Burujabe

Burujabe –

Içan gaitecen burujabe!

Içan gaitecen gueure buruaren jabe!

Içan gaitecen asque, solte eta libre!

Baina erançunquiçunez, ecen honec beronec emaiten baiteraucu benetaco ascatassuna, benetaco libertatea, benetaco burujabetassuna!

Burujabe içaitea ez da soilic hobea, da munduco gauçaric hoberena, guiçaqui icena atchiqui nahi badugu, behinçat.

Bercela ardi içanen gara, edocein otso harrapari guphidagaberen escu eta mempeco.

Içan gaitecen gu gueu!

Içan gaitecen, bada!

Içan gaitecen burujabe!

NAFFARRERA

27 pentsamendu “Burujabe”-ri buruz

 • Enneco-Gotzon 2020-12-10 17:32

  Primeran!
  Ascatassuna, ahal içaiteco ecimberceco tassun!
  Eutsi!

 • Ederto baten esanda Josu!
  Neure aburuz, askatasunaren oinarria erantzunkizuna da, norberaren menderatze absolutuan datza.
  Horretara, gizabanakoen askatasunen batuketak Estatu subiranoa eratuko leuke!

 • Çureganic, Maite, ikassi dut neuc asque, libre eta burujabe içaiten. Ez da cerbait innatoa, çure casuan beçala.
  Burujabetasun individualic gabe ez dago ecer ongui eraiquitzeric, norberaren personalitatea eraiqui behar da aurrenic. Hau segurtatu ez daguigun bitartean, alferric içanen dirade gure ahaleguinac oro.

 • Hemen politica eta hizcunça contuetan goicoec cer erabaquico egoiten da gendea.
  Ardien modura erabiliac eta maneiatuac.
  Systema hau antinaffarra da.
  Individuoec ez dute erançunquiçunic hartu nahi, berce batec har ditzala erabaquiac. Guero criticatuco ditugu edo chalotuco.
  Utziqueria erabatecoa.
  Erançunquiçunic gabe, ecin gara libreac içan. Ez individuo modura, ez herri modura.
  Catholicoen manerac, sinhesgabeec ere!

 • Alhor guztietan burujabe diren guiçaquioc eraiqui deçaquete statu librea. Bercela ez.
  Bercela, dictadura da. Escuinaldeco edo ezquerraldecoa, baina mentalitate dictatoriala. Espainiac eta Francia moduco statu dictatorialic ez dugu behar. Horretaraco hobe staturic ez eduquitzea.
  Euscal Herri edota Naffarroa bat statu modura behar badugu herria berreuscalduncecotz edo euscalduncecotz espainiar edota franciar mentalitate dictatoriala bera eduquitzea da.
  Dena goitic eguin behar hori dictaduraren atzaparretan erorcea da.

 • Galician edo Catalunyan gaztelania imposatzea galego eta catalan hizcuncen gainetic dictadura da.
  Bizcaian bizcaieraren gainetic batuera imposatzea dictadura da. Bizcaiera litterarioa eçagutzeco auqueraric ez çaie emaiten bizcaieradunei. Dosku edo dusku erabilcen dutenei ez çaie escaincen deusku ikastea, digu ikastea baino lehen, hau noizbait ikasteco beharra balego. Inferioritate complexua erein nahi da, nahita edo nahi gabe, bizcaitar naturalengan.
  Gaztelania imposatzea euscararen gainetic dictadura da.
  Francian francesa imposatzen çaie hiritar guztiei, hizcunça naturalac desaguertarazteco intentione arguiz. Dictadura.

 • Pandemia garaiotan responsabilitate individualari appellatzen deraucote politicariec.
  Ez bide daquite ardiequin ari direla hizquetan, ceinec obeditzen baicic ez baitaquite imposatzen çaienari: cigorrac, issunac eta berce.
  Ardiac desmadratzen dira erançunquiçun individuala aditzen dutenean. Imposaqueta berceric ez dute entenditzen ahal. Ardiac direlacotz bethi ere. Desmadrearequin ala gabe, bethi beee beee.

  Cherthoac edo vaccinac ipinico derauzquigute…
  Dohainic.
  Merke, ezta?
  Aldez aurretic ordainduric ditugu guc chertho horiec, are covid passatua dutenec ere!
  Guc, cergac ordaincen ditugunoc, erran nahi nuen.
  Perroflautec, okupec, antisystema omen direnec, pseudoanarkoideec eta berce fauna variatuac ere, ceinec behin ere ahaleguin ttipiena eguin ez baitute cotizatzecotz, ongui daquite profitatzen berceoc ordaindurico cerbitzu publicootaric.

 • Eçagutzen dut mordo bat aberçale ceinec azquen urtheetan, batzuen casuan 40 urthetan eman deçagun, ez baitute euscara ikasteco ahaleguinic ttipiena ere eguin.
  Norc erran behar deraue ikas deçaten behingoz edo aberçale içaiteari utz dieçoten?

 • Staturic gabe ez dago ethorquiçunic iracurcen dugu gaurco post batean.
  Onsa!
  Baina içan dadila socialista!
  iracurcen dugu jarraian. Berce batec erran leçaque communista içan behar dela, berce batec feminista, eta abar eta abar.
  Euscara salvatzeco statu bat, baina bethi ossagarri extra batequin.
  Statua eduqui baino lehen, jada fincatu nahi dugu cein typotacoa içan behar den. Curiosoa.

 • ETA muguimenduan, eta orocorqui, infiltratione espainolistac detectatzeco Krutwig jaunac technica infalliblea ceducan: ideologia proprioa jarcea causa nationalaren edo euscararen gainetic.

 • Estatua…batek: baina içan dadila socialista…beste hark comunista…eta amonak: <feminista…
  Horrela zaila, ezta?
  Ba horretaz naiz kexu ni ere: euskera batua…baina Leiçarragarena, edo Orixerena, edo Bizkaian bizkaiera…eta Ondarrun ondarrura…eta Xuberoan? Beti ere, Euskaltzaindiak proposatzen duena (eta milaka euskaldunok libreki onartu duguna), hori inposaketa, hori bahiketa da, dictadura… Ohartzen zara?
  (Barkatuko didazU, Iosu, behin eta berriro zurekin sartzen banaiz baina isilik egoteko ez naiz gai. Barkatu).

 • Lesakarra,
  Ongui iruditzen çait çure eritzia plaçaratzen baduçu.
  Nic ez dut consideratzen nirequin sarcen çarenic.
  Gauça batzuc berce batzuequin nahastatzen dituçu.
  Bizcaico euscaldun naturalac ez dira ongui identificatzen euscara batuarequin.
  Xiberotarrec ongui eguiten dute xiberotarrez minçatzen, berea conservatu behar delacotz.
  Maiz ençuten dut Xiberoko Botza irratia.
  Leiçarraga da euscara classicoaren maisu bat.
  Euscara Batua defendatzeco ez daquit cergatic ignoratu nahi den euscara classicoa (=naffarrera).

 • Peru_Gabiriko 2020-12-12 18:59

  Josu, beste behin ere zurekin bat nator.

  Xuberotarrek berek bi euskara bereizten zituzten (dituzte?)
  1. egüno(ro)ztakua
  2. igantegünetakua

  Edozein euskaldun jatorrek badaki zer den bata eta zer bestea.
  Orain, sena galdurik daukagun aro honetan, ez dakigu jada zer den bata, eta zer bestea.

 • 1. IESVS CHRIST Dauid-en semearen, Abrahamen semearen generationeco Liburuä.
  2 Abrahamec engendra ceçan Isaac. Eta Isaac-ec engendra ceçan Iacob. Eta Iacob-ec engendra citzan Iuda eta haren anayeac.

  generatione: Hitz internationala

  engendratu: Hitz internationala

  engender anglesez
  engendrer francesez
  engendrar gaztelaniaz

  Orotarico Euscal Hizteguian transformatuac aguercen çaizquigu:

  jenerazio / jenerazione
  enjendratu

  Hau da ahosqueraren arauera transcribatuac.

  Cilheguia al da honela eguin içana?

  Neuc “jenerazione” eta “enjendratu’ ikusten dudanean, benetaco “enjendro” biren aurrean harrituric aurkitzen naiz. Character europar internationalaz gabetuac dakusquit bi hitzoc.
  Aiphatu ere ez da eguiten Leiçarragac Generatione eta enGendratu idatzi çuenic, hau da, modu internationalean eguin çuenic.
  Ez dirade “euscal” hitzac, stricto sensu, baicic eta cultur hitz internationalac.

  Logicoa denez, batueran ez dira sarthu.

  Burujabeac baguina, erabilcen guenituzque batere reparoric gabe, baina hemen, ordea, gendea obeditzera emana da, ardien modura.

  MATTHAIO 1:1?-?2 BHNT

  https://bible.com/bible/25/mat.1.1-2.BHNT

 • Hemen tabula rasa eguiten da:
  Ukatu eguiten da euscaldunoc naffar eguinic mendeetan statu burujabe bat eduqui dugunic.
  Nahiago dute burugabe den herri galdu bateco quide içaitearequin.
  Ukatu eguiten da euscaldunoc euscaraz perfectoqui idazten guenequienic duela borz mende eta lehenago ere. Nahiago dute herri analphabeto eta lettragabe içana bart gauera arte.
  Mesedez, favorez, othoi eta arren!

 • Bada hec retiratu eta, huná, Iaunaren Aingueruä aguertzen çayó Iosephi, dioela, Iaiquiric har itzac haourtchoa eta haren ama, eta ihes eguic Egyptera: eta aicén han nic darraqueadano: ecen Herodesec bilhaturen dic haourtchoa hiltzeco.

  darraqueadano: hasta que (yo) te (lo) diga
  Naffarrera unificatuan:
  derraqueat + -eno
  derraat + que
  : te lo diga, pueda decírtelo

  MATTHAIO 2:13 BHNT

  https://bible.com/bible/25/mat.2.13.BHNT

 • Ecen eguiaz diotsuet, iragan daiteno ceruä eta lurra, iotabat edo punctu hutsbat ezta Leguetic iraganen, gauça guciac eguin diteno.

  daiteno = dadi + que + -eno

  iragan daiteno beharrean iragan dadino erabili ahal luque

  dite = daitez
  diteno = daiteceno

  MATTHAIO 5:18 BHNT

  https://bible.com/bible/25/mat.5.18.BHNT

 • Iruzquina behean:

  Eguiaz erraiten drauat, ezaiz ilkiren handic, renda diroano azquen pelata.

  MATTHAIO 5:26 BHNT

  https://bible.com/bible/25/mat.5.26.BHNT

  Erraiten drauat, ezaiz ilkiren handic azquen pelata-ere renda diroqueano.
  LUKAS 12:59 BHNT

  https://bible.com/bible/25/luk.12.59.BHNT

  rendatu = eman, ordaindu

  renda diroano = renda diroqueano
  = renda deçaano: hasta que pagues
  = renda deçaqueano: hasta que pagues, hasta que puedas pagar

  QUE particulac batzutan ez duque deus apportatzen. Hala emaiten du behin baino guehiagotan:

  diroc = deçac, deçaquec
  diroquec = deçaquec, deçac

 • Eta huná, sorhayo batec ethorriric adora ceçan hura, cioela, Iauna, baldin nahi baduc, chahu ahal niroc.

  sorhaio: legenardun

  chahutu = xahutu, garbitu

  niroc HIC NI = naçaquec

  MATTHAIO 8:2 BHNT

  https://bible.com/bible/25/mat.8.2.BHNT

 • Eta hurbilduric Scriba batec erran cieçon, Magistruá, iarreiquiren natzaic hiri, norat-ere ioanen baitaiz.

  erran cieçon = erran ceraucon
  iarreiqui = jarraiqui
  baitaiz = baihaiz

  norat ere joanen baihaiz
  = noratnahi joanen haicen

  norat ere joan baihadi
  = noratnahi joan hadin

  Gora naffarrera!
  Gora euscara!

  MATTHAIO 8:19 BHNT

  https://bible.com/bible/25/mat.8.19.BHNT

 • Erran cieçon, Hi aiz ethorteco cen hura, ala berce baten beguira gaude?

  ethorteco = ethorceco Hau /ethorzeko edo /ethortzeko ahoscatzen da. TH te aspiratua da.

  Orainaldia:
  ethorceco da: ha de venir

  Iraganaldia:
  ethorceco cen: había de venir

  Aleguiazcoa:
  ethorceco liz: hubiese de venir
  ethorceco liçateque: habría de venir

  MATTHAIO 11:3 BHNT

  https://bible.com/bible/25/mat.11.3.BHNT

 • Ecen nahi dut daquiçuen cein batailla handia dudan çuengatic eta Laodiceacoacgatic, eta haraguian ene presentiá ikussi eztuten guciacgatic:

  daquiçue Orainaldia, casu honetan subjunctivocoa.

  COLOSSARREI 2:1 BHNT

  https://bible.com/bible/25/col.2.1.BHNT

  Çuen hitza bethiere biz gatzez confitua gratiarequin, batbederari nola ihardetsi behar draucaçuen daquiçuençát.

  confitu: sazonar

  daquiçue Orainaldia, casu honetan ere subjunctivocoa.

  COLOSSARREI 4:6 BHNT

  https://bible.com/bible/25/col.4.6.BHNT

 • Eta erroçue Archipperi, Gogoa eçac gure Iaunean recebitu vkan duàn administrationea compli deçánçat.

  gogoatu = beguiratu, behatu; pensatu
  deçánçat = deçaançat

  gogoa eçac… compli deçaançat
  mira… que cumplas

  COLOSSARREI 4:17 BHNT

  https://bible.com/bible/25/col.4.17.BHNT

 • Ecen cer remerciamendu Iaincoari renda ahal deçaqueogu çueçaz, gure Iaincoaren aitzinean çuen causaz alegueratzen garen alegrança guciagatic?

  remerciamendu erremerziamendu da bilhacatu Orotarico Euscal Hizteguian.

  deçaqueogu = dieçaqueogu Batueraz: diezaiokegu Cergatic -o- aguertu behar da -que- aurretic? Noiztic?

  dieçaqueogu = dieçogu + que

  1 THESALONICARREI 3:9 BHNT

  https://bible.com/bible/25/1th.3.9.BHNT

 • Eta eztitecen behá elhe çarretara eta genealogia fin gabetara, ceinéc lehen, questioneac engendratzen baitituzte ecen ez Iaincoaren edificatione fedeaz dena.

  eztitecen = ez ditecen = ez daitecen

  çar = çahar

  genealogia: Hitz eder hau jenealojia modura aguercen da Orotarico Euscal Hizteguian. Cinez lotsagarria falsificationea!!!

  OEH:
  jenealojia.
  Genealogía.
  Eta eztitezen behá elhe zarretara eta jenealojia fin gabetara. Lç 1 Tim 1, 4 (He hidalgoei, TB leinuei, Dv iraulgi bilhaketetan, IBk jatorri-izendegietan, IBe jatorri-zerrendei, Bibl askazi zerrenda ). Jesu-Kristoren jenealojia. Hual Mt 1, 1 (Samper jenealojia; Lç jenerazione).

  1 TIMOTHEORI 1:4 BHNT

  https://bible.com/bible/25/1ti.1.4.BHNT

 • Ethor nadin artean, aquió iracurtzeari, exhortatzeari, doctrinari.

  aquió = haquio: ocúpate de

  EKIN aditzarena dateque, edo EDINecoa: hadi + hari
  Synonymoa: lot haquio, ekin haquio

  1 TIMOTHEORI 4:13 BHNT

  https://bible.com/bible/25/1ti.4.13.BHNT

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude