Josu Lavin

NAFFARRERA

ignorant

ignorant - ignorant edota ignorante hitz ceharo internationala honetara aguercen çaicu Koldo Mitxelenaren Orotarico Euscal Hizteguian, cein Ibon Sarasolaren ecinberceco lagunçaz eta languinçaz arg...

Naffarrera Taldea in Telegram

Naffarrera Taldea in Telegram - Telegram erabiliric Naffarrera Taldea eratu dugu nolabaiteco interessa luten guztiei irequiric. Eguiçue clic argazqui honetan sarceco escabidea eguitecotz. ...

figura

figura - Ez da bethi erraça figura mantencea. Hamaica adiera ditu hitz international ejer honec, beheratago ikussiren dugun beçala. Eguiatan hamaica adiera horietan euscarazco itzulpena figura...

functione

functione -  Maiz ascotan erabilcen dut nic anglesezco wiktionarioa hitzen familiac ossatzecotz. Erran deçadan, bide batez, ez daquidala anglesez hitzeguiten eta vicitza honetan ez dut uste ikassic...

Hatsean cen Hitza

Hatsean cen Hitza - HATSEAN cen Hitza, eta Hitza cen Iaincoa baithan, eta Iainco cen Hitza. JOAN 1:1 Hitza eta Jaincoa bat eta bera dirade. Bata bercea gabe ecina. Euscaldunon hitzen familiac az...

Krutwig gaztea

Krutwig gaztea - FEDERICO KRUTWIG-EN BIOGRAPHIA Federico Carlos Krutwig Sagredo Getxon jaio zen, Areetan hain zuzen ere, 1921.eko Maiatzaren 15ean, Mendekoste egun batez. Aita alemana zen, Coloniati...

Leiçarraga berreditatua

Leiçarraga berreditatua - Joanna eta Joannes, Joannes eta Joanna, Joanna de Albret eta Joannes de Leiçarraga: bi haundi, bi erraldoi, bi gigant. Bata bercea gabe ecina. Biac batera... ahala: ...

Via Graphia

Via Graphia - Via Graphia: Bi modutara idatzi ukan dugu euscaldunoc azquen borz mendi hauetan. Lehen hirur mendeetan graphia internationalean, hau da, anglesaren bidetic: aurrena idatzizco hizcunça,...

Interlingua 6

Interlingua 6 - Bidaia ederra eguiten ari gara hitz internationalen familien artean. Niretzat bidaia magicoa da ceharo. Egunero cerbait berri topatzen dut nire bilhaquetetan anglesezco wiktionarioar...

Interlingua 5

Interlingua 5 - Hospital bat hospital bat da, hemen eta edonon. Batueraz OSPITALE hautatu dute. Lettrero berriac eguin behar, nombait.   Interlingua 5...

Interlingua 4

‡Interlingua 4 - Anglesean eta hizcunça romanicoetan commun diren hitzen mulço handiari hizcunça internationala deitzen çaio. Patrimonio lexico grecolatinoa ere deithu içan çaio. Latine...

Interlingua 3

Interlingua 3 - Interlingua da lingua international conceptua laburceco hitza. Ez da hizcunça artificial bat esperanto den beçala. Interlingua hizcunça unificatu bat da, ceinaren azpian anglesac ...

Interlingua 2

Interlingua 2 - Aurreco postaren jarraipena içanen da hau, non interlingua hizcunçatic abiaturic panorama lexico internationalaren ikuspegui berria aurkezten ari baicara. interlingua Jaquin b...

interlingua

interlingua - interlingua = lingua international Neure postetan naffarrera.info behin baino guehiagotan aiphatu dut hizcunça hau, erdara batua icenezta gueneçaqueena. Hizcunça unificatua da ...

Thesauro Internationala

Thesauro Internationala -  Iragan berri den urtharrilaren 15ean 70 urthe bethe ditu Interlingua iceneco nationearteco hizcunçac. Neure vicitzaco 10 urthe dedicatu nerauzquion hizcunça honen a...

Nemo patriam quia magna est amat

Nemo patriam quia magna est amat - Nemo patriam quia magna est amat, sed quia sua: Nehorc ez du bere aberria maite' handia delacotz, berea delacotz baicic. Lucius Annaeus Seneca edota Seneca Gazt...

Sed quia sua

Sed quia sua - Nemo patriam quia magna est amat, sed quia sua. Senecaren hitzac dira berauec: Nehorc ez du bere aberria maite handia delacotz, berea delacotz baicic. Eta bere berea delacotz eusca...

Bernard Etchepare

Bernard Etchepare - LINGUAE VASCONUM PRIMITIAE -euscaldunon hizcunçaren primiciac- Bernard Etchepare LINGUAE VASCONUM PRIMITIAE per Dominum Bernardum Detchepare Rectorem Sancti Michælis ...

Burujabe

Burujabe - Içan gaitecen burujabe! Içan gaitecen gueure buruaren jabe! Içan gaitecen asque, solte eta libre! Baina erançunquiçunez, ecen honec beronec emaiten baiteraucu benetaco ascatassun...

deutsuegu

deutsuegu - NOR NORI NORC systeman hirur aditz different ditugu euscaldunoc: diçuegu deutsuegu eta derauçuegu Graphia academicoan: dizuegu, deutsuegu eta derauzuegu. Adizqui bat hartu ...

Naffarreraren Urthea

Naffarreraren Urthea - Egun Naffarroaren Eguna da. Egun Euscararen Nationearteco Eguna da. Eta egun hasten da Naffarreraren Urthea. Naffarreraren Urthe honetan belharriprest eta ahovici içane...

Aditza

Aditza - Euscal aditzen demboretan hirur dembora ditugu. Bon, eguiazco bi dembora eta aleguiazco ez-dembora bat. EGUIAZCOAC 1. Orainaldia: dathor = viene 2. Iraganaldia: cethorren = venía AL...

Libertatea

Libertatea - Espainian Hezcunça Legue berria. Alferric berriro ere. Han eta hemen. Uste dute leguea aldaturic cerbait aldatuco dela. Persona onac behar ditugu iracasle modura. Tono desegoquiac,...

Aleguia eta eguia

Aleguia eta eguia - ALEGUIA eta EGUIA Aspaldixcotic euscaldunoc eta naffarroc ez gara vici EGUIAn. Herri modura, diot. Gueu ALEGUIAn vici gara. Mundu ceharo irreal batean. FICTIONEan vici gara. He...

Belatz Gorri

Belatz Gorri - Alexandre iceneco lagun batec ceinec cembait iruzquin eder eguinic baitu hemen Zuzeun escatu draut post hau irequi deçadan. BELATZ GORRI naffarrerazco aldizcariaren lehenengo...