figura

figura –

Ez da bethi erraça figura mantencea.

Hamaica adiera ditu hitz international ejer honec, beheratago ikussiren dugun beçala. Eguiatan hamaica adiera horietan euscarazco itzulpena figura ere içan liteque, nahiz eta synonymoac eduqui ditzan arren.

Elhuyar Hizteguiac honela dakar figura sarrera es-eu partean:

1 s.f. [forma] irudi, forma, itxura

hemos comprado unas galletas con figura de muñeco: panpina-formako galleta batzuk erosi ditugu

he visto pasar la figura de un hombre: gizon baten irudia pasatzen ikusi dut

2 s.f. [personaje] pertsona famatu/ospetsu

asistieron todas las figuras del mundo de las letras: letretako famatu guztiak joan ziren

3 s.f. [en ajedrez] pieza

las figuras del ajedrez: xakeko piezak

4 s.f. [en naipes] beltz

las figuras en la baraja española son la sota, el caballo y el rey: karta espainoletan txanka, zalduna eta erregea dira beltzak

5 s.f. [tipo] gorpuzkera, itxura, tankera, eite

delgado y de buena figura: argala eta gorpuzkera ederrekoa

figura atlética: gorpuzkera atletikoa

6 s.f. (Art.) irudi, figura

me he comprado una figura de porcelana: portzelanazko irudi bat erosi dut

7 s.f. (Coreogr.) irudi

8 s.f. (Lit.) figura

el hipérbaton es una figura retórica: hiperbatona figura erretorikoa da

9 s.f. (Mat.) irudi

figura geométrica: irudi geometrikoa

10 s.f. (Mús.) nota-irudi

la blanca en música es una figura: zuria musikan nota-irudia da

11 s.f. (Fís.) irudi

la figura reflejada en el espejo: ispiluan islatutako irudia

figura

NAFFARRERA

20 pentsamendu “figura”-ri buruz

 • figura.

  Hitz honec idatzizco bi forma normal eduqui ditu: figura eta figüra.
  Eta berce forma batzuc normaletic guti edo deus guti dutenac: figora, fiura, pigura, piura, piyura.
  Dena dela, bigarren typoco forma hauec ez daducate figuraren cençu positivoric, ecen pejorativoa da errannahia: pinta edo itchura char eta barregarria. PIURA, batueraz.

  figüra da çuberotarren ahosquerari dagoquiona.

  Naffarreraz eta batueraz FIGURA da idatzizco forma. Ahozcoan /figura/ nahiz /figüra/ dira ahoscatze çucen eta çainduac. Batueraz ere bai, Euscalçaindiac adiaraci duen beçala.
  Gende gutic daqui hau, ança denez, hitz internationalen artean eta euscarazcoetan badira anhitz hitz U-z idatzi arren, çuberotarrec Ü-z ahoscatzen dituztenac. Batuera çucen eta modu çainduan ahoscatzecotz çuberotarrec ü hori conserva deçaquete, ecen guztiz çucena baita ahoscatze modu hau, Euscalçaindiaren arauen arauera.
  Bravo! Cinez eta benetan!

 • Hona hemen cer dioscun Orotaricoac:

  Tr. En la tradición septentrional se documenta ya en Dechepare, pero no lo hemos encontrado en textos del s. XX. Al Sur aparece sobre todo en catecismos y textos de léxico poco cuidado. En DFrec hay 6 ejs.

  Etcheparec figura erabili çuen, Leiçarragac figura, figuratu, desfiguratu, transfiguratu eta transfiguratione.

  Lexico guti çaindua? Bai, cera!

  Azquen bi mende hauetan ecin ukan dutela aurkitu! Normal!

  Euscalçaindiac figura baicic ez du onhartu, eta soil soilic adiera bakar batzuetan.

  Figuraren familia ossoa (ceina laster ekarrico baitut hona) behar dugu euscaldunoc librequi erabilcecotz gogoac eman dieçagunean, nehori ere baimena escatu gaberic.

  Lexico guti çaindua! Hemen dago Euscalçaindia eta berce batuista guztien filosofia edo pilosopia.

  Sentitzen dut, baina jada seculan ez gara bat ethorrico pilosopia suicida horrequin. Nehola ere ez.

  Transfiguratione edo incluso transfiguracione, transfiguracino edo transfiguracio hitzac lexico ez çaindutzat harcea ecin barka daitequeen bekatu larria da.

  Azquen bi mende hauetan hitzoc ez direla aurkitzen? Logicoa, guerra despiadatua eta guphidagabea eguin baitzaie, eta oraino ere berdin berdin eguiten çaielacotz!

 • figura

  figuratu
  figuratuqui
  figurant = figurante
  figuratione
  figuratore = figuratzaile
  figurable = figuragarri
  figurativo
  figurativoqui
  figurativismo
  figurativista

  figurin
  figurina
  figurinismo
  figurinista

  configuratu
  configuratione
  configuratore = configuratzaile
  configurable = configuragarri
  configurabilitate = configuragarritassun

  disfiguratu = desfiguratu
  disfiguratione = desfiguratione
  disfigurativo
  disfiguramentu = desfiguramentu = desfiguramendu
  disfiguratore = desfiguratzaile

  prefiguratu
  prefiguratione
  prefigurativo
  prefigurativoqui

  transfiguratu
  transfiguratione
  transfigurativo
  transfiguratore = transfiguratzaile
  transfiguramentu = transfiguramendu
  transfigurable = transfiguragarri

  English: transfigure
  French: transfigurer
  Italian: trasfigurare
  Portuguese: transfigurar
  Spanish: transfigurar

  Prototypo internationala:
  transfigurar
  Naffarreraz: transfiguratu

 • transfiguratione batueraz:

  antzalda, antzaldatze, antzaldaketa, itxuraldatze, itxuraldaketa, irudialdatze

  Bethico gutchigorabeherismoa!

  Ança, itchura edo irudia soilic aldatzea baino cerbait garrancitsuagoa da transfigurationea:

  Transfiguration – Wiktionary
  https://en.m.wiktionary.org/wiki/Transfiguration

 • Naffarreraz:

  Idatzizco forma:
  transfiguratione

  Ahosquera:
  /trans-fi-gu-ra-zio-ne/,
  /trans-fi-gü-ra-zio-ne/,
  /tra(n)s-fi-gu-ra-zi-no-(e)/, eta
  /tra(n)s-fi-gu-ra-zi-o/

  Euscalquietan idatziz guero, forma phonetico hauec ere onharcen ditugu.

  Adeitassunez

 • https://www.dropbox.com/s/nn617gklucssllo/Ahoskera%20zaindua.pdf?dl=0

  Goico estecan Euskara Batuaren Ahoskera Zaindua iceneco araua, 87.a, hain çucen ere.

  Naffarrerazco CULTURA hitz internationala euscara batuan KULTURA idazten da. Ongui, bacenequiten ederto asco.

  Ahosquera /kul-tu-ra/ da euscara batuan, baina ez da hau ahosquera çucen, egoqui eta çaindu bakarra, ceren /kül-tü-ra/ ere ahoscatzen ahal baita goico arauan arguiro adiarazten denez.

  Naffarreran criterio berdina daducagu.
  Ceren Leiçarragaren lau collaboratzaileetaric hirur’ çuberotarrac baitziren!

  kultura eta kültüra idaztea, begui onez ikusten dugu euscalquietan idazten denean. Batuera, effectu guztietarat, euscalqui bat berceric ez da gure ikuspunctutic. Ez guehiago, ez gutiago.
  Eta begui onez ikusten dugu, halaber, edocein euscalqui naffar graphia internationalean idaztea.

  Adeitsuqui

 • Leiçarragac flaccu, flaccatu, flaccatassun eta flacqueça erabilcen ditu.

  Hona hemen Leiçarragaren hitzen cerrenda:

  https://www.dropbox.com/s/42mlfmk7hbfd4cz/Lei%C3%A7arraga%202021%20cerrenda.txt?dl=0

  Ikus deçagun hitz familia hau:

  flaccu
  flacco
  flacca

  flaccatassun = flaccotassun
  flaccotassun
  flaccatu
  flaccagarri
  flacqueça = flacquecia = flacquia

  flaccido
  flacciditate

  FLACCO
  Ahosquera:
  /flak-ko/ astiro minçatzeracoan
  edo
  /flako/ azcar minçatzen denean

 • Lavin, Telegram eta Naffarrera:

  Bakar batzuec contactatzen naute gmaileco nire helbidearen bidez:

  josulavin@gmail.com

  naffarrera dela eta ez dela.

  Erabaqui dut, orainche, Telegramean Naffarrera Taldea creatzea nolabaiteco interessa lutenençat.

  Contacta naçaçue nire telephonoaren bidez Telegramen.

  678902227

  Communicationea idatziz eguinen guenuque.

  Normalean telephonoa ahotsic gabe eduquitzen dut; beraz, molestatu nehorc ez nau eguinen.

  Edocein euscara mota erabil daiteque talde honetan.

  Anhitz esquer

 • flor

  flore

  + lore, lora, loratu…

  floretto = florette = floret
  floretta
  florista
  floristero
  floristeria
  floron = florone
  floral

  floratu
  floratione
  prefloratione

  affloratu
  affloramento

  defloratu = disfloratu
  defloratione = disfloratione

  disfloratu = desfloratu
  disfloramentu = desfloramendu
  disfloratione = desfloratione

  infloratu = enfloratu
  infloramentu = enfloramendu

  floritu = floratu
  florido
  floriditate
  florimentu = florimendu

  floristico
  floristica

  florescitu

  efflorescitu
  efflorescent = efflorescente
  efflorescentia = efflorescencia

  inflorescitu
  inflorescentia = inflorescencia

  passiflor = passifloro
  passifloraceo
  passifloracea

  albiflor = albifloro

  multiflor = multifloro

  uniflor = unifloro

  flosculo
  flosculoso = flosculos
  semiflosculo

  flora
  macroflora
  microflora
  bioflora

  Florentia = Florencia
  florentino
  florentina

  Florentio = Florencio

 • Prototypo internationala: forgia
  Pronunciationea: /forja/

  Hitz guztiotan JA erabili beharrean naffarreran GIA hobesten da, berdin ahoscatzen dena familia honetan. JA ere çucena da. Naffar Translator programman: forja-tic forgia-rat passatzen da automaticoqui.

  forja
  forjatu

  Leiçarragac: forgeatu /forjeatu/ edo aguian /forjatu/

  forjagarri
  forjaqueta
  forjatore = forjadore = forjatzaile
  forjatzaile
  forjable = forjagarri
  forjabilitate = forjagarritassun
  forjatura = forjadura
  forjari

 • Josu, ikusi dut Leizarragaren Wikipediako artikuluan bigarren deitura ezarri diotela, Lermanda, ez bainuen ezagutzen (gaztelaniazko artikuluan, berriz, Manta da). Zer dakizu abizen horren gainean? Eskerrik asko.

 • Manta horri buruz orain jaquin dut çuri iracurriric.
  Lermanda euscal wikipediatic jaquin nuen. Ez daquit nondic athera duten.

  Lermanda – Wikipedia, entziklopedia askea.
  https://eu.m.wikipedia.org/wiki/Lermanda

  Curiosa da non dagoen Lermanda herria!

 • Juan Inazio Hartsuaga 2021-03-28 22:53

  Litekeena litzateke Angeluren (bikingoren) batek ekarritako izena izatea, Lermand deitura Danimarkan eta Eskozian baino ez baita ageri Europan. Euskaraturiko Lermanda berriz izugarri ugaria da Txilen eta oso arraroa gainerako toki guztietan. Nonbait han asmatu zuen ugaritzen gure arabarrak. https://forebears.io/surnames/lermanda

 • Dena dela, nire galdera da ea zer premia zegoen Leizarragari inork ezagutzen ez duen bigarren abizen bat jartzeko.

 • Vikingotic ez dut uste ecer ceducanic.
  Joannes Leiçarraga asqui eta sobera da.
  Ez daquit bigarren deithura nondic athera duten.
  Leiçarraga cen etchearen icena, oker ez banago, 1944 bota baitzuten.

 • Prototypo internationala: fornir

  Naffarreraz fornitu edota hornitu.

  Ondoco familian H-ren ordez F erabilcen ahal da.

  horni
  hornialdi
  horniaraci
  hornibide
  hornidura
  hornigai
  hornigailu
  hornigarri
  horniqueta
  hornicunça
  hornilari
  hornilaritza
  hornimendu
  hornitegui
  hornitore = hornitzaile
  hornitu
  hornitura = hornidura
  hornitzaile
  hornitione
  horniçoin

  autohornicunça

 • Beñat Castorene 2021-03-29 15:00

  seguruena edo probableena da Arabako herriarekiko erlazio bat. Andana jendek dauka abizentzat herri baten izena dela iparraldekoa (Ustaritz, Espelette, ) dela Hegoaldekoa (Latasa, Azpeitia…) baita urrunekoa ere Paris, Monaco…

 • Joanes Leizarraga (Beraskoizkoa), grafia zaharrean/Naffarreraz, Ioannes Leiçarraga (Berascoizcoa).

  Amaren abizena potro/alu bizarren amorez eranstea revisionismo buru-hertsia iruditzen zait. Josu, honezkero atera duzu revisionismoren familia?

 • Naffarreraz Joannes.
  Duela 450 urthe: Ioannes

  revisionismoa? Bai.

  Itsasten dut harçara hemen:

  vider = ikussi
  *viditu
  vidente
  invident = invidente
  evident = evidente
  evidentia = evidencia
  clarivident = clarividente
  clarividentia = clarividencia
  omnivident = omnividente
  omnividentia = omnividencia
  visible
  visibilitate
  invisibile
  invisibilitate
  visione
  visionario
  vista
  televista
  televisore
  televisione
  visage = visaia
  visera
  visual
  audiovisual
  visualisatu = visualizatu
  visualisatione = visualizatione
  visatu
  avisatu
  aviso = avisu
  interviditu = entrevistatu
  intervista = entrevista
  previditu
  prevident = previdente
  previdentia = previdencia
  imprevident = imprevidente
  imprevidentia = imprevidencia
  previsible
  imprevisible
  previsione
  *previsto
  imprevisto
  previsore
  providitu
  provident = providente
  providentia = providencia
  providential = providencial
  provisione
  provisional
  approvisionatu
  approvisionamentu
  provisorio
  *proviso
  improvisatu
  improvisatione
  improvisatore = improvisatzaile
  improviso
  disproviditu
  disprovisto
  reviditu = revisatu
  revisione
  revisionista
  revisionismo
  revisore
  revista
  eta abar

 • fronte

  + boronte = boronde

  frontiera = frontera
  fronterizo = fronteriço

  fronton = frontoi

  frontal
  frontalqui

  affrontatu
  + affruntatu
  + affrentatu
  affronto = affrontu
  + affruntu
  + affrenta
  + affrentoso = affrentos
  + affrentosa

  affrontamentu = affrontamendu
  affrontatore = affrontatzaile

  confrontatu
  confrontatione
  confrontational
  confrontationalismo = confrontationismo
  confrontationismo
  confrontationista

  frontis
  frontispicio

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude