Apocalypsis IX

Apocalypsis IX – 

Apocalypsis IX

Orduan borzgarren Aingueruäc trompettáz io ceçan, eta ikus neçan içarbat cerutic lurrera eroria, eta eman cequión abysmeco putzuaren gakoa.
Apocalypsia 9:1 Leiçarraga

And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth: and to him was given the key of the bottomless pit.
Revelation 9:1 KJV

Euskara batuan:

Jo zuen turuta bosgarren aingeruak, eta izar bat ikusi nuen zerutik lurrera eroria. Izarrari leize-zuloko giltza eman zioten,
Apokalipsia 9:1 EAB

Apocalypsis IX

NAFFARRERA

23 pentsamendu “Apocalypsis IX”-ri buruz

 • Orduan borzgarren Aingueruäc trompettáz io ceçan, eta ikus neçan içarbat cerutic lurrera eroria, eta eman cequión abysmeco putzuaren gakoa.
  Apocalypsia 9:1 Leiçarraga

  And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth: and to him was given the key of the bottomless pit.
  Revelation 9:1 KJV

  Jo zuen turuta bosgarren aingeruak, eta izar bat ikusi nuen zerutik lurrera eroria. Izarrari leize-zuloko giltza eman zioten,
  Apokalipsia 9:1 EAB

  jo ceçan. Egun: jo çuen.
  ikus neçan. Egun: ikussi nuen.
  içarbat = içar bat
  eman cequion. Egun: eman citzaion.
  abysme = abysmo
  gako = guilça /giltza/.

  Adeitassunez

 • Eta irequi ceçan abysmeco putzua, eta altcha cedin putzuco kea, labe handi batetaco kea beçala: eta ilhund cedin iguzquia eta airea putzuco ketic.
  Apocalypsia 9:2 Leiçarraga

  And he opened the bottomless pit; and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace; and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit.
  Revelation 9:2 KJV

  eta leize-zuloa ireki zuen: kea atera zen bertatik, labe handi batetik bezala, eta keaz eguzkia eta airea ilundu egin ziren.
  Apokalipsia 9:2 EAB

  irequi ceçan. Egun: irequi çuen.
  abysme = abysmo

  altchatu = alchatu

  alcha cedin. Egun: alchatu cen.

  ilhund = ilhun

  ilhun cedin. Egun: ilhundu cen.

  iguzqui = eguzqui

  Batuerazcoa: gutigorabeherismoa.
  Asqui ongui ulercen denarren.

  Adeitsuqui

 • Eta ketic ilki citecen othiac lurrera, eta bothere eman cequién lurreco scorpionéc duten beçalaco botherea.
  Apocalypsia 9:3 Leiçarraga

  And there came out of the smoke locusts upon the earth: and unto them was given power, as the scorpions of the earth have power.
  Revelation 9:3 KJV

  Ke artetik matxinsaltoak erori ziren lurrera, eta lurreko eskorpioiena bezalako ahalmena eman zitzaien.
  Apokalipsia 9:3 EAB

  ilki citecen. Egun: ilki ciren.

  othi = langosta (insectua)
  ia: locusta
  en: locust
  Batuerazcoan: matchinsalto. Ez dateque egoquia, nire uste aphalean

  eman cequien. Egun: eman citzaien.

  scorpionéc = scorpioneec
  scorpione. Ez da honela aguercen Orotaricoan. Aguian é hori ez date ee, ohicoa den beçala Leiçarraga baithan!
  Batuan: eskorpioi

  Adeitsuqui

 • Eta erran cequién ezlaguioten calteric lurreco belharrari ez eceinere pherderi, ez eceinere arboreri: baina solament Iaincoaren seignalea bere belarretan etzuten guiçoney.
  Apocalypsia 9:4 Leiçarraga

  And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree; but only those men which have not the seal of God in their foreheads.
  Revelation 9:4 KJV

  Lurreko belarra, barazkiak eta zuhaitzak ez hondatzeko agindua eman zitzaien, baizik eta zigiluaren marka bekokian ez zeramaten gizakiak bakarrik.
  Apokalipsia 9:4 EAB

  erran cequien. Egun: erran citzaien.

  ezlaguioten = ez laguioten
  ez laguioten = ez leguioten
  : que no le hicieran
  = ez lieçoten eguin
  lieçoten. Batuan: “liezaioten” dute erabaquia. Hyper gaizqui!

  eceinere = ecein ere
  pherde = verde
  arbore = arbola
  belarretan = bekoquietan, copetetan
  solament = bakarric, soilic.
  etzuten = ez çuten

  Adeitsuqui

 • EDUN + TSI & KI:

  eutsi / *edutsi
  TSI + hari
  tsio tso tsa

  *euki / eduki
  KI + hari
  kio ko ka

  KI eta TSI bucaeradun aditzac jathorriz dativoac dirade.
  tsi + o = tsio, tso, tsa
  ki + o = kio, ko, ka

  Adibidez:

  eutsiok = eutsok
  deutso = deutsa

  daukio
  dauko = dauka

  Adeitsuqui

  Adeitsuki

 • Eta eman cequién ez hec hil litzaten, baina tormenta litzaten borz hilebethez, eta hayen tormentá licen scorpionezco tormentá guiçona io duqueenecoa beçala.
  Apocalypsia 9:5 Leiçarraga

  And to them it was given that they should not kill them, but that they should be tormented five months: and their torment was as the torment of a scorpion, when he striketh a man.
  Revelation 9:5 KJV

  Ez zitzaien hiltzeko baimenik eman, baina bai bost hilabetez oinazetzekoa. Horiek emandako oinazea eskorpioien ziztadarena bezalakoa da.
  Apokalipsia 9:5 EAB

  eman cequien. Egun: eman citzaien.
  hec = haiec
  tormentatu = oinhacetu
  hilebethe = hilabethe
  tormenta = oinhace
  tormentá = oinhacea

  licen = liz + eN
  : (para) que fuese

  duque = du + que
  jo duque = ciztatu duque
  : haya picado

  Adeitsuqui

 • Eta egun hetan guiçonéc herioa bilhaturen duté, eta eztuté eridenen: eta desiraturen duté hiltzera, eta herioac ihes eguinen du hetaric.
  Apocalypsia 9:6 Leiçarraga

  And in those days shall men seek death, and shall not find it; and shall desire to die, and death shall flee from them.
  Revelation 9:6 KJV

  Egun haietan gizakiak heriotzaren bila ibiliko dira, baina ez dute aurkituko; hil nahiko dute, baina heriotzak ihes egingo die.
  Apokalipsia 9:6 EAB

  hetan = haietan
  bilhaturen = bilhatuco
  eridenen = aurkituco
  desiraturen = desiratuco
  hetaric = haietatic

  Adeitsuqui

 • Eta othien formá cen çaldi bataillara apprestatuén irudico, eta ciraden hayén buru gainetan vrrhea ciruditen coroac beçalacoac: eta hayén beguitharteac ciraden guiçonén beguitharteac beçala.
  Apocalypsia 9:7 Leiçarraga

  And the shapes of the locusts were like unto horses prepared unto battle; and on their heads were as it were crowns like gold, and their faces were as the faces of men.
  Revelation 9:7 KJV

  Gudurako prest dauden zaldien itxura zuten matxinsaltoek; buruan urrezkoak bezalako koroak zeramatzaten; aurpegiak giza itxurakoak zituzten,
  Apokalipsia 9:7 EAB

  othi = langosta (insectua)

  Casu:
  çaldi bataillara apprestatuén irudico
  = bataillara apprestatu çaldién irudico

  apprestatu = prestatu

  vrrhe = urrhe

  beguitharte = aurpegui

  Adeitsuqui

 • Eta cituzten biloac, emaztén biloac beçala: eta hayén hortzac ciraden lehoinenac beçala.
  Apocalypsia 9:8 Leiçarraga

  And they had hair as the hair of women, and their teeth were as the teeth of lions.
  Revelation 9:8 KJV

  ile-adatsa emakumeena bezalakoa, eta hortzak lehoiarenak bezalakoak;
  Apokalipsia 9:8 EAB

  bilo = ile
  Naffarrera standardean: bilho

  emaztén = emazteen
  emazte = emaztequi, emacume
  hortzac = horçac
  beçala = beçalacoac

  Adeitsuqui

 • Eta cituzten halacretac burdin halacretac beçala: eta hayen hegalén hotsa, anhitz çaldic combatera laster eguiten duteneco carreta hotsa beçala.
  Apocalypsia 9:9 Leiçarraga

  And they had breastplates, as it were breastplates of iron; and the sound of their wings was as the sound of chariots of many horses running to battle.
  Revelation 9:9 KJV

  burdinazkoak bezalako bularrekoak zituzten, eta hegal-hotsa gudura zalapartaka doazen zalgurdi askoren zarata bezalakoa zen;
  Apokalipsia 9:9 EAB

  halacret = coraça, cuirassa
  anhitz çaldi = çaldi asco
  combat = gudu
  laster eguin = lasterca eguin, corrica eguin

  Adeitsuqui

 • Eta cituztén buztanac scorpionenac irudi: eta cituztén eztenac bere buztanetan: eta hayén botherea cen guiçoney calte eguitea borz hilebethez.
  Apocalypsia 9:10 Leiçarraga

  And they had tails like unto scorpions, and there were stings in their tails: and their power was to hurt men five months.
  Revelation 9:10 KJV

  eskorpioiek bezalako isatsak zituzten, eztenez hornituak: eta isatsekin gizon-emakumeak bost hilabetez hondatzeko ahalmena zuten.
  Apokalipsia 9:10 EAB

  buztan = isats

  scorpion. Badirudi scorpion dela leiçarragatiar hitza, eta ez scorpione.

  irudi = beçalacoac, ciruditenac
  hilebethe = hilabethe

  Adeitsuqui

 • Eta çuten bere gaineco reguetzát abysmeco Aingueruä, ceinec baitu icen Hebraicoz, Abaddon, eta Grec-ez Apollyon erran nahi baita deseguilea.
  Apocalypsia 9:11 Leiçarraga

  And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue hath his name Apollyon.
  Revelation 9:11 KJV

  Matxinsaltoek leizeko aingerua zuten errege, hebreeraz Abadon eta grekoz Apolion deritzana (hau da, Suntsitzailea).
  Apokalipsia 9:11 EAB

  abysme = abysmo

  Adeitsuqui

 • Maledictionebat iragan da, eta huná, ethorten dirade oraino bi maledictione guero.
  Apocalypsia 9:12 Leiçarraga

  One woe is past; and, behold, there come two woes more hereafter.
  Revelation 9:12 KJV

  Iragan da lehen zoritxarra! Baina beste bi falta dira oraindik.
  Apokalipsia 9:12 EAB

  huna = hona = hona hemen

  Adeitsuqui

 • Orduan seigarren Aingueruac io ceçan trompettáz, eta ençun neçan vozbat Iaincoaren beguién aitzinean den aldare vrrhezcoaren laur adarretaric proceditzen cenic,
  Apocalypsia 9:13 Leiçarraga

  And the sixth angel sounded, and I heard a voice from the four horns of the golden altar which is before God,
  Revelation 9:13 KJV

  Jo zuen turuta seigarren aingeruak, eta Jainkoaren aurrean dagoen urrezko aldarearen lau ertzetatik ateratzen zen ahotsa entzun nuen.
  Apokalipsia 9:13 EAB

  proceditu:
  Orotaricoan: prozeditu.

  Batuerazco prozedura eta prozesu aditz honetaric proceditzen dira.

  Adeitsuqui

 • Ciotsala seigarren Aingueru trompettá çuenari, Lachaitzac laur Aingueru Euphrateco fluuio handi gainean estecatuac diradenac.
  Apocalypsia 9:14 Leiçarraga

  saying to the sixth angel which had the trumpet, Loose the four angels which are bound in the great river Euphrates.
  Revelation 9:14 KJV

  Honela ziotsan turuta zeukan seigarren aingeruari: «Aska itzazu Eufrates ibai handiaren ondoan loturik dauden lau aingeruak».
  Apokalipsia 9:14 EAB

  ciotsan. Batuan berdina: ziotsan

  lachaitzac = lacha itzac
  lachatu = laxatu, soltatu, ascatu

  fluuio = fluvio = ibai

  estecatu = lothu

  Goico ZIOTSAN hori orainaldian DIOTSA da.
  TSA dativo marcaren ordez TSO ere ipinita’ berdinac errannahi aldetic: ziotson, diotso.

  Cein aditz da hau?
  Nire ustez *INOTSI aditza da, ceinari buruz minçatuco bainaiz hurrengo iruzquinean.

  Adeitsuqui

 • INOTSI aditza INO aditza bera da + TSI dativoa.

  *iotsi eta *io ere erabil litezque, ceren maiz tarteco N hori adizquietaric galcen baita.

  dio = dino = erraiten du, essaten dau, essaten du.

  diotso = dinotso = erraiten derauco, essaten deutso, essaten dio.

  tso edota tsa. Berdin guerthatzen da eutsi aditzean:

  deutso = deutsa ( = dio)

  Plurala -Z eransteaz eguiten da:

  diotsoz = dinotsoz
  diotsaz = dinotsaz

  Eutsi aditzean eguiten dugun era berean:

  deutsoz = deutsaz ( = dizkio)

  Erran deçadan berriro: eutsi aditz ossoa batua deitzen den horretan onhartu behar dela, batua içanen bada, behinçat. Euscaldun guztioc ikas deçatençat, jaquina!

  Adeitassunez

 • Lacha citecen bada laur Aingueruäc, baitziraden appainduac orenecotz eta egunecotz eta hilebethecotz eta vrthecotz, hil deçatençát guiçonén herén partea.
  Apocalypsia 9:15 Leiçarraga

  And the four angels were loosed, which were prepared for an hour, and a day, and a month, and a year, for to slay the third part of men.
  Revelation 9:15 KJV

  Aske utzi zituzten lau aingeruak: prest zeuden hilabete, egun, ordu eta une hartan gizon-emakumeen herena hiltzeko.
  Apokalipsia 9:15 EAB

  lachatu = laxatu
  laxa citecen. Egun: laxatu ciren. Hemen hobequi: laxatu(ac) içan ciren.

  cotz = cotzat, raco, racotz, racotzat

  Adeitsuqui

 • Eta çaldizco armadaren contua cen hoguey millatan hamar milla: eta ençun neçan hayén contua.
  Apocalypsia 9:16 Leiçarraga

  And the number of the army of the horsemen were two hundred thousand thousand: and I heard the number of them.
  Revelation 9:16 KJV

  Zaldizko gudariak berrehun milioi zirela entzun nuen.
  Apokalipsia 9:16 EAB

  ençun neçan. Egun: ençun nuen.

  Batuerazcoa: gutigorabeherismo merkeco itzulpena.

  Adeitsuqui

 • Eta hunela ikus nitzan çaldiac visionean: eta hayén gainetan iarriac ciradenéc, cituztela suzco eta hyacinthezco eta suphrezco halacretac: eta çaldién buruäc ciraden lehoinén buruäc beçala: eta hayén ahoetaric ilkiten cen su, eta ke eta suphre.
  Apocalypsia 9:17 Leiçarraga

  And thus I saw the horses in the vision, and them that sat on them, having breastplates of fire, and of jacinth, and brimstone: and the heads of the horses were as the heads of lions; and out of their mouths issued fire and smoke and brimstone.
  Revelation 9:17 KJV

  Ikuskarian honelaxe ikusi nituen zaldiak eta zaldizkoak: haien bularrekoak, batzuk sua bezain gorriak ziren, beste batzuk hiazintoa bezain urdinak eta beste batzuk sufrea bezain horiak; zaldien buruak lehoienak bezalakoak ziren, eta ahoetatik sua, kea eta sufrea ateratzen zitzaizkien.
  Apokalipsia 9:17 EAB

  ikus nitzan. Egun: ikussi nituen.

  Batuerazcoan “ikuskarian” hori sarcea certara dathor?

  hyacinthe = hyacintho
  suphre = sufre, sulfure
  halacret = coraça, cuirassa
  ilki = irten, athera
  ilkiten = irteten, atheratzen

  Adeitsuqui

 • Eta hirur gauça hauçaz hil içan cen guiçonén herén partea, diot, suaz, eta keaz, eta hayén ahotic ilkiten cen suphreaz.
  Apocalypsia 9:18 Leiçarraga

  By these three was the third part of men killed, by the fire, and by the smoke, and by the brimstone, which issued out of their mouths.
  Revelation 9:18 KJV

  Gizakien herena hil zen hiru zigor hauengatik —ahotik zerien su, ke eta sufrearengatik, alegia—.
  Apokalipsia 9:18 EAB

  hauçaz = haueçaz
  hil içan cen. Gaztelaniaz: fue muerta.

  diot = dinot. INO aditzarena = erraiten dut, essaten dot, essaten dut.

  Adeitsuqui

 • Ecen hayén botherea cen hayén ahoan eta hayén buztanetan: ecen hayén buztanac sugueac irudi ciraden, cituztela buruäc, ceinéz calte eguiten baitzuten.
  Apocalypsia 9:19 Leiçarraga

  For their power is in their mouth, and in their tails: for their tails were like unto serpents, and had heads, and with them they do hurt.
  Revelation 9:19 KJV

  Zaldiek ahoan eta isatsetan zuten suntsitzeko ahalmena; isatsak suge-itxurakoak eta burudunak zituzten, eta haien bidez hondatzen zuten.
  Apokalipsia 9:19 EAB

  buztan = isats

  irudi ciraden = irudi çuten = ciruditen

  ceinéz. Relativo plurala: con las que, con las cuales.
  Singularrean ceinaz liçateque eta mugagabean ceinez.

  Adeitsuqui

 • Eta goitico guiçon plaga hauçaz hil etziradenac bere escuezco obretaric etzitecen emenda, adora ezlitzatençát deabruac eta vrrhezco eta cilharrezco eta cobrezco eta harrizco eta çurezco idolác, ceinéc ecin ikus baiteçaquete ez ençun, eta ecin ebil baititezque:
  Apocalypsia 9:20 Leiçarraga

  And the rest of the men which were not killed by these plagues yet repented not of the works of their hands, that they should not worship devils, and idols of gold, and silver, and brass, and stone, and of wood: which neither can see, nor hear, nor walk:
  Revelation 9:20 KJV

  Halere, gainerako gizon-emakumeek, zigor hauek jo gabeek, ez zuten beren jokabidea aldatu: ez zioten utzi deabruei kultu emateari, ezta ikusteko, entzuteko eta ibiltzeko gauza ez diren urrezko, zilarrezko, brontzezko, harrizko eta zurezko idoloak gurtzeari ere;
  Apokalipsia 9:20 EAB

  goitico = gaineraco, berce
  hauçaz = haueçaz
  etziraden = ez ciraden

  Casu:
  Eta goitico guiçon plaga haueçaz hil ez ciradenac
  = Eta plaga haueçaz hil ez ciraden goitico guiçonac

  plaga. Ceharo hitz internationala. Gutigorabeherismo iceneco tendencia suicidaz batuerazcoan “zigor” erabili dute!

  etzitecen = ez citecen

  ez citecen emenda. Egun: ez ciren emendatu.

  emendatu = damutu

  ezlitzatençat = ez litzatençat

  idola = idol = idolo

  ceinéc. Plurala = los que, los cuales.

  ebil = ibil

  baititezque = bait + ditezque

  ditezque = daitezque

  Adeitsuqui

 • Eta etzitecen emenda bere guiça-erhaitequetaric, ez bere poçoinquerietaric, ez bere paillardicetaric, ez bere ohoinquerietaric.
  Apocalypsia 9:21 Leiçarraga

  neither repented they of their murders, nor of their sorceries, nor of their fornication, nor of their thefts.
  Revelation 9:21 KJV

  beren giza hilketez, sorginkeriez, lizunkeriez eta lapurretez ere ez ziren damutu.
  Apokalipsia 9:21 EAB

  emendatu = damutu

  ez citecen emenda = ez ciren emendatu

  paillardiça = fornicatione
  “lizunkeria”? Ez! Fornicationea! Larrua joitea!

  Casu honi:
  ERHAITEQUETA: Orotariko Euskal Hiztegian oraino bilduric ez dagoen hitza!
  Ez da ossoa, beraz, Michelena, Sarasola eta Segurola jaunen hiztegui hau. Ez da nehon aguercen, ez eta eraiteketa azpian ere. Nehon ere ez!

  guiça-erhaitequeta

  Ikus deçagun ERO aditza Euskaltzaindiaren Hiztegian:

  ero, ero, eraiten
  du ad. Zah. Hil, erail. Renaud bere jauregian ero behar dugu.

  Batuan ERO denau ERHO da naffarreran, hau da, benetaco euscaran, aldi eta alde orotacoan, orotarico eta orotacoan, aleguia.

  HILQUETA da errannahia:

  guiça-erhaitequeta, bada, guiça-hilqueta berceric ez da.
  Bekatu larria, guero, hain *humano eta hain ohico bilhacatu den mendeetaco ariqueta hits eta trixte hau!

  Adeitassunez

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude