Borthan niagoc

Borthan niagoc – 

Huná, borthan niagoc, eta bulkatzen diát: baldin cembeitec ençun badeça ene voza, eta borthá irequi badieçat, sarthuren nauc harengana eta affalduren nauc harequin eta hura enequin.
Revelationea 3:20 Leiçarraga

Hitanozco adizquiac ikussiren ditugu oraingoan: nauc, diat, niagoc…

Borthan niagoc

NAFFARRERA

17 pentsamendu “Borthan niagoc”-ri buruz

 • EGON (Euskara akademikoa)

  ORAINALDIA

  nago
  toka: nagok
  noka: nagon

  dago
  toka: zagok = zegok
  noka: zagon = zegon

  gaude
  toka: gaudek
  noka: gauden

  daude
  toka: zaudek = zeudek
  noka: zauden = zeuden

  IRAGANALDIA

  nengoen
  toka: nengoan
  noka: nengonan

  zegoen
  toka: zegoan
  noka: zegonan

  geunden
  toka: geundean
  noka: geundenan

  zeuden
  toka: zeudean
  noka: zeudenan

  ALEGIAZKOA [+KE]

  nengoke
  toka: nengokek
  noka: nengoken

  legoke
  toka: legokek
  noka: legoken

  geundeke
  toka: geundekek
  noka: geundeken

  leudeke
  toka: leudekek
  noka: leudeken

  Oharra: ORAINALDIA [+KE] eta IRAGANALDIA [+KE] adizkiak lortzekotz KE partikula sartu behar da HITANO marken aurrean. Ez besterik.

  Adeitsuki

 • “Artxibatua” deitzen drauca Segurolac euskara batu çurrunari. “Euskara batu zurruna” egon ere badagoelacotz bazterretan, jolasteco gauçac serio jaquitun guztiz ignoranten ancean emaitecotz. Seriotan jolasean beçala, archivatua eta archi-batua arteco cerbait bailicen. Edo denez edo ez denez.
  Sinesgarritasuna emaitecotz bere elheberri dialogicoari “artxibatu” gabeco adizquiac erabilcen ditu berac. Seriotan jolasean berac guztiz sinhesgarri suertatzen den stylo batean idazten daqui. Badaqui horretara idazten eta badaduca horretara idazteric ere. Badaquiduca. Ençun eguiten den stylo batean idatzia du. Ahaldundua da horretaracotz. Ez da ahuldundutacoa, ahaldundutacoa baicic. Asco ikassiac eta jaquinac emaiten duten segur- eta insegurtassunari esquer. Orainaldia darabilat, ceren Segurolac bethi viciric iraunen baitu gure gogo bihotzetan. Bakar batzuec lorcen daquitena berac lorthua du. Bethicotz. Merecimendu intellectual eta libertatezcoaren gatic, gaitic eta gaietatic ere.

  Adeitsuqui

 • nagok eta nagon adizquien ordez, Segurolac “Koiteretzia” bere elheberri dialogicoan natxiok eta natxion darabilça. Eta gaudek eta gauden erabili beharrean gatxaudek eta gatxauden.
  Hirurgarren personetan ZA- eta ZE- aldaera biak daudenetan ZE-ren alde eguiten duque: zegok / zegon; zeudek / zeuden.

  Cer deritzoçue?

  Adeitsuqui

 • natxiok eta gatxaudek erraiten daquien euscalduna hassico al da euskara akademikoan nagok eta gaudek erraiten?
  NAGOK eta GAUDEK non erabilcen dira?
  Adizqui hauec, “artxi-batuak” direnac, luçaz archivatuac egoitecotzat jaio al dirade? Buruari galdetzen draucat ea norc erabilico dituen lagunequin! Alferrençaco hitanoa emaiten dute: K eta N jarri eta quitto. Erraceguiac içaiteac berequin dakar ez erabilcea. Nire uste aphalean.
  Naffarreran ez dira Azpeiticoac beçain lagun artecoac:

  niagoc / niagon
  diagoc / diagon
  guiaudec / guiauden
  diaudec / diauden

  Baten batequin natxiok erabilcecotz, içan behar çara haren laguna, benetaco adisquidea. Complicitate handia behar da.
  Ez dut imaginatzen ahal “nagok” erraiten lagun artean. Ez, ecin dut. Eta aguian hor nombait erabilcen date. Ez daquit.

  Adeitsuqui

 • Iraganaldian hitano adizquioc erraçagoac dira:

  nengoen
  toka: nengoan
  noka: nengonan

  zegoen
  toka: zegoan
  noka: zegonan

  geunden
  toka: geundean
  noka: geundenan

  zeuden
  toka: zeudean
  noka: zeudenan

  Naffarreraz berdinac dira, graphia gora behera, forma labur hauec. Luceac erabilcen ditugunean systema ez da aldatzen:

  nindagoen
  toka: nindagoan
  noka: nindagonan

  gindauden
  toka: gindaudean
  noka: gindaudenan

  Hauetaric erraz lorcen dira alegiazkoak + ke:

  nengokek / nengoken
  nindagokek / nindagoken

  legokek / legoken

  geundekek / geundeken
  gindaudekek / gindaudeken

  leudekek / leudeken

  Adeitsuqui

 • Ikussi ditugun naffarrerazco niagok eta diagok horiec Bizcai aldean ñagok eta jagok ahoscatzen dira (eta idazten).

  diagok
  ddagok
  jagok

  ñagok formaren ordez najagok ere erabilcen da. Hau da:

  na + hirurgarren persona (jagok)

  Errana dut behin baino guehiagotan NAGO adizquia NA + DAGO baicic ez dela edo NAKAR adizquia NA + DAKAR.
  NAJAGOK horrec confirmatu baicic ez du eguiten neure eritzia.
  Gauça bera guerthatzen da JAGOZAK (diaudek = zaudek = zeudek) 3. persona pluralecoarequin, cein valiatzen baita bizcaieraz pluraleco 1. persona eguitecotz:

  ga + jagozak = gajagozak
  = giaudek, gaudek

  Adeitsuqui

 • Hitanoaren proposamena bizkaieraz
  ENEKO BARRUTIA

  Erraz descargatzen ahal duçue proposamen hau googletic.

  Bizcaiera batuaren icenean, NAJAGOK hobesten du Arratia aldeco ÑAGOK adizquiaren caltetan.

  Mania bat da, syndrome maniaco bat da, estudiatu eta ikassi uste duten euskaldunen artean, dena batu nahi ukaitea. Dena artxi-batu nahi ukaitea. Academiac ere daducan mania berbera. Mania bethi ere caltegarria. Batzuençat caltegarria. Bethicoen galgarritzat. Fede onez, hala sinhestu nahi nuque, ongui eguin nahian, bethi calte collateralac ondoriotzat.

  Mania hauen eraguinez edo, atheac hersten derauzquigute librequiago eta, beraz, sociologicoqui ascoçaz hobequiago pensatzen daquigunoi, ithoarazten gaituzte ia ia haiec batere conturatzeque, Haien mania’ normaltassunçat, normalitatetzat harcen da circulu academico eta universitarioetan. Ecin da bercela içan, arguiro derradan.

  Ni beçalaco classicoçale batendaco ÑAGOK hori Leiçarragaren NIAGOC berceric ez da. /niagok/ arhin edo ahoscatzetic /ñagok/ dathorqueelacoan.
  Hala ere, ñagok beçain ona, niagok, najagok, natxagok, natxegok, natxiok, nagok edo negok bera ere iruditzen çaizquit egoqui eta erabilgarri alhor guztietan. Noiz, cer, norequin, nola jaquin beharra dago. Hori, aphur hori edo, nahiago baduçue, hori guztiori jaquin beharra.

  Adeitassunez

 • Usurbilen, demagun, erabilcen diren adizqui allocutivooc contutan hartuco ditut, erran behar dudanaren adiarazteco gogoz.

  nago: natxiok / natxion
  dago: ziok / zion
  eta
  gaude: gatxaudek / gatxauden
  daude: zaudek / zauden

  Argui dago ziok/zion hori nondic heldu den:

  diagok = ziagok = zagok = zegok = zeok = ziok
  diagon = ziagon = zagon = zegon = zeon = zion

  Ez ba?

  Spiritu artxi-batuistec ecin dute ulertu, ondo ulertu ez bederen, ziok (zegok) baten ondoan zaudek agertzea pluralean! Uniformatzeco gogoa bethi ere.

  diaudek = zaudek = zeudek

  Orduan, hirurgarren personetan,
  singularreac: ziok
  pluralean: zaudek

  na + ziok = natxiok
  ga + zaudek = gatxaudek

  Eta T hori?

  T epenthetico deithuren deraucogu, Tartean jarcen den horri. Nondic, baina?

  na + zaio = naTzaio
  ga + zaizkio = gaTzaizkio

  Berauec Bizcaian:

  na + jako = najako edo naTxako
  ga + jakoz = gajakoz edo gaTxakoz

  Eta ikussirico hitanoan

  na + jagok = najagok
  ga + jagozak = gajagozak

  najagok adizquiaren ordez natxagok ençuten ahal dugun beçala, gajagozak adizquiaren ordez gatxagozak ere ençuten ahal dugu.

  Artxi-batuan nagok horren lekuan natxegok edo natxagok egon liteque, edo gaudek horren lekuan, gatxeudek edo gatxaudek.

  natxegok 3. personan zegok erraiten dutenençat,
  natxagok 3. personan zagok erraiten dutenençat,
  gatxeudek 3. personan zeudek erraiten dutenençat, eta
  gatxaudek 3. personan zaudek erraiten dutenençat.

  Oharra:
  epenthetico: raçoina ez daquigularic ere, hor eçarcen den lettragatic erraiten da:

  na + zaio = naTzaio
  na + jako = naTxako

  na + zegok = natxegok = natxiok
  ga + zaudek = gatxauden

  zegok eta zaudek bi hauen hassieraco Z- hori DI-/J-tic dathoz!!!

  t + dia / ja; t + ja = txa
  t + die / je; t + je = txe

  Ez daquit ulertu duçuen edo açaldu naicen. Esquerric asco.

  Adeitassunez

 • ETORRI (Euskara artxibatua)

  nator
  natorrek
  natorren

  dator
  zatorrek, zetorrek
  zatorren, zetorren

  gatoz
  gatozak
  gatozan

  datoz
  zatozak, zetozak
  zatozan, zetozan

  Leku ascotan TXA aguercen çaicu 1. personako adizquiotan:

  natxatorrek / natxatorren
  gatxatozek / gatxatozen

  Koldo Zuazoc Koldo Mitxelenaren hitzac ekarriric TXA edo atzoco TXI (natxiok) horiec “txokokeria”tzat harcen cituela erraiten deraucu, eta beraz baztergarritzat jo Mitxelena jaunac. Ez da eguia. Ez dirade “txoko” bateco adizquiac, baina herri eta “txoko” ascotan vici viciric dirautenac.

  niathorrec / niathorren
  guiathocek / guiathocen

  adizquiac naffarrerazco forma classicoac dira.

  natxatorrek edo natxetorrek moducoac ez dira arbitrarioqui sorthurico adizquiac, atzo açaldu nuen beçala.

  NA + 3. persona:
  na + T + zatorrek = natxatorrek

  GA + 3. persona:
  ga + T + zatozek = gatxatozek

  Durangon JA- erabilcen da ZA- edo ZE-ren orde. Honetara, jatok / jaton eta jatozak / jatozan hirurgarren personac oinharritzat harturic 1. personac eraiquitzen dira:

  najatok / najaton
  gajatozak / gajatozan

  Honec eracusten deraucu, eta nire theoria confirmatzen, nondic dathocen nator edo gatoz moduco forma neutroac:

  nator = na + dator
  gatoz = ga + datoz

  Iraganaldian

  nindatorren = nentorren
  gindatozen = gentozen

  Forma luceotan arguiro aguercen dira -dator- eta -datoz- orainaldicoac.

  Adeitsuqui

 • Durangon:

  doa: joak / joan
  doaz: joazak / joazan

  3. persona hauetaric 1.ac atheratzen ditugu:

  najoak / najoan
  gajoazak / gajoazan

  Euskara artxibatuan:

  noa: noak / noan
  doa: zoak / zoan
  goaz: goazak / goazan
  doaz: zoazak / zoazan

  Usurbilen:

  noa: niak/nian (natxiek/natxien)
  doa: ziek/zien (zijoak/zijoan)
  goaz: goaztik/goaztin
  doaz: ziaztik/ziaztin (zijoazek/zijoazen)

  natxiek eta natxien dira TXdun bakarrac.
  na + ziek = natxiek
  na + zien = natxien

  Artxibatucoac TX systema honetara ekarriric:

  noak = natxoak (na + zoak)
  noan = natxoan (na + zoan)

  goazak = gatxoazak (ga + zoazak)
  goazan = gatxoazan (ga + zoazan)

  Analogiaz sorthuricoac. Cilhegui al dira analogiaz sorthurico hauec? Artxibatuan erruz erabilcen da analogiaren bitartezco sorcunça. Adizquiena, diot.

  Adeitassunez

 • Artxibatuan (Segurolaren hitza):

  du: dik / din
  ditu: ditik / ditin

  Durangon:

  dau: jok / jon
  dauz: jozak / jozan

  nau: naik / nain
  gaitu: gaitik / gaitin

  Naffarreraz hauec ere erabilgarri:
  nau: niaik / niain
  gaitu: giaitik / giaitin

  Durangon:

  NAU:
  NA + JOK = najok
  NA + JON = najon

  GAITU:
  GA + JOZAK = gajozak
  GA + JOZAN = gajozan

  Honec guilça emaiten deraucu naik / nain eta gaitik / gaitin nola eratu diren hobequi ikustecotz:

  NA + DIK = naik
  NA + DIN = nain

  GA + DITIK = gaitik
  GA + DITIN = gaitin

  Eta erraçagu ulercen ahal dugu nondic dathocen 1. eta 2. personac gure aditzetan:

  nau = na + du
  hau = ha + du
  gaitu = ga + ditu
  zaitu = za + ditu

  nago = na + dago
  hago = ha + dago
  gaude = ga + daude
  zaude = za + daude

  DAU ere DA + DU da, nondic dau bera, du, daduka, dauka, dauko…

  Adeitsuqui

 • natxiek 2000 bider ençun edo erabili duenac ez dut uste hain erraz noak erraiten has daitequeenic.
  Berdin najoak erraiten ohituric dagoena mendebaldean.

  noak / noan
  moducoen ondoan, ondo liçate, baldin
  natxoac / natxoan
  forma analogico regularrac baleude artxi-batuan:

  na + zoak / zoan = natxoak /natxoan

  na + zagok / zagon= natxagok / natxagon
  na + zegok / zegon = natxegok / natxegon

  natxiek eta natxiok typocoac ilhun samarrac dirade noa eta nago erraiten dutenençat. Nire uste aphalean.

  Adeitsuqui

 • Hequin munduan nincenean, nic beguiratzen nitián hec hire icenean: niri eman drauzquidanac, nic beguiratu citiat, eta hetaric batre eztuc galdu içan, perditionezco semea baicen: Scripturá compli ledinçát. Eta orain hiregana ethorten nauc, eta gauça hauc erraiten citiat munduan, dutençát ene alegrança complitua berac baithan. Nic eman diraueat hæy hire hitza, eta munduac hec gaitzetsi vkan citic, ceren ezpaitirade mundutic, nola ni-ere ezpainaiz mundutic.
  Joan 17:12?-?14 Leiçarraga

  dutençát = ukan deçatençat

  TOCA

  nitián = nitian = nituen + toca
  citiat = ditiat = ditut + toca
  eztuc = ez + duc = da + toca
  nauc = naiz + toca
  diraueat = dieraueat edo cieraueat
  citic = ditic = ditu + toca

  CITIAC eta DITIAC erabilcen ditu Leiçarragac.
  CITIC edo DITIC ere bai.
  DIERAUEAT / CIERAUEAT akademiaren euskaraz: ZIEAT

  derau- = di-
  derauet = diet

  zierau = zi-
  zieraueat = zieat

  Erraça dateque. Ez da?

  Adeitassunez

 • Ihardets ceçan Iesusec, Ene resumá eztuc mundu hunetaric: baldin mundu hunetaric baliz ene resumá, ene gendeac combati litezquec Iuduey liura eznendinçát: baina orain ene resumá eztuc hemengo.
  JOAN 18:36 Leiçarraga

  ihardets ceçan = ihardetsi çuen
  livratu = entregatu
  eztuc = ez duc: DA + toca

  combati litezquec
  = combatirían
  Egun: podrían combatir

  Gaur egun segurasqui “combati leçaquetec” erraiten luquete ascoc.

  Naffarreraz hobe liçateque T bikoitzaz: combattitu

  Intransitivoa edo transitivoa içan daiteque bi synonymo hauen modura:

  guducatu = borrocatu DA
  guducatu = borrocatu DU

  litezke + toka = litezkek
  lezakete + toka = lezaketek

  Adeitsuqui

 • IZAN aditza HITANO

  DA: DUK / DUN
  ZEN: ZUAN / ZUNAN

  naiz:
  toka: nauk (na + DUK)
  noka: naun (na + DUN)

  nintzen:
  toka: ninduan (nin + DUK + eN)
  noka: nindunan (nin + DUN + eN)

  DIRA: DITUK / DITUN
  ZIREN: ZITUAN / ZITUNAN

  gara:
  toka: gaituk (ga + DITUK)
  noka: gaitun (ga + DITUN)

  ginen:
  toka: gintuan (gin + DITUK + eN
  noka: gintunan (gin + DITUN + eN)

  Adeitsuki

 • Orduan ihardets ceçaten Scribetaric eta Phariseuetaric batzuc, cioitela, Magistruá, nahi guendiquec hireganic cembeit signo ikussi.
  MATEO 12:38 BHNT

  ihardets ceçaten = ihardetsi çuten
  cioitela = ciotela, erraiten çutela
  cembeit = cembait

  guendiquec = guenduque + toca

  Grafia akademikoan:

  gendikek = genduke + toka

  DIKEK = DIK + KE
  DUKE = DU + KE
  Biak orainaldiak + ke.

  GENDUKE esatecotz ondoco forma hauek ere ikusi ditugu: ginduke, ginuke, genuke
  GENDIKEK esatecotz: gindikek, ginikek, genikek

  Genuke eta genikek dira akademiaren arauera.

  Iraganaldian genuen eta genian:
  genuen = ginuen, genduen, ginduen
  genian = ginian, gendian, gindian

  Zer gertatzen da, bada? Iraganaldico eta alegiazko adizquioc bethi orainaldico hirurgarren persona (du/ditu) daramatela barnean! Forma akademikoetan ez da hain erraz ikusten ahal. Erka:

  genduen eta genuen
  gendian eta genian

  Artxi-batuaren eraginez euskaldunek ez dute ikusten errealitate hau, aditzaren eskema behar bezala ulertzea oztopatzen duena.

  Adibidez:

  genDUen = genuen

  adizkian hortxe dago DU orainaldia.

  Artxi-batuac eragin du euskara’ zailagoa bilakatzea gure ikasleentzat, euskaldunontzat.

  Adeitasunez

 • GENDITUEN

  Txirritak hemen:

  http://www.susa-literatura.eus/emailuak/txirrita/txir32.htm

  8
  Pasai San Juan da Fuenterrabiya
  ziran alkargandik gertu,
  beira jarrita aurrena zein zan
  ezin gendituen neurtu;
  nik adituak kontatzen ditut,
  ez iñork punturik artu,
  deskuidoren bat izan zan eta
  irugarren ziran sartu.

  eta Uriartek ere hemen:

  https://klasikoak.armiarma.eus/idazlanak/U/UriarteBibliaIII007.htm

  4. Eta nola arkitu gendituen Diszipuluak, gelditu giñan an zazpi egunean: Eta esaten zioten Pablori Espirituagatik; etzediela igo Jerusalena.

  Biek GENDITUEN forma çaharra erabili zuten, artxi-batuan GENITUEN bidez adiarazten den berbera jakinaraztekotz.
  Erraz ikusten da honetan DITU orainaldiaren tartekatze hori, lehenago ere DU ikusi dugun bezala GENDUEN adizkian. Beronen aldaera bat, GINDUEN ere ikusi dugu aurrekoan. Hala nola GENDITUEN ordez, GINDITUEN ikus baikenezake.

  Balio bikoitza eduki du adizki honek (gindituen / gendituen) historikoki:

  gindituen / gendituen
  = gintuen – Hark gu
  eta
  gindituen / gendituen
  = genituen – Guk haiek

  Adeitsuki

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude