functione

functione – 

Maiz ascotan erabilcen dut nic anglesezco wiktionarioa hitzen familiac ossatzecotz. Erran deçadan, bide batez, ez daquidala anglesez hitzeguiten eta vicitza honetan ez dut uste ikassico dudanic.

functione

Esteca honetan ikussi ahal dira function hitzac anglesez dituen ahosquera differentac.

Anglesec berevicico importancia emaiten deraucote idatzizco formari, bera baita elementu unificatzailea. Honela, bada, ez da certan idatzi behar leku concretu bateco ahosqueraren arauera.

Ondoco hizcuncetaco graphiac contutan harturic:

en: function pl. functions
fr: fonction pl. fonctions
it: funzione pl. funzioni
pt: função pl. funções
es: función pl. funciones

establitua içan da scientificoqui ecen idatzizco forma internationala dela:

FUNCTION

Dudaric gabe. Inquestionablequi.

Leiçarragac eta bere lagunçaile taldeac hitz hau honetara erabili luquete:

FUNCTIONE

Bucaeraco -E hori declinabidea erraztecotz baicic ez da. Italianoz ere erabilcen da (funzionE), eta espainolez eta portuguesez pluraleco -S lettraren aitzinean (funçõEs, funcionEs)

Euscaraz FUNCTIONE hitzac honelaco ahosquerac ditu Orotarico Euscal Hizteguiaren arauera:

funkzione, funzione, puntzio, funtzino, funzinoe, fontzione, funtzio eta funzino.

Oharra: funtzione falta dela uste dut.

Badaude guehiago, ceren leku ascotan Z hori S modura ahoscatzen baita, eta IN ordez IÑ.

Graphia originalari buruz deus ez du behin ere aiphatzen Orotaricoac. Certacotz, ezta? Nire ustez, lotsagarria osso, ecen euscaldunoc agrapho eta lettragabetzat harcen baicaitu. Barcaecina.

Hala ere, hiztegui honec informatione asco emaiten deraucu ahosquera differentei buruz.

Euskaltzaindiak ahosquera desberdinen artean erabakia hartu du: FUNTZIO, hain çucen ere, aukera possible guzti hauen artean.

funkzione, funtzione, funzione, fontzione, funtzino, funzino, funzinoe, funtzio eta puntzio

FUNTZINO bizcaieraz idaztecotz eta FUNTZIONE ipharraldecoençat toleratzen ditu, bi forma hauec dialectalçat joaz.

Ikus lehen iruzquinean -TIONE atzizqui honi buruz Euscalçaindiac emaiten duen 9. Araua.

functione

NAFFARRERA

31 pentsamendu “functione”-ri buruz

 • Euskaltzaindiaren 9. Araua

  -ZIO

  Euskarak latinetik eta latin-hizkuntzetatik harturiko maileguen artean -tione atzizkiak axola berezia du, euskal hitzei ere gehi baitakieke, amorrazio, begitazino eta kidekoak emanez.
  Atzizkiak zenbait aldaera ditu euskalkien arabera. Literatura tradizioan nagusiak hauek dira:
  -zino edo -ziño bizkaieraz (-zino zenbait idazle lapurtar klasikotan ere agertzen da, eta bizkaierazko zenbait testu zaharretan, baita ere -zinoe); -zio gipuzkeraz, goi-nafarreraz, eta Aezkoa eta Zaraitzuko hizkeretan, eta -zione Iparraldeko euskalkietan, Baztanen (baita ere -zio, Echeniquek bederen) eta Erronkarin. Azken hogeita bost urteetan euskara batuaren eraginez horietako bi aldaera dira ia erabat
  gailendu direnak: -zio Hegoaldean eta -zione Iparraldean. Beraz, badirudi euskara baturako hautaketa bi aldaera horien artean egitea dela bidezkoena, eta soziolinguistikazko arrazoien kariaz Hegoaldean erabilia dena hobestekoa dela.

  Hortaz, Euskaltzaindiak -zio, -zino, -ziño, -zinoe edo -zione aldaeren artean -zio aldaera (hots, amorrazio, begitazio, debozio, instalazio, integrazio, zibilizazio, administrazio, segizio, barkazio, bezalako formak) hobesten du euskara baturako.

 • Espainolarekiko mendekotasunak (euskara batu espainolzaleak) “funtzi-” ematen du. Euskara independent batek “functi-” edo “funkzi-” lemake. Gogoa eta hitza askatzen ez ditugun ber nekez izango dugu herri librerik.

 • Gilen,
  Nire ustez batueraz funtzio erabaqui bada, da ceren oinharritzat ahozco forma harcen baita. Bizcaieraz funtzino eta Ipharraldean funtzione erabaqui edo diren beçala.

  Lehenengo syllaba da problemac emaiten dituzqueena: func- hori, ceina logicoqui /funk/ ahoscatu behar baita.

  funktzio, funktzino, funktzione lirateque functione hitzari hobequien doazquion ahosquerac. Edo aguian funkzio, funkzino, funkzione.

  Gauça bat da pronunciationea eta berce bat graphia.

  Idatzizco graphia internationala: functione

  Ahosquera? Bakoitzak eguiatan erabilcen duena.

 • Ondoco hitzetaric (hitz familia ossoa contutan harturic):

  en: function pl. functions
  fr: fonction pl. fonctions
  it: funzione pl. funzioni
  pt: função pl. funções
  es: función pl. funciones

  FUNCTION hitz internationala atheratzen dugu. Honela ondorioztaturico hitzari prototypo deritza interlinguistican. Latinerac ez du parte harcen honetan (functio, functionis).
  Borz idatzizco formetaric idatzizco forma berria atheratzen da.
  Graphia internationala da hau.
  Eta prototypoei ere ahozco pronunciatione internationala applicatzen çaio methodo berdinsua erabiliric. Idazten den beçalaxe ahoscatzen da, principioz.

  FUNCTION hitzaren angles pronunciationea ez da internationala, adibidez. Guehien hurbilcen dena italianoa da eta halaber espainola.

  Euscarazco graphia: functione

  Euscarazco pronunciationeac:

  /funk-zio-ne/ Astiro minçatzen denean, eta
  /funtzione/ Azcar minçatzeracoan.

  Bizcaian:
  /funk-zi-no/ eta /funtzino/

  Eta erdialdeco euscaran:

  /funk-zi-o/ eta /funtzio/

  Bethi ere hirur syllabatan Euscal Herri ossoan.

  Erran dut.

  Adeitassunez

 • Batueraren idazquera sasiphoneticoaren bidez FUNTZIO aukeratzen denean /funtzino/ eta /funtzione/ ahosquerac minus-egoeran gueratzen dira injustuqui hizcunça “nazional”ean.
  Naffarreran, ordea, FUNCTIONE idazquera internationala onhartu baitzen duela 450 urthe, /funtzione/, /funtzino/ eta /funtzio/ hirur ahosquerac çucenac dira eta berdintassun egoeran.
  Hau da anglesaren bide beretic.
  Adeitsuqui

 • en: philosophy
  es: filosofía
  pt: filosofia
  fr: philosophie
  it: filosofia

  Aurreco hizcuncetaric, prototypo international hau atheratzen dugu:

  PHILOSOPHIA

  Baina ez grecoz eta latinez hala celacotz, baicic eta ceren PH ecin baita ethorri F-tic. Anglesez “filosofy” baliz, eta francesez “filosofie”, orduan prototypoa “filosofia” liçateque.

  Euscaraz, azquen 450 urtheetan idatziz erabili içan diren formac hauexec dirade:

  philosophia, philosophi, filosofia, filosofi, pillosopia, pillosopi, pilosopia, pilosopi, filosofija eta filosofiya.

  PH, P eta F.

  PHren evolutionea:

  P aspiratua
  F bilabiala
  F labiodentala

  F bilabiala cer den ez daquiçuenonçat, ikus ondoco esteca:

  Consonant fricativo bilabial gorra:

  non FA eta AFA ençun ahal baitirade:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_bilabial_fricative

  Ahoa PA erraiteco moduan jarriric, guero FA erran behar da. P eta F arteco soinua da.

  Naffarreraz philosophia idazten da, eta /filosofia/ ahoscatzen; dela F normalaz, dela F bilabialaz.

  Euskara Batuan: filosofia.

  Duela 45 urthe, euscara ikasten hassi nincenean philosophia erabilcen cen Xabier Kintanaren hizteguian.

  Adeitassunez

 • Egun on,
  Nire urthebethetze egunean (61 urthe) gogorarazten derauçuet Naffar Translator programmaren helbidea:

  naffarrera.eus

  Eta zuzeuco nire postac hemen:

  naffarrera.info

  Naffar Translator itzulçaile automaticoac edocein textu (liburu osso bat ere bai) passatzen du batuerazco grafiatic naffarrerazco graphiarat.

  On deguiçuela!

  Çorionac emaitecotz:

  josulavin@gmail.com

  Anhitz esquer!

 • Hona hemen lehen hitz familia grecoa.
  Grecoa ethorquiz ceren ceharo familia internationala baita:

  philosopho

  philosophia
  philosophismo
  philosophico
  philosophicoqui
  philosophatu
  philosophal

  philosophisatu = philosophizatu
  philosophisable = philosophizable = philosophizagarri

  philosophastro
  philosophema
  philosophismo
  philosophista

  antiphilosophia
  antiphilosopho
  antiphilosophico

  astrophilosophia
  geophilosophia
  geophilosopho
  geophilosophico

  metaphilosophia
  metaphilosopho
  metaphilosophico

  physiophilosophia

 • https://youtu.be/6UgHgbQC75s

  Ea helcen garen 6000 ençunalditarat!

  Momentuz: 5650

  Adeitsuqui

 • Enneco-Gotzon 2021-03-24 00:29

  Segui functionatzen, Josu!

 • Anhitz esquer, Enneco-Gotzon!

  fatiga

  fatigatu
  fatigant = fatigante
  fatigable = fatigagarri
  infatigabile = fatigaecin
  infatigabilitate = fatigaecintassun
  fatigatore = fatigatzaile

 • familia

  subfamilia
  superfamilia
  interfamilia
  infrafamilia
  intrafamilia

  familial = familiar

  familiarqui

  allofamilial = allofamiliar
  cofamilial = cofamiliar
  confamilial = confamiliar
  infrafamilial = infrafamiliar
  interfamilial = interfamiliar
  intrafamilial = intrafamiliar
  sociofamilial = sociofamiliar
  subfamilial = subfamiliar
  superfamilial = superfamiliar

  familiaritate
  familiarisatu = familiarizatu
  familiarisatione = familiarizatione

  familicida
  familicidio

  familista
  familismo

 • funtion, funzione…

  Berebizikoa da ZIO euskal erroa aintzat hartzea, eta ez ibiltzea katuari bost hanka bllatzen kanpoko eremuetan.

 • function, fonction/función eta euscarazco valioquidea ikassi behar dituzte gure gazteec.
  funtzio, funtzino ala funtzione da çuc hobesten duçuna?
  Atzizquia, berez, ION da. T hori participioaren edo supinoaren arrasto bat berceric ez da.

  administraTu-tic administraTione-rat

  Euscarazco ZIO ikusten duçu ceuc hor, ezta?

  Latineraz TIO cen, horrela ahoscaturic /ti.o/.

  FUCTIONe da naffarrerazco forma internationala, berdin TIOn hori euscaratic balethor ere.

  Adeitassunez

 • Idazquera internationala: functione

  Euscal ahosquerac: funtzione, funtzino, funtzio

  Naffar ahosquera standardac:

  funkzione eta funtzione

  TIONe honec ez du cerikussiric batere Orozcoco ZIO (= ratione, causa, motivo) hitzarequin, ceren TIONec adiarazten baitu, hain justu ere, contracoa: actionea, ekinça, ondorioa, ondorena, emaitza.

  Viciqui molestatu naute Josu Naberan jaunaren hitzec:

  “Berebizikoa da ZIO euskal erroa aintzat hartzea, eta ez ibiltzea katuari bost hanka bilatzen kanpoko eremuetan.”

  Espero dut azquenengo aldia içaitea, bercenaz nire postetan ez du parte hartuco.

  Adeitassunez

 • Prototypo internationala: favor
  Naffarreraz: favore

  Leiçarragac: fauor-
  Honela idazten cen duela 450 urthe euscaraz, francesez, espainolez eta anglesez V intervocalicoa.

  favoratu
  favorable = favoragarri
  favorablequi = favoragarriqui
  favorabilitate = favoragarritassun

  disfavore = desfavore
  disfavoratu = desfavoratu
  disfavorable = desfavorable

  favoritu = favoratu
  favoritu = favorito
  favorit = favorito
  favoritismo

 • ARRATSALDE ON

  Barka eska eta jar nadin jarrera hobexean.
  Bakarrik esan gura nian lehenbizi bertokoari begiratu behar zaiola.

  ZIO erro bisilabiko garrantzitsua dauka euskerak, eta beste
  -CIÓN, -ÇIONE, -TZIO, -TIO guztiak “ZIO” errotik datoz.

  Horrela, adibidez TZE-ZIO “partizipioa” duk PARTE-ZIO-TE,
  “partekatzeko (parte-an) asmo sendoa (ZIO-TE).

  Gauza bera gertatzen duk beste euskal erro batzuekin ere:

  ABDUCTORE eta horrelakoen oinarrian, ABU erro bisilabiko zaharra zegok. ABU erro funts-funtsezkoa, euskerak eta iberierak partekatzen dutena, hurrengo esangura polisemiko honekin: BOKALEA (iturburu nahiz enbokadura) JATORRIA, HABIA; baita MORTAIRUA (Abu, Azkueren hiztegian), eta beste halako detaile batzuk barne.

  Latinak AB (nondik) jaso zian, esanguraren ideia zorririk izan gabe, linbotik jaoi berri oraindik.

  Nik eskegita dizkiak Blogean euskeraren erro monosilabiko nahiz bisilabikoak (azken hauek behar-beharrezkoak hirearen moduko ikerketerako), baina ni neu ere ez nauk gai nire Blogera sartzeko (teknologia-rokabolo)

  Adeitsuki

 • Arratsalde on,

  Dioçu:
  “ZIO erro bisilabiko garrantzitsua dauka euskerak, eta beste
  -CIÓN, -ÇIONE, -TZIO, -TIO guztiak “ZIO” errotik datoz.”

  Oker çaude ceharo. TIOn horrec ez du cerikussiric batere euscarazco ZIOrequin. ZIOc ez du asmo erran nahi.
  AB prepositionea ez da nehongo mortairuric edo holacoric. Grecozco APO prepositionearequin dago harremanetan.
  Dena dela, çucen baceunde ere, horrec ez luque nire lana aldatuco.
  Neuc oraingo realitatean lan eguiten dut.

  Prototypo internationala: abductor
  Naffarreraz: abductore
  Pronunciationea: /ab-duk-to-re/

  Prototypo internationala: abduction
  Naffarreraz: abductione
  Pronunciationea: /ab-duk-zio-ne/

  Ez berceric.

 • Posible ahal duk hori ere (ZIOk “asmoa” ez adieraztea), kartarik gabe ordagoa jotzea bezala,

  Bidaje on , euskal lagun

 • Batueraz /piku/ eta /pikondo/ erraiten duguna adiaraztecotz, Leiçarragac fico eta ficotze erabilcen ditu.

  FICO da prototypo internationala, nondic baitathoz fichiero, ficoide, beccafico, etc.

  fichiero = fiquiero = ficotze = ficondo
  Gaztelaniaz: higuera
  Bizcaico eta Cantabriaco erdaraz: higal
  ficoide
  ficoidaceo
  ficoidacea

  beccafico
  Anglesez ere berdin idazten da.
  Gaztelaniaz: oropéndula
  Euscaraz: aurio = urretchori

  Euscaraz ahozco forma idatzi hauec eçagutu ditugu: piku, fiko, iko, piko eta phiko.

  F, P, PH Honec adiarazten du, nire ustez, euscaldunon F-a ez dela labiodentala, bilabiala baicic. Ahoa PI erraiteco moduan jarriric, FI erraiten da. Honexegatic hain erraz passatzen dira F-tic P-rat./fico/tic /piku/rat, adibidez.

 • Prototypo internationala: fer
  Interlinguan: fer
  Romanican: fero / fera

  feritate = ferocitate
  feroce = feroz
  ferocitate

  Maiz E hori IE da bilhacatzen.

  fier
  Elhuyar: eu > es
  1 izond. (GN/Ipar.) altanero, -a; orgulloso, -a; altivo, -a
  2 izond. (GN/Ipar.) fuerte, indomable; laborioso, -a
  Bucaeraco R hori bikoitza da

  fierqui
  fierquisco
  fiertassun

  fiero = bassati
  Cantabrian: osso ona, stupendo.

  fiera

  fiereça = ferocitate

 • *fratre = *frater

  fray = frai
  fraile = fraire = fraide

  *fratrastro
  fraterno
  fraternal
  fraternalqui

  fraternalismo
  fraternalista

  frateria = fratria
  fratria = frateria

  confraternal
  fraternitate
  confraternitate
  fraternisatu = fraternizatu
  fraternisatione = fraternizatione
  fraternalisatu = fraternalizatu
  fraternalisatione = fraternalizatione

  confratre
  fratricida
  fratricidio

  *soror

  sorore = serora
  serore = serora
  serorategui
  seroratu
  seroragai
  sor = Sor

  sororitate
  *sororastra
  sororal
  consororal
  consororitate
  sororicida
  sororicidio

 • Benat Castorene 2021-03-31 10:20

  Barkatu, Josu, sail honetan desegokia izanen den ene galderagatik. Zuzeun frangotan ikusten ditudan “Bejondezula” edo “bejondeiola” aditz formak, ezdakit nundik datozen eta guti erabiltzen dira hemen. Mesedez, esplika zinezake piska bat?

 • Bejondeizula 2021-03-31 15:52

  , “bejondeizula/ bejondeiala/ bejondeiñala” esapideak, zuek iparraldean darabilzuen “Biba zu!” horren pareko dira,
  Norbaitek egina txalotzeko, zoriontzeko-edo erabiltzen dugu

  Nondik heldu zaigun ?? Ene ustez
  “Bien” joan dakiola
  (=on degiola = ongi probetxa dezala)

 • Benat Castorene 2021-03-31 18:00

  Eskerrik asko
  “Bien” espainoletik edo frantsesetik datorkigun “bien” hori bera?

 • Bejondeizula 2021-03-31 18:57

  Ba naski.

 • Beñat preciatua,

  Nic Orotaricoa deitzen dudan Mitchelenaren hizteguia hauxe da:

  https://www.euskaltzaindia.eus/oeh

  Bertan bejon- horren etymologia emaiten çaicu: viage on = bidaia on

  Hona hemen:

  bejon.

  Etim. De biaje + on .

  abeajon, abiajon, abeon, beajon (Aq 194), beajun, beion, bejaun, bejuan, biajon, bion (Empleado normalmente ante dei- o dai- (< degi-, dagi-, de egin), + marca de persona + suf. -(e)la). Enhorabuena, bravo, muy bien (usado tbn. irónicamente). "Bien hayas tú, beajon dezaala, dezazula, dagiala, dagizula (G)" Aq 194. "Bejondeizuela: saludo de enhorabuena o al entrar en un lugar luego de saber que les iba bien" Garate Cont RIEV 1935, 349. "Bejondaizula esan, dar el parabién" PMuj. "Bejondeizula, ¡bravo!, ¡muy bien!; ¡a tu salud!, ¡dichoso tú! (G); ¡sea enhorabuena!, ¡que te aproveche!" Ib. Cf. EZ Eliç 149: Neure haserrean erran dut biaia gaitz dagitel]l[a haizeak, uriak, egunak eta berze kreaturek. Tr. Documentado al Norte en Haraneder y en unos versos del s. XVIII (no encontramos ejs. posteriores); al Sur es usado desde principios del s. XIX, aunque no es frecuente hasta finales del mismo. En Moguel (como tbn. en la expresión citada por Araquistáin) la forma verbal es claramente bipersonal. En DFrec hay 6 ejs. de bejon- y uno de beajon- . Biondagizula, zerbitzari ona eta leiala: zeren gauza gutiren gaiñean leial izan zaren, hainitzen gaiñean ifiniko zaitut. He Mt 25, 21 (Or bejondaizula; Lç ungi, TB hori ongi da, HeH ongi da, Dv, Ur, Leon, IBk, IBe ederki, Ur (V) ederto, Ip untsa, Echn, Samper arras ongi, Ol eup, Ker ori, ori). Bion daiola modari / bai halaber modistari, / sortzeak eskas eman guzien / hura dugu konpligarri. BertsZB 123. Bion daizula Maria, / zaren luzaro bizia. Ib. 131. Soñoko apaindubak ez deutsa gaisuari osasuna emongo. Biajon dagijala nire erriko Barberubak. Bere bideko janzija da [...] txapel eskerga berrogei urte eukiko ditubana. Mg PAb 45. Biajun daizula, Txomin. [...] estimatuko dizugu zure borondate ona. Zab Gabon 28. A biajon diñala, Kaziñta! I bezelako mutillik etzion Prantzian ta proentzian egia gizonari esateko. Urruz Urz 23. --Etorri gero feriya erostera. --Erosiya det bear detan guziya. --Bejon daizula! Alz STFer 143. Beajun deizula, Iñaxio, ez dezu izan begi txarra; probentzi guztiyan lana pranko arkitzen ura ainbatekorik beste bat! Moc Damu 12. Iru sari eder eman dizkigute jaun aiek. Bejondakiotela! Egi-egiazko eskerrak eskeintzen dizkiegu. EEs 1912, 148. Bejondaigula! [...] Au dek obea, au! [...] Entzun bear zaio. sermoia, ederra izango da ta. Ag G 353. Nai duanean joan dedilla, bejondaiola. Ib. 315. Abeajondeiola Euskal-Esnaleari eta protxu on degiela. Urruz Zer 132. --Mutill, len baño're bastuago ago. --I berriz piñao. --Bejondaikela! Alz Bern 61. Beajundaiela Mandubiko Ezkerra / baita lagundutzalle Santageda zarra. Auspoa 132, 57. (ap. ELok 497) Beajon daikela, errotari! Ori dek gizontasuna! Ag EEs 1917, 203. Abiajon deizutela, mutillak! morroi on eta leialak, ain gauza gutxien ain leial izan zeratelako, gauz askoren jabe egingo zaituztet. JBDei 1919, 372s. Amar minutuz amabi aldiz / jaso zuen kare-aitza, / eta jendeak txaloak joka, / "Bejaundeikela, Aritza!". EusJok 31. Jo griñaz ikur-aldera! / Bertan zerate, / arraunkada bi... / abeon degizuela! EA Txindor 23. Ori, ori! Bejondeikela! --zioten guziek. Garit IpuiL 40 (ap. ELok 497). Beajaundeizutela, / Pedro eta Biktor; / gorroturikan izan gabe alkar / neurtu indarrak jator. MendaroTx 368. Bejuandizutela! jaiak ongi antolatzen iaioak zerate. Lab EEguna 116. Eman nai duanak eman beza bereala, ta nai eztuanari be[j]ondeiola. Ldi IL 106. Bejondeizutela! Eusko-pizkundeak ezer ekarri badu indardunik, iraunkorrik, onaa zuek. Ib. 86. Nekazari, / gizandi bat iduri / soroan zut: / beiondeizula zuri! "¡Dichoso tú!" . Ldi BB 64. Ekin, mutillak! Ori dek, ori! / jo griñaz, jo mugaldera! / Bertan zerate, arraunkada bi... / Yaupa! Bejondeizutela! EA OlBe 77. Beiondeiola, Jakintzaren alde gutartean egingo duen lan baliotsua gatik. Igela 117. --Oñatiko Kondeak errekaua egin diola Anari. --Bejondaizula, Ana! (irriz). NEtx Antz 18s. Ederki egin dezu, / beajondeizula! Auspoa 39, 71. Aski balin badute bizitza onekin, bejondeiela! Vill Jaink 112. Burutapen lizun eta gogo loi asko dituzula esango didazu. Bejondeizula! Ori ona da. MAtx Gazt 52. Peillo ikusten duaneko, or asiko zaio: --Bejondaikela, Peillo! Andreari aurrea artuta, ala? NEtx LBB 177. Ori sasoia daukazutena, / bejondaizuela, gaztiak! Uzt LEG II 157. Bejondeikela, motel! Orain al ator alaruka? Ataño TxanKan 12. Bejondeiela esker oneko Aramar nekazariai! In. Munita 9. Bejondaiola milla urtetan, aintxen bait-da juez on ta adoretsu. Berron Kijote 62. Bejondaizuela! Zuek biok gaur arte buru eta maixu ibilli zerate, eta orain Frantzira igesi? Alkain 89. Beajondaikela! Neska laguntzera joateko ez ago gaizki orduan. BAyerbe 65. Beharbada uste du Umandik erdalkeriak bera gutxiago kutsatu duela Axular, Mogeldarrak edo Agirre Asteasukoa baino. Beajondeiola! MIH 85. Zuri ta lurralde oni bejondaizuela Yainkoek.Zait Sof 138.

 • Benat Castorene 2021-03-31 20:58

  Milesker
  Bejondeizula: Biba zu!
  ondaizula: Apetitu on!

 • Adriparralde 2021-11-15 00:01

  Gau on Benat,
  iduriz “ondaizula” oker erabilita dago (euskaltzaindiaren arabera) : on dagizula = oker. “Dagit” (nik) bainan “degit” (hark niri). Horrenbestez, hobe da erratea “on deizula” “on daizula” baino. Ontsa izan

 • Benat Castorene 2021-11-15 09:29

  Sobera konplikatua da enetako, ian zerbait ulertu dutan:
  dagizula (edo daizula) = egin dezazula ( zuk etxea)?
  degizula( edo deizula) = egin diezazula? (harek etxea zuri) ?

 • Benat Castorene 2021-11-15 15:42

  Adriparralde, beraz bien artean diferentzia bada:
  “Ondaizula” litzateke ” zuk (bazkari) on (bat) egin dezazula”
  “Ondeizula” aldiz litzateke ” (bazkari honek) ongia egin diezazula”
  Baina azkenean, dudan egonik eta inkasean segituko “apetitu on ” erraiten.
  Goraintziak.

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude