Constitutioneaz

Constitutioneaz –

Euskal Hiria-Model - Constitutioneaz

“When the people fear the government, there is tyranny. When the government fears the people, there is liberty.”

Thomas Jefferson (1743-1826)

Constitutioneaz

1 Geroa orainaren baithan sortzen da, eta orain garena bihar izanen gara.

1 The future is created in the present, and tomorrow we are going to be what we are in the present.

2 Constitutivu Processua Euskaraz gauzatzen da.

2 The Constitutive Process is materialized in Vasconish.

3 Statuaren axiomatiko principiua hau da: STATUA EUSKARA DA.

3 The axiomatic principle of the State is this: THE STATE IS VASCONISH.

4 Statuaren local hizkuntza Euskara da. Statuaren global hizkuntza Angalara da.

4 The local lenguage of the State is Vasconish. The global language of the State is English.

5 Lehenikan eta behin Euskaraz idazten da, bigarrenikan eta gero Euskarazko textuaren Angalarazko translationea idazten da.

5 First of all it is written in Vasconish, second and after it is written in English translated from the Vasconish text.

6 Statuaren bortz sorkari principiuak hauek dira:

6 Thouse are the five creative principles of the State:

bat, Sendikoikeriari ez,

one, no to nepotism,

bi, Lagunkoikeriari ez,

two, no to cronyism,

hiru, Bazterkoikeriari ez,

three, no to discrimination,

lau, Aukeren Berdintasunari bai,

four, equal opportunities,

bortz, Merituen Saritzeari bai.

five, reward merits.

7 Statua meritukratiko Politeian constituitzen da, eta bere proto-constitutione agiria Platon’en hamar liburuz osatu Politeia liburua da.

7 The State it is constituted in a meritocratic Politeia, and its proto-constitutional document is Plato’s book Politeia completed by ten books.

8 Statua Euskarak biziraun duen hiru colonial administrationeez constituitzen hasten da:

8 The State starts its constitution from the three colonial administrations where Vasconish has survived:

bat, Frantziako imperial Statuaren 5. Republicaren baithako Atlantiko Pirinioetako Departamenduaz edo APDaz,

one, with the Departament of the Atlantic Pyrenees (DAP) of the 5th Republic of the imperial State of France,

bi, Espainiako imperial Statuaren 2. Restaurationearen baithako Nabarroko Foru Erkidegoaz edo NFEaz,

two, with the Foral Community of Navarre (FCN) of the 2nd Restoration of the imperial State of Spain,

hiru, Espainiako imperial Statuaren 2. Restaurationearen baithako Euskal Autononia Erkidegoaz edo EAEaz.

three, with the Autonomous Community of Vascony (ACV) of the 2nd Restoration of the imperial State of Spain,

Bi imperial Statuek invaditu, occupatu eta conquistatu politiko geographiak Statuaren baithan integratu nahi izanez gero constitutional baldintzak bethe behar ditu. Historiaren bermea dute, Constitutionearen bermea izan dezakete, baina hirugarren bermea politiko geographia horietako hiritarron borondatea edo determinationea da.

If any political geography that was invaded, occupied and conquered is willing to be integrated insinde the State, it has to fulfil the constitutional conditions. Thouse territories have the guarantee of history, they can have the guarantee of the Constitution, but the third guarantee is the will or the determination of the people of thouse political geographies.

9 Lehen Politeia hiru nabar Autonomia Erkidegoz osatu FEDERATIONEa da:

9 The First Politeia is the FEDERATION constituted by thouse three Autonomous Communities:

bat, APDak bere hiriburua Paben du,

one, the DAP has its capital in Pabe,

bi, NFEak bere hiriburua Hiruinean du,

two, the FCN has its capital in Hiruinea,

hiru, EAEak bere hiriburua Gasteizen du.

three, the ACE has its capital in Gasteiz.

Hiru autonomiko gobernuek federal gobernua Hiruinean dute.

The autonomous governments have their federal capital in Hiruinea.

10 Federal Statuak Europako Statu Batuen eta Lurreko Statu Batuen kide izatekotz borondatea eta determinationea du.

10 The federal State has its will and its determination to be member of the United State of Europe and the United States of the Earth.

11 Federal Statuaren constitutionearen eta institutionearen zutabeak historia, Constitutionea eta borondatea dira.

11 The pillars of the constitution and the institution of the federal State are history, the Constitutionea and the will.

12 Federal Statuak bere barne-constitutionea hiritarron historiaren arabera eta herritarron borondatearen arabera gauzatzen du eta bere kanpo-constitutionea enbaxadetako eta consulatuetako diplomatiko gorputzaren arabera gauzatzen du.

12 The federal State materializes its inner constitution by the people’s history and people’s will and its foreign constitution in accordance with the diplomatic corpus of its embassies and its consulates.

13 Aitzineko hamabi punduak ez badira betetzen ez gara Constituiente Processuaz ari.

13 If the twelve points stated before are not fulfiled we are not talking about a Constitutive Process.

Constitutioneaz

60 pentsamendu “Constitutioneaz”-ri buruz

 • Venetan aghuanthathu vear dithugu choraqueria auec? Vacoichac nai duen vezela idhaz vadhezaque, zher lichateque au?

 • Linguistikoki, nik egokiago ikusiko nuke “Constitutivu Processua”.
  Hala ere, iruditzen zait zail izango dela pausu bakarrean hiru administrazio kolonialak biltzea.

  • Andoni Errazkin Beratzadi 2013-07-18 10:51

   Agur Neo jauna:
   ///
   Zure iradokizuna aintzatetsi dut, eta ongi iritzi diot. Aldaketa egin dut.
   ///
   Izan daiteke, baina agian ez. Hau da Euskarak biziraun duen colonialitatearen historiko sequentia hiru colonial administrationeetan:
   ///
   Conquistak:
   1200. urthean EAEan
   1512. urthean NFEan
   1620. urthean APDan
   ///
   Foruen abolitioneak:
   1789. urthean APDan
   1841. urthean NFEan
   1876. urthean EAEan
   ///
   Foruen berreskuratzeak:
   1936. urthean EAEan
   1982. urthean NFEan
   APDan ez da oraindikan 1789. urthean abolitu forurikan berreskuratu.
   ///
   EAEan ez da oraindikan 1200. urthean conquistatu statalitaterikan berreskuratu.
   NFEan ez da oraindikan 1512. urthean conquistatu statalitaterikan berreskuratu.
   APDan ez da oraindikan 1620. urthean conquistatu statalitaterikan berreskuratu.
   ///
   Neo, hiru colonial administrationeetarikan EAEa da bere conquistatu statalitatea berreskuratzekotan hurbilen dagoen politiko geographia. Gero NFEa. Gero APDa. Hala ere, EAEa bere conquistatu statalitatea berreskuratzekotan dagoen bezala, APDa bere abolitu foralitatea berreskuratzekotan dago. Beraz, hemendikan denbora batetarat egoera bertzenazkoa izan daiteke: EAEa Statuan bilakatuta, NFEa Statuan bilakatzekotan, eta APDa autonomian bilakatuta. Politiko egoera horretatikan aitzinerat, Frantziaren menpe legokeen autonomia eta Espainiaren menpe legokeen autonomia EAEa bilakatuko den soveranu Statuan integra daiteke.
   ///
   Constitutivu Processuan pausu aunhitz eman dira, baina oraindikan aunhitz daude emateke. Neo, zuk nola nabaritzen duzu hiru colonial administrationeen garapena? Adibidez, NFEan 1982.ean bortz merindadeak kendu zituzten, bortz merindadeak berreskuratzearen alde al zaude? Edo, APDan 1789.ean lau herrialdeak kendu zituzten, eta gaur egun hiru arrondissamendu existitzen dira, osoki colonialak; zu, Neo, Laburdia, Garazia, Zuberoa eta Biarnoa diren lau historiko herrialdeak berreskuratzearen alde al zaude?

 • “Euskalduna naiz, ez biarnesa”
  Euskararen mugak Zuberoako lurralde administratibotik harago doaz, azken mendeotan euskaraz mintzo izan baita Zuberoa ekialde ondoko Biarnoko lurretan. Eskiula eta inguruko herriotako etxalde euskaldunei buruzko Biarnoko euskaldunak liburua idatzi berri du Philippe Etxegorrik (Angulema, 1971).

  http://www.argia.com/argia-astekaria/2377/philippe-etxegorri

  • “ARGIA: Euskaldunontzat, Trebiñu Araba da. Zazpiak bat, lurraldetasuna oso barneratuta dugun kontua dugu. Josbaig eta Baretos haranetako etxalde euskaldun hauek… ere Euskal Herria dira. Ez genuke euskaldunok lurralde paradigma hau beste modu batez ulertu behar?

   PHILIPPE ETXEGORRI: Ba nik ez dakit zer erantzun edo zer ihardetsi. Eskiula aldeko euskaldunek badakite Biarnoko lurretan bizi direla, historiak hola azaltzen baitu, baina aldi berean badakite euskaldunak direla eta Euskal Herriko kideak direla; euskaraz egiten dute, euskal kultura daukate, orduan horretan utziko dut auzia.”

   • Andoni Errazkin Beratzadi 2013-07-18 11:28

    Agur Neo jauna:
    ///
    Nik bertze lelo hau ezagutzen dut: “Nous sommes des béarnais et nous appartenons à la nation basque.”
    ///
    Gure hizkuntza Euskara’ gibeleratze orokhor historiko phasean bizi izan da, eta Biarnoan euskarak, zorionez, biziraun du. Hendrike II.aren, Joana III.aren eta Hendrike III.aren garaian Biarnoan ohikoa zen euskara, bethi izan baita bertoko hizkuntza, bertokoena. Era berean Erronkaritikan ekialderagoko pirenaiko lurraldeetan ere pirenaiko Euskara hitz egiten zen: elekatu. Ni pirenaiko Euskara berreskuratzearen aldekoa naiz, eta zer hobe Biarnoaren berreuskalduntzearen alde egotea baino. Eskiulan uda honetan egon ginen, eta Biarnoko bertze leku batzuetan. Pabeko Nabar Erret Etxea mundu osoko berpizkunde finenetakoa da. Bikaina.
    ///
    Neo, orhoitarazten dizut ezen 1620. urthetikan 1789. urtherat arte Frantziako imperial Statuaren Erresumak politiko geographia hau eduki zuela:
    http://en.wikipedia.org/wiki/ProvincesofFrance
    Beha ezazu Gaskoinia eta Nabarroa. Arras interesgarria da, ez-edo? Ni harrituta nago abertzalekundean, amertzalekundean, hertzalekundean gure Herriaren, Nationearen, Statuaren inguruan dugun colonizationeaz:
    Atlantiko Pirinioetako Departamenduaren armarria behatzea baino ez dugu:
    Atlantiko Pirinioetako Departamendua:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques
    Atlantiko Pirinioetako Departamenduko lau historiko herrialdeen armarria:
    http://en.wikipedia.org/wiki/File:Blasond%C3%A9partementfr_Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques.svg
    ///
    Gero, adibidez, NFEko taberna aunhitzetarat joanez gero traditionea da udal eta merindade guztien armarriak biltzen dituen posterra enmarcatuta ikhustea. Nik poster hori lortu nahi dut. Izugarri interesatzen zait. Niri Udalbiltza proiectu egokia iduritzen zait, baina armarria ez zait egokia iduritzen. Udalbiltzaren armarriak sei armarri biltzen ditu, baina bortz’ herrialdeen armarriak diren heinean bat statal armarria da, eta ezin dira maila berean jarri. Nire iritzian bi armarri behar ditugu, bata statal armarria eta bertzea hamabi herrialdeak batzen dituen armarria.
    ///
    Horrela, iparraldeko herrialdeak hauek dira: Bizkaia, Gipuzkoa, Mendia, Laburdia, Garazia, Zuberoa, Biarnoa.
    ///
    Horrela, hegoaldeko herrialdeak hauek dira: Araba, Lizarra, Herriberria, Herribeherea, Zangotza.
    ///
    Lehen Politeia zer izanen litzateke: Hamabiak Bat? Zuk, Neo, zer uste duzu?

 • Biarnon, bai zera! Bere kaiolatik aterako zen euskaldun konkistatzaileren bat, seguru!

 • 1385 / Biarnoko zergetako Errolda liburuan, Uhaitz ibar zolako etxe asko, Biarnoko partean, izen bikoitzarekin agertzen da, bata gaskoieraz delarik, bestea euskaraz, gure hizkuntzak hor irauten zuelako seinale.
  http://www.euskaldunak.info/euskararenhistoria/?p=20

  • Galdetzeagatik 2013-07-18 01:22

   Galder, zergatik jartzen duzu AEBetako The Simpsons saioko pasartea espainieraz? Oso txarra da. Adibidez, lurraldetasunaz aipamenik bai? Gai zara Andoni Errazkin Beratzadik proposatutakoa desegokia dela esateko? Besterik? Egunero-egunero erridikulua egiten ari zara aititerenaz gero, txo. Uda bukaeran kolonialista onenaren trofeoa emango dizugu.

 • Iker Sumendiaga 2013-07-17 22:33

  Bene-benetan nazkatzen hasia naizela tipo honetaz. Zuzeu inbaditua dauka.

  Lagunek ez dizue hitz egiten uzten ala zer? Erreprimitu bat zara zure herrian eta hau da zure ideiak azaltzeko geratzen zaizun lehiatila bakarra? Ez dago zure ideiak konpartitzeko erabil dezakezun talderik bere blogarekin?

  Honelako jendea daukagu Euskal Herrian?

 • Lehengo batean esan nuen phethardo ikaragarria zinela, Andoni. Gaur visibleago dut baina, phetardo bakarraren gaitza eragin ordez, ciento batena dagizula. Gutienez. Utikan ba.

 • Benetan Andoni Errazkin, zure egoa puztuta izango duzu, baina ZuZeun ibiltzen garen gainontzekoak nazkatuta gaituzu. Sermoiak idatzi zeure txokoan arren, utziguzu lasai bizitzen. Nahi ez zaituzten lekuan marmarka zabiltza, honezkero konturatu ez bazara. XXI. mendean gaude ez zure mundu irentsiezinean. Utzi pakean.

 • Demokrazia mass mediaren diktadura da
  .
  Prozesu hontan ba al dugu nabar mass mediaren beharrik?

 • Izarpezelai 2013-07-18 07:00

  Azken boladan ZUZEUk Errazkiren blog partikularra ematen du. Tipo honek besterik ez du idazten eta bere nabar txorakeriak aguantatu behar dugu behin eta berriz, bere euskara jasanezinaz gain.
  Errazkin, emaiguzu meshedez tregua chiqui vat, gure burhuak atsedena harthu behar baitu. Hainbertze denvora ordenagailuaren aurrean pasathu veharrean, zoaz psiquiatrarenghana edo neskha-laguna bilathu, ondo ethorriko zaizu eta. Ez orreghatik.

 • Peru Dulantz 2013-07-18 10:15

  Puagghhhh!! Okaztagarria!!

 • ZuZeu zaintzen dugunok, ez daukagu argi honekin eta honen antzeko sarrerekin nola jokatu. Alabaina, ez argitaratzeko erabakia hartzea oso gogorra egiten zaigu, batez ere gure erabilera baldintzak zuzen beteta baitaude. Oraingoz nahiago dugu, geuri gustatu ala ez, badaezpada argitaratu.

  • Zuzeuko editore: niri penagarria iruditzen zaidana da sarreren idazte-orduak aldatzen ibiltzea zuen “orainkari horizontaleko” iritzietako bat azken sarrera izan ez dadin. Benetan, orainkari horizontala? Beste alde batetik, argi geratu da irakurle gehienen egoera mental kolonizatua, eta horren ondoriozko arrazonatzeko ezgaitasuna, baina ikusten duzu bagarela batzuk ulertzeko gai garenak. Ez bat, eta ez bi. Nik Andoniren iritziak entzun nahi ditut, ZuZeun argitaratzen den interesgarrienetakoa da. Niri orainkari honetan argitaratzen den gehien-gehiena zabor irentsezina iruditzen zait, baina haatik ez zait burutik pasatzen zentsura dezaten edo ordurik alda diezaioten eskatzea. Ez dut irakurtzen, eta kito. Errespetu falta ikaragarria iruditzen zait editoreak egina eta hemengo iruzkinen aldarrikapenak. Hemen gertatzen dena da Andonik dioena dogmatik hain dagoela hurrun, ezen batzuek beren buru kolonizatua lehertu beharrean dutela, eta hori da benetan jasangaitz zaiena, ez eguneroko argitalpena. Demagun, norbaitek egunero argazki batekin sarrera bat egingo balu, inor kexatuko litzateke?

   • Iker Sumendiaga 2013-07-18 11:23

    Ondo ulertu dut ala dogmetaz ari zara?
    Zer izen du zuek zabaltzen duzuen eta eztabaidarako lekurik uzten ez duen ideiak?

    • Barkatu, Iker Sumendiaga. Zerbait ulertzeko ez izan, baina, ulertzeko ezintasun horregatik erraietatik kontra zaudenean, arrazoimena erabili gabe, hori da dogmatikoa izatea. Nik zu ulertzen zaitut, oso sinplea zara. Eta, horregatik, konturatzen naiz Peru Dulantz, Iker Sumendiaga, Izarpezelai, Tribukoa, Txerren eta Galder Gonzalez dogmatikoak zaretela. Arrazoitze prozesu egoki bat jarraituko bazenute artikulu honek edo besteren batek dioenaren alde edo kontra argudiatuz, momenturen batean ados nengoke agian. Baina, zuen behazunarekin? Ez, sentitzen dut.

     • Andoni Errazkin Beratzadi 2013-07-18 12:23

      Agur Neo jauna:
      ///
      Agian dogmatikoak dira.
      Agian fanatikoak dira.
      Agian reactionariak dira.
      ///
      Baina, agian liquidationistak.
      ///
      Eutsi, borrokatu eta irabazi.
      Izan ongi.

     • Iker Sumendiaga 2013-07-18 13:30

      “Arrazoitze prozesu egoki bat jarraituko bazenute artikulu honek edo besteren batek dioenaren alde edo kontra argudiatuz, momenturen batean ados nengoke agian. Baina, zuen behazunarekin? Ez, sentitzen dut.”
      Gertatzen dena da arrazoitu dugula gure postura ez dakit jada zenbat aldiz zuetako artikulotan eta aspertuta gauzkazuela.
      Beste artikulu batean jarritakoa itsatsiko dut besterik gabe. Behintzat dogmatikoa ez naizela eta arrazonatzen dudala ikus dezazun. Azkarregi diozu ez dugula arrazonatzen. Eta dirudit dogmatzat duzula zurekin ados ez dagoena. Ezarrita datorrena besteok kolokan jartzen ez dugula uste duzu ala? Zuek zarete iluminatuak eta besteak adimen domestikatuak?
      .
      Esandakoa:
      “Pentsatzen dut demokraziarik ezaren adibide garbia direnengana hurbiltzeak askatasunetik aldendu egingo gaituela gerturatu beharrean”
      Honelako esaldiekin pertsonen arteko zatiketa bultzatzen duzue. Guztiaren gainetik independentzia jartzen duzue. Independentzia eta Askatasuna sinonimo bezala erabiltzen dituzue. Eta Askatasuna hitz unibertsalagoa da. Askatasuna ez da estatu batena edo nazio batena. Pertsonen Askatasunik gabe ez dago estatu edo nazio askatasunik.
      Esaldi horiek herritarren (ez politikarien edo botereen) aurka joateko erabiltzeak ez digu inoiz Independentzia lortzen utziko. Eta are gutxiago Askatasuna.
      “Eta independentzia estatu zapaltzaile horien eta horiek legitimatzen dituzten herritarren aurka lortu beharko dugula (ez haien baimenaz , eta are gutxiago laguntzaz)?”
      Beraz, herritar horiek ez dute pentsatzeko gaitasunik? Guk ez dugu pedagogia egiteko gaitasunik? Gu gara benetako euskaldunak eta beraiek inoiz ez dira izango? Hori ez al da pentsakera bakarraren filosofia? Hain argi baduzu arrazoia duzula zeren beldurra duzu eztabaidarako?
      Gauza bat gobernuen aurka borrokatzea da. Bestea oso ezberdina herritarrengana jotzea. Botereekiko menpekotasuna gu bezala pairatzen dutenekin batera borrokatzen ez badugu jai daukagu. Ghettoak sortuko ditugu. Xenofoboak izango gara. Hori da nahi dugun Euskal Herria?
      Nik ez. Nik harro egon nahi dudan Euskal Herria nahi dut.
      .
      Hau da nire ideia. Pertsonen Euskal Herria. Eta posible izanez gero, mugarik gabekoa. Esan dut.

     • Iker Sumendiaga:

      ZUK DIOZU: “Pentsatzen dut demokraziarik ezaren adibide garbia direnengana hurbiltzeak askatasunetik aldendu egingo gaituela gerturatu beharrean”
      Honelako esaldiekin pertsonen arteko zatiketa bultzatzen duzue. Guztiaren gainetik independentzia jartzen duzue. Independentzia eta Askatasuna sinonimo bezala erabiltzen dituzue. Eta Askatasuna hitz unibertsalagoa da. Askatasuna ez da estatu batena edo nazio batena. Pertsonen Askatasunik gabe ez dago estatu edo nazio askatasunik.
      Esaldi horiek herritarren (ez politikarien edo botereen) aurka joateko erabiltzeak ez digu inoiz Independentzia lortzen utziko. Eta are gutxiago Askatasuna.

      NIK DIOT: Ni ez naiz Orreagakoa, eta Orreagako batzuek esan dituztenekin ez dut bat egiten. Ez nago ados alderdi kolonialistetako hautesleei edo alderdi kolaborazionistetako hautesleei botoa ukatzearekin. Baina alderdi horiek, eta beren boto emaileak, kolonialistak eta kolaborazionistak dira. Eta ozen esango dut, hori hala baita. Nafarroak Frantziaren eta Espainiaren kolonia izaten jarrai dezan nahi dute, edo inperioaren joko arauak onartzen dituzten alderdi erregionalista kolaboratzaileak dira. Eskubide batzuk taldeka baino ezin daitezke gauza, eskubide indibidual batzuek besteren eskubide indibidualak zapaltzen baitituzte. Politika eskubide indibidualen eta eskubide kolektiboen arteko borroka da.

      ZUK DIOZU: “Eta independentzia estatu zapaltzaile horien eta horiek legitimatzen dituzten herritarren aurka lortu beharko dugula (ez haien baimenaz , eta are gutxiago laguntzaz)?”
      Beraz, herritar horiek ez dute pentsatzeko gaitasunik? Guk ez dugu pedagogia egiteko gaitasunik? Gu gara benetako euskaldunak eta beraiek inoiz ez dira izango? Hori ez al da pentsakera bakarraren filosofia? Hain argi baduzu arrazoia duzula zeren beldurra duzu eztabaidarako?

      NIK DIOT: Nire pedagogia nire dialektika da. “Zure jarrera kolonialista da!” “Ni ez naiz kolonialista! Zergatik?” Hau eta beste. “Zu kolaborazionista zara!” “Ni, ez! Zergatik?” Hau eta beste. Batzuren eta besteek gure herri konkistatuarekiko duten jarrera azaleratzen du. Kolonialista izan nahi duzu? Ados, baina entzun beharko duzu zure jarrera ez dela zilegia, eta arrazoiak. Kolaborazionista izan nahi duzu? Ados, baina entzun beharko duzu zure jarrera ez dela zilegia, eta arrazoiak. Antikolonialista Dialektika pedagogia da. Hori guztia azaleratzen du, eta begien aurrean jartzen digu guztioi kolonia bat besterik ez garela. Gurea ez da arazo identitario bat: gurea arazo politiko-militar bat da.

      ZUK DIOZU: Gauza bat gobernuen aurka borrokatzea da. Bestea oso ezberdina herritarrengana jotzea. Botereekiko menpekotasuna gu bezala pairatzen dutenekin batera borrokatzen ez badugu jai daukagu. Ghettoak sortuko ditugu. Xenofoboak izango gara. Hori da nahi dugun Euskal Herria?

      NIK DIOT: Nik ez dut pertsonen kontra egiten beren jatorriagatik. Honetan guztian, berdin du nafar jatorriko, frantziar jatorriko edo australiar jatorriko zaren. Jarrerak definitzen du bat. Eta kolonialismoa defendatzen baduzu, kolonialista zara, nire eskubide zibil eta politikoak ukatzen ari zara. Kolonialismoarekin kolaboratzen baduzu, kolaborazionista zara, nire eskubide zibil eta politikoak uka daitezen laguntzen ari zara. Berriro diotsut, xenofoboak eta arrazistak frantziarrak edo espainiarrak dira. Nafar euskaldun bezala nire eskubide zibil eta politikoak ez ezik, linguistikoak ere ukatzen dizkidate. Herri bezala, ezin dugu beren demokrazian parte hartu frantziartzen edo espainiartzen ez bagara. Eta hori da arrazista, xenofoboa eta etnozida izatea. Nik jarreraren arabera egiten dut juzkua, ez jatorriaren arabera. Eta herri honetan kolonialistak eta kolaborazionistak daude. Horrez gain, kolonoak ere bai, konkista iraunaraztera datozen militar eta poliziak.

      Horrela bai, eztabaida daiteke. Ongi izan.

   • Andoni Errazkin Beratzadi 2013-07-18 11:34

    Agur Neo jauna:
    Esker aunhitz zure apologiarengatikan. Ez dakizu zer bazterketa jasan dudan, eta ez banaiz suizidatu lagunei esker izan da. Nik lagun horiek bethi eramanen ditut bihotzean. Lao Zi maisu haundi bat da.
    Esker aunhitz, bihotz-bihotz-bihotzez.
    Izan ongi.

   • Xabier Makazaga 2013-07-18 11:48

    “Arrazonatzeko ezgaitasunetik” galderatxo bat, Neo: Ulertzeko gai zareten horiek nortzuk zarete, euskal herritarrak bitan banatzen dituzuenak: BENETAKO euskaldunak, batetik, eta kolaborazionistak, bestetik? Beste guztiak “atzerritarrak” dira zuentzat, edo “kolonoak”, edo “kolono” izan gabe ere, independentziaren alde agertzen ez direnak. Denak “atzerritar”.
    .
    Bide batez, eskertuko nizuke “Artaburuen” ezizenaren atzean mozorrotzen denak nonbait argitu nahi ez didana argituko bazenit. Zuentzat, “alde ez agertzea” eta “kontra agertzea” beti ala beti, bai ala bai, sinonimoak al dira?

    • Egun on, Xabier Makazaga. Nik ez diet sekula atzerritarrei kolono deitu, hori argi gera dadila. Atzerritarrak utzi bakean. Eta nirekin ari zarela ez atera hitz hori berriz, ez baitut inoiz aipatu.

     KOLONIALISTAK Nafarroak Frantziaren eta Espainiaren kolonia izaten jarraitu behar duela defendatzen dutenak dira. Adibidez, UMP, PP, PS edo PSOE. KOLABORAZIONISTAK, hori nahi ez izanda ere, inperioarekin harremanak eteten nahi ez dituztenak dira. Adibidez, PNV, Geroa Bai, Amaiur… eta jarrera batzuk aldatzen ez baditu, Bildu. KONSTITUZIONALISTAK euskal estatua konstituitzeko lanean dihardutenak dira. Adibidez, erakundea. KOLONOAK konkistatu eta kolonizatu gaituzten bi inperioetako militarrak eta poliziak dira.

     • Eta argi gera dadila, ez naiz esaten ari administrazio kolonialak ezin erabil daitezkeenik botere gehiago eskuratzeko. Hori bai, A, B eta C argi izanda.

     • Xabier Makazaga 2013-07-18 12:19

      Kontxo, egun hauetan jendea hiru kategoria horietan banatzen jardun zaretenok ez dut uste orain arte hori esaten ibili zaretenik: “KOLONOAK konkistatu eta kolonizatu gaituzten bi inperioetako militarrak eta poliziak dira”. Askoz ere kolono gehiago ibili da dantzan zuen ahotan eta zuk orain erabilitako oso antzeko hitzekin erantzun dutenekin oso haserre ibili zaretelakoan nago.
      .
      Duela egun batzuk apustu hau egin nuen: baietz jende horrek “kolono” hitza erabiltzeari utzi! Izan ere, “kolono” hitza erabili duzuen bezala erabiliz, mozorrorik gabe geratu zarete. Lehen-lehena, “Artaburuen” Pako Aristi. Eta nahiago duzue mozorroturik jarraitu, jakina.
      .
      Badirudi apustua irabazteko bidean nagoela.

     • Xabier Makazaga: ni ez naiz Orreagakoa, ezta ingurukoa ere. Pako Aristiren artikuluak zuk bezalaxe irakurri ditut Berria egunkaria. Ez nator bat beraiek esaten duten guztiarekin. Gauza batzuetan bai, eta besteetan ez, zurekin bezala. Baina hemen kolonialistak, kolaborazionistak, konstituzionalistak ETA kolonoak daude. Ni ez naiz nor kolonialistei edo kolaborazionistei uzten dizkiguten eskubide zibil eta politiko zikiratuak kentzeko, baina banaiz nor jarrera horiek zilegi ez direla esateko, kolonialista eta kolaborazionista hitzen bidez. Uste dut ulertzen hasi zarela. Pozten naiz.

     • Gogoratzen nola deitzen ziguten terrorista? Ba guk haiei KOLONIALISTA.
      Gogoratzen nola gaitzesten zuten? Ba guk horiei KOLABORAZIONISTA.
      Gu KONSTITUZIONALISTAK gara.

     • Xabier Makazaga 2013-07-18 12:58

      Nik ez dut inondik inora esan zu Orreaga taldekoa zarenik, Neo. Talde hori aipatu ere ez baitut egin eta are gutxiago zu bertan kokatu.
      Zuk jakingo duzu zergatik ondorioztatu duzun “ulertzeko gai zareten” guztiok talde horretakoak zaretela.
      .
      Talde ezberdin askotan gabiltza “arrazonatzeko ezgaitasuna” dugunok ezaugarri, eta “ulertzeko gai zareten” pribilegiatu horiek askoz ere gutxiago bazarete ere (elitea beti gutxi batzuez osatua izan ohi da), talde ezberdinetan zabiltzate, jakina. Zuetako batzuek ohitura handia dute sarean mozorrotuta ibiltzeko, baina zu ez zara nonbait mozorrozalea, nahiz eta ezizen ezberdin asko erabilizalea izan, nonbait.

     • Harrapatu nauzu. Ni ez naiz Neo. Ni Trinity naiz.
      Harrapatu didazu. Ni ez naiz terrorista. Ni konstituzionalista naiz.

  • Andoni Errazkin Beratzadi 2013-07-18 12:17

   Agur ZuZeu-ko editore jaunok eta andereok:
   ///
   Adierazpenaren Askatasuna benetako Adierazpenaren Askatasuna da, eta ez dago erdibiderikan.
   ///
   Adibidez, Esther Margareta Katzen andereak bere Der Dressierte Mann liburua argitaratzeagatikan oraindikan orain heriotza-mehatxuak pairatzen ditu. Bera London’en exiliatu zen.
   ///
   Nabarroa osoki dago colonizatuta. Zein da arazoa? Colonialismoa eta bere eraginpeko glotophagia salhatzea? Hembrismoa eta bere eraginpeko misandria salhatzea? Consumerismoa eta bere eraginpeko mediocritatea salhatzea?
   ///
   Zein da arazoa meritukratiari buruz hitz egitea?
   ///
   Zein da arazoa plutokratiari buruz hitz egitea?
   ///
   Zein da arazoa emakumeen moral bikoitza agerian uztea?
   ///
   Zein da arazoa gizon bezatuen consciencia agerian uztea?
   ///
   ZuZeu-ko editore jaunok eta andereok zer egin duzue DESCOLONIZATIONEAZ 4 sarrerarekin? Censuratu, ez-eta? Orduan, zergatikan idatzi zenidaten idatzi zenidatena? Gezurretan? Irakur, nahiago dut egia ezi gezurra. DESCOLONIZATIONEAZ 4 sarrera gordeta dut, baina oraindikan ez dut lau haizetarat zabaldu; zergatikan? Bada, zeuok erran zenidatelakotz ezen argitaratuko zenutela. Eta, oraindikan, ez dut zabalduko. Lagun batek erran zidan ezen ZuZeu-n eztabaida zegoela, eta ni sartu egin nintzen. Erran nion ea librea, askea, jarea zenetz, eta berak baietz. Ongi, nik horrela pensatzen dut, ezen censuratu nahi duzuela, baina zergatikan? Ez da zeuon iritzia! Prestigio haundiagoa emanen lioke sare-orriari eztabaida aunhitz balego.
   ///
   Ba al dakizue zergatikan gizonetan suizidioak laukoitza diren? Ba al dakizue ezen emakumeek gizonak hiltzen dituztela eta ezen ez direla hedabideetan argitaratzen? Communismoan erraten zen ezen hura mundu libre, aske, jare bat zela, eta gulag-ak?
   Aleksandr Solzhenitsyn:
   http://en.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Solzhenitsyn
   ///
   Hemen eta orain, ez dago historiko kontakizunikan:
   Frantziako imperial khronogramma?
   Espainiako imperial khronogramma?
   Nabarroko imperial khronogramma?
   ///
   Zer gertatzen ari da universitateetan?
   Zergatikan gertatzen ari da pensamenduaren hondoratzea?
   Zer du horrek taldekoikeriarekin?
   Baina, noski, batek bakarrikan hausnartuz gero, eta ondorio desberdinetarat iritsiz gero, bada…
   ///
   Begira, ZuZeu-ko jaunok eta andereok:
   Ni Hondarribiko alardean Haizkibel Lagundiaren kide izan naiz 1997-2007 bitarte, urthe okerrenetan; non zegoen garai hartan Ezkertiar Collaborationista Sociologia? Ni ongi gogoratzen naiz, e.
   Nik EHEn militatu dut. Nik EHBEn militatu dut. Nik UEUn militatu dut. Nik bertze gauza aunhitz egin ditut, baina niretzat aunhitzez ere importanteagoa da zer ulertzen dudan eta ez ideologia.
   ///
   Oro har, nik burutu dudan militantian zailtasun haundiena emakumeek eskaini didate. Eta ni ez nago prest euren moral bikoitzaren aitzinean isiltzekotz. Are gutiago gizon bezatuen aitzinean. Hemen eta orain, Nabarroko Foru Erkidegoan eta Euskal Autonomia Erkidegoan hamar milaka gizonek ezin dute euren seme-alabez gozatu, eta BERRIA egunkarian erreportaia bat egiten dute, eta osoki manipulatuta, eta gainera Zaintza Partekatuaren aurka dagoen baten iritzia eskaintzen dute, bethiko argumentu sugekoiak erabilita. Ez, ez eta ez! Gizona askatu! APDan Zaintza Partekatua dago, eta emakumeak ezin dio gizonari seme-alabak bahitu, hazia lapurtu, ondasunak ebatsi, eta honen guztiaren aitzinean zer egiten duzue? Censura. BERRIA egunkarian 2011-2012 ikhasturtearen hasieran hiru artikulu igorri nituen, lehen biak censuratu zizkidaten, eta hirugarrena igorri nien censura zezaten eskatuz. Aurtengo ikhasturtean bertze articulu bat igorri diet, hau ere censura zezaten eskatuz.
   ///
   Colonialismoa.
   Hembrismoa.
   Consumerismoa.
   ///
   Hiru phainomeno horiek erasotzen ditut. Ni censura nazakezue, baina realitatea ezin dezakezue ezkutatau.
   ///
   Agian, bada garaia MK programmari buruz idaz dezadan. Zer arraio!
   ///
   Hemen eta orain, gauza aunhitz ulertu ditut: Euskarak biziraun dezan soveranu Statua behar dugu, baina soveranu Statua erdiestekotz Ezkertiar Collaborationista Sociologia’ Ezkertiar Constitutionalista Sociologian bilakatu behar da. Alegia, Anticolonialista Dialektika irenstea, eta Anticolonialista Dialektika sortu, garatu eta socializatu duena ni naizenez ezin izanen duzue emakumeen moral bikoitzaren inguruko eztabaida ekidin.
   ///
   Pharmaceutikak egunero pozointzen gaitu, eta zer polita den mundua.
   ///
   Genocidioz genocidio, bagoaz:
   http://www.youtube.com/watch?v=nHKA9dgPFPE
   Baina, berdin du, ez-eta? Ethorriko dira berriz ere dadaista berriak, ez-eta?

  • Niri batzuetan Andoni Errazkin Beratzadik arrazoia duela iruditzen zait, besteetan harrikada ikaragarriak botatzen dituela. Idazkera hori erabiltzearen arrazoia ez dut ulertzen, dena dela.
   Arazoa “gehiegi idazten duela” bada, “Sinadurak” ataleko blog bat egin dezakeela uste dut. Baina Zuzeuk zentsuratzea ez litzaidake ondo irudituko.

   • Andoni Errazkin Beratzadi 2013-07-18 18:29

    Agian informatione gehiegi dut, eta sortzen dudana ez da ulergarria, edo zerbait sortzen dut baina ez da osoki egokia. Hala ere, esker aunhitz zure apologiarengatikan. Esker aunhitz.

  • Ni eta beste batzuk irainduak izan gara izen eta abizenekin, pertsona hau ezagutu ez eta bere aurka edo alde inoiz jardun izan arren- Horrek ere betetzen al ditu ZuZeuko arauak?

 • Nik Andoni Errazkini eskatuko nioke bere buruari neurria hartu eta jartzeko. Berea bezalako iritzi bitxiak irakurtzea noiz behinka interesgarria izan daitekeen arren, honelako uholdea ez da jasangarria.

  Denok dugu iritzia izan eta emateko eskubidea, ilargiaren alde ilunetik edo unibertso alternatibo batetik etorri arren, baina egunero-egunero colonialista dialektikari buruzko krutwigerazko totxoak idaztea neurriz kanpokoa da. ZuZeu komunitate bat da, Andoni. Hartu ezazu parte, sabotaia egin gabe.

  Bestela, pigmalion efektuaren biktima izango zara, zuk zeuk eraginda.

 • Xabier Makazaga 2013-07-18 12:02

  Neo eta konpainiaren arrazoitzeko modua: independentziaren alde agertzen ez den orok BENETAN Euskal Herriaren alde ez dagoelako jokatzen du horrela. Bai ala bai, beti ala beti. Hau da, Euskal Herriaren alde agertu bai, baina independentziaren alde agertzen ez den oro gezurretan ari da, BENETAN kolonoa edo kolaborazionista baita. Eta atzerritarra, jakina.
  .
  Independentziaren alde agertzen direnak, berriz, bi taldetan banatzen dituzte Neo eta konpainiak: BENETAN Euskal Herriaren alde daudenak, eta kolaborazionistak. Eta BENETAKOAK, beraiek dira, jakina, EGIA BERDADEROAren jabe gorenak.

  • Xabier Makazaga, zergatik jartzen duzu nire ahotan nik inoiz esan ez dudana? Eta zergatik kopiatzen duzu zure mezua nik erantzun aurretik? Ez dut ulertzen, benetan. Erantzuna goian duzu.

   • Aupa Neo: esan ez dituzunak zure ahotan jartzea bere-berezkoa du Makazaga jaunak, nik uste dut nahigabe egiten duela.

    • Xabier Makazaga 2013-07-18 14:24

     Atzo zenion zuk sekula santan esan ez dituzunak zure ahotan jarri ditudala. Norbaiten ahotan zerbait jartzen dudanean kakotx artean ipintzen dudala alde batera utziaz, esango al didazu, mesedez, zehazki zertaz ari zinen?
     .
     Eta bide batez eskertuko nizuke atzo erantzun ez zenidan galderari erantzungo bazenio: Zuretzat, “independentziaren alde ez agertzea” eta “independentziaren kontra agertzea” beti sinonimoak al dira?

    • Xabier Makazaga 2013-07-18 14:39

     Hau bai kakotx artean jarri dezaket, zure pentsaera hitzez-hitz azaltzen duelako:
     “Independentziaren alde ez dauden guztiak atzerritartzat hartzea diskurtso errealista bat da. Herriak definitzen dituena hain zuzen beren independentzia berreskuratu edo mantentzeko egiten duten indarra da. Gure independentziaren aurka daudenak herrikidetzat hartzea absurdo bat da”. Ados?

    • Xabier Makazaga 2013-07-18 15:48

     Ene iritziz, oso esanguratsua da nik atzo “Independentziaren alde ez daudenak”, edo antzeko esaldiak, aipatu nituen bakoitzean, zuk beti “Independentziaren kontra daudenak” ulertzea. Horregatik galdegin nizun atzo biak beti sinonimotzat jotzen dituzun. Eta erantzunik eman ez zenuenez, gaur berriro luzatu dizut galdera.
     .
     Bestalde, atzo ulertu nizunez, zuretzat begi bistakoa da Euskal Herriaren, edo beste edozein herriren, independentziaren alde agertzen ez diren guztiak bere heriotzaren alde daudela. Izan ere, nik ulertu nuenagatik behintzat, parekatu egin zenituen Herri baten independentziaren alde ez agertzea, eta bere heriotzaren alde egotea. Hala al da?

     • Oxandabaratz 2013-07-18 15:55

      Sobietar Batasunaren alde dauden guztiak, Errusiaren heriotzaren alde daude. Bikaiana orreagalari hauena!!

    • Xabier Makazaga 2013-07-18 16:13

     Beste hauek ere jar ditzaket lasai asko kakotx artean, hitzez-hitz esandakoak baitira: Orreagakoek diote, batetik, independentzia lortu “Frantzia eta Espainiako Estatuak legitimatzen dituzten herritarren aurka lortu beharko dugula”, eta bestetik, alderdi guztiak ari direla Estatua legitimatzen, “baita ETA bera ere. ETAk ere botoa ematera joateko agindua emana du. Eta bozketek legitimatu egiten dute estatua, baita ezezko botoek ere”.
     .
     Bakoitzak atera bitza bere ondorioak.

     • Andoni Errazkin Beratzadi 2013-07-18 16:29

      Agur Xabier Makazaga jauna:
      ///
      Nik interesgarri articulu bat eskegi dut, eta gero hainbat galdera egin dizkizut. Baina, ez didazu erantzun.
      ///
      Zeren beldur zara?

     • Andoni Errazkin Beratzadi 2013-07-18 18:33

      Zu collaborationista bat zara, espainiar hutsa… reactionari bat… informatione berria barneratu ez duen norbait…

     • Andoni Errazkin Beratzadi 2013-07-18 18:45

      “frantziartasuna” nahiz “espainiartasuna” ala nabartasuna
      ala colonialista
      ala colaborationista
      ala constitutionalista
      tick tock
      tick tock
      tick tock
      game over
      agur!

     • Xabier, besteren ahotan jartzen dituzunen adibide pare bat:
      Hauek esan zenizkidan:
      “gizabanako guztiak taldeka banatzen dituzu “lagunak” eta “etsaiak” bereizteko. Idearioa onartzen ez duen oro etsaia da, kolono edo kolaborazionista. Euskal Herrian bizi diren pertsona guztiak hiru talde hauetako batean daude: kolonoak, kolaborazionistak ala estatalistak (Orreagaren idearioa onartzen dutenak). Horren arabera osatu behar da herritarren errolda berria. Helburua taldeen arteko talka eragitea da” “idearioa onartzen ez dutenei eskubide demokratikoak ukatzen dizkiezu…”
      Noiz esan ditut nik horiek?
      Esan dizut lehen ere ez naizela Pako Aristi. Zergatik tematzen zara horrekin?
      Zer behar dauka Aristik ezizen batez idazteko hemen, aurrez askoz hedapen gehiagoko komunikabidetan izen abizenez sinatuta esan dituenak esanda? Esandako horien ondorioz lintxamendu (oraingoz hitzezko bakarrik) kanpaina bat duzuenean bere aurka, faxista, xenofobo, arrazista, etab deituaz?
      Benetan Aristi naizela uste baduzu ez zara batere argia. Ez baduzu benetan sinisten intoxikatzaile hutsa zara, fede txarrez ari dena.

  • Andoni Errazkin Beratzadi 2013-07-18 13:03

   Agur Xabier Makazaga jauna:
   ///
   Nik nire izenarekin idazten dut. Ni ez naiz Neo. Ni ez naiz Francisco Aristi. Ni ez naiz Bingen Haretzederra Erentxun. Ni ni naiz. Eta nik, bethi, nire izenarekin idazten dut. Eta oraindikan ez didazu nire mezu bat bera ere erantzun. Ni naiz Anticolonialista Dialektikaren sortzailea. Urtheak eramaten ditut lan honen egiten. Ulertzen?
   ///
   Galdera bat: zu al zara BERRIA egunkariko eztabaidan “NI NEU” ezizenez idazten zuen hura?
   ///
   Irakur ezazu GARA egunkariak argitaratu zidan articulu hau. Garai hartan ez nuen gaur egun dudan consciencia, baina 26 urtheko gazte batentzat ez dago gaizki. 2006 ::: GARA egunkaria ::: Obviedades articulua:
   http://gara.naiz.info/idatzia/20060925/art181771.php
   ///
   Irakur ezazu paragrapho hau:
   “Es obvio que las mazmorras inquisitoriales a ambos lados de la frontera legaron su espacio restrictivo para con la nacionalidad vascona a las cárceles audienciales en las que se ha torturado a miles de vasconas y de vascones, y no es para menos deberles un hogar memorial post-colonial. Llamo a toda vascona y a todo vascón a que reflexione sobre su condición actual de colaboracionista o colonialista, puesto que la constitución la hemos de producir y redactar entre todas y todos, no valen victimismos o autodiscriminaciones.”
   ///
   Neo’ri zuzentzen zatzaizkiozunean niri buruz ari bazara, nik hasieratikan bereizi ditut: colonoa eta herritarra. Hala ere, badira colono functioneak egiten dituzten ultracolonialista herritarrak ere. Adibidez, bada frantziar militar policia lana egiten duenikan, APDko herritarra izanda, euskal izen, abizen, amizen eta guzti.
   ///
   Ez badidazu erantzuten, hau pensatzen hasiko naiz:
   Edo, ezen liquidationista bat zarela.
   Edo, ezen quintacolumnista bat zarela.
   Edo, ezen benetako rational eztabaida boikot-atzen ari zarela, arrazona kendu dizudalakotz, ni bezalakorikan ez zenuelakotz espero…
   ///
   Ni naiz colonialismoaren inguruko sura piztu duena, Anticolonialista Dialektika sortu duena, Meritukratiko Dialektika sartzen ari dena. Francisco Aristi jauna 2006. urthean zertan ari zen? Agian, ez zara konturatu ezen niri irakurri didala? Nabarralderen HARIA aldizkarian 2005. urthearen amaieran articulu bat argitaratu zidaten, irakur ezazu. Nire lehen argitaratu articulua izan zen.
   ///
   Xabier Makazaga jauna, colono hitza ongi definituta dago; eta, badakizu zer erran nahi duen. Jada, ongi azaldu dizut. Bai? Horrela jarraituz gero argi izanen dut ezen collaborationista bat zarela.
   ///
   Xabier Makazaga hau eta zu norbanako berberak al zarete? Jakin nahi dut. Gauzak ez ditzadan nahas:
   http://urolakosta.hitza.info/2013/07/03/xabier-makazaga-oso-sakon-sentitu-izan-dut-tortura-obsesio-bihurtzeraino/
   ///
   Ni harrituta nago. Urthe hauetan guztietan Amertzale Ikhasleen inguruan ibili izan naiz, eta iduritu zait ezen consciencia baxua dutela, baina hau gehiegi da. Eta Ernai? Non gaude? Noiz gaude? Nola gaude? Horrela lortuko ahal dugu independencia?
   ///
   Eutsi, borrokatu eta irabazi.
   Izan ongi.

 • KRUTWIGEK
  ARRAZOI
  DU

 • Ideia barriak behar dira herri hau askatzeko, orain arteko bideek ez bait dute balio izan, beraz andoni jauna, eskerrik asko zure ekarpenengaitik eta jarrai ezazu matraka emoten askatasuna gertu bait da.

 • Andoni Errazkin Beratzadi 2013-07-18 16:27

  Agur Ni jauna edo anderea:
  ///
  Esker aunhitz nire iritziarekiko duzun abegiarengatikan. Eskertzen dut.
  ///
  Baina, ni ez naiz bat ethortzen zuk hasieran izkiribatu duzunarekin. Hemen eta orain, itzalezko lana egin da. Frantzia eta Espainia bi imperial absolutista Statu izan dira, eta gure Herria, Nationea, Statua suntsitu egin dute, eta era berean eraldatu: frantziar-euskaldun nahiz espainiar-euskaldun bilakatu.
  ///
  Hemen eta orain, gerthatzen ari dena hagitz simplea da: 1958. urthean nahiz 1978. urthean, bi imperial Constitutioneak ezarri ziren urtheetan, gure Herriak, Nationeak, Statuak ez zuen orain dugun informationearen volumena. Gaur egun, gure historiaren datu berri aunhitz ikhasi ditugu. Azken urteotako aurkikuntzarikan importanteena Idoia Arrieta historiadore andereak burutu duen aurkikuntza da: Donostiako nabar hiria Gaztelako Statuaren Erresumak conquistatu izana phorogatzen duen documentua aurkitu zuen. Hau evidentia bat da. Donostiak bere statalitatea zuen, eta armen bidez conquistatu zuten. Honen ondorioz Donostiako colonialista sociologiak ezin dezake ethikari buruzko lectioneak eman, zeren-eta eurek babesten duten espainiar imperial Constitutionea illegitimoa baita zeren-eta jaraunsten baitu catastral ondare illegitimo bat.
  ///
  90. hamarkadan ezker abertzaleak carlistadak aiphatzen zituen, eta inoiz ez zuen denboran gibelerat egiten. Izan ere, denboran gibelerat eginez gero gaur egungo imperial Statuen illegitimitatearen argumentationea mahaigaineratuko baitzukeen. Baina, Tomás Urtzainki jaunaren La Navarra Marítima liburua argitaratu zenean historiko phorogak eskaini zituen, eta orduan jende aunhitz konturatu zen ezen bi imperial Statuek guk baino gehiago zekiela gure lehenaldiari buruz. Orduan, Ezker Abertzaleak orokhor iritzi-aldaketa ukhan zuen: jada ez zen “Navarra es Euskadi”, baizikan-eta “Euskadi es Navarra”. Ni internet-en errore horren kontra ibili nintzen. Izan ere, Euzkadi, Euskadi, Euskaria gure Nationearen izena baita; Euskaria, Vascony, Vasconie, Vasconia. Beraz, lurralde berak izen aunhitz ukhan ditzake, inolako arazorikan gabe.
  ///
  Hala ere, batzuek nahi dute Nabarroa ahantzi eta euskara berreskuratu, eta bertzetzuek nahi dute Garonatikan eta Ebrotikan barruragoko lurraldeak berreskuratu eta euskara ahantzi. Nire iritzian, guztia burut daiteke, baina bethi ere bi gauza aintzatetsita: historia eta borondatea. Gure Herriak, Nationeak, Statuak milaka urte ditu, eta azken mendeetan eragin dioten desnationalitationea dela-eta lurralde aunhitzetan euskara galdu egin da. Lurralde horiek gure Herriarenak, Nationearenak, Statuarenak dira, bethi ere bertoko herritarren borondatearen arabera. Batzuek hau ahantzi nahi dute. Nik ez. Baina, nik, bederen, lurraldeok ezagutu nahi ditut, inork ezin diezadake ken lurraldeok ezagutzekotz eskubidea. Gero bada jendea nabar ondarea ahantzi nahi duena, eta niri bertze iritzia bezain kaltegarria iduritzen zait iritzi hau. Bi reactionarismook kalte haundia egiten digute.
  ///
  Zer egin? Bada, historia onhartu eta aintzatetsi, eta era berean, Herriak, Nationeak, Statuak erabakitzen duena onhartu eta aintzatetsi. Horrela, hor Nabarroko Euskal Statuaren Lehen Republica dugu guztiaren synthesi gisa.
  ///
  Thesia: nabartzaleek soveranu Statua berreskuratu nahi dute euskararikan gabe.
  Antithesia: euskaltzaleek ez dute Nabarroaz deus ere jakin nahi.
  Synthesia: Nabarroa + Euskal Statua = Lehen Republica.
  ///
  Synthesi honetarat 2006.ean iritsi nintzen.
  Statua euskara da axiomatiko principiua 2008.ean sortu nuen.
  2013.ean Nabarroko Euskal Hiriaren Lehen Politeia den definicioraino iritsi naiz; eta hau da gogokoena.
  ///
  Kontraerran guztiak ebatzita daude: ni legamia naiz, eta Herria, Nationea, Statua orea.
  Ni eztanda bat naiz.
  ///
  Eutsi, borrokatu eta irabazi.
  Izan ongi.

 • Andoni Errazkin Beratzadi Jauna hizkuntza kolonoan idazten?!?!?

  http://gara.naiz.info/paperezkoa/20110517/266652/es/Desde-porvenir-mas-alla

  Hizkuntza kolonialistaren arau orotografikoak gehiago errespetatzen dituzula dirudi, nola da posible!!??

  11 ikusteko jaioak gara

  • Andoni Errazkin Beratzadi 2013-07-18 19:05

   Agur WTF jauna:
   ///
   Noski, aikido egiten jakin behar da. Hala ere, ez da colonial hizkuntza baizikan-eta imperial hizkuntza. Hor colonial hizkuntza euskara izanen litzateke.
   ///
   Le Journal du Pays Basque egunkarirat ere Frantziaraz idatzi articulu bat igorri nuen, 2006.ean, Constitutivu Processuari buruz. Angalaraz, Frantziaraz nahiz Espainiaraz idatzi behar da, bethi ere tresna gisa.
   ///
   Hala ere, zer iduritu zaizu articulua?
   ///
   Eutsi, borrokatu eta irabazi.
   Izan ongi.

 • Xabier Makazaga 2013-07-18 21:44

  “Artaburuen” Pako Aristiri iazko urrian Sustatukoek anonimotasunetik irteteko gomendatu zioten. http://sustatu.com/1349601130739
  .@artaburuen: Izen-deiturekin dabiltzanei kargu hartu behar badiezu “umiltasun falta” leporatuta, anonimotasunetik irteteko gomendatzen dizugu, berdintasunez jokatzeko.
  .
  Alfer-alferrikakoa izan zen Sustatukoek luzatu zioten gomendioa, mozorropean jarraitzea hobetsi baitu. Eta mozorro horren pean etorri da gaur hona nitaz gaizki esaka. Bere iruzkina ikusi dudanean, zehaztasunak eskatu dizkiot, mesedez. Alfer-alferrik.
  .
  Galderatxo batzuk ere luzatu dizkiot, baina ez ditu erantzun. Nonbait, ez du nirekin eztabaidatu nahi. Zer egingo diogu, bada! Beretzat diskurtso errealista dena (Independentziaren alde ez dauden guztiak atzerritartzat hartzea) niretzat xenefobo hutsa da eta hala jarraituko du izaten, oso dotore janzten badu ere.

  • Andoni Errazkin Beratzadi 2013-07-19 09:05

   Agur Xabier Makazaga jauna:
   ///
   Iduritzen zait ezen “Artaburuen” zu zarela eta ezen zure helburua nik sartutako sarrera boikot-atzea izan dela. Garai batean BERRIA egunkariko eztabaidagunean “NI NEU” bezala sinatzen zuen hori bazara, lotsagarria iduritzen zait.
   ///
   Zu, Xabier Makazaga hau bazara:
   http://urolakosta.hitza.info/2013/07/03/xabier-makazaga-oso-sakon-sentitu-izan-dut-tortura-obsesio-bihurtzeraino/
   ///
   111 lotsagarria iduritzen zait pasatakoak pasa ondoren horrelako dialektiko maila erakustea; alegia, formal, txukun eta onuragarri eztabaida bat hondatzea.
   222 victima izateak ez dizu inongo, inoizko, inolako arrazonaren monopoliorikan ematen; alegia, ez duzu eskubiderikan zu Xabier Makazaga zarelakotz emotional xantaia egitekotz.
   333 jende bat hau guztia irakurtzen dago, eta eztabaida interesgarri bat zapuztu egin duzu; zeren-eta, hemen eta orain, hainbat jendek iraindu egin nau eta zuk ez duzu ni iraindu nautenak kritikatu.
   ///
   Galder González jauna, zu Abertzale Ikhasleetakoa izan zara, eta jakin ezazu ezen 1988.ean Abertzale Ikhasleak fundatu zutenak ez daudela zure jarrerarekin bat. Hagitz eskas maila erakutsi duzu. Lotsa zuri. Argi dago ezen zure izenean ari zarela, ezen ez erakunde baten izenean.
   ///
   Iker Sumendiaga jaunaren erantzunak bere intellectual maila agertzen du. Gonzalo Etxague jaunak bere isiltasunarekin guztia aithortzen du. WTF!! jaun edo anderearen sarrera pathetikoa da. Ni Sortuko militante cuadro bat izanen banintz lotsatuta egonen nintzateke. Sortuko militante cuadroei: honekin guztiarekin bat al zatozte? Positiona zaitezte. Jakin ezazue: ni 40,000 illegaletarikan bat naiz. Eta nik ez dut ETA condamnatu. Noski, nik colonoak condamnatzen ditut, eta frantziar violentiaren imperial monopolioa nahiz espainiar violentiaren imperial monopolioa. Non dago LAB eta 33 egunetako greba bat?
   ///
   ZuZeu-ren moderadorearen erantzuna ez da neutroa:
   “ZuZeu zaintzen dugunok, ez daukagu argi honekin eta honen antzeko sarrerekin nola jokatu. Alabaina, ez argitaratzeko erabakia hartzea oso gogorra egiten zaigu, batez ere gure erabilera baldintzak zuzen beteta baitaude. Oraingoz nahiago dugu, geuri gustatu ala ez, badaezpada argitaratu.”
   ///
   Nola “honekin eta honen antzeko sarrerekin”? Orduan, zer daude sarreren categoriak, ala? Moderadore batek ez al du impartiala izan behar? Ez al litzateke izanen erantzun egokiagoa hau:
   “Sarrera honek ez ditu ZuZeu-ren erabilera baldintzak urratzen.”
   ///
   Hau al da Euskal Statua eraikiko duen berri subjektua? Ez bagara Constitutivu Processu bat eztabaidatzekotz gai, nola burutuko dugu berau?
   ///
   Eutsi, borrokatu eta irabazi.
   Izan ongi.

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude