Josu Lavin

Josu Lavin

NAFFARRERA

Silvain Pouvreau

Silvain Pouvreau Silvain Pouvreauren borz obra ekarcen derauzquiçuegu oraingoan: Guiristinoaren Doctrina Philotea Gudu Spirituala Jesusen Imitationea Euscal Obra Ttipiac ....

Martin Maister

Martin Maister JESU CRISTEN IMITACIONEA ÇUBEROACO EUSCARALA, HERRI BERAURTACO APHEZ BATEZ, Bere Jaun aphezcupuaren baimentuarequin UTZULIA. PAUBEN, G. DUGUE’ETA J. DESBARATZ Beitan mold...

Joaquin Liçarraga

Joaquin Liçarraga Sermoiac Cembait sanduen viciac asteaz datocenac Coplac Jesu Christoren eta Ama virginaren vicitzac Sanduen vicitzac Berce cembait itzulpen Joaqui...

Jaun Dauphin

Jaun Dauphin JAUN DAUPHIN CENAREN ERITASSUNECO CIRCONSTANCIA BERECIEN ERRELACIONEA, Haren Cofessorac arguitarat emana. Bayonan, FAUVET-DUHART, Imprimatçaillea baithan, Pont-Majour-co Carrican,...

Çaldubi

Çaldubi Gratien Adéma Goienetche Çaldubi idazle semperetarraren laur obra dakarzquiçuegu gaurcoan: >>> Canticac >>> Arçain belcharen neurthitzac >>> Saindu batzue...

Jean Mirande Aiphasorho

Jean Mirande Aiphasorho cenaren HAUR BESOETACOA naffar stylorat emana aurkezten derauçuegu: >>> HAUR BESOETACOA Osso obra polemicoa bere garaian eta orain ere. Jean Mirande Aiphasorho...

Jean Pierre Duvoisin

Jean Pierre Duvoisin Bonaparte princearen soldatapean Duvoisin capitainac Biblia Saindua itzuli çuen euscararat. >>> TESTAMENTU BERRIA >>> TESTAMENTU ÇAHARRA Biblia ossoa...

Piarres Adame

Piarres Adame >> Piarres Adame Saratarraren cembait hitztorio Laphurdico escuaran J.B. ELIÇAMBURU Pau, 1888. J. B. Eliçambururen obratto pollita Piarres Adame...

Añibarro

Añibarro Areatzaco Pedro Antonio Añibarroc Axularren GUERO liburua itzuli çuen Bizcaico euscararat. Hona hemen haren liburua: >> GUEROCO GUERO   Naffar graphian eman ahal i...

Joan Perez de Betolaça

Joan Perez de Betolaça XVI. mendeco laur idazleetaric, ceinen obra iritsi baitzaicu, bi içan dira Joan Perez icenecoac (bata Laçarragacoa eta gaur dakargun bercea, Betolaçacoa), biac arabarrac et...

74000 hiztegi sarrera

74000 hiztegi sarrera Hurrengo estekan bi dokumentu ikusiko dituzue: >>> 74000 hiztegi sarrera Bata da euskarazko 74000 hiztegi sarrera (edo azpisarrera) txt UTF-8 formatoan, eta, berr...

i ñimiño baten kalte kolateralak

i ñimiño baten kalte kolateralak Euskaltzaindiak arinegi finkatu zuen euskal aditz laguntzailea. Egin beharreko ikerketak egin gabe, gaur egun argi  ikusten ahal dugun bezala, sakratu bilakatu dir...

HIKA: noka & toka

HIKA: noka & toka Euskaltzaindiak finkaturiko adizki alokutibo guztiak ordenatu ditugu alfabetikoki oso modu praktiko eta erabilgarrian: >> HIKA: noka & toka ... HIKA: noka & t...

Oihenarteren neurthitzac

Oihenarteren neurthitzac 1657. urthean Arnaud Oihenartec poema ejer hauec escaini cerauzquigun: >>> Oihenarteren neurthitzac Naffarreraz eçarri ditugu eta oharrac eransi hitz eta erra...

Axular naffarreraz

Axular naffarreraz Axular berria dakarquiçuegu oraingoan. Axularren GUERO liburua naffarreraz, hau da, naffarrera standard unificatuan emana. >>> AXULAR BERRIA     ...

Leiçarraga berria

Leiçarraga berria >>> LEIÇARRAGA OSSOA prestatu ondoren, non bi tomoen facsimileac ahalic eta cehatzenic transcribatzen saiatu bait gara, orain LEIÇARRAGA BERRIAri ekinen deraucogu, ceine...

Catechismea

Catechismea Leiçarragaren bi tomoetan hirur documentu errepicatzen dira: Catechismea, Regueri eta Confessionea. Lehen tomoco hirur documentuac: >>> catechismea I Bigarren tomoc...

Ivan de Tartas

Ivan de Tartas Ivan de Tartas idazle çuberotarraren bi obrac ekarcen ditugu oraingoan. Aurrenic jpg formatoan: >>> Onsa hilceco bidia >>> Arima penitentaren occupatione de...

Axular eta Leiçarraga ossoric

Axular eta Leiçarraga ossoric Aurreco postean, Leiçarragaren obra guztiac bilcen dituzten bi tomoac escaini derauzquiçuet JPG formatoan. Oraingoan, alde batetic, Axularren GVERO liburua aurkezt...

1571. Hirur Leiçarraga hirur.

1571. Hirur Leiçarraga hirur. Jean-René Etchegaray, Baionaco Auçaphez jaunaren editione çucendaritzapean den bilketa.eus webgune alde orotaric bikainean, eta concretuqui HEMEN, 1571co Leiçarraga...

Peru Abarca

Peru Abarca Leku honetan Peru Abarcaren escuizcribuaren PDFa descargatu ahal duçue. Originaletic scanneatu dut eta çuei escaini. Azcue eta Krutwig jaunen eritziz hauxe da Moguelen escuizcrib...