Bernard Etchepare

Bernard Etchepare –

LINGUAE VASCONUM PRIMITIAE
-euscaldunon hizcunçaren primiciac-
Bernard Etchepare

LINGUAE VASCONUM PRIMITIAE
per Dominum Bernardum Detchepare
Rectorem Sancti Michælis Veteris.
Advertant Impressor, & lectores quod .z. nunquam ponitur
pro .m. Neque .t. ante .i. pronunciatur pro .c. Et ubi virgula
ponitur sub .ç. hoc modo quod fit dum præponitur vocalibus
.a.o.u. Tunc .c. pronunciabitur paulo asperius quam .z. ut in
.ce.ci.
Bernard Etchepare

Erregueren advocatu bidezco eta nobleari, verthute eta on guciez complituari, bere jaun eta jabe Bernard Leheteri, Bernard Etcheparecoac haren cerbitzari ttipiac gogo onez gorainci, bake eta ossagarri. Ceren bascoac baitira habil, animos eta gentil eta haietan içan baita eta baita sciencia gucietan lettratu handiric, miraz nago jauna nola batere ez den assaiatu bere lenguage proprioaren favoretan, euscaraz, cerbait obra eguitera eta scributan imeitera ceren ledin publica mundu gucietara berce lenguageac beçala hain scribatzeco on dela. Eta causa honengatic guelditzen da abataturic ecein reputatione gabe eta berce natione oroc uste dute ecin deus ere scriba daitela lenguage hartan nola berce oroc baitute scribatzen berean. Eta ceren orain çuc, jauna, noble eta naturazcoac beçala, baituçu estimatzen, goratzen eta ohoratzen euscara, çuri neure jaun eta jabea beçala igorcen derauzquiçut euscarazco copla batzu ene ignoranciaren araura eguinac. Ceren jauna haiec ikussiric eta corregituric, placer duçun beçala, irudi baçaiçu imprimi araz ditzaçun eta çure escutic oroc dugun joia ederra, imprimituric euscara, oraino içan ez dena eta çure hatse onetic dadin aitzinerat augmenta, continua eta publica mundu gucietara eta bascoec, berceec beçala, duten bere lenguagean scribuz cerbait doctrina eta placer harceco, solhas eguiteco, cantatzeco eta dembora iragaiteco materia eta jinen direnec guero duten causa haboro haren avançatzeco eta obligatu garen guciac Jaincoari othoitz eguitera, diçun mundu honetan prosperoqui vicia eta bercean paradisua. Amen.

Oharra: Etchepare paperean berreditatzeco lanean ari gara.

Adeitassunez

Bernard Etchepare

NAFFARRERA

15 pentsamendu “Bernard Etchepare”-ri buruz

 • 1

  Doctrina Christiana

  Munduan den guiçon oroc behar luque pensatu
  Jaungoicoac nola duen batbedera formatu
  Bere irudi propriora gure arima creatu
  Memoriaz, vorondatez, entheleguaz garnitu.

  Ecein jaunec ez du nahi muthil gaixtoa eduqui
  Ez pagatu soldataric cerbitzatu gaberic
  Jaungoicoa ari duçu hala hala gurequin
  Gloriaric ez emanen ongui eguin gaberic.

  Muthilec gure cerbitzutan daramate urthea
  Soldata aphur batengatic harcen pena handia
  Jaungoicoac behar luque guc beçaimbat valia
  Cerbitzatu behar dugu emaitecotz gloria.

  Oguiric ez dacussat bilcen haci erein gaberic
  Norc cer haci erein bilcen diçu communqui
  Obra onac ukanen du goalardona frangoqui
  Bai eta ere bekatuac punitione segurqui.

  Ceren Jaincoa egun oroz ongui ari baitzaicu
  Guc ere hala behar dugu harçaz onsa orhoitu
  Gure hatse eta fina hura dela pensatu
  Goiz eta arrats orhoituqui haren icena laudatu.

 • Arratsean
  Arratsean etzitean gomenda hadi Jaincoari
  Eta othoi beguira haçan peril gucietaric
  Guero iratzar hadinean orhoit hadi bertaric
  Cembait ere oratione erraitera devotqui.

 • Goicean

  Ahal badaguic joan hadi eliçara goicean
  Jaincoari han gomenda bere etche sainduan
  Han sarcean pensa eçac aitzinean nor duan
  Norequila minço haicen han hagoen artean.

  Hilherrian

  Hilez onsa orhoit hadi hilherrian sarcean
  Hi nolaco ciradela vici ciren artean
  Hec beçala hil behar duc eta ez jaquin ordua
  Othoi eguic Jaincoari deien barkamendua.

  Bathaiharria

  Eliçara haicenean so eguic bathaiharrira
  Pensa eçac han duala recebitu fedea
  Jaincoaren gracia eta salvatzeco bidea
  Hari eguin albaiheça lehen eçagutzea.

  Gorphutz saindua

  Bertan guero so albaihegui non den gorphutz saindua
  Pensa eçac hura dela hire salvaçalea
  Adora eçac devotionez eta galde gracia
  Azquen finean eman dieçaan recebitze dignea.

 • Gurutzea

  Crucifica ikus eta orhoit hadi orduan
  Nola haicen redimitu haren odol sainduaz
  Harc herio haritu dic hiri leian vicia
  Pensa eçac nola eman hari bere ordea.

  Andre Dona Maria

  Andere ona den lekura alcha itzac beguiac
  Mundu oro ez daquidic hura beçain valia
  Jaincoaren hurrenena hura diagoc glorian
  Graciac oro bere escuan nahi duen orduan.

  O andere gloriosa eta ama eztia
  çutan dago bekatoreen esperança gucia
  Ni çugana niathorqueçu bekatore handia
  Arimaren salvatzera çu çaquizquidan valia.

  Sainduer

  Sainduei ere eguin eçac heure eçagutzea
  Singularqui nortan baituc heure devotionea
  Cein sainduren besta daten orhoit egun berean
  Eta noren icenetan fundatu den eliça
  Orhoituqui othoi eguin daquizquian valia

 • Oratione igandeco

  Misericordiaz bethe çaraden jaun eztia
  Othoi ençun ieçadaçu neure orationea
  Vici naicen artean eta herioco phunduan
  çuc idaçu othoi osso neure enthelegamendua
  Alteratu gabetaric çure fede sainduan
  Gaucen onsa eguiteco neure azquen finean.

  Eta orduan çuc idaçu indar eta gracia
  Bekatuez ukaiteco bide dudan dolua
  Perfectuqui eguiteco neure confessionea
  Neure bekatuez oroz dudan barkamendua
  Bai dignequi recebi çure gorphutz saindua
  Bai eta ere behar diren berce sacramenduac.

  Etsai gaitza jinen baita tentatzera orduan
  Nondic engaina niroen bere arte guciaz
  Othoi jauna inguztaçu lagun çure sainduac
  Ene etsaiac venci ez naçan neure azquen finean.

  Ene arima orduan har othoi çure glorian
  Nola baita redimitu çure odol sainduaz
  Eta nic han dakussadan çure beguitartea
  Eta sainduequin lauda çure majestatea

  Goiz eta arrats eguiten duc bilhuz eta veztitzea
  Gorphutzaren cerbitzutan barazcari affaria
  Arimaren salvatzeco Jaincoaren ohorean
  Ez çaiala othoi neque gauça horien eguitea
  Egun oroz ecin bada aste oroz igandean

  Gure artean haur dakussat itsutassun handia
  Nola dugun cerbitzatzen haimbat gure etsaia
  Jaungoicoa desconoci gure salvaçalea
  Eta oroc eçagutzen dela bidegabea

  Anhitz gendez miraz nago neure buruaz lehenic
  Nola gauden mundu honequin hain borthizqui jossiric
  Haimbat gende dakussagula honec engainaturic
  Orainocoac igorri ditu oro bilhuzgorriric
  Eta ez dute guerocoec handic escappatzeric

  Persona oro hil denean hirur çathi eguiten
  Gorphutzori ustelcera lur hotzean egozten
  Ondassuna ahaideec bertan dute partitzen
  Arima gaixoa dabilela norat ahal daguien
  Hain viage borthitzean compainia faltatzen.

  Orhoituqui igandean behar dugu pensatu
  Cembatetan eguin dugun aste hartan bekatu
  Orhoit eta Jaincoari barkamendu escatu
  Athorra nola arima ere aste oroz garbitu.

  Bi phundutan diagoçu gure gauça gucia
  ongui eguin badeçagu segur paradisua
  Bekatutan hil dadina bertan condemnatua
  Berce bideric ecin date hobenari beguira.

  Nehon ere ez dakussat hain laxo den arçainic
  Otsoa kencen ez duenic bere ardietaric
  Gure arimaz cargu dugu Jaungoicoac emanic
  Nola governatzen dugun batbederac so begui
  Kondu hersi behar dugu harçaz eman segurqui
  Nori baitu bere odolaz carioqui erossi
  Hala sinhets ez deçana dagoque engainaturic.

  Contemplatu behar dugu passione saindua
  Eta sendi bihotzean haren pena handia
  Nola çegoen gurutzean oro çauriz bethea
  oin escuac ilçaturic eta bilhuzgorria

  Ohoinequin urkaturic nola gaizquiguilea
  Eta arhancez coroaturic mundu ororen jabea
  Haren gorphutz precioso eta delicatua
  Gaizqui escarniaturic eta çathicatua.

  Helas orduan nola çegoen haren arima tristea
  Haren ama maitea eta mundu ororen habea
  Pena haietan ikusteaz bere seme maitea
  Eta hilcen beguietan mundu ororen vicia.

  Bihotzean diraustaçu guerthuz ama eztia
  çure orduco doloreac eta bihotz çauriac
  Beguiez nola cenekussan çure jabe handia
  Orotaric leriola odol preciatua
  Haiec nigatic ciradela ari nauçu kondua.

  Orhoit hadi nola duan eguin anhitz bekatu
  Haien causaz merecitu anhitzetan hondatu
  Bere misericordiaz nola huen guardatu
  Eta dolu ukan baduc bertan oro barkatu
  Eta aguian hic eguinen bertan berriz bekatu.

  Orhoit hadi Jaungoicoaren majestate handiaz
  Cerua lurra itsasoa dadutzala escuan
  Salvatzea damnatzea herioa eta vicia
  Extenditzen orotara haren potestatea
  Ecin escappa hari nehor dauguinean manua.

  Mundu honetan ba dirogu batac bercea engaina
  Baina bercean eguiatic batbedera joanen da
  Nor nolaco içan garen orduan aguerico da
  Eguin erran pensatuac aguerico guciac.

  Orhoit hadi Jaincoaren justicia handiaz
  Nola oroc behar dugun eman kondu hersia
  Eguin oroz recebitu gure merecitua
  Herioa dauguinean baita haren meçua.

  Ordu hartan alfer date hari appellatzea
  Harc nehori ez demaio oren baten ephea
  Ez eta ere estimatzen ttipia ez handia
  Batbederac egarrico orduan bere hatsea.

  Orduan cer eguinen dut gaixo bekataria
  Arartecoac faltaturen contra juge handia
  Advocatzen ez daquique nehorc haren gorthean
  Oguen oro publicoqui aguerthuren orduan.

  Helas othoi oroc eguin orain penitencia
  Behar orduan ez duquegu guero aguian aicina
  Anhitz gende engainatu doa luçamenduaz
  Seguraturic nehorc ez du egun baten vicia.

  Gu garade egun oroz herioaren azpian
  Behar dugu prest eduqui gure gauça gucia
  Gure gaucez ordenatu osso garen artean
  Guero ez dugun eguiteco haieçaz azquen finean
  Arimaz asqui eguiteco baduquegu orduan.

  Pensa othoi nola gauden bi bideren erdian
  Salva baino damnatzeco perileco phunduan
  Nehor fida ez dadila othoi vanitatean
  Sainduac ez ciraden sarthu vanitatez glorian.

  Helas othoi honat beha bekatore gucia
  Bekatuaz damnatzen du Jaungoicoac mundua
  Ceren haimbat bekatutan daramagu vicia
  Eta guhaurc gure faltaz galcen gure burua.

  Arçain oroc bilcen ditu ardiac arratsaldean
  Leku onerat eramaiten eguraldi gaitzean
  Batbederac pensa beça arimaren gainean
  Nola salvaturen duen hura bere finean.

  Bekatoreec infernuan dute pena handia
  Pena handi icigarri ecein pausu gabea
  Seculacoz egon behar hango sugar vician
  çuhur denac hara ez doan eguin penitencia.

 • Armac herioaren contra

  Herioa jauguiten da guti uste denean
  Eta aguian ez emanen confessione ephea
  Hirur gauça ahal baditu nehorc ere eguiaz
  Nola ere hil baitadi doa salvamenduan.

  Lehen eguia

  Oh jaun ona aithorcen dut bekatore naicela
  Eta gaizqui eguiteaz oguen handi dudala
  Nic baitzaitut offensatu bide ez dudan beçala
  Dolu diçut eta damu çure contra eguinaz.

  Bigarren eguia

  O jaun ona gogo diçut oren present honetan
  Guardatzeco bekatutic bici naicen artean
  Othoi jauna çuc idaçu indar eta gracia
  Gogo honetan irauteco neure vici gucian.

  Heren eguia

  Oh jaun ona gogo diçut Gariçuma denean
  Eguiazqui eguiteco neure confessionea
  Bai eta ere complitzeco didan penitencia
  Othoi jauna çuc confirma ene vorondatea.

  Eta horiec eguiazqui nehorc hala ez baditu
  Albailequi duda gabe ecin datela salvu
  Bere bekatuac oro baditu ere confessatu
  Eta hala sinhets beça nahi ez denac engainatu.

  Aphecec ez aphezpicuc ez eta ere aitasainduc
  Absolvatzen halacoaren ecein bothereric ez du
  Jaungoicoa bethiere bihotzera so diagoçu
  Guhaurc baino segurago gure gogoa diacutsu
  Gogoa gabe hura baithan hitzac oro alfer dituçu

  Regla eçac egun oroz onsa heure etchea
  Heure gauça gucietan emac diligencia
  Eta heure travailua duan penitencia
  Jaungoicoa lauda eçac gauça ororen buruan.

  Honequila albaiheça bethiere conversa
  Gaixtoequin ecin haite gaizqui baicic provecha
  Berceei eguin ez deçaala nahi ez huqueena
  Ez eta ere falta ere hihaurc nahi duana
  Legue honi segui bedi salvu nahi duena.

  Hamar manamenduac

  Adora eçac Jaungoico bat onhets oroz gainetic
  Haren icena ez jura causa gabe vanoqui
  Igandeac eta bestac sanctifica devotqui
  Aita eta ama ohora itzac vici haicen lucequi
  Nehor erho ez deçaala ez eta ere gaitzetsi
  Norc berea baicic emazteric ez hunqui
  Bercerena ez deçaala ebatsi ez eduqui
  Fama gaitzic ez demaala lagunari falsuqui
  Berceen emazte alabac ez desira gaixtoqui
  Ez eta ere ondassuna lekot bedi justoqui.

  Manamenduac hauec dira Jaungoicoac emanic
  Hoc beguira ditzagula salva gaiten hegatic.

  Judicio generala

  Judicio generalaz nola orhoit ez dira
  Bekatutan vici dira bethi bere aisira
  Egun hartan gal ez gaiten aitzinetic beguira
  Han orduan ez duquegu nehorc ere aicina
  Harçaz onsa orhoitzea çuhurcia handi da

  Arma arma mundu oro judicio handira
  Ceru eta lur ororen creadore handia
  Munduaren jugeatzera rigorosqui heldu da
  Nola gauden aphainduric bat bederac beguira.

  Manamendu igorcen du mundu gucietaric
  Gende oro bat daquion Josaphaten bilduric
  Nehon ere nehor ere escappatu gaberic.
  Ceru eta lur gucia daude ikaraturic.

  Herioa manatzen du ecein falta gaberic
  Hilac oro dakarçala aitzinera viciric
  Handic harat ez duqueela bothereric jagoitic
  Mundu oro jarriren da bi lekutan hersiric
  Glorian ezpa infernuan ez da escappatzeric.

  Manatzen du infernua handi eta borthizqui
  Han direnac igor ditzan luçamendu gaberic
  Arima eta gorphutzetan nahi dituela ikussi
  Eta emanen derauela cer baitute mereci.

  Gende onac onsa pensa juge honen gainean
  Nola duen gucietan potestate handia
  Herioan infernuan ceru eta lurrean
  Ceren dabil haren contra bada bekatorea.

  Gure artean hau dakussat itsutassun handia
  Nola dugun cerbitzatzen haimbat gure etsaia
  Jaungoicoa desconoci gure salvaçalea
  Eta oroc eçagutzen dela bidegabea.

  Harren biei emanen du sentencia piçua
  Elkarrequin pena daitecen infernuco garrean
  Seculaco suan eta ecein pausu gabean
  Oroc othoi onsa pensa cer den irabacia.

  Egundano ez da içan, ez içanen jagoitic
  Judicio hain handiric ez eta ere borthitzic
  Sorthu eta sorcecoac hilez guero phizturic
  Oroc hara behar dute excusatu gaberic.

  Anhitz gauça behar dira judicio handian
  Jugeac duen potestate parte ororen gainean
  Demandantac erran deçan bere causa eguiaz
  Bai eta ere defendentac bere defensionea
  Phorogatu datenean norc duqueen çucena
  Sentenciaz eman deçan jugeac nori berea.

  Egun hartan juge date mundu ororen jabea
  Baitu ororen gainean potestate handia
  Accusari bera date eta consciencia
  Bekatu oro publicoqui aguerico orduan.

  Bekatoreen contra date orduan mundu gucia
  Ceren duten offenditu haien creaçalea
  Ordu hartan ixil dagoque triste bekatorea
  Orotaric cerraturic daude paussu guciac.

  Juge jauna iraturic egonen da gainetic
  Irenstera aphainduric infernua azpitic
  Etsai gaitza accusatzen ezquerreco aldetic
  Bekatuac escuinetic minçaturen publiqui
  Hire contra hemen gaituc hihaurorrec eguinic
  Gaizquienic contra date consciencia barnetic.

  Estalceco ez içanen nehon ere lekuric
  Aguercera norc eguinen ordu hartan bathiric
  Mundu oro egonen da haien contra jarriric
  Sainduac ere ordu hartan oro egonen ixilic
  Jugeac ere ez ençunen ecein ere othoiric
  Egun harçaz orhoit gaitecen othoi hara gaberic.

  Non dirate egun hartan hemengo jaun erregueac
  Duque, conde, marques, çaldun eta berce jaun nobleac
  Eta haien armadaco guiçon sendoen valentiac
  ordu hartan valioco guti haien potenciac.

  Jurista eta theologo, poeta eta doctoreac
  Procuradore, advocatu, juge eta notarioac
  Ordu hartan aguerico clarqui haien maliciac
  Eta guti valioco cautela eta parleriac.

  Aitasaindu, cardenale, aphez eta prelatuac
  Berez eta ardi oroz eman behar han kondua
  Egun hartan handiena içanen da erratua
  Eta berdin jugeaturen handia eta ttipia.

  Alfer date egun hartan hari appellatzea
  Nehon ere ez daçagu jaunic bere gainean
  Malicia gaitzi çaio eta maite eguia
  Helas othoi oroc eguin orain penitencia
  Egun hartan guero ez dugun eguiteco handia.

  Seinaleac jinen dira aitzinetic tristeric
  Elementuac ibiliren oro tribulaturic
  Eguzquia ilharguia odoletan etzinic
  Itsasoa samurturic goiti eta beheiti
  Hango arrainac icituric ibiliren jalguiric.

  Eta lurra icigarri oro ikaraturic
  çuhamuec dakartela odolezco icerdi
  Tempestatez igorciriz aire oro samurric
  Mendi eta harri oro elkar çathicaturic
  Mundu oro jarriren da suac arrasaturic.

  Juge jaunac manaturen bera jauguin gaberic
  Gauça oro xahu deçan behin suac lehenic
  Satsu eta kirats oro doan mundu gucitic
  Eta hala jarriren da lur gucia erreric.

  Trompetta da minçaturen mundu gucietaric
  Hilac oro jaiqui hona çuen hobietaric
  Arima eta gorphutzetan oro bertan phizturic
  Oroc hara behar dugu excusatu gaberic.

  Justu oro iganen da bertan goiti airean
  Eta egonen escuinetic jugearen aldean
  Bekatoreac dolorezqui sugarrean lurrean
  Haric eta dançuteno sentencia gainean.

  Dagoenean gende oro aitzinean bilduric
  Jauguinen da rigorosqui sainduequin cerutic
  Iosaphaten egonen da airean gora jarriric
  Bekatoreei eguinen du arrangura handiric
  Haren hitzac eçarriren oro erdiraturic.

  Hartu nahi çuenean passione saindua
  Haren contra jin cenean armaturic gendea
  Hitz huts batez icituric egotzi ditu lurrean
  Iugeatzera dauguinean majestate handian
  Nola ez du lotsaturen ordu hartan mundua.

  Erranen du bekatoreei dolorezqui orduan
  Niçaz ez cineten orhoit vici cinetenean
  Haimbat ongui nic eguinic çuei çuen mendean
  Esquer on bat ukan ez dut çuenganic vician.

  Cer ere on baituçue oro dira eneac
  Gorphutz eta on guciac bai eta ere arimac
  Çuendaco eguin ditut lurra eta ceruac
  Eguzquia, ilharguia eta fructu guciac.

  Suac bero urac xahu hats harceco airea
  Aingueruac çuen guarda ararteco sainduac
  Çuengatic eçarri dut guero neure vicia
  Horiengatic orogatic cer da çuen pagua.

  Ikussiric anhitzetan beharrean pobrea
  Eri gosse egarria eta bilhuzgorria
  Ene icenean anhitzetan galdeguinic limosna
  çuec ukan baituçue haieçaz guti ansia.

  Bai erhoqui complacitu ene contra etsaia
  Demonio haraguia bai eta ere mundua
  Orain dela çuendaco maradicionea
  Infernuco sua eta jagoitico nekea
  Eta çuen compainia demonio gucia.

  Ez da anhitz luçaturen executionea
  Bertan date irequiren lurra oren berean
  Su harequin irentsiren oro bere barnean
  Hau içanen bekatoreen hondar irabacia.

  Helas nola içanen den hemen damu handia
  Damu handi icigarri remedio gabea
  Haimbat gende seculacoz damnaturen denean
  Oh jaun ona çuc gaitzaçu othoi handic beguira.

  Bereetara itzuliren ditu guero beguiac
  Goacen oro elkarrequin ene adisquideac
  Bethi eta seculacotz gauden ene glorian
  Desir oro complituric alegria handian.

  Handic harat ez da içanen bi erretatu baicic
  Damnatuac infernuan bethi dolorerequin
  Salvatuac Jaincoarequin bethi alegueraqui
  Jaungoicoac daguiela gure partea horiequin.

  Cerua ez da ibiliren handic harat jagoitic
  Eguzquia egonen da orienten gueldiric
  Ilharguia occidenten beguiz begui jarriric
  Egun honec iraunen du hemen eta jagoitic
  Alabaina ez içanen hemen gauça viciric.

  Oh jaun ona çu çarade gure creaçalea
  Bekatore bagara ere oro gara çureac
  Gure faltaz gal ez dadin othoi çure eguina
  Bekaturic garbi itzaçu othoi gure arimac.

  Baldin erideiten bada gutan falta handia
  Are duçu handiago çutan pietatea
  çureetaric garen othoi eguiguçu gracia
  çure ama anderea daquigula valia.

 • Orationea

  Ave Maria anderea gracia oroz bethea
  Jaincoaren ama virgen berac ordenatua
  Ceru eta lur ororen erreguina dignea
  Bekatoreen advocata eta confortaria.

  Ni çugana niathorqueçu bekatore handia
  Carioqui othoitzera çu çaquizquidan valia
  Digne ez banaiz aiphatzera çure icen saindua
  Ez jitera aitzinera ceren bainaiz satsua.

  Misericordiaz bethe çaren andere handia
  Ez naçaçula othoi iraitz eta ez menosprecia
  çuc guibela badidaçu helas ama eztia
  Ordu hartan diakussaçut galdu neure burua.

  Haimbat nauçu gauça orotan ni verthute gabea
  Oren oroz bekatutan nabilena galdua
  Eta bethi erratua nola ardi itsua
  Mundu honec haraguiac bethi engainatua.

  Çu baitzara gracia ororen ama eta ithurburua
  Verthute eta on gucien thesorera handia
  Egundaino bekatutan maculatu gabea
  Verthutetan seguitzeco eguidaçu gracia.

  Çutan dago bekatoreen remedio gucia
  Esperança, ossagarri eta salvamendua
  çuc guibela demaçuna nola baita galdua
  çure gomenduan dena halaber da salvua.

  Jaincoac çuri eman diçu potestate handia
  Haren ama çaren guero ama ere maitea
  Ceru eta lur orotan duçun haimbat valia
  Cer çuc galde baitaguiçu den complitu gucia.

  Eta çure escutic duten berce oroc gracia
  Eta salva çuc deçaçun çuri gomendatua
  Oh andere excellente ecein pare gabea
  Salvatuetaric naicen eguidaçu gracia.

  Çuri gomendatzen nauçu hila eta vicia
  Neure gorphutz eta arima eta dudan gucia
  Othoi behar orduetan cu çaquizquit valia
  Eta othoi çuc governa ene vici gucia.

  Eta irabaz Jaincoaganic indar eta gracia
  Bekatuez eguiteco onsa penitencia
  Eta guero verthutetan daramadan vicia
  Eta eguin gauça orotan haren vorondatea.

  Beguira othoi mescabutic ene gorphutz pobrea
  Bekatutan hil ez nadin eguidaçu gracia
  Seculacotz damnaturic ez noan galdua
  Baina çure escutic dudan salvatzeco bidea.

  Eta guero dauguinean ene heriotzea
  Arimaren partitzeco oren icigarria
  Ordu hartan behar baitut eman kondu hersia
  Eguin oroz recebitu neure merecitua.

  Eta ez jaquin lehen gauean non daten ostatua
  Ez eta ere çu ez baçara nor daquidan valia
  Ordu hartan hel çaquizquit othoi ama eztia
  Ararteco leial eta neure ajutaria.

  Othoi çure gomenduan har arima tristea
  Ordu hartan jo ez deçan infernuco bidea
  çure seme jaunarequin eguidaçu bakea
  Bekatuac barkaturic didan parabiçua

  Eta nic han dakussadan çure beguitartea
  Eta sainduequin lauda haren majestatea
  ceren onsa orhoit çaitecen niçaz ama eztia
  Gogo onez erranen dut çuri Ave Maria.
  Oratione hau derrana Andre Dona Maria
  othoi gomendatu duçun hila eta vicia.

 • Amorosen gaztigua

  Bercec berceric gogoan eta nic Andre Dona Maria
  Andre ona daquigula gucioi othoi valia

  Amorosac nahi nuque honat beha balitez
  on liçaten gaztiguric aguian ençun liroite
  Amore bat hautatzeco conseilu bat nequeie
  Baldin eta seculacotz gogoan sar balequie.

  Nihaurc ere ukan diçut cembait ere amore
  Baina handic ez dut ukan provechuric batere
  Anhitz pena arima gal harena eta neuri ere
  Amoretan placer baten mila dira dolore.

  Amoretan othe date leial denic batere
  Hitz ederrez ezpa joiaz mutha ez dadin hura ere
  Hoben uste duen hori anhitzetan traidore
  Hobena date gaitzenic arimaren bederen

  Bekatuzco amorea bethi date traidore
  Herioa dauguinean eguia çogueri date
  Hartu duten placer oro orduan iragan date
  Bekatua guelditzen da penatzeco guero ere
  Anhiz placer ukan badu anhitz behar dolore.

  Amore bat nahi nuque liadutanic eguia
  Bici eta hilez guero hain lequidan valia
  Cerbitzatu nahi nuque halacoa vician
  Hemen labur vicia da jagoiticoz bercea.

  Mundu oro iraganic ez eriden berceric
  Jaincoaren ama ona gracia oroz betheric
  Haren amore içaiteco ez da nehor digneric
  Onsa cerbitza deçagun maite gaitu bertatic.

  Amoreac baino dira harçaz berce guciac
  Behar handien denean faltaturen berceac
  Uste baino lehen gara hilcen bekatoreac
  Harc ajuta ez bagaitza nola garen galduac.

  Andre ona har deçagun oroc gure amore
  Berce oro utzi eta eguin hari ohore
  Hala eguin badeçagu ohoratu garate.
  Bercegatic hura gabe oro galdu garade.

  Jaincoaz landan mundu oroc ez du haimbat valia
  Cerua lurra itsasoa haren peco gucia
  Orotara hedatzen du behar bada escua
  Bera handi içan arren preciatzen ttipia
  Halacoa utzi eta non duquegu bercea.

  Berce amoreac baten baicic ez dirade prestu
  Norc berea berceari ez du nahi partitu
  Ama virgen gloriosa haimbat bada complitu
  Ororençat bera baita leial dela abastu.

  Amorosec badaguite behin bere nahia
  Handiago jiten çaie berce nahicaria
  Ecin ukan behin ere bere complimendua
  Bethi peitu daramate bere mende gucia
  Emazte eta guiçon oroc har amore Maria
  Eta orori baitequegu berac complimendua.

  Andre onac ukan diçu ederretan gracia
  Nehorc hura gaixteriaz ecin leçan imbeia
  Baina vistaz hilcen çuen nahicari satsua
  Figuraren ikusteaz daquiqueçu eguia.

  Itsasoan ur gucia ceruetan içarra
  Oihanetan itzal hori lur gucian belharra
  Egunari eguzquia gau belçari ilhuna
  Lehen faltaturen dira ecen hura gugana
  Baldin eta eguiazqui gu bagaude hargana.

  Ceren bada erho gara gaixo bekatariac
  Andre leial honegana goacen othoi guciac
  Helas othoi ari bira berce amore falsuac
  Harequila segur dugu behar dugun gucia.

  Helas amoros gaixoa hire engainatua
  Erhogoatan ba daramac heure mende gucia
  Ene andere graciosa ez badaquic valia
  Bai vician bai hilean bethi hoa galdua.

  Dembora duan artean eguic ahal onguia
  Herioa dauguinean miraz duquec ordua
  Orduan ere nahi ba duc onsa jalgui daguia
  Onsa hari gomenda hadi nic diotsat eguia
  Finean ere ez dic uzten harc galcera berea
  Orduan ere bere escuan dic gracia gucia.

  Mundu honec anhitz gende engainatu darama
  Jagoiticoz vici ustez haren sehi dabilça
  Guti uste duenean nehor utzi darama
  Erho jokatua date hartan fida dadina.

  Nihaur ere ibili naiz anhitzetan erhoric
  Gauaz eta egunaz ere hotzic eta beroric
  Loa galdu pena asqui baina ez arimagatic
  Orain oro nahi nuque liren Jaincoagatic.

  Ni beçala anhitz duçu halacoric munduan
  Mende oro doaquienic bethi vanaglorian
  Ohart gaitecen buruari dembora den artean
  Andre onac har gaitzaque gomendutan aguian
  Haimbat bada graciosa ama ororen gainean
  Jin dadinic ez du uzten hartu gabe gracian

  Culpa gabe nehor ez da hau da segur eguia
  Bekatuaz damnatzen du Jaungoicoac mundua
  Bekaturic ez da içan çutan andre handia
  Ararteco çaquizquigula digun barkamendua.

  Bekatoreen salvatzeco Jaincoac eguin cintuen
  Bere burua eguin diçu juge justiciaren
  çu misericordiaren refugio cinaden
  Nola berac justician ecin salva litzaque
  çure misericordiaz remedia litecen
  Baldin eta eguiazqui çugana jin balitez.

  Egundano ez da içan ez içanen jagoitic
  Bekatore hain handiric ez eta ere satsuric
  Bere bidean jauguin bada çuri gomendaturic
  Ukan ez duen barkamendu çure amorecatic
  Ez galdu da ez galduren çure gomenducoric
  çuri gomendatzen gara hilic eta viciric.

  Berce emazteac ama dira cembait haurto ttipiren
  Eta guero habororic puncela ecin dirate
  çu anderea ama çara virginaric Jaincoaren
  Eta gueroz erreguina ceru eta lurraren.

  Jaincoa jaun den gauça ororen çu çarade andere
  Arraçoin da mundu oroc daguien çuri ohore
  Ecen hala ari çaiçu Jesus Christo bera ere
  çuc beçaimbat dignitate mundu oroc ez duque.

  Oh anderea ecin date nehor çure berdinic
  Gainecoric çuc ez duçu Jainco beraz berceric
  Jainco ez den berce oro dago çure azpitic
  Jaincoaren ama çara mundu oroz gainetic.

  Mundu oroc ez du eguin çuc beçaimbat hargatic
  Orogatic baino haboro harc ere daidi çugatic
  Bere ama ecin utzi obeditu gaberic
  Othoi gracia eguiguçu garen çuenetaric.

  Onsa çuc har baninçaçu gomendutan gogotic
  Ecin damna neindela sinhesten dut segurqui
  Anhitz beguiratu duçu galduren cenetaric
  Niri ere hel çaquizquit othoi galdu gaberic.

  Nehon ere gaitzic ez da çuc ken ez diroçunic
  Ez eta ere ontassunic çure escuan ez denic
  Dembora eta leku orotan ecin duda gaberic
  Graciac oro çure escuan Jaungoicoac emanic.

  Nahi duena hala duque amac semeaganic
  Seme onac anhitz daidi amaren amorecatic
  Gure natura haritu du çutan amoraturic
  Jaungoicoa eçarri duçu gure anaiaturic.

  Haren eta gure ororen ama çara digneric
  Amac ez du suffritzeco semeen artean guerlaric
  Samurturic ba dakussaçu gure gaizquiegatic
  Ororen ama çara eta bake gaitzaçu bertatic .

  Orain eguiten diraden gaizqui handiegatic
  Jaincoac hondatu çuqueen lur gucia engoitic
  Baldin eta çu ez bacina ararteco gugatic
  Oro sostengatzen gaitu çure othoiegatic

  Gu gaixtoac içan arren ez den çutan faltaric
  Fin onera hel gaitzaçu garen salvuetaric.

  Ama eztia nic badaguit çure contra faltaric
  çuc gaztiga eta dreça naçaçu othoi bertatic
  Helas norat ihes naidi çu neure ama utziric
  Neuretaco ez daçagut çu nolaco amaric.

 • Emazteen favore

  Emazteac ez gaitz erran ene amorecatic
  Guiçonec utzi balitzate ez leidite faltaric.

  Anhitz guiçon ari ba da andrez gaizqui erraiten
  Arhinzqui eta desonestqui baitituzte aiphatzen
  Ixilic egoitea ederrago liçate
  Andreec guiçonequin baicic hutsic ecin daidite.

  Çuhur gutic andregatic gaizqui erran diroite
  Haiez ongui erraitea onestago liçate
  Emazteac cerengatic gaitz erranen dirate
  Handi eta ttipi oro haietaric garade.

  Valentia simplea da andreen gaitz erraitea
  Bat gaitz erran nahi badu oro berdin sarcea
  Ixil ledin nahi nuque halaco den gucia
  Damu gaitzic emazteac hari eman dithia

  Andreen gaitz erraile oroc behar luque pensatu
  Bera eta berce oro nondic guinaden sorthu
  Ama emazte luen ala ez nahi nuque galdatu
  Amagatic andre oro behar luque goratu

  Guiçonaren provechuco emaztea bethi da
  Oro behin haietaric sorcen gara mundura
  Sorthu eta hil guinate harc haz ez baguinça
  Haciz guero egun oroz behar haren ajuta.

  Haren escuz ossoan behar soinera eta jatera
  Eri denean andre gabe galdu guiçon egurra
  Hil ba dadi hura nola nor doaque gainera
  Ordu oroz behar ditugu ez da hemen cer duda

  Emazteric ez den lekuan ez dakussat placeric
  Ez guiçona ez etchea behin ere xahuric
  Etchean den gauça oro gaizqui reglaturic
  Paradisuan nahi ez nuque emazteric ez balitz.

  Emazteac ez dut ençun lehen guiçona jauquiric
  Baina guiçonac emaztea bethiere lehenic
  Gaixteria jalguitzen da bethi guiçonetaric
  Ceren bada deraucote emazteari oguenic.

  Verthuteac behar luque guiçonetan handiago
  Emazteetan nic dakussat onguiz ere guehiago
  Mila guiçon gaixtoric da emazte batendaco
  Guiçon baten mila andre bere fedean dago.

  Haiec guiçonei behaba litez ez liçate bat onic
  Ez diroite deusgai denic utzi jauqui gaberic
  Baina anhiz emazte da escappatzen çaienic
  Andereetan ceren baita verthutea hobenic.

  Nic ez dançut emazteac bortchaturic guiçona
  Baina bera çoraturic andreari darraica
  Cembait andre hel baledi onheriztez hargana
  Cein guiçonec andreari emaiten du oguena.

  Jaincoac emaztea maite mundu oroz gainetic
  Cerutic jaitsi cedin harçaz amoraturic
  Emazteac eçarri du gure anaiaturic
  Andre oro laudatzeco haren amorecatic.

  Irudi çait emaztea dela gauça eztia
  Donario gucietan guciz gauça emea
  Gauaz eta egunaz ere badu placer handia
  Harçaz gaizqui erraitea villania handia.

  Munduan ez da gauçaric hain eder ez placentic
  Nola emaztea guiçonaren petic bilhuzgorriric
  Beso biac çabalduric dago rendaturic
  Guiçon horrec daguiela harçaz nahi duenic.

  Jo badeça dardoaz ere gorphutzaren erditic
  Aingueruac baino haboro ez lerraque gaizquiric
  Baina dardoa ematuric çauria ere sendoturic
  Bere graciaz eçarcen ditu elkarrequin baketuric.

  Nor da guiçon modorroa harçaz orhoit ez dena
  Eta guero halacoa gaitzerraiten duena
  Ez da guiçon naturazco hala eguiten duena
  Ceren ez du eçagutzen hala ongui eguina.

  Ezconduen coplac

  Jaungoicoa edetaçu bercerena gogotic
  Bera captiva da eta ni gathibu hargatic

  Ni gathibu naducana captiva da berceren
  Ene dichac hala eguin du ni gathibu bigaren
  Gogo onez icanen naiz vici banaiz bataren
  Baina borchaz baicic ez jagoitic bercearen.

  Bercerena har deçanac beretaco amore
  Haborotan ukanen du placer baino dolore
  Batzarreac bekan eta beldurrequin dirate
  Guti uste dutenean gaitza bertan sor daite.

  Onhestea bercerena erhogoa handi da
  Placer baten ukanen du anhitz malenconia
  Beguiez ikus ecin minça han dakussat nekea
  Berearequin datzanean enetaco haicea.

  Perilequin baicic ecin noaque hargana
  Eta aguian, harc orduan ez baituque aicina
  Ba du ere beldur date bertan doa harçara
  Nic nahien dudanean bercec besoan daratza.

  Alhor hartan hel badaquit ereitera hacia
  Eta ene bada ere lastoa eta bihia
  Ez batori ahal duquet ez eta ere bercea
  Lan eguinaz esquer gaixto galdu irabacia
  Bercerençat guelditzen da ene çucembidea
  Aguian guero alhabarequin ezconduco semea.

  Amorea nehorc ere ez du nahi partitu
  Nic ez daquit berceac baina ni ari naiz bekatu
  Berearequin ikusteaz hain hain noa penatu
  Haiec dostetan ni neketan orduan rabiatu

  Jelosiac ez ditzaquet nic gaitz erran seculan
  Maite nuena nahi ez nuque nehorc hunqui lieçadan
  Bercerenaz içan nauçu amoros leku batetan
  Bereagana jelosturic desesperatzer nincen.

  Amorea ecin cençuz ecin daite governa
  Anhitzetan onhesten du guti behar duena
  Arnoac baino gaizquiago ordi diro persona
  Sarri esteca berant laxa harc hatzeman deçana.

  Amorea itsu da eta ez daçagu çucena
  Ez du uste berceric dela lekot maite duena
  Suac baino gaizquiago erre diro guiçona
  Itsasoac ez iraungui iratchequi dadina.

  Amoros secretuqui dena

  Andre eder gentil batec bihotza deraut ebatsi
  Harçaz orhoit nadinean deus ere ecin irentsi
  Nic hura nola nahi nuque harc baninça onhetsi
  Ecin venturatuz nago beldur daquion gaitzi.

  Mirail bat nic ahal banu hala luen donoa
  Neure gogoa neracutson secretuqui han barna
  Han berean nic nekussan harena ere nigana
  Hutsic ecin eguin neçan behin ere hargana.

  Ene gaizqui penatzeco hain ederric sortu cen
  Gauaz eta egunaz ere gaizqui nauçu penatzen
  Harequila bat banadi bihotza çait harritzen
  Neure penen erraitera are ez naiz ausarcen.

  Ene gogoa balequi maite bide ninduque
  Ni erregue baldin banintz erreguina liçate
  Hura hala nahi balitz elkarrequin guinate
  Haren haurrac eta eneac haurride osso lirate.

  Baldin eta nic ba nerro hari neure bihotza
  Eta guero baldin ba lit respuesta bortitza
  Dardoac baino lehen liro erdira ene bihotza
  Duda gabe eror neinde han berean hilhotza

  Artiçarrac berceetaric avantaila darama
  Halaber da andereetan ni penatzen nauena
  Haimbat da eder eta gentil harçaz erho narama
  çori onean sortu date haren besoan datzana.

  Ene gogoa nola bait da çucen jarri hargana
  Haren ere Jaungoicoac dakarrela nigana
  Ene pena sar daquion bihotzean barrena
  Gogo onez eguin deçan desiratzen dudana

  Amorosen partitzea

  Parti ahal banenguidio harc ez luque pareric
  Alabaina nic ez diçut hain on deritzadanic.

  Amore bat onhetsi dut guciz soberatuqui
  Ene arima eta bihotza josi dira harequin
  Haren irudi eder hori beguietan ehoqui
  Harçaz orhoit nadinean bihotza doaquit ebaqui.

  Nic hargana haimbat diçut amorio handia
  Harequila egoiteaz ez baneinde enoia
  Harganico partitzea ene eihargarria
  Berriz ikus dirodano bethi malenconia.

  Helas ene amorea nola nauçun penatzen
  çurequila ecin batuz bihotzean erretzen
  Ene gaizqui penatzeco segur sorthu cinaden
  Penac oro on lirate çu bacina orhoitzen.

  Minçatzeco çurequila gau bat nahi niqueçu
  Hilabethe complituric hura luça baledi
  Arranguren kondatzeco asti nuen frangoqui
  Ecein ere beldur gabe egoiteco çurequin.

  Orain phorogatzen diçut daquitenen errana
  Nehorc utzi ez deçala escuetan duena
  Helas itzul ahal baneça iragan den dembora
  Segur orain ez niqueçu dudan gogoanbeharra

  Dembora hartan ohi niçun nic çugatic dolore
  Orain aldiz çure faltaz muthatu naiz ni ere
  Malenconia ez çaiteztela baduqueçu amore
  Baina ordu bacenuque cençatzeco çuc ere.

  Ba daquiçu dolorean partaide naiz ni ere
  Eta çure muthatzeco ez oguenic batere
  Neure gaizqui penatzeco har cinçadan amore
  Jagoiticoz ukanen dut nic çugatic dolore.

  Amoros jelosia

  Bethi penaz içaitea gaitz da ene amore
  Bethi ere behar dut·a nic çugatic dolore.

  Amore bat ukan diçut miragarri gentilic
  Harequila nincenean ez nuen nic faltaric
  Nic jagoitic ecin nuque hura beçain maiteric
  Haren minez orain nago ecin hilez viciric.

  Norcbait ere amorea niri deraut muthatu
  Nic ez daquit cer den baina estamendu berri du
  Ohi nola aspaldian nahi ez çait minçatu
  Cerc andere hantu duen behar diçut galdatu.

  Secretuqui behar diçut harequila minçatu
  Ordu hartan jagoiticoz etsai ezpa baketu
  Niri onsa ez badeguit behar diçut pintatu
  Ene burua çaidaçu harendaco abastu.

  Amorea nor içan da gure bion artean
  Muthaturic baçabilça ja aspaldi handian
  Nic çugana daquidala faltatu ez dut vician
  Bioc behin secretuqui nombait minça guintean.

  Nehon ere ez dakussat nihaur beçain erhoric
  Nic norgatic pena baitut harc ene ez du axolic
  çuhur banintz baninçande ni ere hura gaberic
  Alabaina ecin utzi behin ere gogotic.

  Gende onac bihotza dagoquit bethiere nigarrez
  Neure amore xotildua galdu dudan beldurrez
  Gauaz loric ecin daidit haren gogoanbeharrez
  Gogoan behar handi diçut bethe nauen adarrez.

  Jaungoicoa edetaçu amorea gogotic
  Eta haren irudia ene beguietaric
  Harc nigana ez daduca onsa leialtateric
  Ni ere elicaturen naiz orain hura gaberic
  Saroia da lohitu eta ez dut haren beharric
  Nahi badut ukanen dut orain ere berriric.

  Potaren galdatzea

  Andrea Jaincoac drugaçula orain berdin garade
  Ni erregue baldin banintz erreguina cinate
  Pot bat othoi eguidaçu ez çaiçula herabe
  Nic çugatic dudan penec hura mereci dute.

  Eia horrat aparta hadi nor uste duc naicela
  Horrelaco bat ez duc uste nic ikussi dudala
  Horrelaco hitz gaixtoric niri ez derradala
  Berceei erran albaihitza ez nauc uste duana

  Andre gaixtoa bacinade nic ez neidi konduric
  Çaren çarena baitzara çuçaz pena diçut nic
  Ene ustean ez dut erran deshonesta den gauçaric
  Pot bat niri eguinagatic ez cenuque laidoric,

  Hire potac bacequiat berce gauça nahi dic
  Anderea azti çara nihaurc erran gaberic
  Bada utzi albaininçac ni holacoz ixilic
  Horren gaitz çaraden guero eguinen dut berceric.

  Vici naicen egunetan bada ez çaitut utziren
  Nic cer orain nahi baitut hemen duçu eguinen
  Uste diat escuarqui ez haicela burlatzen
  Guiçon honec orain nau·a hemen laidoz betheren
  Eiagora nic cer daidit çaude ixilic haimbaten

  Etai lelo ribai lelo pota franco bercea bego
  Andrea minça albaitzintez berce aldean emeago.

  Amorez errequeritzea

  Benedica fortuna ala incontru ona
  Orain beguietan diçut desiratzen nuena.

  Ene maite maitena eguidaçu çucena
  Joan duçuna ekardaçu ezpa eman ordaina

  Nic daquidan gauçaric ez daducat çureric
  Lotsaturic jarri nauçu ez baitaquit cergatic.

  Ez duçula beldurric ez duqueçu perilic
  Gure aucian ez da içanen çuhaur baicic jugeric.

  Ez dut eguin gaizquiric ukaiteco perilic
  Ez eta ere cerengatic behar dudan auciric.

  Bada neure maitea nic diotsut eguia
  Arrobatu nauçu eta valia bequit neurea.

  Ni ez nauçu ohoina arrobatzer naicena
  Orain othoi ez nadila oguen gabe diffama.

  Enetaco ohoin çara ohoin ere handi çara
  Nic beharren nuen gauça daramaçu çurequila.

  Ni ez nauçu jaquinsu clarqui erran eçaçu
  Nehorc onsa adi citzan nahi baldin ba duçu.

  Guiçonac duen maiteena bai eta ere hobena
  Bihotzeco pausua du eta bere lo ona.

  Orain loric ecin daidit bihotzean ez pausuric
  Haiec biac galdu ditut amorea nic çugatic.

  Onsa pensa badeçaçu gaizqui arrobatu nauçu
  çor handian çaude eta othoi onsa eguidaçu.

  Galdu baldin badituçu ceren oguen derautaçu
  Nic daquidan lekutaric ni baithara ez dituçu

  Orain egun batetan ceundela pensetan
  Haimbat çuçaz amoratu gueroz nauçu penatan.

  Horla erraitea errax duçu erho bozten badaquiçu
  çure pena dioçunoc nombait handi bide dituçu.

  Haimbat ere handi dituçu ecin erran nieçaçuque
  Eguiara bacenequi urricari nenguidiçu.

  Penac handi badituçu atxeterric asqui duçu
  Sarri sendoturen çara larru hori osso duçu.

  Çauri banintz larruan bada atxeter herrian
  Ene mina sendo ez liro çuc baicic vician.

  Çure irudi ederrac eta maina gentilac
  Gaizquiago çauri niaiçu ecen dardo çorrotzac.

  Bihotzean çauri nauçu eta gathibatu nauçu
  Amoretan har naçaçu nic dudana çure duçu.

  Ametsetan aguerritan ni cugatic doloretan
  Hitz bat onic erradaçu hil ez nadin othoi bertan.

  Cer nahi duçu derradan gauca horren gainean.
  Ni nolacoric asqui duçu berceric ere herrian.

  Berce oroz gainetic haimbat maite çaitut nic
  Mundu oro utzi niro çure amorecatic.

  Ahal banerra eguia nic dut pena handia
  Secretuqui minça gaitecen bioc othoi maitea.

  Amorosen disputa

  Uztaçu hurrancera amore maite
  Orain partitzeco damu guinate.

  Amoreac othoi parti gaitecen
  Gendeac diradela hasi bekaizten
  Laidoc hartu gabe gueldi gaitecen
  Gendeec irrigarri guerta ez gaitecen.

  Helas amorea ene galdua
  Jamas çurequila ez neinde enoia
  Viciric partitzea pena handia
  Honen sarri utzi nahi nauçu·a.

  Nihaurc ere guerthuz maite baçaitut
  Onherizte gabez uzten ez çaitut
  Baina Jaincoaren nauçu beldurtu
  Sobera diguçu eguin bekatu.

  Oraino amorea gazte gaituçu
  Jaincoaz orhoitzeco leku diguçu
  Are elkarrequin behar diguçu
  Orain partitzeco damu gaituçu.

  Bekatu honetan hilen baguina
  Damnatu luqueçu ene arima
  Ez zaitecela engoitic nitan engaina
  Niri phoroguric ez didaçula.

  Sinheste bat diçut gogoan honela
  Nic nola daducat amore çugana
  Jaincoari ere eder çaiola
  Hargatic gaitzetsi ez gaitzaqueela.

  Horrelaco lausenguz utzi naçaçu
  Nola erhoturic narabilaçu
  Othoi ceniçauçu [?] niri euztaçu
  Ene gogoa onsa ez dacussaçu.

  Nola diostaçu horrelaco hitza
  Bethi daducaçu thema borthitza
  Joan derautaçu [didaçu] lehen bihotza
  Guero gathibatu neure gorphutza.

  Horrelaxeco erançutez utzi naçaçu
  Gueldi ba cintez nahi niqueçu
  Gure etchean ohart ba daquizquigu
  Bioc jagoiticoz galdu gaituçu.

  Gendeac so daude bethi gugana
  Nihaurc secretuqui nator çugana
  çuhaurc daquiqueçu noiz den aicina
  Neke ez çaiçula jitea nigana.

  Pitxer ibilia hautsi dioaçu
  çuc ni laido handiz betheren nauçu
  Othoi ceniçaiçu niri uztaçu
  Niçaz atseguinic ecin duqueçu.

  Amore maitea diotsut eguia
  çutan diagoçu ene vicia
  Nahiago diçut çure ikustea
  Ecen neuretaco herri gucia.

  Horrelaco lausenguz utzi naçaçu
  Ixil bacintez nahi niqueçu
  Jaincoaz orhoitzeco ordu luqueçu
  Berceric har eçaçu niri uztaçu.

  Jainco beldurturic jarri çara·a
  Halaz despeditu nahi nauçu·a
  Hemendic joan gabe ene burua
  Eguin behar duçu ene nahia.

  Orain nahi nauçu·a hemen borchatu
  Aldi honetan othoi utz naçaçu
  Berce aldi batez jinen naitzaiçu
  Nahi duçun hori orduan daidiçu.

  Haraitzinacoric duçu errana
  Utzi datzan horrec escuan duena
  Nahi duenean ez duqueela
  Hitzac ari bira dugun eguina.

  Orain eguin duçu nahi duçuna
  Eman derautaçu ahalqueiçuna
  Madaricatzen dut neure fortuna
  Ceren jin bainendin egun çugana.

  Amore ez çaitecela othoi despara
  Honat beguitartez itzul çaquizquit
  Ni baithan duqueçu adisquide bat
  Valia diqueçut senhar gaixto bat.

  Ordu gaitzarequin horrat çaquizquit

  Orain behar dugu·a conquista berri
  Eztei iraganez gomitu handi
  Haimbat ez çarade andere larri
  Mereci duçuna narçaque sarri.

  Amore gogorraren despita

  Andre eder gentil batez hautatu çait beguia
  Herri orotan gauça oroz ez du bere parea
  Othoitze bat ba neguion lerradala eguia
  Bideric liçatenez nincen haren gracian

  Respostua eman deraut luçamendu gaberic
  Cortesiaz on deritzut nic çuri hain segurqui
  Berceric nitan ez duqueçu avisatzen çaitut nic
  Gazte çoroa naicen arren ez nuqueçu hargatic.

  Çu gaztea baçara ere adimendu on duçu
  Nic çugatic dudan pena othoi sendi eçaçu
  çuretaco har naçaçu vici nahi banauçu
  Ni çugatic hil banadi cargu handi duqueçu.

  Ohorea galcen dela placer eguitea gaitz duçu
  Niri horrela erraitea çuri eman ez duçu
  Gaixteria eguitea laido dela daquiçu
  Ni erhoa çu jaquinsu beha ez naquidiçu.

  Çuhaur nahi baçarade ni secretu nuqueçu
  Gure arteco amorea nehorc ez ciaquiqueçu
  Secretuqui minçatzeco othoi bide idaçu
  Enequila minçatzeaz gaitzic ecin duqueçu.

  Gaizqui eguin dadinean gendeec sarri daquite
  Ene gaizqui eguiteaz eneec laido luquete
  çu eta ni elkarrequi onsa ecin guinate
  çaude ixilic çoaz horrat eta hobe baitate.

  Hitz horreçaz erdiratu derautaçu bihotza
  Nic çugatic dudan pena haimbat ere handi da
  çuçaz beraz ez banadi orain bertan consola
  Ene arima jalguiren da falta gabe campora.

  Arimaren jalguitzea neke handia duçu
  Orain duçun penegatic çuria egonen duçu
  Horrelaco vanitatez niri segur uztaçu
  Provechuric ez duqueçu eta sinhets naçaçu.

  Çurequila gaizqui banintz nola vici ninçate
  Ene bihotz eta arima çurequila dirade
  Bihotz eta arima gabe nehor ecin liçate
  çu eta ni elkarrequin onsa ahal guinate

  Jauna guerthuz hic daducat porfidia handia
  Ixil hendin nahi niquec ala ene fedea
  Hitz gutitan adi eçac nahi baduc eguia
  Hiretaco ez diaducaat guerthuz neure burua.

  Hori horrela liçatela niçun neure beldurra
  Andreac on deritzonari ez badaqui mesura
  Ni lehenic eta guero amoros oro galdu da
  Nic çuri on baderitzut gaitzi ez daquiçula

  Egundano içan da·a ni bai dichatacoric
  Ni amoreac ez nau maite nic hura ecin gaitzetsi
  Uste diçut narraiola ecin duquedanari
  Ceren bada on deritzot on ez deriztanari.

  Jaungoicoa mutha eçac othoi ene bihotza
  Amorearen harc beçala nic ez dudan axola
  Borchaz ere gaizqui baino ongui eguitea hobe da
  Nihaurc ere utziren dut on ez deriztana.

  Andre faltaz ez naiz hilen balimba ni lehena
  Oroz etsi behar diçut non baitate hobena
  Haiequin ecin medra naite bai gal neure arima
  Bategatic sarri niro diren oroz arnega.

 • Mossen Bernat Etchepareren cantua

  Mosen Bernat jaquin bahu gauça nola jinen cen
  Bearnora gabetaric egon ahal hinçaten.

  Heldu behar duen gauçan ez da escappatzeric
  Nic oguenic ez nuela ongui eguitez berceric
  Bidegabec hartu nau bide ez nuen lekutic
  Erregueri gaizqui saldu guerthuz oguen gaberic.

  Jaun erreguec meçu ninçan joan nenquion bertatic
  Gaitzez legoela ençun nuen baina nic ez oguenic
  Izterbeguiei ez neien malician lekuric
  Joan nendin ez neguien oguen gabe ihesic.

  Baldin eta joan ez banintz oguenduru ninçaten
  Ene contra falseria bethi sinhetsi çaten
  Justician ençun ba nintz sarri jalgui ninçaten
  Haren faltaz hasi nauçu jauguitzeaz dolutzen.

  Berceen gaitzaz cençatzea çuhurcia handi da
  Izterbegui duen oro nitan bedi gaztiga
  Avantailan dabilela albailedi segura
  Gaitza apart egoztea bethiere hobe da.

  Ni gaixoa etsaiari nihaur jin naiz escura
  Ene onsa eguinac ere orain oro gaitz dira
  Haren menean ez banengo nic nuqueen çucena
  Miraculu banegui ere orain ene oguena.

  Falsu testimoniotic ecin nehor beguira
  Halaz condemnatu çuten Jaincoa ere hilcera
  Bekatore gara eta mira ez daquigula
  Baldin eta bide gabe accusatu bagara
  Paciencia dugun eta Jaincoac gaitzan ajuta
  Malician dabilena berac diro mendeca.

  Jaungoicoa çu çarade eguiazco jugea
  çure gortean berdin dira handi eta ttipia
  Norcbait ere eguin deraut malicia handia
  Haiei hura othoi barka niri valia eguia.

  Jaungoicoa çuc beguira etsaiaren menetic
  Nic eneac badakusquit ene gaitzaz bozturic
  Çure escuaz dakusquidan haiec gaztigaturic
  Ene gainean ez daguiten uste duten irriric.

  Jaungoicoa eguin diçut çure contra bekatu
  Haiez nahi ez nauçula othoi hemen punitu
  Erregueri daquidala nic ez diçut faltatu
  Ceren egon behar dudan hemen haimbat gathibu.

  Çuganaco hutseguinez nahi banauçu punitu
  Erregue eta berce oro ene contra armatu
  Gogo onez nahi diçut çure eguina laudatu
  Eta etsaiac didan pena pacientqui hartu
  Nahiz hemen pena nadin arima den salvatu
  Haiec cer mereci duten çuhaurorrec ikussaçu.

  Penac oro jiten dira Jaincoaren nahitic
  Eta berac permittitzen oro hobenagatic
  Aguian hola ez banengo hil ninçaten engoitic
  Ene etsaiac galdu ustean ene ona eguin dic.

  Berac batzuc hil dirade ni are nago viciric
  ongui eguin uste baitut ohorezqui jalguiric
  Gaitza nola ona ere jauguinen da bertatic
  Gauz ikussi ez duenac ona cer den ez daqui.

  Ongui eguitez gauz suffrituz behar dugu salvatu
  Pena eta miseria nic ez nuen dastatu
  Orain daquit Jaungoicoac ez nau nahi damnatu
  Hemen ene penatzera çaitanean orhoitu
  Urrhe onac behar diçu suan onsa purgatu.

  Bere nahi ez banindu ez ninduqueen punitu
  Aitac bere haur maitea gaztigatu ohi du
  Bihi onac gorde gabe behar diçu xahutu
  Jaungoicoac niçaz ere hala aguian eguin du.

  Mosen Bernat pensa eçac garcela hori gaitz bada
  Nombait ere infernua are gaitzago dela
  Hemen hic baduquec baina haiec ez norc consola
  Penac hemen fin dic sarri haienac ez seculan.

  Batere minic hemen ez duc lekot jalgui nahia
  Han direnec bethi die suan pena handia
  Pena handi icigarri ecein pausu gabea
  Harçaz orhoit hadi eta duquec paciencia.

  Berceen gaztigari hincen orain hadi gaztiga
  Pena honez orhoit eta hangoa eçac cogita
  Hemengoaz bercecoa ahal baheça excusa
  Onsa emplegatu duquec hemen heure dembora.

  Hor ba lego gaztiga hiro hihaurc berce gucia
  Bada orain gaztiga eçac aldiz heure burua
  Quiriseiluari nola hiri hel ez daquian
  Berceei argui eguin eta erretzen dic burua.

  Hiri eguin ba derauate bidegabe handia
  Jaincoari gomenda eçac heure gauça gucia
  Harc orori emanen dic bere merecitua
  Gaizquiguileei pena handi pacienteei gloria.

  Ez deçaala gaitzeriztez damna heure burua
  desiratuz gaixtoari hel daquion gaizquia
  Jaincoari eguiten duc injuria handia
  Hura borrer eguiten duc juge heure burua.

  Certan jugea hic baiteçac heure izterbeguia
  Hartan condemnatzen duquec hihaurc heure burua
  Eta hartan ez daquidic excusaric valia
  Eracustac nehon ere nor den oguen gabea.

  Jaungoicoa orain diçut eguiteco handia
  Hiri honetan heriotzez hilcen duçu gendea
  Gathibutan hil ez nadin guiçon oguen gabea
  Ossoric othoi jalguitzeco çuc idaçu bidea
  Izterbeguiac ez deguidan guibeletic irria
  Oguenduru çuan eta han galdu dic vicia.

  Libertatea nola baita gaucetaco hobena
  Gathibutan egoitea hala pena gaitzena
  Ni beçala ez dadila othoi nehor engaina
  Ez eta ere hiz orotan fida ere guiçona
  Jaungoicoa çuc beguira niri ere çucena.

  Amen.

  Contrapas

  Euscara
  Jalgui hadi campora

  Garacico herria
  Benedica dadila
  euscarari eman dio
  Behar duen thornua.

  Euscara
  Jalgui hadi plaçara

  Berce gendeec uste çuten
  Ecin scriba çeiten
  Orain dute phorogatu
  Engainatu cirela.

  Euscara
  Jalgui hadi mundura

  Linguageetan ohi hincen
  Estimatze gutitan
  Orain aldiz hic behar duc
  Ohorea orotan.

  Euscara
  Habil mundu gucira

  Berceac oro içan dira
  Bere goien gradura
  Orain hura iganen da
  Berce ororen gainera.

  Euscara

  Bascoac oroc preciatzen
  euscara ez jaquin arren
  Oroc ikassiren dute
  Orain cer den euscara.

  Euscara

  Oraindaino egon bahaiz
  Imprimitu gaberic
  Hi engoitic ibiliren
  Mundu gucietaric.

  Euscara

  Ecein ere linguageric
  Ez francesa ez berceric
  Orain ez da edireiten
  euscararen pareric.

  Euscara
  Jalgui hadi dançara.

  Sautrela

  Euscara da campora, eta goacen oro dançara

  Oh euscara lauda eçac Garacico herria
  Ceren handic ukan baituc behar duan thornua
  Lehenago hi baihincen linguageetan azquena
  Orain aldiz içanen haiz orotaco lehena.

  Euscaldunac mundu orotan preciatu ciraden
  Baina haien linguageaz berce oro burlatzen
  Ceren ecein scripturan edireiten ez baitzen
  Orain dute ikassiren nola gauça ona cen.

  Euscaldun den guiçon oroc alcha beça burua
  Ecen çuen linguagea içanen da florea
  Prince eta jaun handiec oroc haren galdea
  Scribatuz ahal balute ikasteco desira.

  Desir hura complitu du Garacico naturac
  Eta haren adisquide orain Bordelen denac
  Lehen imprimiçalea euscararen hura da
  Basco oro obligatu jagoiticoz hargana.

  Etai lelori bailelo leloa çarai leloa
  Euscara da campora eta goacen oro dançara.

  DEBILE PRINCIPIUM MELIOR
  FORTUNA SEQUATUR

  Extrait des reguestes de Parlemen
  Supplie humblement François Morpain, maître Imprimeur de cette ville de Bourdeaux, que pour imprimer un petit tracte intitulé, Linguae Vasconum Primitiae, lui a convenu faire plusieurs frais et mises.
  A cette cause plaise à la Court inhibitions être faites a tous les imprimeurs libraires de ce ressort de imprimer ou faire imprimer ledit tracte, et a tous marchands de ne vendre dautre impression dans trois ans a peine de mil livres tourons. Et ferez justice.
  Vue laquelle requête la court fait les inhibitions requises par ledit Morpain a peine de mil livres tourons.
  Fait a Bourdeaux en Parlement le dernier jour dAvril, mil cinq cens quarante cinq.

  Collation est faite,
  De Pontac.

  *****

 • Bon, liburu ossoa duçue hemen goian.
  Ez da jathorrizcoa, naffarrera unificatuan baicic.
  Prestatzen ari naicen berreditionean facsimila eta transcriptionea aguertuco da liburu bucaeran eta aurretic transcriptionea eta naffarrerazcoa.
  Bi çuthabetara.
  2020an arguitaratu nahi nuque liburu cinez bicain hau.
  Ikussi dut cembait gauça çucendu behar nuqueenic.
  Adeitsuqui

 • Enneco-Gotzon 2020-12-20 19:29

  Josu,

  Çure ahaleguinec
  cembat fruitu!
  Çure emaitzec
  cembat meritu!

  Gure minçoaren alde eguiten duçun guztiagatic çaitut preçatzen, maitatzen!

  Contu çaitez
  behar bai çaitugu cinez!

 • Estimatzen dizkizut lana eta esfortzua, Josu.
  Hala eta guztiz, Etxepareren modukoentzat garai latzenak dira hauek, heteropatriarkatua, feminismoa… bala-bala dabiltzan aro hau.
  Zalantza gutxi dut perroflauta euskaldunek nahiago luketela hutsetik hasitako euskal literatura bat, zuzentasun politiko-progre-multikulturalari problemarik gabe egokitua.

 • E,
  Ez dira, ez, garairic hoberenac Etchepare, Leiçarraga, Axular eta maite ditugunonçat.
  Orain tabula rasa eguiten da gure memoria historicoarequin eta gure hizcunçarequin.
  Egungo progre guztiac baino progreagoa cen, eta da, Etchepare aphez catholicoa.

 • Olençaro

  https://zuzeu.eus/euskara/olencaro/

  Eta içarra ikussiric bozcario handiz boz citecen haguitz. Eta etchera sarthuric eriden ceçaten haourtchoa bere ama Mariarequin: eta ahozpez adora ceçaten hura, eta bere thesaurac desplegaturic presenta cietzoten estrenác, vrrhe, encensu, eta myrrha.

  MATTHAIO 2:10?-?11 BHNT

  https://bible.com/bible/25/mat.2.10-11.BHNT

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude