Asko gura deutsut

 

Asko gura deutsut

esaten dogu Bizkaian.

Ahoskatu modu desbardinetan egiten dogu:

/gutzut/, /guretzut/, /gure dotzut/ eta abar

Danak bat.

Asko gura deutsut da bizkaitar idazleek mende luzeetan erabili daben forma idatzizkoa. Hau da, idazkera literarioa. Geuk gaur egun erabili behar gendukeana edonon eta edonoiz.

Halan eta guztiz be, Maite zaitut esaten eta idazten be badakigu! Ederto ganera!

Asko gura deutsut

NAFFARRERA

17 pentsamendu “Asko gura deutsut”-ri buruz

 • gura deutsut idazten eskolan irakatsi behar da. Horixe baita idazteko forma literarioa.
  Lagun artean, sareetan edo pintada batean gutsut idatzi ahal da, batzuek egiten duten modura.
  Niri ez zait gustatzen, gutsut modukoak idatzita ikustea. Begietan min egiten didate. Arrazoi diferenteengatik, baina batez ere idazle klasikoei zor diedan errespetuagatik.
  Askok uste dute gura deutsut hori eskoletan maite zaitut idatzi behar dela!
  Hori da “te quiero” esaten duenari “te amo” idatzaraztea bezalakoa.
  Mesedez!

 • https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_ebe&view=bilaketa&Itemid=0&task=bilaketa&lang=eu&id=1330

  Hemen irakurri ahal dugu ondokoa:

  TZA

  “Izenei lotuta, ‘multzoa edo ugaritasuna’ adierazten du: basatza, belartza, dirutza, harritza, hodeitza, jendetza, sasitza… Emankorra da toponimian ere: Elortza, Lizartza, Areatza…”

  Adizkietan ere agertzen zaigu TZA hori. Adibidez, ekialdeko

  DAKARTZA

  Mendebaldean: DAKARZ

  Z soil bat adizkiaren bukaeran jarririk adierazten digu objektua ez dela bat, baizik eta batzuk direla.

  Mendebaldeko erara jokatua:

  NOR-NORK
  • dakart, dakark, dakarn(a), dakar, dakargu, dakarzu, dakarzu, dakarre.
  • dakardaz, dakarzak, dakarzan(a), dakarz, dakarguz, dakarzuz, dakarzuez, dakarrez.

  DAKAR
  nakar
  hakar
  DAKARZ
  gakarz
  zakarz
  zakarrez

  (Z)EKARREN
  nindakarren = nenkarren
  hindakarren = henkarren
  (Z)EKARZAN
  gindakarzan = genkarzan
  zindakarzan = zenkarzan
  zindakarrezan = zenkarrezan

  NORK-NOR
  nekarren … nekarzan
  hekarren … hekarzan
  [(z)ekarren … (z)ekarzan]
  genkarren … genkarzan
  zenkarren … zenkarzan
  zenkarrien … zenkarrezan
  [(z)ekarrien … (z)ekarrezan]

  Forma batzuk esannahi bikoitza daukate:

  genkarzan
  1. hark gu = genkartzan
  2. guk haiek = genekartzan
  zenkarzan
  1.Hark zu = zenkartzan
  2. Zuk haiek = zenekartzan
  zenkarrezan
  1. Hark zuek = zenkartzaten
  2. Zuek haiek = zenekartzaten

  Honek demonstratzen du nondik datozen goiko iraganaldiko NORK-NOR horiek, beste nonbait esana dudan modura. Hasieran, NOR-NORK tipokoak ziren, eta balio bikotza zeukaten.

  Adeitsuki

 • Erabilera hori ez da arrotza ekialdean, asko nahi dizut Leitzaldeko zaharrek esaten zuten. Baina erdarakadak ez dut uste XX. mendeko kontua direnik. Esaterako, eraman ume hori medikuari ere euskara al da?

 • Gura deutsut ez da erdarakada bat.
  Bizkaitar naturalek 2000 bider baino gehiagotan entzun baitute.

 • Ekialdean:

  zaio pl. zaizkio

  Mendebaldean:
  jako pl. jakoz

  Ekialdekoak zein mendebaldekoak berdin onak dira euskaldun guztiontzat.

  Sistema klasikoaren arabera, guztiz erregularra:

  Lehenengo eta bigarren pertsonetan J hori I modura idazten da, edo TX modura ere ahoskatua eta idatzia.

  najako = natxako
  hajako = hatxako
  jako
  gajakoz = gatxakoz
  zajakoz = zatxakoz
  zajakoze = zatxakoze
  jakoz

  ninjakon = nintxakon
  hinjakon = hintxakon
  jakon
  ginjakozan = gintxakozan
  zinjakozan = zintxakozan
  zinjakozen = zintxakozen
  jakozan

  NORI markak
  t, k/a, n/na, ko, ku, tzu, tzue, ke/kie

  Adeitsuki

 • Euskara ofizialean DAUKA forma laburtua erabiltzen da DADUKA forma osoaren ordez.
  Erabaki txarra edo desegokia nire ustez, eDUKi aditzaren erroa edulkoratzen delakotz. Hala ere, ontzat hartzen dut egungo euskararakotz.

  Baten batek norbait GOGOAN DADUKA / DAUKA. Gaurko honetan norbait hori NI naiz:

  NA + daduka = NADUKA / NAUKA
  Bizkaian: nauko

  Hau memorizatzen badugu hasierako NA hori NIN bilakatzen da.

  NIN + daduka + eN = NINdadukaN / NINdaukaN

  non DADUKA / DAUKA orainaldiko adizkia ikusten baitugu iraganaldiko adizki honetan ere.
  NINDADUKAN honek forma laburra ere badu, zeina beti lortzen baita, printzipioz, NINDA kendu eta NEN jarririk:

  nindadukan = nendukan
  Bizkaian: neunkan

  Euskara ofizialean nEndukan gabe, nIndukan erabiltzen da.
  i letra hori agertuko zaigu, bai baldintzan: baninduka, baita ondorioan ere: nindukake

  Honen arrazoia da EDUN (ninduen) eta EDUKI (nindukan) aditzen ahaidetasun estuagatik.

  Hala ere, esan dezagun klarki ezen NINDUEN (nin + DU + eN) guztiz erregularra den bitartean, NINDUKAN ez dela batere, irregularra da, ez baita nin + DAUKA + eN. Beraz, gure ikuspuntutik guztiz desegokia adizkien eraketa automatiza dezaguntzat.
  Arineketan finkatu ziren, eta emaitza, beraz, penagarria. Trinkoak gutxiegi erabiltzen dira, asko total ilogikoak direlakotz.

  Adeitsuki

 • IRAGANALDIA

  Subjektua edo objektua: NI

  Orainaldiko NA iraganaldian NIN da.

  Maiuskulaz orainaldiko adizkiak nondik hauek baitatoz.

  NINDA = NEN

  forma luzea = forma laburra (posible denean)

  ninDAGOen = nengoen
  ninDOAn
  ninDATORren = nentorren
  ninDABILen = nenbilen
  ninDAKIOn = nenkion
  ninDATZAn = nentzan
  ninDAKARren = nenkarren
  ninDARAMAn
  ninDARABILen
  ninDEZAGUen = nenzaguen
  ninDAGIen = nengien
  ninDAKUSAn = nenkusan
  ninDANTZUen = nentzuen
  ninDAROAn
  ninDIROen
  ninDADIn = nendin

  Adeitsuki

 • IRAGANALDIA

  Subjektua edo objektua: ZU

  Orainaldiko ZA iraganaldian ZIN da.

  Plurala bailitzen funtzionatzen du.

  Maiuskulaz orainaldiko adizkiak nondik hauek baitatoz.

  ZINDA = ZEN

  forma luzea = forma laburra (posible denean)

  zinDAGOZen = zengozen
  zinDAUDEn = *zeunden
  zinDAUTZAn = *zeuntzan
  zinDOAZen
  zinDATOZen = zentozen
  zinDABILTZAn = zenbiltzan
  zinDAKIZKIOn = zenkizkion
  zinDAKARTZAn = zenkartzan
  zinDARAMATZAn
  zinDARABILTZANn
  zinDEZAGUZKIen = zenzaguzkien
  zinDAGITZAn = zengitzan
  zinDAGIZan = zengizan
  zinDAKUSKIen = zenkuskien
  zinDANTZUZKIen = zentzuzkien
  zinDAROATZAn
  zinDITIROen
  zinDAITEZen = zintezen

  Adeitsuki

 • Hona hemen Leiçarragaren (1571) adizki batzuk eta haien baliokideak gaurko euskaran

  daut = dagokit
  daue = dagokie
  dagote = dagokie
  dauku = dagokigu
  dagoka = dagokio
  dagozka = dagozkio
  dagozte = dagozkie

  EGON aditzarenak dira adizkiok, baina EDUN eta EDUKI aditzarekin guztiz erlazionaturik.

  DAUT hori bizkaierazko DOT formarekin bat egiten du.

  Liburua daut (dagokit)
  = Liburua dot/dut

  Eta DAUE!

  Liburua daue (dagokie)
  Liburua daue / dabe / dute

  daue = dagote, biak Leiçarragagan!

  DAGOKA ( dagokio) eta DAGOZKA (dagozkio) berez NORIdunak dira.

  Liburu bat dagoka = daduka / dauka / dauko

  Liburu batzuk dagozka = daduzka / dauzka / daukoz.

  Ondorioak:
  DU eta DAU berdin onak dira euskaldun guztiontzako euskaran.
  DUTE eta DAUE = DABE berdin onak dira euskaldun guztiontzako euskaran.
  DABE normalean Brekin idazten da, ARAUERAren ordez ARABERA Ikusten dugun bezala.

  Argiroago DAU eta DABE idazten dakitenek ez dute zertan DU eta DUTE idatzi beharrik sekulan ere ez.

  Gipuzkeraz ere DEUE/DEBE erabiliagoa da DUTE baino.

  Adeitsuki

 • DAUCU Leiçarraga baithan, 1571. urtean:

  DAUKU = DAGOKIGU

  Behin agertzen zaigu Leiçarragaren liburu guztietan:

  Principalqui ikussiric sasoina, ecen ia ordu dela lotaric iratzar gaitecen: ecen orain hurbilago daucu saluamendua, ecen ez sinhetsi vkan dugunean.
  ROMATARREI 13:11 BHNT

  Oraingo euskarazko itzulpenean:

  Horrek guztiak balio berezia du zein garaitan bizi garen jakinik. Izan ere, ordua da lotatik esnatzeko, sinesten hasi berri hartan baino hurbilago baitugu orain salbamena.
  ERROMATARREI 13:11 EAB

  Leiçarraga baino bi urte lehenagoko gaztelaniazko itzulpena:

  Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos.
  Romanos 13:11 RVES

  Erka ditzagun:

  Hurbilago daucu
  = Hurbilago dugu
  = Nos está más cerca

  dauku, dagokigu, dogu, dugu berdintsuak
  nos está, tenemos ere berdintsuak.

  Adeitsuki

 • NOR-NORK

  DARAMAT aditza adizki hauetan agertzen zaigu:

  daramat (+ eN = daramadan)
  daramaket (+eN = daramakedan)

  Hona hemen HI + daramat/ daramaket

  HA+
  [orainaldia]

  ha + daramat = haramat (te llevo)
  ha + daramaket = haramaket (probablemente te llevo)

  HIN+
  [iraganaldia eta alegiazkoa)

  hindaramadan (te llevaba)
  hindaramakedan (probablemente te llevaba)

  hindaramat (te llevase)
  hindaramaket (te llevaría)

  Adeitsuki

 • NOR-NORK

  DARAMATZAT aditza adizki hauetan agertzen zaigu:

  daramatzat (+ eN = daramatzadan)
  daramazket (+eN = daramazkedan)

  Hona hemen ZU + daramatzat/ daramazket

  ZA+
  [orainaldia]

  za + daramatzat = zaramatzat (te llevo)
  za + daramazket = zaramazket (probablemente te llevo)

  ZIN+
  [iraganaldia eta alegiazkoa)

  zindaramatzadan (te llevaba)
  zindaramazkedan (probablemente te llevaba)

  zindaramatzat (te llevase)
  zindaramazket (te llevaría)

  Adeitsuki

 • Hona hemen HA erakuslea Labayru hiztegian.

  ha (bizk) hura (bat)

  1 det. erak., izord. erak.
  aquel o aquél, aquella o aquélla, aquello; él, ella, ello.

  Zer ereiten dozun, ha bera batuko dozu.
  Etxe ha salgai dago.
  Ha umea txarra da, gero!
  Hak hik baino gehiago jakik.
  Hari zoli esetsi egiozu.

  HA bizkaieraz eta HURA “batua”z, dinosku. Zer da ” batua”, baina?!
  Bizkaiera ez den guztia, ala?

  HA erakuslea HURA bezain ona da euskaldun guztiontzat.
  Huraren, hurari eta abar ez dugu euskaldunok erabiltzen! Haren, hari eta baizik!

  HAREN = HA + EN
  HARI = HA + I

  “etxe ha” esaten edo idazten dakigun modura, ” ha etxea” esaten eta idazten ere badakigu.
  Eta hurbil badago, “etxe hau” edo “hau etxeau” edo sinplekiago “hau etxea”.

  Adeitsuki

 • Hau etxeau eta hau etxea = etxe hau
  Ez dago inolako diferentziarik bien artean. Leku batzuetan bata, eta beste leku batzuetan bestea.

 • etxe hau = hau etxeau = hau etxea
  etxe hori = hori etxeori = hori etxea
  etxe ha = ha etxea

  -A artikulua lehen HA izenordea izan omen zen.

  etxe ha horretarik etxea omen dator.

  Adeitsuki

 • HA eta HURA erakusleak guztiz sinonimoak dira euskaraz.

  H Hegoaldean ahoskatzen zenean:

  etxe ha
  eta
  etxea

  diferenteki ahoskatzen ziren.
  Hasperenketa galdurik biak berdin hasi ziren ahoskatzen. Hau dela eta, HA izenaren aurrera pasatu zen:

  ha etxea

  eta bukaeran errepikatzen zen:

  HA etxeA

  non konbinatzen baitira erakuslea eta artikulua. Erdaraz “la casa aquella” balitz bezala.

  A artikulua aurreko hitzari eransten zaio. Berdin bere garaian erabaki ahal izan zatekeen separaturik idaztea:

  etxe a
  etxe ak
  etxe an
  eta abar.

  Erabaki hauek arbitrarioak izaten dira. Konbentzio ortografikoa, ez besterik.

  Adeitsuki

 • Akademiako euskaran ere HA ikusten dugu:

  ha
  adj./izord. Bizk. Hura. Inork ez zekien nongoa zen neskato ha. Ez da hau ha baino balio txikiagokoa.

  Bizk. Horrek ez du erran nahi soilik bizkaieraz erabiltzekoa denik.

  Euskaldun guztion altxorra da:

  HAren, HAri, HArk, e.a.

  HURA edo HA horren plural ezagunenak HAIEK, HAEK, HAIK, HAREK, HEIEK eta HEK dirade.

  Hurbiltasuna markatzekotz HOK bilakatzen da, zeinak -OK artikulu hurbilaren jatorria baita, hau da, -AU eta -ORI artikulu hurbilen plurala.

  Adeitsuki

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude