5 pentsamendu “daiteno”-ri buruz

 • Eta menditic iausten ciradela, mana citzan Iesusec, cioela, Nehori ezterroçuela visionea, guiçonaren Semea hiletaric resuscita daiteno.
  Mattheo 17:9 Leiçarraga

  ezterroçuela
  = no le digáis

  resuscita daiteno =
  hasta que resucite

  DAITE hau DADI + KE besterik ez da.

  dadi + ke = daite = daiteke

  Hala ere, daite honek dadi eta daiteke adizkien arteko zerbait dela ematen du, zeren bizkaieraz daite baita dadi esateko ohiko forma. Eta pluralean ere:

  dadiz + te = daitez

  baitugu.

  Hemendik aurrera TE eta KE biak particula modura tratatuko ditugu, askotan elkarrekin agertzen direnarren

  Adibidez:
  litz + te = litzate
  litz + ke = litzake
  litz + te + ke = litzateke

  Adeitsuki

 • Aurrekoan hauxe ikusi dugu:

  ezterroçuela
  = no le digáis

  Hemen, ordea, NORI gabeko adizki berbera:

  Gueçurric ezterraçuela batac bercearen contra, eraunciric guiçon çaharra bere eguitatequin,
  Col 3:9 Leiçarraga

  ezterraçuela
  = no digáis

  DERRAZUE (zuek hura)
  eta
  DERROZUE (zuek hura hari)

  orainaldiko forma dadukate,

  DAGIZUE
  eta
  DEGIOZUE

  bezala, baina esannahi aldetik “etorkizun” kutsua dadukate adizkiok.
  Honexegatik, hain zuzen ere, subjunktivo modura erabiltzen dira maizenik.

  Adeitsuki

 • Baina Christ aguer dadinean cein baita gure vicia, orduan çuec-ere aguerturen çarete gloriatan.
  Col 3:4 Leiçarraga

  aguer dadinean = cuando aparezca

  Etchehandik egindako itzulpen bikainean:

  Kristo, zuen bizia, agertuko denean, orduan harekin aintzatsu agertuko zirezte zuek ere.

  ager dadinean = agertuko denean

  Subjunctivoa eta geroaldia oso hurbil daude, behin baino gehiagotan ikusi ahal ukan dugunez.

  Adeitsuki

 • Gauça hunetan Iaincoac abundosquiago promesseco herederoey bere conseilluaren fermetate mutha ecin daitequena eracutsi nahiz, iuramenduz seguratu vkan du:
  He 6:17 Leiçarraga

  Ecen etzarete ethorri escuz hunqui ahal daitequeen mendi batetara, ez erratzen den sura, ez haice buhumbara, ez lanhora eta tempestatera,
  He 12:18 Leiçarraga

  Ecen etzarete ethorri escuz hunqui ahal daitequeen mendi batetara, ez erratzen den sura, ez haice buhumbara, ez lanhora eta tempestatera,

  He 12:18? Leiçarraga

  Hunegatic higui ecin daitequeen resumá hartzen dugularic, daducagun gratiá, ceinez hala cerbitza baiteçaquegu Iaincoa non haren gogaraco baiquirate, reuerentiarequin eta beldurrequin.
  He 12:28 Leiçarraga

  (AHAL) DAITEKE
  = se puede (mutar, tocar, mover…)

  EZIN DAITEKE
  = no se puede (mutar, tocar, mover…)

  Leiçarragac obretan gutitan agertzen da DAITEQUE adizkia. Generalean DAITE ikusten dugu, zeinak baitu edo DAITEKEren esannahi berdina, edo batzuetan DADI oinarrizkoaren baliokide baita.

  dadi + te = daite
  daite + ke = daiteke

  Adeitsuki

 • Ecen Iaincoac eçarri dic hayén bihotzetan, eguin deçaten harc placer duena, eta consenti ditecen, eta eman dieçoten bere resumá bestiari Iaincoaren hitzac compli daitezqueno.
  Ap 17:17 Leiçarraga

  Iaincoaren hitzac compli daitezqueno
  = hasta que se cumplan las palabras de Dios

  daitezqueno = daitezkeeno

  Kasu honetan eta KE partikula eraman arren:
  daitezkeeno = daitezeno

  Adeitsuki

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude