dentzat

dentzat – 

Iesus Christen ministre naicençát Gentilac baithan, emplegatzen naicela Iaincoaren Euangelio sainduan, Gentilén oblationea placént dençát, Spiritu sainduaz sanctificaturic.
Rom 15:16 Leiçarraga

dentzat

naizentzat = izan nadin(tzat)

dentzat = izan dadin(tzat)

Subjunktivo bereziak erabiltzen ditu Leiçarragak bere obretan.

Argi dago, subjunktivoa sortu dela euskaraz indicativoko aditzak moldatuaz.

dentzat

NAFFARRERA

21 pentsamendu “dentzat”-ri buruz

 • Uste dut hau ez duela inork ere esan orain arte.
  Oker egon nindaiteke, hala ere.

 • NAGI eta NADI

  Hasierako esannahiak:

  euskaldun nagi = euskaldun egiten nau
  euskaldun nadi = euskaldun egiten naiz

  Adeitsuki

 • Iraganaldian aoristo (indefinitua) zentzua zeukaten hasieran:

  Forma luzeak:

  euskaldun nindagien
  euskaldun nindadin

  Forma laburrak:

  euskaldun nengien
  euskaldun nendin

  Esannahiak:

  nengien = egin ninduen
  nendin = egin nintzen

  Adeitasunez

 • nagi + ke = nagike = naike
  nadi + ke = nadite(ke) = naite(ke)

  euskaldun naike: puede hacerme euscaldun
  euskaldun naite(ke): puedo hacerme euscaldun

  Bigarren kasu honetan Elkanoko Lizarragak NAIKE erabiltzen du normal normal.

  Adeitsuki

 • Eztuçuela vste ecen baquearen eçartera, ethorri naicela lurrera: eznaiz ethorri baquearen eçartera, baina ezpataren.
  Mt 10:34 Leiçarraga

  eçartera = eçarcera

  eztuçuela vste = ez duçuela uste

  Hemen ere indikativoa subjunktivo modura erabilia. Egun:

  ez dezazuela uste ukan
  edota
  ez ezazue uste ukan

  Ikus adiskide on batek prestaturiko irudiau:

  https://www.dropbox.com/s/km668o172baw60h/ez%20du%C3%A7uela%20uste.jpg?dl=0

 • josu naberan 2022-06-13 20:13

  Diozun hori garrantzitsua da, zinez, tokaide.

  Ene aditz-etimologian ere egokiro aski adierazten duk:

  NADIN (transivoa/iragangaitza) ene nahasmena zuzenduta.
  *NA-eiñ-en-DUI–>–>NA-eu-DIN–>NADI(n)

  NAGI (intransitivoa/iragankorra)
  *NA-eiñ-en-EGIN–>–>NA-eu-GIN–>NAGI(n)

  Cf. eiñ-en = EU

 • transitivo eta intransitivo, bata bercearen ordez eçarri duçu.

 • josu naberan 2022-06-13 22:07

  hala dok, oraindik Valentziako PAPA-LUNAn

  NADI “intransivo (iragangaitza)
  NAGI “transitivo (iragankorra)

 • Laudatu dela Iaincoa cein baita Iesus Christ gure Iaunaren Aita, misericordién Aita eta consolatione guciaren Iaincoa,
  2 Cor 1:3 Leiçarraga

  laudatu = bedeincatu

  laudatu dela = laudatua izan dadila, laudatua biz, laudatua izan bedi

  Hemen ere orainaldia subjunktivo modura erabilirik.

  DENA DELA esaten dugunean bezala.

  Adeitsuki

 • josu naberan 2022-06-14 09:01

  NAGI

  barka, ez duk

  NAGI *NA-EIÑ-EN-EGIN, baizik *NA-EIÑ-EN-GAI–>
  –>–>NA-EU-GAI–>–>NAGI

  Beraz, erreferentzia GAIA dok egiñaren emaitza, “ekai/gai, dagoena, the matter”

 • nagi = na + gi

  na = naiz / nago
  gi = egin aditzaren erroa

  nadi = na + di

  na = naiz
  di = edin aditzaren erroa

  nadi = estoy hecho por mí mismo
  nagi = estoy siendo hecho por alguien

  Eta halaber, nator, nabil, nakar, narama…

  Hasierako NA hori NAIZ laburtua baino ez da.

  Jatorriz euskal aditz guztiak pasivoak dira. Adibidez:

  nakarzu = soy traído por ti, estoy siendo traído por ti, o sea, me traes

  Iraganaldian NA horren ordez NIN (hau da, NINtzen laburtua)

  nindagien = nengien
  nindadin = nendin
  nindatorren = nentorren
  nindakarren = nenkarren

  Iraganaldia orainaldia tartekaturik lortzen da:

  ninDAKARzun = era traído por ti, estaba siendo traído por ti, o sea, me traías

  Adeitsuki

 • na eiñ en gai
  na eu gai
  nagi

  Eta cer da NA? edo NIN/NEN iraganaldikoa?

  eGIn honek GAI-rekin erlazionaturik dagoela uler nezake.
  eiñ en horiek arrastorik utzi gabe desagertzen dira?

  NA + GI errazagoa da: estoy hecho, soy materia

  Adeitsuki

 • Guciagatic-ere certara heldu içan baicara, hartan regla ber-batez ebil gaitecen, eta garen sendimendu ber-batetaco. Anayeác, çareten gogo batez ene imitaçale, eta consideraitzaçue hala dabiltzanac, nola gu baiquaituçue exemplutan.
  Phil 3:16?-?17 Leiçarraga

  GAREN = izan gaitezen
  ZARETEN = izan zaitezte

  Bada, nola Eliçá baita Christen suiet, hala emazteac-ere diraden bere senharrén suiet gauça gucietan.
  Ephes 5:24 Leiçarraga

  DIRADEN = izan daitezen

  Bada hec retiratu eta, huná, Iaunaren Aingueruä aguertzen çayó Iosephi, dioela, Iaiquiric har itzac haourtchoa eta haren ama, eta ihes eguic Egyptera: eta aicén han nic darraqueadano: ecen Herodesec bilhaturen dic haourtchoa hiltzeco.
  Mt 2:13 Leiçarraga

  aicén = haizen
  HAIZEN = izan hadi

  gara, zarete, dirade eta haiz, lauak subjunktivo / imperativo esannahiarekin.
  Bukaerako -eN partikulaz baliaturik.

  Adeitasunez

 • Erka:

  DA – ZEN

  DAdi – ZEdiN
  DAgi – ZEgiEN
  DAtor – ZEtorrEN
  DAbil – ZEbilEN
  DAkar – ZEkarrEN

  ZEN barnean erroa tartekatzea besterik ez. Bizkaian Z- hori maiz desagertzen da.

  Adeitsuki

 • RS 1596: 158.

  Ezavn adi ta ajate ondo bici,

  ‘Conocete y seras de bien
  biuir’;

  Bizkaieraz seguraski.

  Eçagun hadi eta haiçate ondo vici
  Ezagun hadi eta haizate ondo bizi

  Conócete y serás de bien vivir

  = eta ondo biziko haizateke
  y (probablemente) vivirás bien

  Adeitsuki

 • 240. Yre ydeaz ezcoadi ta aja ondo veti,
  ‘Casa con tu ygual y seras siempre bien’

  Hire (k)ideaz ezkon hadi eta haiza ondo beti.

  haiza = haizate = haizateke

  Adeitsuki

 • Ecen beharra guenduen halaco Sacrificadore subiranobat guenduen, saindua, innocenta, macularic gabea, bekatoretaric separatua, ceruäc baino gorago altchatua:
  Heb 7:26 Leiçarraga

  Bi GENDUEN. Berdinak itxuraz eta desberdinak zentzuz:
  Lehena indicativocoa da (teníamos),
  bigarrena, ordea, subjunktivokoa (tuvieramos). Hau da, “ukan genezan” esan bagendu bezala.

  Adeitsuki

 • Eta gueldituric Iesusec dei citzan, eta erran ceçan, Cer nahi duçue daguiçuedan?
  Mt 20:32 Leiçarraga

  Eta harc erran ciecén, Cer nahi duçue daguiçuedan?
  Mc 10:36 Leiçarraga

  DAGIZUEDAN: os haga

  DAGIZUET: os hago

  Akademiak: DEGIZUET

  Tarteko G hori galtzen ohi da:

  dagizuedan
  = daizuedan
  = degizuedan
  = deizuedan

  Orotariko eta orotarako euskaran “diezazuedan” bezain on eta erabilgarri kasu guztietan.

  Adeitsuki

 • josu naberan 2022-06-14 18:57

  “eiñ-en” egitura EU bihurtzen da, baina baita “M edo “V” edo
  “B” (iberierakoa)

  Iberieran arruntki gertatzen dok halakorik, eta orduan dieresi marka batez seinalatzen zitean,

  adibidez AR´, ARA (lurraldea) adierazteko
  IR´ , IRA (era) adierazteko.

 • DAKIO + KE

  Edo cein da reguea berce regue baten contra batailla emaitera abiatzen dena, lehen iarriric consultatzen eztuen, eya hamar millarequin aitzinera ilki ahal daquidionez, hoguey millarequin haren contra ethorten denari?
  Luc 14:31 Leiçarraga

  DAKIOKE adieraztekotz, Leiçarragac DAKIDIO (daquidio) erabili çuen. DI sarturik KI eta O artean.
  Literaturan DAKIKEO eta DAKIDIKEO modukoak ere erabiliak izan dira.

  Adeitsuki

 • Diotsa Simon Pierrisec, Iauna, norat ioaiten aiz? Ihardets cieçón Iesusec, Norat ni ioaiten bainaiz, ecin orain iarreiqui aquidit: baina iarreiquiren atzait guero. Diotsa Pierrisec, Iauna, ceren ecin iarreiqui naquidic orain? neure arima hiregatic eçarriren diát.
  Joan 13:36?-?37 Leiçarraga

  Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora; mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti.
  S. Juan 13:36?-?37 RVR1960

  aquidit = haquidit (hakidake)
  naquidic (nakiake)

  EDIN nor-nori + KE
  KE beharrean DI erabilcen du Leiçarragac

  dakioke erraitecotz, daquiQUEo gabe, daquiDIo.
  Batueraz: dakioke

  EGUIN aditzean beçala:

  dagioke erraitecotz, daguiQUEo gabe, daiDIo (daguidio).
  Batueraz: degioke (onhartu gabe dago oraino).

  Bai EDINeco daquidio, bai EGUIN aditzeco daguidio / daidio adizquiec QUE particula harcen ahal dute:

  daquidio = daquidiqueo / daquidioque (dakioke)
  daidio = daidiqueo / daidioque (degioke)

  Adeitsuqui

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude