proportzio/proportzione sarreretan topatuco ditugu, eta ez çaicu informationeric emanen graphia originalaz. Systema honec scientificotic ez daduca deus ere. Informatione falta hau gure memoriaren contraco attentatu bat berceric ez da.
  Consultatzaileac pensatuco du portione eta proportione ez direla seculan erabili euscaraz. Eguiaren contracoa.

  Ikus deçagun familia internationala:

  portione
  apportionatu
  apportionamentu = apportionamendu

  proportione
  proportional
  proportionalqui
  proportionalitate
  proportionalismo
  proportionatu
  disproportione = desproportione
  disproportionatu = desproportionatu

  comproportione
  symproportione

  sym- grecoa = con- latinoa

 • Esteca honetan

  https://www.dropbox.com/s/42mlfmk7hbfd4cz/Lei%C3%A7arraga%202021%20cerrenda.txt?dl=0

  Leiçarragaren hitzen cerrenda. Graphia originalaren arauera, evidentqui.

  Hitz grecolatinoen copurua anglesac duenaren parecoa da.

  Hori ez cen casualitate hutsa içan!

 • ministro = ministre
  Anglesez: minister
  Leiçarragac: ministre

  ministerio
  ministerial
  interministerial
  ministratu
  ministrable = ministragarri
  ministratione

  administratu
  administrable = administragarri
  administratione
  administrativo
  administratore = administraçale, administratzaile
  subministratu
  subministratore = subministratzaile
  subministro

  ex-ministro = ministro ohi

 • rota

  errota
  errotari
  errotaçain

  rotaetche = errotaetche
  erroda = rueda = errueda = errobeda = errobera
  errota harri = errotarri

  rotalia
  rotula
  rotifero
  rotundo
  rotundoqui
  rotunditate
  rotundatu
  arrotundatu
  rotunda = rotonda
  rotatu
  rotatione
  rotativo
  rotativa
  rotatore = rotatzaile
  rotatorio
  rotogravure
  es: rotograbado

  rotula

  rotulatu
  rotulatione
  rotulo = rotulu
  rotulatore = rotuladore = rotulatzaile
  rotulqui
  rotulage
  rotulable = rotulagarri

  rolo = rollo
  rol

  contrarotulo = contrarollo = controlo
  control
  controll- = control-
  + controlpean
  controlatu
  controlatore = controlatzaile
  controlable = controlagarri
  controlabilitate = controlagarritassun
  autocontrol

  incontrolatu
  incontrolable = controlaecin

  inrolatu = enrolatu
  inrolamentu = enrolamendu
  + enrollatu

  rulo
  rulatu
  ruletta
  ruletta russa

 • fama

  famadun
  famoso = famos
  +archifamoso = archifamos
  famosa
  famatu
  diffamatu = desfamatu
  diffamatione
  diffamatore = diffamatzaile
  diffamatorio
  infame
  infamia
  infamatu
  infamant = infamante
  infamatore = infamatzaile
  disinfamatu = desinfamatu
  malfamatu

 • -pler aditza
  plit & plet

  complitu = cumplitu
  completo = completu

  compli
  compligarri
  complitassun
  complimendu
  compliçale = complitzaile
  complementu
  complementario
  complementatu
  completione
  completivo
  completorio
  completatu
  completamentu
  discompletatu = descompletatu
  incompleto = incompletu
  completa

  *deplitu
  depleto = depletu
  depletione
  depletivo

  *explitu
  expleto = expletu
  expletivo

  *implitu
  impleto = impletu
  impletione
  implementatione
  implementatu
  implementu
  implementable = implementagarri

  *reimplitu
  reimpleto = reimpletu
  reimplementatione
  reimplementu

  *replitu
  repleto = repletu
  repletione
  repletatu

  supplitu
  suppleto = suppletu
  supplementu
  supplementario
  supplementatu
  supplementatione
  suppletione
  suppletivo
  suppletore
  suppletorio

 • premer [prem-/press-; -prim-/-press-]
  premitu, pressu
  Prepositione batequin:
  primitu, pressu

  Euscarazco premia eta premiatu aditz honetaric dathozque:

  premitu
  premia = premina
  appremiatu = premiatu
  appremiant = appremiante

  pressione
  pressatu
  pressa
  + prensa
  + prensatu

  comprimitu
  compressible
  compressibilitate
  incompressible
  incompressibilitate
  compressione
  compressivo
  compressore
  turbocompressore
  compressatu
  compressa

  deprimitu
  depressione
  depressivo
  depressore
  depresso = depressu

  exprimitu
  exprimible
  inexprimible
  expressione
  expressionismo
  expressionista
  expressivo
  inexpressivo
  express
  expresso = expressu
  expressoqui = expressuqui
  expressatu

  imprimitu = imprimatu
  imprimible = imprimigarri = imprimagarri
  impressione
  impressionismo
  impressionista
  impressionatu
  impressionant = impressionante
  impressionable
  impressionabilitate
  impressivo
  reimprimitu
  reimpressione

  opprimitu
  oppressione
  oppressivo
  oppressore

  reprimitu
  reprimenda
  reprimendatu
  repressible
  irrepressible
  repressione
  repressivo
  repressore

  supprimitu
  suppressione
  suppressivo

 • Guero erraiten cerauen guciey. Baldin nehor hor ene ondoan ethorri nahi bada, renuntia beça bere buruaz, eta har beça bere crutzea egun oroz, eta berrait niri.
  LUCAS 9:23 BHNT
  https://bible.com/bible/25/luk.9.23.BHNT

  Leiçarragac renuntiatu aditza erabilcen du. Berau liçateque idazquera latinescoa edota latinezcoa, baina graphia internationalean T-ren ordez, C ikusten dugu gure hizcunça angloromanico nagussienetan:

  Anglesa: renounce
  Francesa: renoncer
  Italianoa: rinunciare
  Portuguesa: renunciar
  Espainola: renunciar

  Honexegatic familia honen oinharria nuncio da, eta ez nuntio.

  Orotaricoan “errenuntziatu” da aguercen çaicuna, non Leiçarragaren “renuntia” hori honetara transcribitzen baitute: “renunzia”. Pronunciationearen arauera, ança.
  Hala ere, guc ez daquigu /renunzia ala /renuntzia pronunciatzen çuen Leiçarragac. Aguian /errenunzia edo / errenuntzia. Ez daquigu. Segurasqui /renunzia erraiten çuqueen. Hala ere, ez daquigu. Guc daquigunttoa da renuntia idatzi çuela. Arguiro:

  renuntia- 26 aldiz
  renuncia- Behin

  denuncia- Bi aldiz
  denuntia- 63 aldiz

  Orotaricoan: denuntziatu

  Argui dago cein den Leiçarragaren jocaera familia honetaco hitzequin.
  Erran behar dugu Leiçarragac eta collaboratzaileec denunciatu aditzari emaiten deraucoten acceptionea annunciatu dela.
  annuntiatione ere Leiçarragaren hitza bada.

  Orotaricoan anuntziatu, anuntziazio dakusquigu.
  Oharra: -nunci- erabili beharrean batzuec -nonci- erabilcen dute.

  nuncio
  internuncio
  nunciatura

  AD prepositionearequin:
  annunciatu
  annunciant = annunciante
  annuncio
  annunciatione
  annunciatore = annunciatzaile

  DE +
  denunciatu
  denunciant = denunciante
  denunciatione
  denunciativo
  denunciatore = denunciatzaile

  EX +
  enunciatu
  enunciatione
  enunciativo

  PRO +
  pronunciatu
  pronunciamentu = pronunciamendu
  pronunciable = pronunciagarri
  impronunciable = pronunciaecin
  pronunciatione
  pronunciatore = pronunciatzaile

  RE +
  renunciatu
  renunciamentu = renunciamendu
  renunciatione
  renunciatore = renunciatzaile

  Aurrecoetan beçala ez ditugu familiaquide guztiac includitu.

 • Vorondate oneco adisquideren batec erran lieçadaque…

  Josu, cergatic ez dituçu hitz familia argui horiec “euskal grafian’ emaiten?

  Vorondate onecoa onhar nieçaqueo.
  Adisquidearena ere bai.

  Euscal graphiarena, ordea, nehondic ere ez.

  Orotarico Euscal Hizteguia eguin duten philologoec, hobequi eta claroago euskal filologoec, lotsa guti eracutsi dute herriarequico, respectu falta içugarria.

  Consideratu dute euscaldunac bethi ere joan den mendera arte agraphoac içan direla, lettragabe hutsac, ignorant eta ezjaquinac.

  Leiçarragac lectione magistral eternala eman deraucu. Bidea eracutsi deraucu, eracusten eta behin bethicotz eracutsico.

  Izcutatu arren hor iraunen du bethi.

  Noizbaiteco euscaldun gazteac honetaz conturatuco dira eta euskal filologo hizcunçalari, demborapassaçale eta alferricaco languile horien guztion arrastoa desaguertuco da ignominian barna amilduric. Deus ere ez diren ecereçarequin confundituac eta bethicotz ahanciac.

  Gueroac erran beça.

  Adeitassunez

 • censer aditza naffarreraz:

  *censitu
  censista
  censatu
  censimentu = censamendu
  censore
  censorial
  censura
  censuratu
  censurable = censuragarri
  censuratore = censuradore = censuratzaile
  censo = censu

  recensione
  recensore

 • IEPA, tokai,

  Nire burutazio zenbait.

  Ez da komeni bazka lar ematea indoeroparren ARIERARI, zeren hizkuntza hauek dira hurbilenak, bai, baina baita ARRISKUTSUENAK ERE GURE HIZKUNTZA IRENSTEKO.
  Ariera erroak dituk: DIS eta DI hasiera duten hitz guztiak. Baita, berez DES- errokoak ere, nahiz eta horietariko gehienak (euskal osagaia daramatenak) euskerak barneratu dituen.

  Ezagutzen al dituk Erramun Gerrikabeitiaren eta X. Amurizaren proposamenak?

  Bestalde phonetika arazoa zegok:
  Euskaldunek INOIZ ahoskatu ez dituzten phonemak proposatzen dituk:

  berba hasierako R- ; orain bai ahoskatu ahal ditugula, baina hire RRe-RRE hori lar bestekoa dela uste diat.

  Zenbait konsonante-trabaketa ahoskatzea ere “inposiblea” duk euskaldunontzat: -SC-, kasurako.

  Nik aiseago zekusat DIZIPULU ahoskatzea, ezen ez DISÇIPULU, bata nahiz bestea ez ditudan arren gustoko.

  Behintzat euskeraren premiak plazaratu dituk, eta hori ez da gutxi. Zorte On.

 • Naberan jauna,
  Bai, eçagutzen ditut Erramun eta Amuritzaren erdiproposamenac. Neurea ossoa da eta definitivoa.
  Euscaldunec bethi jaquin dute ahoscatzen hitz internationalac espainolec beçain ongui edo hobeto, eta francesec eta anglesec baino ascoçaz ere hobequi.

  disciple:
  /di.sapl/ anglesez, guti goiti beheiti
  /di.sipl/ francesez, guti goiti beheiti

  Cer da RRE-RRE hori?

  Adeitsuqui

 • Ecen cer probetchu du guiçonac baldin mundu gucia irabaz badeça, eta bere buruä destrui deçan, eta gal dadin?
  LUCAS 9:25 BHNT
  https://bible.com/bible/25/luk.9.25.BHNT

  struer [stru-/struct-] aditza

  *struitu, *structu

  structura
  structural
  infrastructura
  substructura
  superstructura

  construitu
  constructione
  constructivo
  constructore
  reconstruitu
  reconstructione

  destruitu
  destructible
  destructibilitate
  indestructible
  indestructibilitate
  destructione
  destructiveo
  destructore

  instruitu
  instructione
  instructivo
  instructore

  obstruitu
  obstructione
  obstructionismo
  obstructionista
  obstructivo

  substruitu
  substructione

 • Josu Naberan jaunac aiphatu ditu ahosquera problemac egon litezqueela nic emaiten dutudan hitz batzuetan.
  De facto, halaco problemaric ez dugu eduqui euscaldunoc.

  structura hitza euscaraz erabilcen da. Nola ahoscatzen den denoc daquigu; /estruktura/ edo /estrutura/.
  discipulu hitzaren ahosquera arruntena /dizipulu/ da. Batzuec /diszipulu/ ahoscatzen dugu.
  remedio hitza normalean /erremedio/ da pronunciatzen.
  Non dago çailtassuna?
  Nehon ere ez.

  actione-ren pronunciationea /akzione/, /akzio/ edo /akzino/ içaiten da. /atzione/ ere ençuna dugu.

  Adeitsuqui

 • Religione pura eta macula gabea Iainco eta Aita baithan, haur da, çurtzén eta emazte alhargunén visitatzea bere tribulationetan: eta macula gabe bere buruären beguiratzea mundu hunetaric.
  JACQUES 1:27 BHNT
  https://bible.com/bible/25/jas.1.27.BHNT

  religione
  correligionario
  religioso = religios
  religiosoqui = religiosqui
  religiositate
  antireligioso = antireligios
  irreligioso = irreligios
  irreligiositate
  religioso
  religiosa
  irreligione
  misreligione = pseudoreligione
  religiophobia
  religiophobo
  religiophobico
  religiopolitico
  religionista

  Euscaldunoc badaquigu hitz hau berdina dela angles, frances eta espainolean. Baiqui, gure ikasqueta xumeengatic ere, evidentqui. Guri differencia marcatu behar dugula interiorizarazten. Inferioritate complexua ereiten eta barreiatzen edonondic. Lotsa guti. Gutiegui.

  Batueraz hitz ejer hau “erlijio” modura emaiterat ausarcen dira, errugbi idatz dadila gommendatzen duten berberec / barbaroec.
  Minable negarristen bide beretic:

  Aragonesa: relichión f
  Asturianoa: relixón f
  Galegoa: relixión f

  Horrela doaquie. Desaguercerat abiatuac eta condemnatuac.
  Ez naiz harritzen!

  Fauna eta flora guehiago aurkitzen dugu hizño honen vueltan Orotaricoan. Euscara osso joria omen baita.

  Leiçarragaren religione honetara dathor Orotaricoan: relijione. Hau da pronunciationearen araueraco idazquera, baina ez da forma bakarra, ez!

  Hauexetan maiz -ji-/-je- beharrean -gi- edo -ge- dago idazlanetan:

  relijione / relijio
  errelijione / errelijio / errelijino / errelijinoe
  erlijino / erlejino = erlijiño / erlejiño
  erlijinoe = erlijiñoe
  erlijio / erlejio
  erlijione
  relijino = relejiño
  erlisione / erlisio
  erlixione
  erlixone
  erliyone
  erlejione
  errelixione
  errelisione

  religione honec ahosquera guztioc barne harcen ditu.

  Adeitassunez

 • macula

  mantxa eta mantxatu batuerazcoac hitz honetaric ere badathoz:

  Naffarreran: mancha eta manchatu

  maculagabe
  maculatu
  maculamentu = maculamendu
  maculable = maculagarri
  immaculatu
  dismaculatu
  dismaculatore = dismaculatzaile
  dismaculatura

 • Lavin jauna,

  Ahoskera problemak ebidenteak dituk hire propomanean.

  Euskera “aquitanoa”, hasieran ahosabaikoa izan zuan (-18.000~): AN, ON, IN, EN…aditzak eta deklinabidezkoak.

  Gero, eragin luze batzuengatik, hasperenduna (H);
  Eta Mesolitikoan (-9.000), amazighen kontaktuagatik (Capsiens-Sauveterre kultura) eztarri-aurrekoa (velar).

  Neolitikotik gaur arte ahosabaikoa berriro (sabaikaria).

  Orduan, eztarriko berba batekin topo egiten duenean, ahosabairantz eramaten saiatzen gaituk: LAKUN–>LAGUN, eta ezpainkari batekin topo egitean, ABAR–>HAMAR

  Ohar garrantzitsu bat, tokai,

  Hik eta nik ahoska dezakegu gura dugun ia guztia, nahiz eta niri latza gertatzen zaidanarren hainbat ERRERIA hasierako eta beste zenbait gauza ere.

  Baina gauza bat duk indibiduo “pribilegiatu” batzuek halakoak ahoskatu ahal izatea eta beste gauza bat duk euskal populazio oso bati berea ez den phonetika MAILUZ EZARRRI gura izatea bapatean.
  Hizkuntzen historian Lourdeseko Milagroa litzateke.

  Adeitsuki

  Gero

 • Naberan jauna,

  Erran ietzadac borz hitz nire cerrendetaric ceinen ahoscatzea çaila baita euscaldunençat.

  Adeitsuqui

 • radice
  radix

  radicula
  radicular
  radicella

  radical
  radicalqui
  radicalismo
  radicalitate = radicaltassun
  radicalisatu = radicalizatu
  radicatu
  radicant = radicante
  radicando (Termino mathematicoa)
  radicatione
  radicalisable = radicalizable
  radicalisatione = radicalizatione
  deradicalisatu = deradicalizatu = desradicalizatu
  reradicalisatu = reradicalizatu
  ..
  Ondocoetan -r-ren ordez -rr-dunac ere onharcen dirade:

  eradicatu
  eradicant = eradicante
  eradicable = eradicagarri
  eradicatione
  eradicativo
  eradicatore = eradicatzaile

 • Hedadura semantico deitzen den truccoaren bidez structura erraitecotz egun eguitura hitza daducagu. Halaber, eguituraqueta, azpieguitura, eguiturazco eta abar.
  Gutchigorabeherismoa.
  Eguitura hitz traditionalaren berezco errannahia galçaile atheratzen da.
  Hedadura semanticoaren calte collateralac. Hitz bat irabaztecotz, berezco errannahia galdu. Bethi beçala.
  Questionea da structura eta derivatu internationalac ez direla normaltassunez erabili nahi. Cergatic?

 • docer [doc-/doct-]
  *docitu
  *doctu

  docent = docente
  docentia = docencia
  docile = docil
  docilitate
  indocile = indocil
  indocilitate
  docto = doctu
  doctor
  doctore
  +paradoctore
  doctorato = doctoratu
  doctoretza
  doctorego
  doctoressa = doctora
  doctoral
  doctoratu
  doctorando
  doctrina
  doctrinal
  doctrinario
  doctrinarismo
  doctrinatu
  doctrinatione
  indoctrinatu = addoctrinatu
  indoctrinatione = addoctrinatione
  documentu
  documental
  documentario documentatu
  documentatione

  Batuerazco dotore hitza doctore-tic dathor.

 • egunon,
  Galdetzen duanez gero, esanen diat, bada, euskal ahoskerari buruz dakidana.

  Hemen eta Iberia osoan, BI HIZKUNTZA nagusi izan diagu, duela 3000 urtetik honantz: euskal/iberiera aurre-indoeuropeoa, eta indoeuropeon zelta-ariera. Biak ala biak zeharo kontrako hizkuntz familiak, dela gramatikaz nahiz fonetikaz.

  Latinaz ez diat ezer esango, zeren latinak ez baitu benetako eraginik izan, nire eta beste zenbaiten ustez, zeren LITERATURA -Virgilio/Ciceron, Horacio-, ADMINISTRAZIO eta TEMPLORAKO hizkuntza izan baituk, ezen ez kalekoa..

  ARIERAREN ahoskera:
  1) ezin zuten “hasierako i” ahoskatu. Beraz, Iberiako toponimo guztietan (lusitania eta zeltiberiakoak barne), “hasierako i” erori egin zen: Iriga–>Briga; Ibarga–>Braga;
  Ibargarasara–>Bragança…..
  2) Kontsonante-trabatua zuten gustoko. Beraz, TAR, TER, TIR, TOR….–>TRA, TRE, TRI, TRO bihurtu ziren, kasu.
  Bestela, ez zuten sortu toponimo bakar bat ere Iberia osoan (nik ez diat aurkitu behintzat ale bat ere).

  EUSKAL AHOSKERA:
  1) Ezin izan dute “hasierako R” ahoskatu.
  2) Ez dute izan gustoko, ez euskerak ezta ere iberierak, kontsonante trabaturik (nahiz eta ezkenetan gutxi batzuk asumitu: Trebiño, Autrigonia…

  3) Esan bezala, euskerak ahoskera sabaikaria dauka.

  4) “F” ez da jatorriz euskerazkoa, B/P hotsetik datozen F batzuk salbu: Feria, Fina….

  Orain, heuri zegokiak hire zerrendari buruzko balorazioak, eta arrakasta probabilitateak, neurtzea.

 • Josu,

  Nic escatu derauat ekar ditzaan hona borz hitz (nic aiphaturicoetaric) ceinen pronunciationea çaila baita euscaldunençat.
  Berce informationeagatic anhitz esquer.
  Adeitassunez

 • recuperatu

  recuperable
  recuperabilitate
  irrecuperable
  irrecuperabilitate
  recuperatione
  recuperatore = recuperatzaile

  Forma latinesco hauequin batera forma romanescoac ere baditugu:

  recobratu
  recobrable = recobragarri
  irrecobrable = recobraecin
  recobramentu = recobramendu
  recobratione
  recobro
  recobratzaile

  Frances styloan bra gabe vra idazten guenuque.

  Leiçarragac:
  recrubatu 7 , baina
  recubramendu 1

  Relationaturic baitaude hona hemen berce familiatcho bat:

  cobratu
  cobrable = cobragarri
  cobramentu = cobramendu
  cobro
  cobratzaile

 • feria
  ferial
  feriatu
  feriant = feriante
  feriac = festac

 • Ba badakik,
  goiko R- hasiera duten hitz guztiak, adibidez. Bortz baino gehiago ditut.

 • Ba badakik,
  goiko R- hasiera duten hitz guztiak, adibidez. Bortz baino gehiago ditut.

  Latinak bai utzi zituela hitzak euskeran (Elizari eta Administrazioaren eskutik), baina ez EHUk eta enparauek uste bezainbeste.

  Horiek, berriz, ez dute pentsetan segundo batez ere latinak euskal/iberieratik jasotakoak izan direniik. Pentsatzekoa baita, lehenbizi, hizkuntza gazteak jada dagoenetik hartzen duela. Alderantzizkoa pentsetea baino mila bider logikoago eta zentzuzkoagoa.

  “Nu venim dis latinâ” (Carme J. Huertas) Argumentazio TUNBATIBOA.

 • Josu Naberan,

  Gaur egungo euscaldun guztiec badaquite ra-, re-, ri-, ro- eta ru- hasten diren hitz guztiac ederqui ahoscatzen.
  Abididez:

  rhythmo ahoscatzecotz asqui da ritmo erraitea. Baten batec ez balequi, erritmo erraitea daduca lassaiquiro. Berdin çucena da.

  Problemaric ez da ecein ere hitzequin. Batere ez.

  Millaca hitz daude Orotaricoan grecolatin ethorquicoac.

  Adeitassunez

 • “grekolatin ethorquicoak”? Kontuz. Nik joan-etorriko maileguak esango nuke.

  Hots, Madaleine-emigrazioko euskaldunek eramandako hitz bisilabikoak dituk lehenik eta behin (-10.000). Eta haien erathorriko hitz grekolatinoak dituk duela gutxi iritsi zaizkigunak (genoma, logopedia, analogia….) zientzia eta teknologia garaikidea izendatzeko.

  Noizbait aldatu beharko ditiagu eskema kadukoak, EHUn irakasten dituzten dogma zaharkitu horiek.

  Bestalde, ez dagoela diok ahoskera arazorik edozein berba ahoskatzeko. Kontuan izan behar duk “euskal populazio osoarentzat” habilela eskaintza egiten.
  Hizkuntzen garapena ez duk gertatzen bapatean eta mailuz.
  INOIZ ez da horrela gertatu. Egik aproba!

 • Neuc bide bat irequi diat, cein provetchagarria baita euskara batuan idazten dutenençat ere.
  Berez, euscal gazteac ditiat buruan eta hitzen ikastea erraçagotu nahi dieraueat.
  Hitzoc beharrezco çiaiztec gaztelaniaz, francesez, anglesez eta euscaraz hobequi jaquitecotzat.
  Ez berceric.

 • bA AURRERA, jOSU,

  Geldi geratzea baita okerrena

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude