41 pentsamendu “Hirurgarren ikasgaia”-ri buruz

 • Lehenengo eta bigarren ikasgaietan atzecoz aurrera beçala ibili naiz. Euscal Aditz Trincoaren schema berria, hau da, nire systema orocorra aurkezten.
  Saiatu naiz ikustarazten euscal aditz trincoa bethi ere bat bailicen. Uste baitut aditz syntheticoa edo trincoa bethi dela NOR typoco aditza.

  NOR hau, guero NOR-NORI bilhaca daiteque, NOR-NORC typocoa eta NOR-NORI-NORC azquenic.

  Guztiec tractamendu allocutivoan ere aguercen ahal çaizquigu: hicaco toca eta noca, çuca eta xuca.

  Aditzetan bi dembora aurkezten ditugu:

  orainaldia
  eta
  iraganaldia (ez orainaldia)

  Ez orainaldia iraganaldi modura iceneztatu dugun arren, badaquigu ecen optativo modura ere functionatzen duela EN iraganaldico marca kenduric.

  BA- eta QUE- particulac ere aguercen ahal dira adizqui guztietan.

  Pluralguile nagussiena TZA da.
  IT ere ikusten dugu UKAN edota EDUN aditzean.
  TZA honen atzean QUE edo QUI datocenetan Z bilhacatzen da.
  TZA ere batzuetan Z bilhacatzen da QUE edo QUI particulen presenciaric gabe ere.

  NOR marcac hauxec dira DA, NA, HA, GA, ÇA eta CE, NIN, HIN, GUIN, CIN.

  NORI marca nagussienac hauexec dira, denoc daquiçuen beçala: quit/quida, quic/quia, quin/quina, quio, quigu, quiçu, quiçue eta quie.

  Eta NORC marcac T/DA C/A, N/NA, -, GU, ÇU, ÇUE eta TE.

  Adeitsuqui

 • Ikus deçagun noraino heldu nahi naicen, adibide batequin. Seculan ez da euscaldunec erabilia içan, baina nire systemaren arauera guciz possiblea eta noizbait automatizatzecoa.

  Orainaldian:
  niakarquiotec / niakarquioten

  Iraganaldian:
  nindakarquiotean / nindakarquiotenan

  Orain kenduco ditugu HICA (toca & noca) marcac:

  Orainaldia:
  nakarquiote

  Iraganaldia:
  nindakarquioten

  Orain batueraz casu honetan erabilcen ez den NORI (hari) marca kenduco:

  Orainaldia:
  nakarte (Batueraz berdin)

  Iraganaldia:
  nindakarten (Batueraz: nindEkarten)

  Orain NORC (haiec) marca kenduco:

  Orainaldia
  nakar

  Iraganaldia:
  nindekarren (Batueraz nindEkarren

  nakar adizquiaren oinarrizco forma DAKAR, ceinari NI casua kenduric lorcen baita:

  NA + daKAR= NAkar

  (edo aguian çucenean:

  NA + KAR)

  Nahi dugun moduan.

  Çaila?
  Ez dut uste!
  Automatizagarri?
  Baiezcoan ni neu!
  Edocein aditzequin KAR erroaren ordez berce edocein jarriric: RAMA, FLIPPA… eman deçagun.

  Adeitassunez

 • Euskaltzaindiaren Hiztegia

  https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?sarrera=flipatu&option=com_hiztegianbilatu&view=frontpage&Itemid=410&lang=eu&bila=bai

  flipatu, flipa, flipatzen

  du ad. (nor osagarririk gabe). Heg. Beh. Zerbaitekin txunditurik edo miretsirik geratu. Flipatu egin dut behiak ikustean bazter tropikal honetan. Ikusiko duzu, flipatu egingo duzue nire soinekoarekin!

  Oharrac:
  1. Baten batec flippatuco badu ere, FLIPATU euscal aditza da Euskaltzaindiak hala erabaqui duelacotz. Eta quitto, ezta? Ongui, niri ongui dirudiquit.
  2. DAFLIPAT ikussia dugu, iracurria dugu, ceina interneten, bederen, erabilcen baita.
  3. DU aditza dela dioscu Academiac, eta NOR ossagarriric gabea.
  Definitionea ikussiric: Cerbaitequin chundituric edo miretsiric gueratu, aleguia; niri iruditzen çait ecen DA aditza içan behar liçatequeela theoricoqui. Hau da FLIPATZEN NAIZ erran behar guenuqueela FLIPATZEN DUT erran beharrean.
  Erabilera contutan harturic, badirudi Euskaltzaindiaren erabaquia çucena dela, ceren guehienec, ança, FLIPATZEN DUT erraiten baitute.

  4. Gorago erran dugun beçala:

  flipatzen dut = daflipat

  Ederto eraiquia da aditz trinco berri hau. Cilheguia da guztiz, nire ikuspeguitic ere, ceren nic uste baitut edocein aditz’ modu trincoan jocatzen ahal dela.
  Nic ez dut seculan euscaraz erabilcen, aldez aurretic berceri iracurri ez deraucodan hitzic.
  DIRUDIQUIT (iruditzen çait) erabili dut gorago, baten bati iracurri deraucodalacotz.
  Theoricoqui, FLIPATZEN NAIZ erraiten duen euscaldunac modu trincoan NAFLIPA erran leçaque. Honec ere valioco luque FLIPATZEN NAU erraitecotz.
  Twitterren bati gaztelaniaz “yo te lo flipo” iracurri deraucot. Batuerarat itzuli beharco banu, honela nerraque hitzez hitz:

  nic flipatzen dizut

  Eta berau trinco modura jarri beharco banu

  daflipakizut (daflipat + zuri)

  liçateque.

  daKARkizut edo daRAMAkizut eraiquitzen ditugun erara, daFLIPAkizut eraiquico guenuque. Guztiz regularra, beraz.

  Adeitsuqui

 • Euskaltzaindiaren Hiztegiaren arauera, aditzac laur motacoac içan daitezque:

  DA aditza = NOR aditza
  ZAIO aditza = NOR-NORI aditza
  DU aditza = NOR-NORK aditza
  DIO aditza = NOR-NORI-NORK aditza

  Laburdura bicainac!

  DA/ZAIO aditzac batetic, eta
  DU/DIO aditzac berce aldetic.

  Edota
  Aditz intransitivoac: ethorri…
  Aditz transitivoac: ekarri…

  Batueraz:

  trantsitiboak edo iragankorrak
  intrantsitiboak edo iragangaitzak

  Lehenengoen graphiari buruz (-rts-) ez dut orain hitzeguinen. Gogoric ez. Are gutiago iragan- hassiera duten itzulpen desegoqui, alfer eta helbururaco valiogabeco horiei buruz ere. Nahi duenac erabil bitza.

  Laburbilcen:

  1. ETHORRI motaco da/zaio aditzac,
  2. EKARRI motaco du/dio aditzac.

  Bi mulço direla emaiten badu ere, bat bakar batera erakar daitezque:

  NOR motaco aditzac DA motaco aditzac dira guztiac.
  1. DA = NOR = nor aditzak
  2. ZAIO = DA + NORI = nor-nori aditzak
  3. DU = DA + NORK = nor-nork aditzak
  4. DIO = DA + NORI + NORK = nor-nori-nork aditzak

  Ulercen çaitalacoan

  Adeitassunez

 • Gogoric ez nuen baina, orain animatu naiz hau erraiterat, honen erraiterat bihotz hartu dut:
  Iragankor eta iragangaitz hitzei berez duten errannahia galaraci derauete joan den mendean, guti goiti beheiti. Bon, saiatu dira galarazten berezco errannahia, cein ez baita transitivo eta intransitivo hitz internationalec adiarazten eta communicatzen dutena, deraucutena.
  Nirequin ez deçatela conta sacrificio horretaracotz.
  Aditzec adiarazten dituzten egoerac edo ekinçac iragancorrac edo iragangaitzac içan daitezque. Vicitza bera ere beçalacoa, iragancorra batzuetan eta iragangaitza berce batzuetan.

  Adeitsuqui

 • Batzuc dedicatzen dira berceen vicitza’ iragangaitza eguiten, berez erraça dena çailcen eta complicatzen alferric. Ança, berce eguitecoric ez daducate planeta honetan. Hortara ethorri eta ekarriac omen ciren honat.
  Berce batzuoc, ordea, vicitza’ iragancor edo iragancorrago eguiten saiatzen gara. Hori eguin dugu bethi. Ohituric gagotza hortara. Berez erraz eta simplea dena corapilatu gabe, complicatione alferric sortharaci gabe aurkezterat.
  Hori ere euscal aditzarequin eguinen dugu. Berez erraça dena’ modu erracean aurkeztua lehenengo aldiz hain ttipia den mundutto honetan eta huntan!

  Adeitsuqui

 • DA
  da + kio = zaio
  da + t = dut
  DUT
  dut + kio = diot

  Aditz laguntzaileak irregularrak dira. Orokorki.

  Adeitsuki

 • DA: içan aditzaren hirurgarren persona.
  Hauxe da DENaren ithurburu gure aditz systeman.

  Ikus deçagun DA, hicaco allocutivoetan, batueraz:

  DA toka: DUK, noka: DUN

  Ene, bada, UKAN edota EDUN aditzaren formac ez dira horiec?

  Ikus ditzagun IZAN aditzaren guztiac, orainaldia eta iraganaldia (= ez orainaldia):

  DA toka: duk, noka: dun
  NAIZ toka: nauk, noka: naun
  GARA toka: gaituk, noka: gaitun
  eta
  DIRA toka: dituk, noka: ditun

  Eta iraganaldian?

  CEN toka: zuan, noka: zunan
  NINTZEN toka: ninduan, noka: nindunan
  GINEN toka: guintuan, noka: guintunan
  CIREN toka: zituan, noka: zitunan

  Bai, hor dago UKAN edota EDUN, IZANen errannahiaz.

  SER eta TENER edota HABER uste ohi duguna baino hurbilago dirade.

  Oharñoa: daude (dagode), gaude (gagode), çaude (çagode) eta çaudete (çagodete) hauen bucaeran den DE pluralguile hori bera, hauetan aguercen ohi dira: dirade (= dira), garade (= gara), çarade (= çara) eta berce cembaitetan.

  Adeitsuqui

 • paziente
  1 iz. Med. Osasun azterketa bat egiten dioten pertsona; eritasunen bat dela eta, mediku baten ardurapean dagoen pertsona. Mediku eta pazienteen arteko harremana. Nire pazienteetako bat da.
  2 adj. Hizkl. Subjektuez mintzatuz, aditzaren ekintza jasotzen duena.

  agente
  1 iz. Pertsona, enpresa edo erakunde baten zerbitzura bitartekari edo ordezkari gisa lan egiten duen pertsona. Merkataritzako agentea zela azaldu zidan. Orain agente literariorik gabe geratuko dira berriz ere euskal idazleak.

  2 iz. Gobernu baten zerbitzura lan egiten duen pertsona, hiritarren segurtasunaz eta legea betearazteaz arduratzen dena. FBIko hainbat agentek torturen inguruko lekukotasun gehiagoren berri eman dute. Etxe Zuriak eskatu zuen armaturiko agenteak eramateko, atzerritik AEBra zihoazen hegaldietan. Agente sekretu baten izena zabaltzea delitua da Estatu Batuetan (Ik. espioi).
  3 iz. Kim. Izaki bizidunetan edo gauzetan eraginen bat duen gaia.

  Patientari NOR deithuco deraucogu:

  nathor: NI naiz NOR hori

  Agenteari NORC deithuco deraucogu:

  nakar: NI naiz NOR hori, bethi beçala, NA hassiera dudanez guero, eta HARC da NORC (agent, eguile) hori.

  Adeitsuqui

 • Erran dugu DA dela DENaren hatsapena. Eta hala da, ceren DA aditz guztien oinharri, funs [ahosca bedi /funts/] eta cimendu baita.

  IÇAN aditzari DA ADITZA ere deithu deraucote gure grammaticari classico bicainenec, Ithurri, Lafitte, Arotzarena…

  DA aditza

  DA … CEn
  NAiz … NINcen
  HAiz … HINcen

  Dira … Ciren
  GAra … CINen
  ÇAra … CINen
  ÇAreTE … CINeTEn

  Majusculaz marcaturic elementuric garrancitsuenac aditzen formacunçan.

  Schema basico edo oinharrizcoa:

  Orainaldia … Iraganaldia

  DA … CE + eN
  NA … NIN + eN
  HA … HIN + eN

  DA + TZA … DA + TZA + eN
  GA + TZA … GUIN + TZA + eN
  ÇA + TZA … CIN + TZA + eN
  ÇA + TZA + TE … CIN + TZA + eN

  Bucaeraco eN hori iraganaldico marca da. Ken daiteque optativoa lorcecotz.
  TZA hori pluralguilea da haiec, gu, çu eta çuec casuetan. Maiz Z bilhacatzen da hitz bucaeran edo QUE eta QUI aurrean:

  TZA + QUE = ZQUE
  TZA + QUI = ZQUI

  QUE particula tarteca daiteque adizqui guztietan probabilitatea edo possibilitatea adiaraztecotz edo simplequi ethorquiçun kutsu soila emaitecotz.

  QUI hau NORI casu marquen parte da: quit, quic, quin, quio, quigu, quiçu, quiçue eta quie, ceinac adizqui regular guztietan tartecatzen ahal baita.

  NOR oinharri honi NORI + QUE + NORC marcac eransten ahal çaizquio.

  Ikussico dugu nolatan aditz transitivoetaco NIN, HIN, GUIN eta CIN motaco adizquiac, ceinac berez NOR-(NORI)-NORC motacoac baitira, passatzen ahal diren NORC-NOR-(NORI) motarat, subjectua hassierarat muguituz.

  Adeitsuqui

 • Aditz regularren schema

  NOR & NOR-NORI
  ETHORRI aditza
  DATHOR & DATHORQUIO

  NOR modura

  dathor … cethorren
  nathor … nindathorren
  hathor … hindathorren

  dathorça … cethorçan
  gathorça … guindathorçan
  çathorça … cindathorçan
  çathorçate … cindathorçaten

  NOR-NORI modura

  dathorquio … cethorquion
  nathorquio …. nindathorquion
  hathorquio … hindathorquion

  dathorzquio … cethorzquion
  gathorzquio … guindathorzquion
  çathorzquio … cindathorzquion
  çathorzquiote … cindathorzquioten

  Forma laburrac:
  ninda, hinda, guinda eta cinda aurrizquien ordez, nen, hen, guen eta cen:

  nindathorren = nenthorren
  hindathorren = henthorren
  guindathorçan = genthorçan
  cindathorçan = centhorçan
  cindathorçaten = centhorçaten

  Plural berheciac:

  dathorça = dathorz = dathoz
  Batueraz: datoz

  BATUERA

  NOR
  dator … zetorren
  nator … nindatorren = nentorren
  hator … hindatorren = hentorren

  datoz … cetocen
  gatoz … gindatozen = gentozen
  zatoz … zindatozen = zentozen
  zatozte … zindatozten = zentozten

  NOR-NORI
  datorkio … zetorkion
  natorkio … nindatorkion = nentorkion
  hatorkio … hindatorkion = hentorkion

  datozkio … zetozkion
  gatozkio … gindatozkion = gentozkion
  zatozkio … zindatozkion = zentozkion
  zatozkiote … zindatozkioten = zentozkioten

  ninda, hinda, ginda, zinda hassiera dutenac ez dira euskara batuan onhartuac içan. Schema ossoa emaitecotz haguitz beharrezcoac, ceren honela transitivoac oraingo intransitivoen modura jocatzen baitira. Hau da EKARRI, ETHORRI beçala, adibidez.

  DATOZ erabilcea dathorça /dathortza/-ren ordez, ez da irregularitatetzat jotzen.
  Berdin bizcaierazco DABIZ:

  dabiltza = dabilz = dabiz
  gabiltza = zabilz = gabiz
  zabiltza = zabilz = zabiz
  zabiltzate = zabilzte = zabiz(t)e

  Adeitsuqui

 • Aditz regularren schema

  NOR-NORC & NOR-NORI-NORC
  EKARRI aditza
  DAKAR & DAKARQUIO

  Aurrecoaren schema berbera da. Identicoa. THOR kendu eta KAR jarri.
  Differencia bakarra da ecen oinharrizco forman NORC bethi dela HARC, eta gaineraco NORC marcac bucaeran jarcen direla. Forma berheci batzuetan NORC bucaeratic hassierarat passatzen ahalco dugu:

  NOR-HARC modura

  dakar … cekarren
  nakar … nindakarren
  hakar … hindakarren

  dakarça … cekarçan
  gakarça … guindakarçan
  çakarça … cindakarçan
  çakarçate … cindakarçaten

  NOR-NORI modura

  dakarquio … cekarquion
  nakarquio …. nindakarquion
  hakarquio … hindakarquion

  dakarzquio … cekarzquion
  gakarzquio … guindakarzquion
  çakarzquio … cindakarzquion
  çakarzquiote … cindakarzquioten

  Forma laburrac:
  ninda, hinda, guinda eta cinda aurrizquien ordez, nen, hen, guen eta cen:

  nindakarren = nenkarren
  hindakarren = henkarren
  guindakarçan = genkarçan
  cindakarçan = cenkarçan
  cindakarçaten = cenkarçaten

  Batueraz ez dira onhartuac içan forma laburroc. Hau da, ETHORRI aditzean ez dira onharcen forma luceac (nindathorren moducoac) eta EKARRI aditzean ez dira laburrac onharcen (nenkarren moducoac):

  Ni *nindathorren = nenthorren
  Harc ni nindakarren = *nenkarren

  Forma luceetan -dakar- gabe, -dekar- da batueraz onhartu dutena.
  Erabaqui honec eta berceac schema aphurcen dute eta gauçac ongui ikastea çailcen eta oztopatzen.

  Bakarric falta çaicu ikustea NORC aurrera passatzearena.

  Adeitsuqui

 • Honelaco forma laburrac ikussi berri ditugu:

  nindakarren = nenkarren
  hindakarren = henkarren
  guindakarçan = genkarçan
  cindakarçan = cenkarçan
  cindakarçaten = cenkarçaten

  Denac dute HARC subjectua.
  Bada, orain subjectua passatuco dugu bucaeratic hassierarat:

  nekarren / nekarçan
  hekarren / hekarçan
  cekarren / cekarçan

  guenekarren / guenekarçan
  cenekarren / cenekarçan
  cenekarten / cenekarçaten
  cekarten / cekarçaten

  Forma laburretan NOR objectua marcatzen çuten NEN, HEN, GUEN eta CEN aurrizquiac, NE, HE, GUENE ets CENE forma harturic, NORC subjectua marcatzerat dathoz. Objectua plurala bada, TZA tartecatzen da, ceina ÇA idazten baita naffarreraz L, N eta R ostean.

  Adeitsuqui

 • Contutan hartu ecen:

  *nenkarren ez da nekarren
  *henkarren ez da hekarren
  *genkarçan ez da guenekarçan
  *cenkarçan ez da cenekarçan
  eta
  *cenkarçaten ez da cenekarçaten

  Lehenac, asterico batez marcatuac, ez dira euskara batuan onhartuac içan. Maiz ençuten dira bigarrenen cençuan.

  nenkarren = harc ni (nindekarren)
  nekarren = nic hura
  nekarçan = nic haiec
  nenkarten = haiec ni (nindekarten)
  e.a.

  Adeitassunez

 • Aditz guztiac trinco.
  Ipini FLIPPAtu, DIALOGAtu, etc., eTHOR edo eKAR horien ordez!

  dadialogat = dialogatzen dut
  dadialogaquet = dialogatzen duquet

  nedialogan = dialogatzen nuen
  nedialogaqueen = dialogatzen nuqueen

  banedialoga = dialogatzen banu
  nedialogaque = dialogatzen nuque

  Helburua lorthuric!

  Automatizagarri!

  Adeitsuqui

 • Systema berrituaren arauera, batueraz forma hauec ossatzen ditugun beçala:

  dakart … nekarren
  dakark … hekarren
  dakarn … hekarren
  dakar … zekarren
  dakargu … genekarren
  dakarzu … zenekarren
  dakarzue … zenekarten
  dakarte … zekarten

  Berce hauec ere ossatzen ahal ditugu:

  orainaldia … iraganaldia

  dadialogat … nedialogan
  dadialogak … hedialogan
  dadialogan … hedialogan
  dadialoga … zedialogan
  dadialogagu … genedialogan
  dadialogazu … zenedialogan
  dadialogazue … zenedialogaten
  dadialogate … zedialogaten

  Jolasa? Bai, nosqui! Jolasa da ikasteco bideric hoberena eta humanoena.
  Jolasa gauça serioa da!

  dialoga-ren ordez berce edocein aditz erro eçar eta jolas!

  Automatiza deçagun arte!

  Absteni daitecela humore guticoac!

  Oharra:
  Neuc ez dut erabiliren, bercec erabili ez duenic. Hori uste dut orain. Hori daustet.

  Adeitassunez

 • Hicaco formac ere erraz lorgarri:

  Naffarreraz, hots, normaleraz:

  dakar = diakarrec & diakarren

  Batueraz, hots, eusko ofizialeraz:
  zakarrek/zekarrek & zakarren/zekarren

  Bi forma, batto ere erabil ez dadinçat!

  Adeitsuqui

 • https://www.dropbox.com/s/pm1i7zm586ecowh/HITANO_Batua.docx?dl=0

  Euskaltzaindiak finkaturiko adizki alokutiboak. Hitano: toka eta noka.

  Alfabetikoki agertzen zaizkigu adizkiak + toka eta noka, oso modu praktikoan. Adibidez:

  dabil • zabilek = zebilek toka, zabilen = zebilen noka

  eta hauetariko bakoitza ere zerrendaturik:

  zabilek = zebilek toka, zabilen = zebilen noka => dabil

  zabilen = zebilen noka, zabilek = zebilek toka => dabil

  zebilek = zabilek toka, zebilen = zabilen noka => dabil

  zebilen = zabilen noka, zebilek = zabilek toka => dabil

  Documentuan askoz politago Ikusten dira hemen baino. Ireki eta gorde, kontsultetarako.

  Adeitsuki

 • ADITZ SINTETIKOA

  Euskaltzaindiak, 1977.eko abuztuaren 26an, ADITZ SINTETIKOA onartu zuen dokumentu honen bidez.
  13 botoetarik 13 baiezko.

  https://www.dropbox.com/s/l5z4z21llo0larn/aditz%20sintetikoa.pdf?dl=0

  1973.ean ADITZ LAGUNTZAILE BATUA onartua zuen jada. Lau urte lehenago, alegia.

  https://www.dropbox.com/s/tu7fij4vi3mj81t/araua_0078%20aditz%20laguntzaile%20batua.pdf?dl=0

  1979 . urtean, Txillardegik EUSKAL ADITZ BATUA prestatu zuen, aurreko erabaki biak liburu guziz bikain batean bildurik. Falta dira hemen, dena dela, NAIO (nau + hari) edo GAITIE (gaitu + haiei) modukoak, zeinak onarturik baitaude 1973. urtetik. Euskaltzaindiaren edizioa:

  https://www.dropbox.com/s/iry74zed26h4j2v/aditz%20batua.pdf?dl=0

  Adeitsuki

 • Euskara Batuaren Aditz Syntheticoac edo Trincoac fincatu baino lehen, ni euscalduna nincen, hau da, euscaraz banequien.

  Aditz Lagunçaile Batua
  Separata modura ere arguitaratu çuten:

  https://www.dropbox.com/s/jlqf1jlp2bip6mg/aditz%20laguntzaile%20batua%20separata.pdf?dl=0

  Krutwigec Mikelditarrak 1979. urthean publicatu çuenean, beronec erabilitaco adizqui auxiliar guztiac apuntatzen nituen separata horretan. Halaber bilduac nituen Ribera caleco Euskaltzaindiaren bulegoan haimbat articulu çahar Krutwigenac, Martija jaunaren lagunçaz. Anhitz esquer berari!
  Horrela Krutwigen aditza eta hizteguia ere bildu nuen laphurtera classicoa ikastecotz.
  Adeitsuqui

 • Orainaldiari BA eta KE partikulak ipintzen ahal zaizkion bezala:

  nakar = ekartzen nau
  banakar = ekartzen banau
  nakarke = ekartzen nauke

  halaber iraganaldiari ere:

  nindakarren = ekartzen ninduen
  banindakarren = ekartzen baninduen
  nindakarkeen = ekartzen nindukeen

  Eta iraganaldiari -eN partikula kenduric, lortzen dugu optativoa (edo alegiazkoa):

  nindakar = ekartzen nindu
  banindakar = ekartzen banindu
  nindakarke = ekartzen ninduke

  -DAKAR honec NORK atzizkiak hartzen ahal ditu:

  baninDAKAR = ekarcen baninDU
  baninDAKARK = ekarcen baninDUK
  baninDAKARN = ekarcen baninDUN
  baninDAKARZU = ekarcen baninDUZU
  baninDAKARZUE = ekartzen baninDUZUE
  baninDAKARTE = ekartzen baninDUTE

  Berdin 1. eta 2. pertsona guztietan (ni, gu, zu eta zuek).

  Argi geratzen da nola orainaldiko adizkiak integraturik agertzen diren iraganaldian eta optativoan. Batueraz, zorigaitzez DAKAR modukoak erabili beharrean DEKAR modukoak erabiltzen dituzte iraganaldian, zeinak argitasuna iluntzen baitu. De facto, EKARRI aditzean, Euskaltzaindiak oraina eta iragana finkaturik dauzka, baina ez alegiazkoa (optativoa)!
  UKAN aditzarekin ere konparatzen ahal duzue goian, letra larriz markatuta baitoaz.

  Adeitsuki

 • Edozein aditzetan orainaldia da oinarria.
  Orainaldi hau memorizatuz guero, iraganaldia bilakatzen da.

  Orainaldia:
  nakusazue = ikusten nauzue

  Iraganaldia:
  nindakusazuen = ikusten ninduzuen

  Gertatua ez, baina gertatua balitz bezala imaginatzen badugu, aski dugu -eN iraganaldiko marka kentzea, eta optativoa edota alegiazkoa lortzen dugu, zeina ba- eta -ke- partilukekin konbinatu ohi baitugu:

  banindakusazue = ikusten baninduzue
  &
  nindakusakezue = ikusten nindukezue

  Hiru denbora ditugu euskaraz aditz guztietan:

  1. orainaldia: da, zaio, du, dio
  2. iraganaldia: zen, zitzaion, zuen, zion
  3. alegiazkoa: litz, litzaio, lu, lio

  Gogoratu ezen ba- eta -ke- goiko hirurekin konbinatu ahal direla.

  Alegiazkoari optativo deitzen diot nik, konturatu zaretenez.

  Adeitsuki

 • Batueraz NIK subjektua denean forma bakar hauek ditugu IKUSI aditzean:

  dakusat edo dakust
  nekusan
  banekusa
  *nekuske

  dakuskit
  nekuskien
  banekuski
  *nekusazke

  Asterisko batez markaturik ditut irregularrak diren formak:

  nekuske nekusake-ren ordez, eta
  nekusazke nekuskike-ren ordez:

  nekusan eta banekusa esaten dakienak gero nekuske erabili behar du. A desagertzen da. Hau uler liteke, nola edo hala.
  Baina
  nekuskien eta banekuski esaten dakienak, bapatean nekusazke esan beharra ere nori bururatzen zaio? Mesedez.
  Honelako erabakiekin erabilera automatizatzea oztopatzen da guztiz.
  Berdin esan genezake zenbait paradigmetan dauden hutsuneetaz:

  dauka = hark hura
  nauka = hark ni

  Ederto.

  Non daude nakusa modukoak?:

  dakusa = hark hura
  nakusa = hark ni
  hakusa = hark hi
  dakuski = hark haiek
  gakuski = hark gu
  zakuski = hark zu
  zakuskite = hark zuek

  Gehi HARK-en ordez beste edozein NORK jarririk.

  Gure klasikoek erabiliak dira!!!
  Hau da, klasikoek nik aurkeztu dudan sistema erabiltzen zuten. Automatizaturik zedukaten, zein baita nire ahaleginen helburua. Ez besterik.

  Non hauen iraganaldiak eta alegiazkoak?

  Ez al dira euskara batua?

  Eta zeniezazkiguketen bai?

  Nork eta zenbatek erabili dute adizki hiper luze hau euskararen idatzizko eta ahozko historian?

  Zein da euskara batu honen jolasa?

  Adeitsuki

 • Euscal aditzaren systema bethi bat da.
  NORC daducaten iraganaldiac schema descolocatzen dute amiñi bat , ceren adizquiaren aurreco parterat passatzen baitira hiirurgarren personacoac direnean.

  nuen, gueneducan, hequien, cekarçaten, zeneduzcan, etc.

  Batueraz ere schema orocorretic campo ikasten eta iracasten dirade.

  Adeitsuqui

 • Bon, baten batec cerbait galdetu edo iradoqui nahi ukan badeça, eguitea daduca.
  Edo nahi luen aditza joca deçadan systema classico honetan.

  Email: naffarrera.info@gmail.com

  Webgunea: http://naffarrera.info/

  Hitano automaticoa:

  https://sites.google.com/site/linguanavarrorum/hitano?authuser=0

  Adeitsuqui

 • darakusaigu

  ikussi berri dut Mikelen iruzquin batean.

  Euskara Batuan ez dago momentuz honetaraco valioquideric onharturic.

  Systema classicoaren arauera, hau da, nic aurkeztu dudan systema orocorraren arauera:

  darakuskigu

  liçateque forma egoquiena, baina contutan harturic Euskaltzaindiaren imperativoco formac, batueraz

  darakusku edo derakusku

  emanen luque. KIGU maiz KU bilhacatzen baita:

  dagoquigu beçain ona dagocu baita, adibidez.

  Adeitsuqui

 • IBILI edota EBILI aditzaren factitivoa ERABILI da. Arazlea edo faktitiboa deitzen deraucote batueraz.

  erabili = ibilaraci

  IBILI aditz typicoqui intransitivoa da:

  ni nabil = Ni naiz dabilena. NI subjectua da honetan.

  ERABILI aditz typicoqui transitivoa da:

  ni narabil = Ni naiz baten batec darabilena. Baten batec erabilcen nau, ibilarazten nau. NI objectua da berce honetan.

  IBILI aditzaren iraganaldian batueraz forma laburrac baicic ez dira onhartu 1. eta 2. personetan:

  nenbilen
  henbilen
  genbiltzan
  zenbiltzan
  zenbiltzaten

  Forma luce çaharrac hauec lirateque batuerazco graphian:

  nindabilen = nenbilen
  hindabilen = henbilen
  gindabiltzan = genbiltzan
  zindabiltzan = zenbiltzan
  zindabiltzaten = zenbiltzaten

  ninda, hinda, ginda eta zinda, nen, hen, gen eta zen bilhacatu dira erabiliaren erabiliaz.

  DABIL + -RA- = DARABIL bihurcen den beçala, berdin guertatzen da goragoco adizquietan:

  Casu honetan luceac baicic ez dira onhartu batueraz:

  nindarabilen = *nenrabil
  hindarabilen = *henrabil
  gindarabiltzan = *genrabiltzan
  zindarabiltzan = * zenrabiltzan
  zindarabiltzaten = *zenrabiltzaten

  Batueraz -DA- gabe, -DE- erabilcen da goicoetan, eta zindErabiltzaten ordez, zindErabilzten da onhartua, ceinac schema /eskema/ aphurcen baitu.

  Asterisco batez marcaturic dauden horiec çail dira ahoscatzen, ceren -NR- horretan R baita simplea edota biguna.
  Hauetaric dathoz berce hauec:

  nerabilen + nerabiltzan
  herabilen + herabiltzan
  generabiltzan + generabilen
  zenerabiltzan + zenerabilen
  zenerabiltzaten + zenerabilten

  ceinetan ni, hi, gu, çu eta çuec objectuac subjectu bilhacatzen baitira, hau da, NOR-NORC içaitetic NORC-NOR içaiterat iragaiten baitira. TZA ipincen da objectua hirurgarren personaco plurala denean.

  Adeitassunez

 • içan, ukan (edun), egon, eduqui (euqui), eutsi, *erauqui, *erautsi

  Aditzac icendatzecotz hirurgarren persona erabiliren dugu:

  da
  dadu = dau = du
  + dio
  dago
  daduca = dauca = dauco
  dautso = deutso = deutsa
  derauco = derauca
  derautso

  Hauetaric hirur’ synonymo dira egun:
  dio, derauco eta deutso

  DIO: batueraz
  DEUTSO: bizcaieraz
  DERAUCO: naffarreraz

  Nahiz eta nire ustez, ikuspegui national batetic, naffarrera hutsa diren hirurac, eta hirurac ere euskara batua içan behar liratequeela uste dut.

  Adeitsuqui

 • DIO erraitecotz niri iracurcen derautaçuen forma DERAUCO da. DERAUCA edo DRAUCA ere naffarreraz erabili dira eta erabilcen ahal dira. Leiçarragaren styloan DRAUCA erran behar guenduque.
  Neuc Zuzeun naffarrera standardean idazten dut.
  Bizcaitarrec deraucot ençuten badute, berehala lotzen dute mentalqui haiec erabilcen duten DAUCO (dauko, deuko, deko) adizquiarequin. Eta egoquiro eguiten dute. Çucen daude.
  DADUCA egun DAUCA (dauka) modura ikusten dugu.
  Eduqui hitza euqui ençuten den modura.
  Ikussi dugu DABIL adizquiaren forma factitivoa DARABIL dela.
  Era berean:
  dauca + RA = derauca
  dauco + RA = derauco

  dauco = eduquitzen du
  derauco = eduquiarazten du, hots, emaiten dio

  Esquerrac derauzquiçut = Esquerrac emaiten dizquiçut

  deutso adizquiac ere Laçarraga arabarraren garaian derautso factitivoa ere ceducan beçala.

  derauçut forma lucearen ondoan dauçut forma laburra ere erabilcen da oraino eta guehiagotan ençuten.
  Edo derauzquiçut adizquiaren ondoan dauzquiçut.
  Batzuac RAdunac, berceac RAgabeac. Eta totalqui synonymoac.
  Çuberotarrec ere dereio (derauco) adizquiaren ondoan deio daducaten modura.
  Forma luceac beçala, forma laburrac ere naffarrera huts dirade. Eta biac berdin çucenac.

  deraucote = daucote
  guenerauzquiçuen = gueneuzquiçuen

  Bizcaitarrec deutsoe eta geuntsueçan
  Batuistec diote eta genizkizuen

  Nire ustez denac euskara batua içan behar lirateque, nire modura gauçoc ongui iracastecotan.

  DIO dioenac ez du certan DEUTSO edo DERAUCO erabili behar. Ulertu bai, ordea.
  Eta halaber DEUTSO/DEUTSA (dotza ahoscatua maiz), adibidez, idazten duenac ez luque certan DIO erran edo idatzi beharco nehoiz ere. Ongui ençun duçue: nehoiz ez, inoiz ez.
  Hori da nire bidea: privilegioric ez, denac berdintassunean.

  Adeitsuqui

 • Euskaltzaindiac baditu onharturic EUTSI aditzaren adizqui batzuc. Ikus Txillardegic bicain aphailatutaco liburuan:

  https://www.dropbox.com/s/iry74zed26h4j2v/aditz%20batua.pdf?dl=0

  EUTSI agarrar, tenir

  dautso ceutson baleutso leutsoke

  dautsote ceutsoten baleutsote leutsokete

  moduco nor-nori-norc adizquiac.

  Aditz lagunçaile modura erabilceco baimenic ez du emaiten Academiac. Hori ez da euskara batua erranen luquete.
  Ez da euskara batua, baina nire ustez,

  dio zion balio lioke

  beçain euskara batua dira. Eta halaber

  derauko zeraukon balerauko leraukeo

  beçaimberce.

  Berçalde:

  • dautso zeutson baleutso leutsoke
  • dautsote zeutsoten baleutsote leutsokete

  motaco adizquiac çucen erabaquiric daude?

  dautsote bat çucen unificatua da?
  Hori da iracurri edo ençun duten forma?

  Bakar batzuetan EUTSI aditza autonomoqui, hau da, berezco errannahiaz erabiliric ikussi dituzten casu bakanetaric athereac?

  Hau da Bizcai aldean lagunçaile moduan functionatzen duenean, horrec ez du contatzen prototypoac unificatzeracoan?

  Cergatic?

  Adizqui hauec ez al dira hobeac, ala?

  • deutso (z)eutson baleutso leuskio
  • deutsoe (z)eutsoen baleutsoe leuskioe

  leuskio = leutso + ke

  ceren hauec baitira, eta berauen variant phoneticoac ere, egun ençuten diren bakarrac!

  “leutsokete” eguiazcoa al da?
  Norc noiz erabilia?
  Neuc bethi leuskioe ençun eta iracurri dut.

  Adeitsuqui

 • Antton Erkizia 2022-02-22 13:45

  Horiek denak gure aberastasunak dira, dudarik gabe. Jarraitu horretan.
  Baina nere galdera da: irakasle batek, horietatik zein irakatsi beharko luke Bilbon? Edo/eta Lesakan? Edo/eta Atharratzen?

 • Antton,

  Anhitz esquer çure hitzengatic!

  Bilbao baten, deutso eta dio, gutienez.
  Lesacan dio eta derauco, gutienez.
  Eta Atharratzen deio eta dio gutienez.

  Dena dela, nire systemarequin, hau da, systema classicoarequin, bat jaquinda, arratsalde batean hirurac ikassiric.

  Eracutsiren dudan moduan.

  12 urtheco batec ikasteco moduan.

  Cin daguit.

 • Ikus argazqui hau:

  https://www.dropbox.com/s/e4cbvd90hvlcwwz/naio.jpg?dl=0

  Edocein adinetaco euscal ikasle eta iracasleec, guehienec, ez erraiteagatic denec, uste dute nor-nori-norc ossoqui daquitela euskara batuan.

  Ez, ez da hola. Soilic eta bakarric daquite NOR denean edo singularra edo plurala, baina hirurgarren personan.

  Lassai egon çaitezte, ceren euskaltzain guehienec ere ez baitaquite cer daducaten onharturic ere.

  Ez gaitecen alarma!

  Lassai! Tranquil!

  Pantalla captura bat eguin behar ukan dut, ceren Euskaltzaindiaren PDFac gaizqui eguinic baitaude NAHITA.

  Nahita eta cerga ordainçaileon diruaz. Gure bizcar, aleguia.

  Bacen garaia hau erraitecotz ere!

  Eman beguiratu bat, mesedez, argazquiari, bai, photo edo foto horri.

  Adeitsuqui

 • Argazquia ikussi duçuenoc, Euskaltzaindiac berac onharturico adizqui hauec ikussi dituzqueçue:

  naiozu = nauzu + hari
  naiokezu = naukezu + hari
  gaitiezu = gaitu + haiei
  gaitiekezu = gaituzke + haiei

  niazaiozun = nazazun + hari

  eta abar, eta abar.

  Nor-nori-norc ossoa erabaquiric daduca Euscararen Academiac, Euskaltzaindiac, aleguia.

  Adeitsuqui

 • DIO aditza batueraz:

  Oinarria DIO eta beronen plurala den DIZKIO. 1. eta 2. petsonetan *(D)ITIO du erabakirik Euskaltzaindiak

  1. NOR-NORI-NORK

  NORK: HARK
  NORI: HARI

  orainaldia … iraganaldia … alegiazkoa

  hura dio … zion … lio
  ni naio … nindion … nindio
  hi haio … hindion … hindio

  haiek dizkio … zizkion … lizkio
  gu gaitio … gintion … gintio
  zu zaitio … zintion … zintio
  zuek zaitiote … zintioten … zintiote

  + NORI: t/da, k/a, n/na, (o), gu, zu, zue, e
  + KE
  + NORK: t, k, n, -, gu, zu, zue, te

  2. NORK-NOR-NORI

  iraganaldia … alegiazkoa

  nion … nio
  hion … hio
  genion … genio
  zenion … zenio
  zenioten … zeniote

  Objektu plurala bada:

  nizkion … nizkio
  hizkion … hizkio
  genizkion … genizkio
  zenizkion … zenizkio
  zenizkioten … zenizkiote

  + NORI: t/da, k/a, n/na, (o), gu, zu, zue, e
  + KE

  Berau UKAN/EDUN aditzaren nor-nori-nork + nork-nor-nori osoa. Adizki guzti guztiak Euskaltzaindiaren arabera, lehenengo aldiz euskara batuaren historian.

  Adeitsuki

 • DEUTSO aditza bizkaieraz:

  Oinarria DEUTSO eta beronen plurala den DEUTSOZ.

  1. NOR-NORI-NORK

  NORK: HARK
  NORI: HARI

  orainaldia … iraganaldia … alegiazkoa

  hura deutso … eutson … leutso
  ni nautso … nindeutson … nindeutso
  hi hautso … hindeutson … hindeutso

  haiek deutsoz … eutsozan … leutsoz
  gu gautsoz .. gindeutsozan … gindeutsoz
  zu zautsoz … zindeutsozan .. zindeutsoz
  zuek zautsoze … zindeutsozen … zindeutsoze

  + KE
  + NORI: t/ta, k/a, n/na, (o), cu, zu, zue, e
  + NORK: t, k, n, -, gu, zu, zue, e

  ke + tso = skio
  e.a.

  2. NORK-NOR-NORI

  iraganaldia … alegiazkoa

  neutson … neutso
  heutson … heutso
  geuntson … geuntso
  zeuntson … zeuntso
  zeuntsoen … zeuntsoe

  Objektu plurala bada:

  neutsozan … neutsoz
  heutsozan … heutsoz
  geuntsozan … geuntsoz
  zeuntsozan … zeuntsoz
  zeuntsoezan … zeuntsoez

  + KE
  + NORI: t/ta, k/a, n/na, (o), gu, zu, zue, e

  Berau EDUN aditzaren adizki guztiak.
  Oharra: diotso/diotsa ESAN aditzaren NORI formac: st, sku, etc.
  Z pluralgilea bukaera aldean.

  Adeitsuki

 • DERAUCO aditza naffarreraz:

  Oinharria DERAUCO eta beronen plurala den DERAUZQUIO:

  1. NOR-NORI-NORC

  NORC: HARC
  NORI: HARI

  orainaldia … iraganaldia … optativoa

  hura derauco … ceraucon … lerauco
  ni narauco … ninderaucon … ninderauco
  hi harauco … hinderaucon … hinderauco

  haiec derauzquio … cerauzquion … lerauzquio
  gu garauzquio .. guinderauzquion … ginderauzquio
  çu çarauzquio … cinderauzquion .. cinderauzquio
  çuek çarauzquiote … cinderauzquioten … cinderauzquiote

  + QUE
  + NORI: t/ta, c/a, n/na, (co/o), cu/gu, çu, çue, e/te
  + NORC: t, c, n, -, gu, çu, çue, te

  zquie = zte
  derauzquie = derauzte

  que + co = queo
  que + cu = quegu
  que + zte = zquee
  derauzte + que = derauzquee

  e.a.

  2. NORC-NOR-NORI

  iraganaldia … optativoa

  neraucon … nerauco
  heraucon … herauco
  gueneraucon … guenerauco
  ceneraucon … cenerauco
  ceneraucoten … ceneraucote

  Objectu plurala bada:

  nerauzquion … nerauzquio
  herauzquion … herauzquion
  guerauzquion … guerauzquio
  cerauzquion … cerauzquion
  cerauzquioten … cerauzquiote

  + QUE
  + NORI: t/ta, c/a, n/na, (co/o), cu/gu, çu, çue, e/te

  Adeitsuqui

 • Orainaldian NOR-nori-NORC paradigman subjektua bukaeran doa.

  nakarzu: ni zuk
  nakarkiozu: ni hari zuk

  dakarzu: hura zuk
  dakarkiozu: hura hari zuk

  Iraganaldian bi paradigma ditugu:

  1. NOR-nori-NORK. Orainaldian bezala:

  nindakarzun: ni zuk
  nindakarkiozuen: ni hari zuk

  eta

  NORK-NOR-nori berezia, non subjektua lehen lekura pasatzen baita.

  zenekarren: zuk hura
  zenekarkion: zuk hura hari

  Nahiago nuke bi edo hiru pertsonak idatzi balidate

  naffarrera.info@gmail.com

  eta esan ezen ulertu dutela sistema klasiko hau eta errazagoa zaiela orain artekoak baino.
  Ez da hola izan. Ez dira ez bi, ez hiru izan.

  Duda daukat dakar, dakarte eta du, dute moduko iraganaldiekin: zekarren, zekarten eta zuen, zuten:

  Orainaldian ez dut dudatzen, zeren NOR-NORK tipokoak baitira, baina iraganaldian? Zekarren eta zekarTEn NOR-NORK? Baietz ematen du, ezta? Hori pentsatzen dut nik TE horri esker.

  NORKeko 1. eta 2. pertsonak, ordea, NORK-NOR motakoak dira iraganaldian:

  1 nekarren nik hura
  2 hekarren hik hura
  zekarren hura hark
  1 genekarren guk hura
  2 zenekarren zuk hura
  2 zenekarten zuek hura
  zekarten hura haiek

  Ez da guztiz arraroa ume, gazte eta are pertsona helduren bati honelakoak entzutea aurrekoen ordez:

  zekardan, zekarran, zekarnan, zekargun, zekarzun, zekarzuen.

  Ez dakit zuek ere entzunak dituzuen.
  Ez dakit testuinguru familiar edo lagunartean erabili ere egiten dituzuen halakoak.

  Adeitsuki

 • Umeek ikasten dute hobekien euskara. Bon, euskara edo/eta edozein hizkuntza. Beti entzun dugu.
  Mintzatzaile onak eduki behar dituzte inguruan. Hau aseguratu behar zaie.
  Hobekien dinodan lekuan naturalenik esan nezakeen.
  Metodo naturala da. Guraso onek eta irakasle onek ere badakite hau. Ahal bezain ongi hitzegin behar zaie umeei.
  Batuera bada, batueraz. Bizkaiera bada, bizkaieraz. Bermeoko euskalkian bada, hangoaz. Ahal bezain ongi, gizaki normalek ohi dutenez.
  Metodo naturalaren bidez, umeek -eN baten bidez egiten dute iraganaldia.
  Adizkiak batueraz emango ditudan arren, berdin gertatzen da euskalkietako formekin:

  Umeek esana (nagusiei entzuna).

  Hasieran:

  naizen (nintzen)
  dudan (nuen)
  didazun (zenidan)

  Gerora:

  zekigun (genekien)
  zeukazun (zeneukan)

  Geroxeago:

  genekigun (genekien)
  zeneukazun (zeneukan)
  ..
  Ikasteko prozesuan normalak dira. Zeharo normalak.
  Espainol umeek ere “yo ero” esaten dute, “yo soy” esaten hasi baino lehen, edo “si yo era’ esaten dute “si yo fuera’ baino lehen.
  Normala. Guztiz normala metodo naturalean gizakiok gizaki garenetik.
  Non da problema? Printzipioz inon ere ez.

  Problema sor daiteke (eta askotan sortzen da) onak izan behar liratekeen guraso edo irakasleen ordez, hain onak ez direnean. Adibidez, denbora gutxi edo eskasa dedikatzen zaionean normaltasunez umeekin hitzegiteari edo jolasteari. Orduan, problemak hasten dira metodo naturalean. Problema latz bilaka daitezkeenak umeen garapen egokian Baiki.

  Adeitsuki

 • skhole grecotic, latinerazco schola
  Hemendic
  en: school
  fr: école
  es: escuela
  batueraz: eskola
  naffarreraz: escola edo schola

  Dembora librea, jolasa, aisialdia… denbora honetan eduquitaco elkarrhizquetac, eta berauen bitartezco eçagutzac, jaquinçac… eta halaber elkarrhizqueta hauec eguiten cireneco lekua.

  Horixe cen escola jathorriz.
  Orain ez.
  Cergatic ez?

 • ERRAN edota ESAN aditza

  Mota honetakoak dira Euskaltzaindiak erabakitakoak:

  dio zioen balerra lerrake

  derra eta zerrakeen ez dira han, ordea.

  Orainaldian eta iraganaldian TSI dativoa erabiltzen da, hau da, EUTSI aditzarenaren moduko NORI hori.

  TZI dativoa ere badugu. IRITZI/ERITZI aditzean bezala. Sren ordez Z jarririk

  KI dativoa da gure sistema klasikoan erabiltzen duguna:

  kit, kik, kin, kio, kigu, kizu, kizue, kie

  TSI dativoa, ordea:

  st, sa, sna, tso/tsa, sku, tsu, tsue, tse

  deu- ipini beharrean dio-.

  Aditz honetan Z plurala bizkaieraz bezala da batueraz:

  Gauza bat diostazu
  Gauza batzuk diostazuz

  Bikain.

  NORKeko TE, adibidez, ipintzen zaionean

  state, sate, snate, tsote/tsate, skute, tsute, tsuete, tsete

  bilakatzen da.

  Bidenabar,
  TE pluralgileak askotan forma luze eta malsonanteak ekoizten ditu. Batez ere bikoiztuta agertzen denetan TETE edo TEKETE

  zaituztete, zintuzteten…
  zaratekete, zinatekete…

  Puntu hau osotoro berrikusi behar luke Akademiak, adizki horiek egiatan erabiliko badira. Batzuetan baimentzen du zaituztete bat, adibidez, zaituzte modura sinplifikatzea, baina ikasleei ez zaie jakinarazten, behar bezala.

  diostate bat gogorregia da bizkaitar belarrientzat, dioste edo diostie entzuten ohiturik.
  diotsete ere berdintsu, diotsie entzunaren entzunaz.
  diost ere çaila diosta edo dioste-rekin ohituari.

  Soluzioak egon badaude. Badagoz, bai. Badagotza.

  Adeitsuki

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude