diogu

diogu –

diogu ikusten dugu elasticoan, baina ez da jocalari bakarra euscal litteratur hizcuncen celhaian. deutsogu eta deraucogu forma litterarioec ere jocatzen dute partida.

EUSKARAREN HERRI HIZKEREN ATLASA (EHHA)

Goico esteca honetan ikusten ahal ditugu deutsogu, diogu eta deraucogu formen ondoan herri hizqueretaco ahozco formaric asco:

diogu

Bizkaia
Arrazola (Atxondo): otsau
Arrieta: tsagu, tsaku
Bakio: tsegu
Bermeo: tsagu
Berriz: tsau
Bolibar: deutsugu
Busturia:
Dima: otsu, dotsu
Elantxobe: tseu
Elorrio: dotsau
Errigoiti: tsaku, deutsagu
Etxebarri: dotsu
Etxebarria: dautseu
Gamiz-Fika: tseku
Getxo: dotsegu
Gizaburuaga: deutseu
Ibarruri (Muxika): dotseu
Kortezubi: tsegu
Larrabetzu: dotsegu
Laukiz: tsu
Leioa: dotsu
Lekeitio: dotsagu
Lemoa: dotsu
Lemoiz: tsu
Mañaria: otsau
Mendata: tseu
Mungia: dotsegu
Ondarroa: tsau
Orozko: dotsu
Otxandio: tsau
Sondika: dotsu
Zaratamo: dotsu
Zeanuri: dotsegu
Zeberio: dotsu
Zollo (Arrankudiaga): otsu, dotsu
Zornotza: otsu
Araba
Aramaio: txau

Gipuzkoa
Aia: di?ou
Amezketa: dio
Andoain: dijou
Araotz (Oñati): xau
Arrasate: utsou
Arroa (Zestoa): dijogu, di?ou
Asteasu: diddou
Ataun: diu, djogu, djou
Azkoitia: dixogu
Azpeitia: di?ou
Beasain: diou
Beizama: di?ou
Bergara: xau
Deba: diu, dju
Donostia: jou
Eibar: eutsau
Elduain: dieu, ieu
Elgoibar: diou
Errezil: diou
Ezkio-Itsaso: diu, diou
Getaria: dijou
Hernani: diddou
Hondarribia: diogu
Ikaztegieta: diogu
Lasarte-Oria: jou
Legazpi: diou
Leintz Gatzaga: tsegu, tsau
Mendaro: diou
Oiartzun: dijou, dugu
Oñati: xau
Orexa: diogu
Orio: jou
Pasaia: ddou
Tolosa: diou, jou
Urretxu: diu, diou
Zegama: dju

Nafarroa Garaia
Abaurregaina / Abaurrea Alta: dakogu
Alkotz: jogu
Aniz: djogu
Arbizu: jagu, jau
Beruete: dju
Donamaria: diogu
Dorrao / Torrano: dogu
Erratzu: djogu
Etxalar: diogu
Etxaleku: djou
Etxarri (Larraun): diu
Eugi: djogu
Ezkurra: dio, diio
Gaintza: diu
Goizueta: diu, digo
Igoa: diu
Jaurrieta: dakogu
Leitza: diogu, diu
Lekaroz: djogu
Luzaide / Valcarlos: dakou
Mezkiritz: gugu, dakogu
Oderitz: diu
Suarbe: diogu
Sunbilla: djugu
Urdiain: deagu
Zilbeti: djogu
Zugarramurdi: diou

Lapurdi
Ahetze: diogu
Arrangoitze: djou
Azkaine: diogu, dugu
Bardoze: dakou
Beskoitze: dakou
Donibane Lohizune: diou
Hazparne: duu
Hendaia: dugu, diogu
Itsasu: dakogu, daku
Makea: dakogu
Mugerre: dakou
Sara: diou
Senpere: diou
Urketa: dakou
Uztaritze: djou

Nafarroa Beherea
Aldude: dako
Arboti: dako:, dakou
Armendaritze: dakou
Arnegi: dakou
Arrueta: diu
Baigorri: dakoo
Bastida: dakou
Behorlegi:
Bidarrai: dakou
Ezterenzubi: dakou
Gamarte: dakou
Garrüze: dako
Irisarri: dakogu
Izturitze: dakogu
Jutsi: dakou, dakogu
Landibarre: dakogu
Larzabale: dakou
Uharte Garazi: dakou

Zuberoa
Altzai: dogü
Altzürükü: dogü
Barkoxe: dogü
Domintxaine: dakou
Eskiula:
Larraine: dogü
Montori: djogü
Pagola: dogü
Santa Grazi: doogü
Sohüta: dogü
Urdiñarbe: dogü, dogü
Ürrüstoi: dogü

diogu

NAFFARRERA

16 pentsamendu “diogu”-ri buruz

 • deutsogu eta deraucogu adizquien ordez litteratur hizcunçan deutsagu eta deraucagu ikusten ditugu maiz ascotan.
  Çuberotarrez dereiogü eta deiogü dirade idazteco guehien erabilcen diraten formac.

 • Ikus ditzagun diogu, deutsogu eta deraucogu adizquien iraganaldico (hau da, ez-orainaldico) formac:

  diogu
  > guindion = guendion
  > guinion = guenion
  Batuerazco graphian:
  genion

  deutsagu = deutsogu
  > guindeutsan = guindeutson
  > guendeutsan = guendeutson
  > gueneutsan = gueneutson
  > gueunsan = gueunson
  Batuerazco graphian:
  geuntsan = geuntson

  deraucagu = deraucogu
  > guinderaucan = guinderaucon
  > guenderaucan = guenderaucon
  > gueneraucan = gueneraucon
  Batuerazco graphian:
  generaukan = generaukon

  Hizqueren atlaseco forma guztiac hemen behereco esteca honetan:

  https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?&option=com_ehha&view=frontpage&Itemid=466&lang=eu&mapa=1390

  On deguiçuela!

 • Aurreco iruzquinean aiphaturico adizqui çahar batzuc ez dirade historicoqui “guc hura hari” (diogu/genion), baicic eta “gu hari harc” (gaitio/gintion), baldin haietan objectuzco pluralac (it, z, zki) integratu ukan baguenitu:

  guindition = guintion
  Batuerazco graphian:
  gintion
  (gu hari harc)

  guindeutsaçan = guindeutsoçan
  Batuerazco graphian:
  gindeutsazan = gindeutsozan
  (gu hari harc)

  guinderautzan = guinderauzquion
  Batuerazco graphian
  ginderautzan = ginderauzkion
  (gu hari harc)

  Mereci al du berphitz ditzagun forma hauec?

  Dudaric gabe baietz erraiten nuque, baldin euscara’ ossotassunean har bagueneça!

  Cergatic ez?

 • /dotsegu/ (deutsagu) eta /dakogu/ (deraucogu) forma laburrac ikusten ditugu Atlasean formaric erabilienac direla ahoscatze mailan. Contutan har ditzagun, bada!

 • Maite Ugarte Olano 2021-09-11 14:18

  Ederto baten ari zara Josu!
  Neure aburuz, alderdi batzuetako eta besteetako euskaldunak alkartuten garenean, batzuk sarritan erderaz ari gara geure arteko hartuemona gauzatu ahal izateko. Hori holan dala erakusteko, hainbat lekukotasun daukoguz, eta antzinako denboretatik hasita ganera.
  Dana dala, euskalkien arteko aldea ez da uste dan bezain haundia.
  Euskerearen edozein euskalki prestigioko berbea izatea lortu beharko geunke, edozein egoeratan.
  Geure herrian eta inguruetan erabiltzeko be bada, eta geure eguneroko kontutxuak esateko bere bai.
  Adeitasunez!

 • Ceharo bat nathor, Maite, plaçaratu dituçun hausnarqueta hauequin.
  Euscaldunoc ikassi behar guenduque, oraindic ez baitaquigu, euscara bat bakarra dela, nahiz eta janci desberdinen pean aurkezten çaicun.
  Janci edo aurpegui desberdin horiec euscalquiac dira, ceinac berdintassun egoeran atchiqui behar baititugu bethi ere, gauçac ongui eguitecotan.
  Argui dago, nire ikuspeguitic, azquen 50 urthe hauetan gauçac ez direla nehola ere ongui eguin. Garaiz gagotza oraino gauçac ondo artheztecotz? Bai, eta milla bider bai.
  Diogu bat ez da hobea deutsogu bat edo deraucogu bat baino. Nondic?
  Euscaldun guztioc hirur hauec eçagutu behar guenituzque. Nola? Behar beçala iracatsiric.
  “Dotset” ondo ahoscatzen duen bizcaitarrac asqui luque deutsot/deutsat litteratur forma ikasten balu. Guero ikas leçaque berce batzuec diogu eta deraucogu/deraucagu forma litterarioac dituztela. Evidentqui! Prefosta! Claro!
  Era berean, “dakot” modura deraucot forma classicoa ahoscatzen duenac asqui luque deraucot honequin Euscal Herri ossoan ulertua içaitecotz.
  Eta azquenic “diogu” berceric ez daquitenec hobe luquete ezquer eta escuma erabilcen diren formac eçagutzea, hau da, deutsot/deutsat eta deraucot/deraucat.
  Bide honetaric ez joaitecotan, galbiderat goazque bethe bethean.
  Anhitz esquer nirequin bethi bizcaierazco euscalqui ederrean eguiteagatic, hau da, euscara osso eta bethean.
  Musu infinitoac!

 • Azkoitian “dizogu”? Baita zera ere! Nik beti “dixou” entzun eta esan dut.

 • Eta, jakina, “ez” baten ondorren “tixou”. Adibiez “Eztixou jaten eman” (“Ez diogu jaten eman”.

 • Juan Luis,
  Anhitz esquer.
  Orain dixogu eçarri dut. Bucaeran -gu atchiqui dut, Atlasean beçala aguer dadin.
  dixou egoquiagoa liçate.
  Adeitsuqui

 • Objectu singularra: harc hura

  darama

  Objectu plurala: harc haiec:

  daramatza

  gu objectua: harc gu
  guindaramatzan

  Forma laburra: gin/gen + E -DA:
  gueneramatzan

  objectu plurala: guc haiec
  gueneramatzan

  objectu singularra: guc hura
  gueneraman

  Orainaldi eta iraganaldico adizqui guztiac orainaldico singularreco 3. personatic (darama, du, dathor, dakar…) dathoz.

 • Piarres Lafitte jaunaren grammatica iracurri dut, berriro ere, uda honetan. Aditzac aurkezteco systema laket içan çait:

  hura dago
  ni nago
  hi hago

  haiec daude / dagoz
  gu gaude / gagoz
  çu çaude / çagoz
  çuec çaudete / çagozte

  Ithurry jaunac ere dispositione berdinean eçarcen cituen aditzac. Are aditz transitivoac ere:

  hura dakar
  ni nakar
  hi hakar

  haiec dakarça
  gu gakarça
  çu çakarça
  çuec çakarça

  Çazpi hauetan subjectua HARC da, baina ez dagoquio atzizqui concreturic.

  Lehenec dago dute oinharri eta bigarrenec dakar.

  Atzizqui modura ohico NORI marca har deçaquete eta transitivoec ohico NORC marcac.

  dagoquio

  dakarquio

  +
  dakarquiogu, adibidez.

  Honec possibilitatzen du nor-nori-norc berheciac sorcea modu naturalean. Adibidez:

  nakarquioçu = ni hari çuc
  çakarzquiet = çu haiei nic

  Osso transparentac dira forma hauec, eta haiec sorceco mechanismo mentala erraz automatiza daiteque aditz quadroric memorizatu gaberic.
  Adeitsuqui

 • Nor-HARI-norc

  derauco
  narauco
  harauco
  derauzquio
  garauzquio
  çarauzquio
  çarauzquiote

  derauco
  deraucot
  deraucoc
  deraucon
  deraucote
  deraucogu
  deraucoçu
  deraucoçue

  narauco
  naraucoc
  naraucon
  naraucote
  naraucoçu
  naraucoçue

  harauco
  haraucot
  haraucote
  haraucogu

  derauzquio
  derauzquiot
  derauzquioc
  derauzquion
  derauzquiote
  derauzquiogu
  derauzquioçu
  derauzquioçue

  garauzquio
  garauzquioc
  garauzquion
  garauzquiote
  garauzquioçu
  garauzquioçue

  çarauzquio
  çarauzquiot
  çarauzquiote
  çarauzquiogu

  çarauzquiote
  çarauzquiotet
  çarauzquiotete
  çarauzquiotegu

 • Ea honetara hobequi ulercen den!

  Oharra: çu formari dagozquion adizquiec bethi plural moduco formac daduzcate.
  Oinharrizco forma: deçaque

  OBJECTU SINGULARRA
  (hura, ni, hi)

  deçaquet Nic hura
  haçaquet Nic hi

  deçaquec Hic hura
  naçaquec Hic ni

  deçaquen Hic hura
  naçaquen Hic ni

  deçaque Harc hura
  naçaque Harc ni
  haçaque Harc hi

  deçaquegu Guc hura
  haçaquegu Guc hi

  deçaqueçu Çuc hura
  naçaqueçu Çuc ni

  deçaqueçue Çuec hura
  naçaqueçue Çuec ni

  deçaquete Haiec hura
  naçaquete Haiec ni
  haçaquete Haiec hi

  OBJECTU PLURALA
  (haiec, gu, çu, çuec)

  ditzaquet Nic haiec
  çaitzaquet Nic çu
  çaitzaquetet Nic çuec

  ditzaquec Hic haiec
  gaitzaquec Hic gu

  ditzaquen Hic haiec
  gaitzaquen Hic gu

  ditzaque Harc haiec
  gaitzaque Harc gu
  çaitzaque Harc çu
  çaitzaquete Harc çuec

  ditzaquegu Guc haiec
  çaitzaquegu Guc çu
  çaitzaquetegu Guc çuec

  ditzaqueçu Çuc haiec
  gaitzaqueçu Çuc gu

  ditzaqueçue Çuec haiec
  gaitzaqueçue Çuec gu

  ditzaquete Haiec haiec
  gaitzaquete Haiec gu
  çaitzaquete Haiec çu
  çaitzaquetete Haiec çuec

 • Oharra: çu formari dagozquion adizquiec bethi plural moduco formac daduzcate.
  Oinharrizco forma: du.
  Iraganaldian: çuen
  orainaldia / iraganaldia

  OBJECTU SINGULARRA
  (hura, ni, hi)

  dut / nuen Nic hura
  haut / hindudan Nic hi

  duc / huen Hic hura
  nauc / ninduan Hic ni

  dun / huen Hic hura
  naun / nindunan Hic ni

  du / çuen Harc hura
  nau / ninduen Harc ni
  hau / hinduen Harc hi

  dugu / guenuen Guc hura
  haugu / hindugun Guc hi

  duçu / cenuen Çuc hura
  nauçu / ninduçun Çuc ni

  duçue / cenuten Çuec hura
  nauçue / ninduçuen Çuec ni

  dute / çuten Haiec hura
  naute / ninduten Haiec ni
  haute / hinduten Haiec hi

  OBJECTU PLURALA
  (haiec, gu, çu, çuec)

  ditut / nituen Nic haiec
  çaitut / cintudan Nic çu
  çaituztet / cintuztedan Nic çuec

  dituc / hituen Hic haiec
  gaituc / gintuan Hic gu

  ditun / hituen Hic haiec
  gaitun / guintunan Hic gu

  ditu / cituen Harc haiec
  gaitu / guintuen Harc gu
  çaitu / cintuen Harc çu
  çaituzte / cintuzten Harc çuec

  ditugu / guenituen Guc haiec
  çaitugu / cintugun Guc çu
  çaituztegu / cintuztegun Guc çuec

  dituçu / cenituen Çuc haiec
  gaituçu / guintuçun Çuc gu

  dituçue / cenituzten Çuec haiec
  gaituçue / guintuçuen Çuec gu

  dituzte / cituzten Haiec haiec
  gaituzte / guintuzten Haiec gu
  çaituzte/ cintuzten Haiec çu
  çaituztete / cintuzteten Haiec çuec

 • dago/dau-tic dagoca/dauca-rat

  dagoca = dauca
  nagoca = nauca
  hagoca = hauca
  dagozca = dauzca = dagotza = dautza
  gagozca = gauzca = gagotza = gautza
  çagozca = çauzca = çagotza = çautza
  çagozcate = çauzcate = çagotzate = çautzate

  + t c n – gu çu çue te

  dadu/dau-tic / daduca/dauca-rat

  daduca = dauca
  naduca = nauca
  haduca = hauca
  daduzca = dauzca = dadutza = dautza
  gaduzca = gauzca = gadutza = gautza
  çaduzca = çauzca = çadutza = çautza
  çaduzcate = çauzcate = çadutzate = çautzate

  + t c n – gu çu çue te

 • dakar eta darama ondoan, dakarca eta daramaca existitzen diren beçala, daduca ondoan ere, badaducagu *dadu (dau, du) forma ere.

  dakar, darama eta berce batzuec CA harcen duten beçala, daduca-c gal leçaque CA hori. Adibidez nor-nori-norc forma hauetan:

  diadut daduca + niri
  diaduc daduca + hiri
  diadun daduca + hiri
  diaduco daduca + hari
  diaducu daduca + guri
  diaduçu daduca + çuri
  diaduçue daduca + çuei
  diadute daduca + haiei

  Guehienac constataturic daude gure litteraturan.

  Ez bakarric orainaldian, ceren berce hauen constancia ere baitaducagu:

  ciaducon ceducan + hari
  liadut leduca + niri

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude